Stranice

 

  Naslovna

 Starije objave - str. 17

 

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

Alexanthorn

 

Lice i Naličje - Galerija slika

 

  Autorski postovi

  Dnevničke bele�ke

  Rarzgovori s povodom

  Javna predavanja

  Autobiografske bele�ke

 

Baragnir Zag Nehar

 

Svetili�te

Hram Senke Crne Svetlosti

Svetilite Drevnog i Primitivnog Obreda Svetlosti i Tame

 

Magijsko Učili�te Akad

 

  Svetili�te

  Akad

 

 

Zag Kia

 

 

  Zag Kia Kodeks

  Tajna dru�tva

  Ekosfera

  Putopisi

  Lepota planete

 

Chat Channel

 

 

 

Facebook

 

 

 

 

 

 

          

         

 

 

Linkovi

 

  Linkovi

Razmena banera

 

Kontakt

 

E-mail

 

[email protected]

[email protected]

 

 

Posetioci

 

 

 

 

 

 

STARIJE OBJAVE

 

<<<  17  >>>

 

17.12.2012

Poslednje prelazno doba

U susret Kratkodnevici, Danu Mladog Sunca

 

Prvi Nehar, Prva Objava Svetlosti u sumerskoj tradicji označava Rođenje �amma�a. Ritualno se proslavlja kao Svetkovina Nove Godine Bratstva Crnih Sve�tenika, Zagmuk Neharpap. Ove godine svetkovine počinju u noći 16. na 17. decembar u čast Kratkodnevice proslavljanjem pet dana Tame, a Rađanje Sunca 21. decembra se proslavlja 12 dana i traje do 2. januara naredne godine. Svetkovina Kratkodnevice je poznata kod evropskih naroda i starih tradicija kao Svetkovina Jule, a kod starih Slovena kao Bo�ić Svaro�ić, Rađanje Svaroga. Kratkodnevica je najveći praznik ikada slavljen među svim narodima sveta. Dan Mladog Sunca, dan Rađanja Sunca i Objave Svetlosti koja izranja iz Tame, simbolično predstavlja dan Objave �ivota...

 

16.12.2012

 

Zbog loeg i nepravilnog načina ivota, nepravilnog unoenja hrane naa Epifiza vremenom postaje kalcifikovana. Usled njene zaprljanosti mi ni ne slutimo da nije sve ok, da se tu nesto loe događa, da tu neto ne tima� Za sada je jedini način da je aktiviramo u pravom smislu te reči, gledanjem u Sunce, u sigurnim satima, a to je sat vremena po izlasku ili sat vremena pred zalazak Sunca. Počinje se sa 10 sekundi u sigurnim satima i povecćava svaki naredni dan po 10 sekundi, jer je tada najnii indeks zračenja. Prvi dan se gleda 10 sekundi, drugi dan se gleda 20 sekundi, treći dan se gleda 30 sekundi i tako se svakog dana povećava za 10 sekundi do navrenih 45 minuta. Aktivirajte se Suncem. Pod takvim gledanjem u Sunce nestaju sve bolesti, pa čak i one najtee. Kada vam Svetlost, odnosno Fotoni prolaze kroz oči, ono to je potrebno i zdravo ide direktno u krv i tada svi receptori koji su bili zatrovani raznim naslagama otrova iz hrane, raznom hemijom se oslobadjaju i Epifiza počinje funkcionisati kako treba, onako kako je na stvoritelj i predvideo da funkcionie u savrenstvu.Tada se iz Epifize danju luči Serotonin a noću Melatonin.

 

02.12.2012

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>> 

U potazi za Istinom ne poma�u nikakva "sita i re�eta" jer ako zahvati� sa gomile la�i, la� je sve �to zahvati�

 

Ljudi zaista imaju pogre�nu predstavu o sebi samima. Bilo bi naporno zalaziti u analizu za�to je to tako. Dovoljno je reći samo to da čovek nije ono �to misli da jeste. Stvaranje čoveka je opisano na glinenim pločama iz doba Sumera, najstarijim pisanim spomenicima za koje znamo. Čovek, kakav je danas, nastao je od modifikovanog primata intervencijom Bogova, i to me�anjem krvi Drevnog Kingua (predvodnik vojske Drevnih i zapovednik svih demonskih sila) sa krvlju primata koji je nastanjivao Zemlju u to vreme. To je i jedino obja�njenje koje postoji za činjenicu da se homo sapiens pojavljuje naglo i iznenada potiskujući dotada�nje neandertalce i kromanjonce, �to nauka jo� uvek nije uspela da objasni kako se i za�to dogodilo. Kada su Anunakiji, po naredbi Bogova oblikovali novog čoveka, on je trebao da postane ne samo rob koji će raditi za svoje gospodare kao do tada, već je tebalo da postane i vojnik koji će za gospodare ratovati. Zbog toga je s namerom ba� krv Kingua pome�ana s krvlju prvobitno stvorenog čoveka jo� u pradavno doba. �ta god čovek mislio o sebi i svom poreklu istina je da, iako stvoren po volji i prirodi Bogova, njegovim venama tutnji demonska krv. Zbog toga je čovek ne samo nalik Bogovima koji ga oblikova�e, već je vi�e nalik Drevnim Bogovima i po moći i po snazi. I kad su shvatili �ta su stvorili me�anjem krvi odmah su učinili da se glavni gen, koji je nosilac svake moći, ugasi i zamre u biću čovekovom. Taj umrtvljeni gen ne dozvoljava da ceo mozak čovekov funkcioni�e i čini da ukupna svesnost Univerzuma rođenjem ostane zakopana u dubokoj podsvesti. U početku su ljudi, poput Drevnih Bogova, bili hermafroditna bića, a od tada se razdvoji�e na mu�ko i �ensko. I od tada svo znanje i spoznaja za čoveka ostade skrivena. I tada čovek posta smrtno biće poput svakog drugog stvora koji zemljom hoda. Vremenom se čovek namno�io i zavladao zemljama. Bogovi su oti�li u svoje svetove, a čovek, ni bog ni �ivotinja ostade da �ivi po sopstvenim nagonima.

 

26.11.2012

Nauka >>>  Pregled tekstova >>>

Kako je izgledao svemir pre 11 milijardi godina

 

Međunarodni tim astronoma izradio je prvu mapu svemira kako je izgledao pre 11 milijardi godina, u periodu između Velikog praska i brze ekspanzije koja je potom usledila

Studija, objavljena u časopisu "Astronomija & Astrofizika", prikazuje svemir u periodu od oko tri milijarde godina nakon Velikog praska, u trenutku usporavanja ekspanzije, pre nego �to će se ume�ati tzv. "tamna energija" i ubrzati udaljavanje galaksija jedne od drugih.

ceo tekst >>>

 

26.11.2012

Ogledalo >>>  Pregled tekstova >>>

Komfor nas je zaglupeo, i pračovek bio pametniji?

 

Ako bi se danas među nama nekim čudom pojavio najprosečniji Atinjanin koji je tamo �iveo oko 1.000 godina pre Hrista, on ili ona bili bi svrstani u briljantne umove

Ako bi se danas kojim slučajem ovde pojavio najprosečniji primerak stanovnika Atine koji je tamo �iveo u vremenu oko 1.000 godina pre Hrista, on ili ona bili bi svrstani u briljantne umove i va�ili bi za najpametnije među nama - zaključak je nedavno zavr�ene studije na Univerzitetu Stanford, kojom je rukovodio naučni tim na čelu sa D�eraldom Krebtrijem.

ceo tekst >>>

 

21.11.2012

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>> 

POSLEDNJI PRILOG TEORIJI POBUNE ZEMLJE I NEBA - XIII

 

Čitam sve i sva�ta �to ljudi pi�u i teorije koje razvijaju. I ne mogu se budala�tinama načuditi. No ne čudim se ja budalastom umu ljudskom, već se čudim tome do koje se granice idiotizma ljudski um mo�e spustiti. Ali ni to nije za čuđenje kad su u pitanju tvorci raznoraznih "teorija" i "pisci" koji takve teorije obrazla�u, već je za čuđenje neizmerni nivo idiotizma onih koji u sve to veruju i jo� pride nastavljaju takve teorije da "obogaćuju" i �ire �to posredstvom medija, �to raznih internet mre�a. Iz istog sam razloga prestao da vodim bilo kakve polemike i da učestvujem u bilo kakvim raspravama. Jednostavno, ne �elim da učestvujem u tom sveop�tem besmislu koje se �iri br�e i gore od kuge koja je harala srednjevekovnom Evropom. Ne interesuju me čak ni razlozi za�to je to tako. Mogu da razumem kada čovek ne�to ne zna, onda pita i dobije odgovor. Ali nisam nikada mogao da razumem tog istog čoveka koji nastavlja dalje da tra�i odgovore postavljajući isto pitanje, a da pri tom nije u stanju da bilo koji od tih odgovora unese u svoj �ivot i za sopstveni �ivot ne�to učini. To je između ostalog i razlog za�to se vi�e ne bavim ni astrologijom u tom smislu. Zato za sebe često u �ali ka�em da sam astrolog koji to neće da bude.

I tako, dođoh i do ovih pitanja koja se u zadnje veme mnogo vrte, čak ni meni mira ne daju, te svakodnevno čitam �ta će biti 21.decembra? Je li to kraj sveta? Dolaze li Anunakiji? Je li blizu Nibiru? Armagedon da li preti? Je li istina da će Zemlja da pređe u petu dimeniju? �ta će biti i da li će stvarno Zemlja da postane zvezda i mi zajedno sa njom zvezdana bića? �ta to donosi doba Vodolije? Pa evo, kad već mnogi o tome pitaju, da i ja ka�em �ta će biti, mada mo�e sve to i u onu crnogorsku da stane: "Đekna jo�te nije, a ka' će ne znamo"...

 

16.11.2012

Knjiga Crnih Oblaka - Magijski Dnevnik >>>

Nak�ir

Otvaranje Kapije Bezdana

 

Ovo su dani Tame. Vreme je da otvori� Kapiju Bezdana, vreme da ponovo bude� rođen. Noć koja je pred nama, deveti je dan Tame. Samo u ovoj noći Nak�ir prima u zagrljaj svoje Sinove i Kćeri. Samo u ovoj noći Bezdan �irom otvara svoje Dveri. Zapamti ovo �to ću ti reći, jer moje reči vi�e neće� slu�ati. Da, ne �ri zalud svoje oči u čudu i strepnji. Ovo jeste na�e poslednje veče. Mene već sutra neće biti. Vi�e ti nisam potreban. Večeras je kraj ovog na�eg zajedničkog pute�estvija.

Na ovom pergamentu je zapisan Obred Prelaska. Ja ti ga predajem. Počeće� odmah, čim zavr�imo ovaj razgovor, da ga prepisuje� na tvoj pergament koji si poneo sobom. Ovaj moj, spaliće� posle toga. Noćas izađi gore na proplanak vi�e sela, na onu čistinu gde sam te danas vodio. Poređaj kamenove kako sam te učio i učini obred ovako kako je zapisano. Zapamti, Nak�ir ne sme� vizualizovati ni na koji način. U protivnom, Kapija će zauvek ostati zatvorena za tebe. Seti se �ta sam ti govorio. Nak�ir nije ni Ona, ni On niti Ono. Ni jedan um ne mo�e obujmiti Nak�ir, čak ni ni um najmoćnijeg među Drevnim Bogovima. Zato ni ne poku�avaj. Sve �to bi zamislio, jeste Nak�ir, ali mo�e� li istovremeno zamisliti sve �to postoji i ono �to jo� ne zna� da postoji? Ne razmi�ljaj ni sada dok ovo slu�a�. Odmah počni da rasteruje� sve misli koje te okupiraju. Mislim da će ti sat vremena meditacije biti dovoljno da izprazni� svoj um pre no �to započne� Obred Prelaska. Ni�ta ne sme biti u njemu. Mora� da oseti� potpunu Prazninu da bi do�iveo potpuno Ispunjenje. Ni�ta ti neću sugerisati, ali znaj, noćas kada zakorači� u Bezdan, vi�e povratka nema. Tog trena umreće svaka ljudskost u tebi. Razvezaće� noćas svih sto četrdeset i četiri čvora vezujućih sila. I ni�ta ti vi�e neće izgledati kao �to je bilo. Zato se i ka�e da povratka nema. Tvoj �ivot u narednim danima biće samo senka koja nestaje u noći. I rodiće� se ponovo s rađanjem Sunca na Kratkodnevicu.

 

12.11.2012

Dugo istra�ujem o jednoj stvari, a to je menstrualna krv i sve �to nađem nisam siguran da je istina...

 

Krv je oduvek bila tabu tema, ne�to o čemu se ne govori. Razlog za to je �to se krv u skoro svim tradicijama smatra svetom, jer krv nosi �ivot. Pu�tanjem krvi i �ivot napu�ta telo. Otuda je u nekim religijama zabranjeno jesti �ivotinjsko meso ukoliko krv nije predhodno prolivena u zemlju. Kako se krv smatra nosiocem �ivota, to je i njena moć u magiji izuzetno velika, a u praksi se izdvajaju mnogobrojne forme krvne magije, ali u osnovi su to dva pravca: krvna magija koja koristi samo �ivotinjsku krv u ritualima i druga koja osim �ivotinjske uključuje i ljudsku krv. Ova druga je posebno moćna, veoma se te�ko otkriva i gotovo je ne moguće skinuti osim ukoliko mag nije iskusan i �to bi rekli "starog kova". Kao �to pomenuh, �rtvovanje je najče�ći oblik krvne magije, mada ja to i ne bih nazvao magijom u pravom smislu reči, već religijom sa magijskim obredima. �rtvovanje je uop�te odlika religijskih sistema gde se prino�enjem �rtve umilo�ćavaju Bogovi ili bića koja se prizivaju. �rtva je simbolički znak ukazivanja po�tovanja, priznavanje podređenosti i ponuda za ono �to se tra�i, odnosno za �ta se upućuju molitve na �rtveniku. Sva �ivotna energija prinete �rtve odlazi prizvanom entitetu kojom se on hrani, a krv se sakuplja u posudu iz koje se ritualno ispija jer se smatra blagoslovljenom od strane prizvanog entiteta. Od mesa �rtve se najče�će priprema gozba za učesnike. Neretko je da mnogi kultovi podrazumevaju i kanibalizam bilo da je reč o ispijanju krvi �rtve ili jedenjem komada ljudskog mesa. Priče o ovakvim pojavama i kada dođu do javnosti one su prilično "nafilovane" i najče�će interpretirane kao satanizam i crnomagija�tvo. No u najvećoj meri to uop�te nisu satanistički kultovi.

 

11.11.2012

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>> 

"Duhovna" čistka

Kad umilje� lice ne zači da si oprao du�u...

 

Čitam ovih dana da se u narednim mesecima sprema velika čistka vladika za koje se u vrhu SPC smatra da su na ovaj ili onaj način doprineli naru�avanju ugleda crkve i kreiranju negativne slike u javnosti. Na spisku su vladika Vasilije, koji je primoran da se penzioni�e, a slična sudbina čeka i vladike Filareta, Pahomija, Jefrema i Lavrentija. Liči na duhovnu čistku u vrhu crkve, s obzirom da su se pomenute vladike na vi�e načina kompromitovali u javnosti, protivno ne samo crkvenim pravilima, nego i duhovnom ustrojstvu vere. Međutim, pre će ovo biti po onoj narodnoj: "Crkni magarče dok ne nikne zelena trava". Pozadina cele priče nije nikakva duhovna čistka, već pripreme za uno�enje promena u samu crkvu kako bi zauzela jedno od mesta na pijadestalu budućeg "novog svetskog poretka". Dve su stvari u tome bitne. Najpre treba otkloniti sve zastarele elemente koji bi se iz krila tradicije suprotstavili kreiranju bolesno zatupljene mase kojoj ni�ta nije sveto, a potom i odbrana ustanovljenog poretka od svih slobodoumnih poku�aja njegovom suprotstavljanju. Ovde imamo na delu najpre uklanjanje svih rusofilskih elemenata iz krila crkve nakon čega se crkva mo�e postepeno pribli�avati zapadnoj rimokatoličkoj crkvi i novom poretku, a koju predvodi grčka struja pod patronatom episkopa Irineja Bulovića. Njegove su mi se reći vrlo dojmile i nekako idu u prilog ovom razmi�ljanju. On se, kao "portparol crkve" (funkcija koja ne postoji, već je pomodarski izmi�ljena) u vi�e navrata obraćao medijima i drugim episkopima putem saop�tenja, kritikujući vladike �to iznose lična mi�ljenja a novinare �to njihove izjave prenose, upitav�i jednom prilikom novinare: "Za�to se ne obratite nadle�nom za izjave, tj. meni?

 

06.11.2012

Akad - Javna predavanja >>>

Om (Aum) Mantra

Ili - Opis Magijskih Operacija dostizanja Bo�anske Svesti i Moći

 

Om mantra je svakako najpoznatija mantra i često se naziva �Mantra nad mantrama�. Vrlo je poznat i njen �izgled� napisan na Sanskritu. Jednostavno rečeno, Om je ne samo simbol celog Univerzuma već i odraz njegove vibracije. Sastoji od tri zvuka A - U - M ali se kroz napev oni često stope u jedan - OM. Om se smatra najvećom mantrom jer sadr�i u sebi ceo Univerzum, predstavlja zvuk �bez zvuka� i lepotu ti�ine. To je muzika Stvaranja i Postojanja, koja predstavlja najdublju muziku na�eg bića, unutra�nju harmoniju, vibraciju koja spaja telo, um i du�a u duboko jedinstvo. Ta tri zvuka predstavljaju i tri stanja svesti koja se stapaju u jedno tvoreći unutra�nju ti�inu. U Hinduizmu je to �punoća�, a u Budizmu se do�ivljava kao �praznina�. To četvrto stanje je cilj svakog duhovnog razvoja.

Ali hade da se malo dublje pro�etamo kroz ovu temu. Mantra OM ili AUM je postala poznata na Zapadu kao najva�nija mantra u jogi. Prema indijskoj tradiciji, svaka manifestacija dolazi od Iskonske vibracije koju simbolizuje mantra OM: svi materijalni objekti i sva �iva bića, sva spiritualna učenja, svi jezici, sve svete knjige, jednostavno - Sve. Sve polazi od Iskonske vibracije koju predstavlja OM. OM kao zvuk, slog i simbol podrazumeva da su sve materijalne stvari, sve pojave i misli, istovremeno na makrokosmičkom i mikrokosmičkom nivou, stanja energije, odnosno vibracije.

ceo tekst >>>

 

05.11.2012

Kondon - Razgovori s povodom >>>

Pacijent*

Opsesivno kompulzivno reagovanje sa tendencijom ka �izofrenim nadima

 

Da si barem uspela da pročita� bilo koji moj tekst, ili mo�da zbog nedostatka inteligencije nisi u stanju da iste razume�, shvatila bi da nema Satane niti bilo kojeg bića sa kojim imam tako prisne odnose. Satanizam jeste jedna strana, isto kao �to je i tvoja strana ona druga kako sama ka�e�. Mada mislim da bi kao vernica trebala reći da je tvoja strana prva i prava, zar ne? Osim toga, nije li vam rečeno: "Bla�en je čovek koji u dru�tvu nevalijeh ljudi ne sedi, nego mu je omilio zakon Gospodnji i o njemu misli dan i noć". Stoga, �ta ti uop�te tra�i� u grupama u koje se ugurava�, ili sa ljudima koji nisu kao ti. To �to radi� mo�e se samo nazvati licemerjem. Ako li ti je namera da misionari�, onda to prvo treba da nauči� kako se radi. Vidi�, meni nije potrebno da prepisuje� bilo kakve molitve. I u te stvari sam bolje od tebe upućen, s obzirom da sam po svom oficijelnom znanju i obrazovanju i teolog i psiholog. Dakle ne mo�e� se ni u čemu meriti u svojim nastojanjima, jer ja ne pripadam ni jednoj strani, ni onoj gore ni onoj dole, niti onima desno i levo, niti stranama ovog i sveta onog. I za�to uop�te tvoj ograničeni um misli da mora postojati bilo kakvo pripadanje. Ne mora, no to tvoj ograničeni i egom sputani um nije u stanju niti da razume niti da shvati.

ceo tekst >>>

 

01.11.2012

Foto priče >>> 

Cice Ve�tice

Foto priča posle Samhain �urke

Nasmejte se malo ovog prazničnog jutra...

 

 

01.11.2012

Mačak Micko snimljen kako prosi na Bajloni pijaci u Beogradu...

 

 

30.10.2012

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>> 

U susret danima Uzvi�ene Moći Tame

Od 31. oktobra do 8. novembra

 

Osmi Nehar je osma i poslednja Objava Svetlosti. Ovo su dani Uzvi�ene Moći Tame. Prema sumerskoj tradiciji, Uzdizanje Ere�kigale (Kraljica Bezdana) se slavi devet dana pred ulazak u poslednji i najtamniji period godine koji traje 44 dana odnosno do Kratkodnevice i rađanja Mladog Sunca (Rađanje �amma�a). Ova svetkovina se slavi od 31. oktobra do 8. novembra.

Ritualna Svetkovina Smrti, Tame i Bezdana, Podzemnog Kraljevstva, obavlja se osmog dana svetkovine na sredinu Jeseni. Sredina Jeseni (Sunce 15� �korpije) ove godine je 7. novembra u 1 sat i 26 minuta. Ovo je i dan ritualnog samoproči�ćenja, dan koji je za drevne magove bio od posebne va�nosti, jer se od ovog dana započinje period velikog posta i energetskog či�ćenja, kako tela tako i du�e. Ka�e se da mag u ovaj dan simbolički umire kako bi se ponovo rodio zajedno sa rađanjem Sunca.

 

25.10.2012

Za�to magovi skrivaju svoje znanje?

* Naslov je, kao moto teme, preuzet iz "Knjige Mrtvih"

 

Pomenuo si ćutanje magova i njihovo odbijanje da prenesu znanje, nazivajući to sebičlukom. Tačno je i da među onima koji se magovima nazivaju ima svakakvih. I tačno je da mnogi, ako ne i svi znanje skrivaju. Ali. Hajde da razvrstamo nekoliko va�nih činjenica. Prvo treba odgovoriti na pitanje za�to neko skriva znanje? Naj�ira kategorija su oni koji skrivaju svoje neznanje, iza paravana da se znanje ne prenosi neposvećenima. Posvećenje je isto tako velika parabola. Jedino pravo i istinsko posvećenje je ono koje mag pola�e pred samim sobom i Univezumom. Ne, posvećenje nekom entitetu, pa ma bio on i najmoćnije Bo�anstvo, i ne, posvećenje u nekakve sisteme i paradigme. Isključivo i samo posvećenje pred sobom i sebi samom gde je Univerzum svedok i svako biće i svaka tvar u Univerzumu. Sve ostalo su "trice i kučine" smi�ljene da obesmisle smisao iskonske Prirode Stvarnosti. Velike i mistrijama uvijene inicijacije, posvećenja u tajna znanja i moći nisu ni�ta drugo do obično "mlaćenje prazne slame". Isto tako, posvećenja entitetima, to sam već pominjao u mojim ranijim spisima, nisu ni�ta drugo do dobrovoljno samoorobljavanje i podčinjavanje sopstva tamo nekom entitetu zarad eventualno neke dobiti. Ako nisi u stanju sam da uzme� ono �to hoće�, niko ti to neće dati. I Bogovi, i Anđeli, i Demoni i sve druge bestelesne sile ma kojeg ranga bili, svi su oni samo bića kao �to je i čovek. Bespomoćnost čoveka se sastoji samo u njegovom verovanju da je bespomoćan i da su Bogovi moćniji. I jesu, neizmerno su moćniji, ali samo dotle dokle čovek veruje u to. Ljubomorna su to bića isto kao �to je i čovek, i Oni takođe čine samo ono �to je u Njihovom interesu. Daju tek toliko koliko da čovek odr�i svoju svest na nivou verovanja da je slab i bespomoćan bez Njihovog prisustva i blagoslova. Svako je posvećenje izraz religijske svesti, izraz podčinjavanja i odricanja od najvi�ih dometa spoznaje i moći. Ako čovek sebe podčini bilo kojem entitetu, da li zaista misli da će mu taj entitet omogućiti da dosegne nivo na kojem je on. Ne, neće. A za�to? Pa ako bi se svi tako kroz posvećenja obo�ili i postali poput Bogova, ko bi onda svojom energijom hranio egregore iz kojih Bogovi i mnoga druga bića crpe svoju �ivotnu energiju. Mag nikome ne peva himne i hvalospeve i nikome se ne moli. Mag, zahteva, naređuje i uzima.

 

25.10.2012

Gledajući na sve oko sebe izgubila sam sebe, ja to znam, ali ne znam kako da to promenim?


Vidi�, ovako... biti skromna osoba jeste vrlina i to znači da se čovek mo�e zadovoljiti trenutnim postignućima, no uvek se mora ići dalje, vi�e i dublje u sve tajne �ivota. Retko kad delim bilo kakve savete čak i kad ljudi tra�e, jer bi većina da uvek neko drugi ne�to uradi za njih, a to je i posledica onog osećaja da su krivici za određena događanja uvek negde tamo. Situacija je uvek obrnuta, sve dolazi iznutra i sve stvaramo sami. Su�tina je u tome da sve moramo činiti sami pri čemu je uvek i na prvom mestu sopstveni interes, ma kako i u ma čemu on bio formulisan.  U tom smislu uvek ide i odbacivanje svih remetilačkih faktora, bez obzira da li se radi o sredini, pojedincima ili nekoj vrsti delanja. Čovek uvek mora da radi na stvaranju uslova koji pogoduju njegovom �ivotu te stremljenjima u istom. Jeste da ovo zvuči olako, no prilično je te�ko izvesti takvu svest u �ivot svakodnevnih okolnosti. Prvi korak se mora jednom učiniti. Sve dok nema prvog koraka, neće biti ni sledećeg, niti bilo kojeg. Tako se čovek oseća o�amućenim i ostaje trajno vezan u tekućoj �ivotnoj kolotečini, da ne ka�em "vrzinom kolu". Nije to nikakav "začaran krug", već je vi�e sopstveno ispoljavanje straha od promena, straha pred nepoznatim i neizvesno�ću, i jo� gore, zna da bude pretvoren u strah od suočavanja sa onim �to predstavlja �ivot...

 

 

24.10.2012

Za�to sotonisti sami ne napi�u knjigu o tom svom vjerovanju? **

* Naslov je citat iz Njego�evog "Gorskog Vijenca" uzet kao moto odgovora.

** Pitanje proisteklo iz čitanja knjige Satanizam - Demisterijum Misterijuma

 

Dobro si primetio da je ostalo izvesnih nedorečenosti u pojedinim delovima knjige. A i svakako, oni istinski uvidi u Prirodu Stvarnosti nisu ni za davati odreda svima. Mudrost, ako je nazovemo "biserima", zaista ne treba bacati pred svinje. Jer, kako to reče Selim vezir knjazu Milo�u: "Fukara ostaje fukara doveka". Tako je i u te�nji ka mudroslovlju, krme ima samo jedan ideal, a to je brlog. Moja baba bi rekla: "�ta zna svinja �ta je dinja. Za nju je i tikva poslastica."

Eto, mo�da je i malo pregrubo ovako govoriti o većini ljudskog poroda, ali mi se mnogo sviđa ona Njego�eva: "Pučina je stoka jedna grdna".

Knjigu sam napisao iz razloga da dam svoje viđenje sataizma, te da uka�em na njegovu neparadigmičnost i antagonizam iz kojeg je nastao. Dobijao sam dosta pitanja o satanizmu, kao i razna tumačenja onoga �to ja radim kao izvesne forme satanizma, te sam i iz tog razloga morao eksplicitno odgovoriti kao u naslovu predgovora "Moj Put nema ime". I sasvim je dovoljno da svako, razumom obdaren, iz teksta vidi da satanizam, kao "po�tapalica" ne mo�e biti Put Spoznaje, niti put uop�te. Zbog toga i jeste samo jedan sinkretistički spoj raznih učenja i tradicija... Mnogi među njima čak i nisu satanisti iako se tako nazivaju i s takvima se poistovećuju zbog nedostatka svesnosti o tome �ta jesu i nedostatka znanja o tome �ta zapravo praktikuju i odakle sve to potiče. Jesam zadovoljan, vrlo. Čak i da se samo jedna du�a mojim knjigama re�i bede duhovnog ni�tavila, moja bi misija time bila sasvim uspe�na. Spoznaja kroz uvid u Prirodu Stvarnosti jedina je okrepljujuća sila Univerzuma. Zato sam i naglasio da izbor uvek postoji, samo je pitanje �ta taj izbor donosi...

 

21.10.2012

Ni�ta nije kao �to izgleda iako jeste sve moguće

 

Ovo su moje nikad ispričane Tajne. Prepisi bele�ki iz Magiskog dnevnika koje dajem sadr�e magijske obrede, zazivanja bića iz Onostranog, opise astralnih putovanja, razgovore s entitetima, moje uvide i spoznaju, magijske čini i bajalice, moćne reči i gestove, učinjena dela, sve moje uspone velike i male, i isto tako padove i gre�ke neizbrisive. Reči iz mog Magijskog dnevnika koje smem napisati ili izgovoriti ovde, jesu uvidi koje s dozvolom mogu saop�titi...

Knjiga Crnih Oblaka, kako sam nazvao moj Magijski dnevnik, sobom nosi Tajne Beskrajnog Prostranstva Tame. Ovo su moji lični uvidi, i zato vas molim ne poku�avajte ni�ta od svega ovoga. Ključevi su skriveni u prabolama i simbolima, i samo će Posvećenik znati kako da ih otkrije i zaobiđe Proklestvo Crnih Oblaka.

AMELATUGU DURANKI

GUDALKHU ETUTU KVABU RIKI�TU

Glas je ovo Čuvara Kapije, Prolaza između Nebesa i Zemlje. To je glas Demona Tame pod Zavetom izrečen.

Usudiću se da napi�em ne�to �to niko jo� se odva�io nije. Moje je prokletstvo davno jo� zapečaćeno. Dela učinjena neizbrisiva su isto kao i reči izgovorene �to se poni�titi ne mogu. Takav je Zakon Drevnih. Breme koje nosim ja znam kakvo je. I niko ga nije meni natovario niti doneo kao zalog. Primih ga na sebe kao dar, ali je dar Onostranog isto �to i prokletstvo ovostranog sveta.

Znajte, ovo �to ću opisivati kroz vreme koje sledi, nekome će ravno u�asu biti. Nekome pak, nalikovaće na Svetlost u Tami. Ni�ta nije kao �to izgleda iako jeste sve moguće, čak i ono nezamislivo. Mnogo od ovoga, ako ne i sve, nepojmljivo će biti svakom umu zatvorenom. Neko će svakako reći da samo lud mo�e ovako �to činiti, ali nisu li tako mnoge nazivali?

 

14.10.2012

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>> 

Istine i obmane u industrijskoj proizvodnji hrane

Najava za novu knjigu iz edicije "Razgovori s povodom"

TIHA SMRT - Industrijska hrana

�ta se krije iza nerazumljivih naziva, oznaka i numeričkih �ifri?

 

Industrija hrane preradom najpre uni�tava prirodnu i zdravu hranu zarad očuvanja njene trajnosti i profitabilnosti, a potom je obogaćuje supstancama ne bi li takva hrana bila nalik onoj prvobitnoj prirodnoj pre obrade, �to je svojevrstan apsurd. Aditivi kao hemijske supstance koji inače nemaju nutritivnu vrednost se svakako nalaze u industrijski proizvedenoj hrani u izvesnim količinama i zar ne bi bilo logično postaviti pitanje - za�to onda jedemo ne�to �to nema nikakve karakteristike hrane niti hranljivu (nutritivnu) vrednost? I, kao �to je već rečeno ima jedinu funkciju da tamo neko uzima na� novac dajući nam u zamenu podlo�nost bolestima, degenerativnim promenama i ne retko, psihičkim problemima, dodvodeći nas u zavistan polo�aj ne samo od prehrambene, već i farmakolo�ke industrije.

 

22.09.2012

Istorija >>>  Pregled tekstova >>>

U slavu Jesenje Ravnodnevice

Izgubljena Du�a Slovenska

Antropolo�ke crtice za rekonstrukciju jedne drevne tradicije

 

Svakako da je slovenski paganizam izrazito nacionalan, u nekim zemljama gotovo nacionalistički, pa je kao takav odigrao značajnu ulogu u buđenju nacionalne samosvesti posle pada komunizma. Da li će kao takav moći da se uklopi u multikulturno dru�tvo dana�nje Evrope, ostaje da se vidi. Jedino mi nije jasno, za�to se niko, ama ba� niko sa ovih na�ih prostora nikada nije čak ni zainteresovao da ovu drevnu tradiciju i kulturu o�ivi. Mo�da ima pojedinaca, neću da generalizujem stvar, ali je činjenica da samo među ju�noslovenskim narodima nema ovakvih aspiracija. Taj prazan prostor "slovenske du�e" već uveliko popunjava neopaganska "Vika" tradicija, ali to nije du�a na�ih naroda. Ba� iz tog razloga �elim da predstavim jednu novu knjigu "Slovenska Mitologija", autora Nenada Gajića u izdanju "Lagune". Nenad nije autor kakav bi se očekivao za jedno ovakvo delo. On nije ni antropolog niti etnolog, ni filosof, ni čovek religije. On je jednostavno čovek koji je osetio "Du�u Predaka" i pretočio u ovu izvanrednu knjigu, obuhvatan, jedinstven i iscrpan pregled slovenske mitologije.

ceo tekst >>>

 

20.09.2012

Kondon - Razgovori s povodom >>>

Samoinicijacija i inicijacija

Čime to mora da čovjek bude obdaren da bi bio Adept?

 

Nema univerzalne te�nje. Stvari koje se navode kao potpuno prosvetljenje, potpuna spoznaja, veliko delo i slično, su samo simbolički izra�ane apstrakcije. Mag �ivi �ivot po principima magijske spoznaje i u skladu sa Univetrzalnim Zakonima. Te�nje i ciljevi su različiti onoliko koliko smo i svi mi različiti. Magija nije religija pa da ima jedan ili nekoliko univerzalnih ciljeva. Magijski se �ivot sastoji iz mno�tva malih ciljeva koji se posti�u i realizuju, a te univerzalne kategorije kao prosvetljenje, spoznaja i slično, posti�u se upravo kroz ove male ciljeve. Potpuna ili apsolutna spoznaja ne postoji, niti postoji konačno delo. Sve �to je apsolutno i konačno znači da je do�lo do svog kraja i ispunjenja. Iza toga jedino mo�e da sledi nepostojanje. A kako �ivot nije nepostojanje već večno kretanje, to znači da ne postoji ni�ta apsolutno i konačno. Čak ni Bogovi nisu apsolutna i konačna bića. I oni neprestano uzrastaju u svojoj moći...

Tačno uputstvo kako se postaje adept ne postoji, jer kada bi postojao odgovor na pitanje kako se postaje adept onda bi se adepti toliko namno�ili da bi se sretali svuda redom i na svakom koraku. Neki se rađaju kao adepti i to su svakako avatari. Neki to postaju u samo jednom trenu duhovnog buđenja i prosvetljenja i to su svakako oni odabrani po Bo�anskom Promislu. Oni koji se osmele da kroče na Stazu Spoznaje, adeptom će postati dugotrajnim i stalnim radom na sebi za sebe i kroz sebe za svet oko sebe. I ovo poslednje je to �to magavan nikada ne sme da zaboravi, ni u jednom trenu, �ta god da radi i kakav god �ivot da �ivi.

ceo tekst >>>

 

10.09.2012

Akad - Javna predavanja >>>

Govor Univerzuma

Ispoljavanje kroz Eter i delovanje Prvog Zakona:
Intuicija - Čitanje Etera i uvid u Svepostojanje

Tajna Univezuma IV

Akad II - Uvodna predavanja, 5. deo

 

Uobičajeno je da svet oko sebe opa�amo posredstvom pet čula, odnosno receptora koji registruju spolja�nje utiske i kao informaciju ih donose u na�u svest. Kako to funkcioni�e u biolo�kom smislu to nas ovde ne interesuje. Ono �to treba da znamo jeste da su čula oruđa na�e svesti. Postoje razna učenja, a naročito religijska koja nam govore da su na�a čula iluzorna i da ona stvaraju iluzije u na�em umu, te da ih moramo suzbijati i strogo kontrolisati. Ovo je najveća glupost koju je neko mogao izjaviti, pa jo� i predstaviti kao tobo� duhovno učenje. Mi smo ljudska bića koja �ive na Zemlji i kao bića imamo na�a fizička materijana tela i sve dok �ivimo ovaj zemaljski �ivot, na�a su čula blago neprocenjive vrednosti koje treba negovati, čuvati i usavr�avati. Bez čula �ivot bi bio nemoguć. Zamislite kakav bi �ivot bio da nemate samo jedno čulo. Zar zaista mislite da bi �ivot bio moguć kada bi čovek bio bez čula. Ovakav stav prema čulima proističe iz tvrdnje da čovek nije ovo telo i da je on du�a koja je u telu zarobljena. Zaista mi nije jasno za�to neko sa ovakvim stavom uop�te �ivi u telu koje smatra zatvorom? Za�to se jednostavno ne ubije i odmah pređe u neku drugu ravan postojanja. Za�to bi neko mučio svoje telo i celokupno biće raznim odricanjima, patnjom i suzbijanjem svega onoga �to predstavlja �ivot, da bi time navodno zaradio bolji �ivot u nekom drugom svetu ili drugoj inkarnaciji. Ne postoji nijedna druga svrha ovde nego da se čovek kao biće ograniči da �ivi punoćom �ivota i da mu se ograniči mogućnost uvida i spoznaje. Religija je najvća obmana na koju čovek mo�e da nasedne, a videćemo i jo� jedan mnogo jači razlog za ovu tvrdnju.

ceo tekst >>>

 

06.09.2012

Akad - Javna predavanja >>>

Interaktivno dejstvo Univerzalnih Zakona

Ispoljavanje kroz Eter i razumevanje Prvog Zakona:
Sve je Um; Um je eteričan; Svemir je eteričan, ili projekcija Uma

Tajna Univezuma III

Akad II - Uvodna predavanja, 4. deo

 

Nije dovoljno samo �eleti, to treba i ostvariti u sebi

 

Mnogo puta sam čuo pitanja poput ovog: Da li je zaista moguće sve ono o čemu magija govori? Zaista je te�ko započeti razgovor sa nekim ko postavi ovakvo pitanje. I moj odgovor najče�će biva: Za tebe nije sve moguće. I mnogo puta čuh ovakvu opasku: Ja sve to znam, ali ne znam kako sve to deluje. Ima u tome nečeg, mada nisam siguran. Ne�to sam od svega i poku�ao, ali ne deluje. Naravno da je tako. Zakon nije entitet da bi mogao delovati sam od sebe. Mi smo ti koji delujemo, samo je pitanje kako delujemo? Univerzalni Zakoni su zapravo principi koji oblikuju svako delovanje stvarajući uslove za realizaciju samog dela. To se događa kada svoju svest dovedemo u stanje usklađivanja misli i dela sa Zakonima. �ta znači interaktivno delovanje Zakona? To je njihovo jedinstveno delovanje koje ih čini Jednim Zakonom, a podeljeni su samo u svrhu razumevanja kako Zakon deluje. Primeniti samo jedan ili nekoliko Zakona, znači da Zakon neće delovati i da će rezultati izostati. Samo kroz objedinjeno delovanje svih Sedam Zakona mi tvorimo moć jedinstvenog delovanja Univerzalnog Zakona koji je Jedan.

 

22.08.2012

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>> 

U slavu otvaranja Nebeske Kapije Ki

 

Dragi moji, vi �to koračate stazama, i vi �to ste negde zastali, i vi �to jurite za ciljem, i vi �to mirno sedite gledajući na svet, i vi �to netremice tragate za istinom, i vi �to ste negde poklekli pred obmanama, i vi �to juri�ate hrabro da se suočite s onim �to ispred vas stoji, i vi �to u strahu svom kopnite i očajavate, i vi �to bi ste da menjate svet samo ne znate kako, i vi �to mislite da svet menjate onim �to činite... Va�a su razmi�ljanja posve ljudska. I ja ih razumem. Ponekad su izrazito ne�na, samilosna i prepuna bola. Neizmerna tuga zna da obuzme du�u i očaj da razdire srce. Ponekad znaju biti pogleda visoko ustremljenog ka nedosti�nim visinama, puna nade i očekivanja. Znaju biti i vrlo strasna, uzburkana poput mora koje para tornado. Neki su samo obični ljudi koji bi da osete ljubav koju isto tako �ele da pru�e. Drugi su pak, zanesenjaci koji sreću �ele s Nebesa da spuste na Zemlju i ispune se blagodaću. Ima, na kraju, i onih koji ne mogu ljubiti s mirom niti čekati da blagodat natkrili Zemlju, već pozivaju svojim delom, koliko god ono bilo mali korak, da se svi ujedine i zakorače u novo doba. I svi su u pravu. I svi gledaju na u�ase, razaranja, smrt i ambis u koji tonu svi narodi. I svi su okrenuti ka ideji koja ih vodi, ma kako se ona zvala, da li Bog ili ne�to drugo. I svi biraju vodiče i saradnike, neki na Zemlji među ljudima, neki na Nebesima među Anđelima i Demonima. Neki prizivaju Svetlost da raspr�i Tamu neznanja, a neki u Tami vide Beskraj koji sve sadr�i pa i samu Svetlost. I svi su opet u pravu. Znam. Zato i saosećam sa svakom du�om. Ali ljudska je du�a tako krhka, tako tanana da se niti �ivota kidaju lako, poput kro�nje drveta u olujnoj noći...

 

17.08.2012

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>> 

U susret Mladom Mesecu

 

Najava za knjigu: SATANIZAM - Demisterijum Misterijuma

Istine i obmane od postmoderne ka izvoru, kroz odgovore na uobičajena pitanja i najče�će nedoumice

 

Ko to poseduje Ključeve Spoznaje i da li ih uop�te poseduje? Da li se tu radi o istinskom Znanju, ili je u pitanju samo teorijsko praktični sinkretizam javno dostupnih materijala, ranije u formi knjiga, a danas i obilato u vidu internet prezentacija. Ili se mo�da radi o mentalnim opservacijama koje jedini efekat mogu proizvesti upravo na, i samo na, mentalnom nivou. Stoga je i razumljiv taj nedostatak. Jer kad izostaju vidljivi rezultati onda se nema ni �ta prezentovati. Jedino �to ostaje su mentalne opservacije. Kada ka�em "vidljiv rezultat", to u potpunosti podrazumeva manifestaciju na sve tri ravni: eteričnoj, astralnoj i zemaljskoj. Ova poslednja, zemaljska ravan ima dva nivoa: mentalni i materijalni, stoga kad se govori i postizanju uspeha on se uvek svodi na mentalni nivo zemaljske ravni. Tačno je i to da se mogu postići izvesni rezultati u meditativnom smislu i u smislu delimičnog prenosa mentalnog uticaja ka nivou materijalne pojavnosti uz pomoć meditacije, odnosno usredsređenja. Međutim to je sve i dalje samo na nivou zemaljske ravni, a i za to je potrebno mnogo rada i napora, koji je uvek praćen strepnjom pred neizvesno�ću, a ne retko i strahom od izvesnosti.

 

08.08.2012

Kondon - Razgovori s povodom >>>

Antagonizam magijskog i religijskog

Polemika koja je proistekla iz prehodne teme: Između RHP i LHP biram NHP - Rasprava o seksualnosti, spoznaji i duhovnosti

 

Kako si sam pomenuo Seksualnu magiju, iako o njoj ovde nije reč, moram ti i na to odgovoriti jer si i tu izneo nekoliko 'nonsens' kvalifikacija. Kao prvo seks up�te nije uvek i samo seks. To bi se i moglo prihvatiti ako se posmatra samo kroz prizmu fizičke ravni postojanja. No iako čovek �ivi �ivot jednog zemljanina, fizička ravan je tek samo jedna trećina njegovog ukupnog bića. Seksualna magija, koju si poku�ao komentarisati, ni najmanje nema za 'svrhu učvr�ćivanje i jačanje materijalističke (fizičke) koncepcije �ivota', već naprotiv, ba� suprotno od toga. I Tantrizam, i bilo koji drugi vid Seksualne magije predstavlja jednu od Staza na Putu Spoznaje i Samospoznaje. I skoro sve tradicije na neki način prolaze kroz ovaj vid spoznaje, jer je svima jasno da je seksualna energija koju svako �ivo biće nosi u sebi, jedan od stubova na kojima počiva sveukupnost bića, ali i postojanja generalno. Seksualna magija, na različite načine poučava čoveka kako da upravlja ovom energijom i kako da je transformi�e u vi�e i suptilnije energetske nivoe kako bi dosegao najvi�e razine Spoznaje. To nije nikakva filosofija seksa i ne znam za�to si to uporedio sa nagonskom seksualno�ću fizičke ravni, pominjući 'vrabce i golubove na primjer'. Za seks, naravno da nije potrebna nikakva filosofija, ali seksualna magija uop�te i nije filosofija. To je jedna od najstarijih i najdubljih posvećeničkih misterija. O tome se mo�e čitati u mnogim magijskim knjigama, istorijama magijskih učenja ili antropolo�kim studijama. I da naglasim, Seksualna magija čak i nema nikakve korelacije sa seksom i seksualno�ću fizičke ravni.

ceo tekst >>>

 

06.08.2012

Kondon - Razgovori s povodom >>>

Između RHP i LHP biram NHP

Da li mo�e� ne�to reći o Stazi Leve Ruke?

 

Najpre o ovom prvom, Staza Leve Ruke. Ovo je izvanredno pitanje, i moram konstatovati da jo� mi niko nije tra�io poja�njenje ovih pojmova (RHP i LHP). Verovatno je većina mi�ljenja da "zna". "Staza Leve Ruke" je preveden termin iz engleskog jezika (Left Hand Path) skraćeno LHP i predstavlja jedan osobeni Put Spoznaje. Ne u potpunosti, ali mnogostrano je suprotnost "Stazi Desne Ruke" (Right Hand Path) ili skraćeno RHP. Oba termina izvedena su iz Tantrizma uz mnogo novih i pridodatih određenja i tumačenja ovde na Zapadu. U Tantrizmu ili, slobodno zapadnjački rečeno, Seksualnoj Magiji (transformacija seksualne energije) postoje dve Staze koje vode istom cilju, Desna i Leva. Prva podrazumeva tehnike transformacije seksualne energije kroz potpuno odsustvo svake seksualne aktivnosti, a druga, nasuprot ovoj, podrazumeva istu transformaciju, ali kroz seksualnu aktivnost. I to je sve o poreklu ovih temina. RHP se na Zapadu obično vezuje za religijske sisteme spoznaje koji podrazumevaju da se čovek prepusti vođstvu učitelja (sledbeni�tvo), a to su i svi klasični hermetički redovi i bratstva i naravno sve religije. LHP se odlikuje individualističkim pristupom, samostalnim radom i vi�e je "magijski", uslovno rečeno. U LHP nema slu�anja i vođstva. Ne postoji pravilno i pogre�no te ne postoji crno-belo. Sam odabira� �ta �eli� da radi� i bude�, i sam, dobrovoljno, "plaća�" cenu za takav izbor. Neću obja�njavati ni jednu od ove dve Staze, već ću poku�ati da ti skrenem pa�nju na ne�to sasvim drugo, jer je antagoinizam između ove dve grupe ogroman iz prostog razloga �to onima sa desna, svi koji su LHP su bezbo�nici, nevernici i slično, dok su onima sa leva, ljudi koji se nalaze na RHP sluge svojih gospodara. Naravno, uz ostale epitete kojima se međusobno "časte", a koji su isti ma kojoj struji pripadali. U su�tini, glavne osobine obe Staze se svode na fanatizam (RHP) i iluziju slobode (LHP). Zbog toga ja, kao �to rekoh u naslovu, između RHP i LHP biram NHP (Non Hand Path) "Stazu bez Ruku".

ceo tekst >>>

 

05.08.2012

Kondon - Razgovori s povodom >>>

Kabala kao Put Magijske Spoznaje

Da li je Kabala ispravan put, ili misli� da bi trebalo da se okrenem nekom drugom učenju?

 

Kabala svakako jeste Put Magijske Spoznaje, i to kompletan Put. No za�to o Kabali ne �elim da govorim? Zapravo, o Kabali ne mogu da govorim iako sam je donekle izučavao. Ja nisam kabalist niti to mogu da budem, kao �to nisam rabin niti to mogu ikada da postanem. Nisam Jevrej. I ovde je kraj moje priče o Kabali. Mo�e� proučiti sve to �to si prikupio od literature. Mo�e� učiti i Jevejski jezik, �to je za izučavanje Kabale neophodan uslov. I ja sam izučavao Starojevrejski jezik, �ta vi�e imao sam ga kao obavezan predmet na Teolo�kom fakultetu. Ali treba da zna� sledeće, �to je i moja poruka svima koji se za Kabalu interesuju. Tajne Kabale nikada neće� spoznati. To jeste moguće uz pomoć Duhova, Demona i nekih entiteta sa kojima se mo�e stupiti u kontakt, no to ne mo�e� postići kroz Kabalu kao sistem. Mora� pronaći drugi Put. Kabala je isključivo jevrejska doktrina, učenje koje se prenosi isključivo među Jevrejima. Ne postoji ni jedan rabin koji će Nejevreju otkiti tajne Kabale. Dakle, samo Jevrej, koji to krvnim nasleđem i to preko �enske linije doka�e da jeste, ima �ansu da postane kabalist. Nejevrej nikada ne mo�e da postane kabalista. Mo�e�, ako zaslu�i�, i da postane� član nekog od mnogobrojnih tajnih dru�tava, ali opet u najveće tajne nikada neće� biti posvećen. Biće� samo oruđe u njihovim rukama, kao �to mnogi to već jesu. Zaluđuju se svi koji misle da u svet Kabale mogu ući proučavanjem knjiga o Kabali koje su obznanjene ili učeći od onih koji "tvrde" kako poznaju Kabalu. Najče�će su to razne forme sinkretističkih učenja koja između ostalog uključuju i "poznavanje" Kabale. Takva učenja radije nazivam "papazjanijama".

ceo tekst >>>

 

 

 

<<<  17  >>>

 

Strane - 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 

 

Vrh strane >>>

 

Sva prava rezervisana

Copyright � 2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 24-07-2013 01:41

 

 

 

 

 

 

Kalendar

 

  Kalendar

  Lunarni kalendar

 Solarni kalendar

 Kalendar Duhova

 Efemeride

 Astrolo�ki kalendar

 Biljni kalendar

 O kalendaru

 Magijski kalendar PDF

 

Zvezdarijum

 

  Zvezdarijum

  Savetovali�te

  �kola Astrologije

  Knjige

  Studije i članci

 

                            

 

Biblioteka

 

  Biblioteka

  Autorska izdanja

 Autorski prevodi

 Preporučene knjige

 

 

Galerija

 

  Galerija

 

 

Multimedia

 

  Multimedia

Thornal produkcija

Thornal arhiva

Thornal Channel - YT

 

 

Psyradio