Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

  Alexanthorn

 Dnevničke beleke

 Razgovori s povodom

  Senke Glasnika

 Javna predavanja

 Autobiografske bele�ke

  Magijski Dnevnik

Zapis 2

 

 Lice i naličje

  Kontakt

 

 

 

Knjiga Crnih Oblaka

 

MAGIJSKI DNEVNIK

 

 

Zapis drugi - 16.11.2012

Nak�ir

Otvaranje Kapije Bezdana

 

Ovo su dani Tame. Vreme je da otvori� Kapiju Bezdana, vreme da ponovo bude� rođen. Noć koja je pred nama, deveti je dan Tame. Samo u ovoj noći Nak�ir prima u zagrljaj svoje Sinove i Kćeri. Samo u ovoj noći Bezdan �irom otvara svoje Dveri. Zapamti ovo �to ću ti reći, jer moje reči vi�e neće� slu�ati. Da, ne �ri zalud svoje oči u čudu i strepnji. Ovo jeste na�e poslednje veče. Mene već sutra neće biti. Vi�e ti nisam potreban. Večeras je kraj ovog na�eg zajedničkog pute�estvija.

Na ovom pergamentu je zapisan Obred Prelaska. Ja ti ga predajem. Počeće� odmah, čim zavr�imo ovaj razgovor, da ga prepisuje� na tvoj pergament koji si poneo sobom. Ovaj moj, spaliće� posle toga. Noćas izađi gore na proplanak vi�e sela, na onu čistinu gde sam te danas vodio. Poređaj kamenove kako sam te učio i učini obred ovako kako je zapisano. Zapamti, Nak�ir ne sme� vizualizovati ni na koji način. U protivnom, Kapija će zauvek ostati zatvorena za tebe. Seti se �ta sam ti govorio. Nak�ir nije ni Ona, ni On niti Ono. Ni jedan um ne mo�e obujmiti Nak�ir, čak ni ni um najmoćnijeg među Drevnim Bogovima. Zato ni ne poku�avaj. Sve �to bi zamislio, jeste Nak�ir, ali mo�e� li istovremeno zamisliti sve �to postoji i ono �to jo� ne zna� da postoji? Ne razmi�ljaj ni sada dok ovo slu�a�. Odmah počni da rasteruje� sve misli koje te okupiraju. Mislim da će ti sat vremena meditacije biti dovoljno da izprazni� svoj um pre no �to započne� Obred Prelaska. Ni�ta ne sme biti u njemu. Mora� da oseti� potpunu Prazninu da bi do�iveo potpuno Ispunjenje. Ni�ta ti neću sugerisati, ali znaj, noćas kada zakorači� u Bezdan, vi�e povratka nema. Tog trena umreće svaka ljudskost u tebi. Razvezaće� noćas svih sto četrdeset i četiri čvora vezujućih sila. I ni�ta ti vi�e neće izgledati kao �to je bilo. Zato se i ka�e da povratka nema. Tvoj �ivot u narednim danima biće samo senka koja nestaje u noći. I rodiće� se ponovo s rađanjem Sunca na Kratkodnevicu.

Nemoj se truditi da previ�e racionalizuje� sve ovo, kao �to zna� činiti. Ni razum, koji ima�, neće te vi�e krasiti od sutra. Sve umire noćas zajedno sa tvojim ljudskim "Ja". U �ta će� se izroditi s rađanjem �amma�a, ne znam, ali �ivot koji ti predstoji, vi�e neće biti �ivot čoveka. Sve veze koje će se noćas raspr�iti u Tami su samo senke. Ne trudi se da ih o�ivi�. Senke su samo prazan i bezvredan odraz Prirode Stvarnosti. �ivot koji je pred tobom, takođe je senka, pust odraz Stvarnosti koju jo� uvek ne mo�e� pojmiti. Ne umire noćas samo tvoja ljudskost, već i ceo svet zajedno sa njom nestaje. Ostaju samo senke. Sada ku�aj svoju volju te vidi �ta ti je činiti. Ključ Kapije Bezdana sam ti predao. Da li će� ga upotrebiti noćas ni to ne znam. Mene svakako već za koji sat vi�e neće biti. Mnogo je jo� ciklusa pred tobom, ali znaj, prođe� li noćas ni ciklusa vi�e neće biti. �amma� je rođen samo jedanput, sve ostalo su sećanja bezvrednog ljudskog puka. Onog trena kad se s Njim izdigne�, tada će� postati jedan od Nas, Sin Nak�ir.

Dva dana, pre ovog razgovora, Gandukor (moj učitelj) me pozvao da ga posetim ovde u selu gde je boravio svoje poslednje dane, rekav�i da ponesem onaj pergament koji napravih jo� pre pet godina, pero i mastilo od ugljena rastvorenog u ulju od raskovnika. Znao sam da je ne�to veliko u pitanju. Ovo mastilo koje me podučio napraviti jo� ni jednom nisam koristio. Boca je ostala skrivena sve ove godine zajedno sa pergamentom i perom pauna. Kutiju s jedanaest kamenova, jedanaest kristala koje sam davno jo� pripravio za velike rituale otvaranja, takođe mi je naglasio da ponesem. Da li mi je potrebna i odora ili jo� ne�to od magijskih oruđa, upitah ga. Ne, glasio je odgovor. Tek tada mi ni�ta nije bilo jasno. Kakav to ritual mo�e biti, a da mi ni�ta od oruđa neće biti potrebno?

Dva dana smo pričali o raznim stvarima i ničim mi nije nagove�tavao �ta treba da radim. Čak nikakve pripreme za vr�enje obreda nije bilo. Sve mi je to nekako čudno. Ne bi mi rekao zalud da ponesem kristale. Zato sam znao da je u pitanju neki va�an i veliki obred. Znao sam da je tek deveti dan Tame, ali ovaj dan nikada ranije nisam obele�avao, niti mi je pričao o tome. Posle ovoga �to mi je rekao u ovaj prvi sat po zalasku Sunca, sve mi je postalo jasno. Konačno sam i taj dan dočekao, ali tako iznenada, bez bilo kakve pripreme, i dalje mi to nije bilo sasvim jasno, no nisam se hteo time opterećivati, već poslu�ati savet da ni tad dok je pričao, a i sad ne razmi�ljam o tome. Nastavio sam da rasterujem misli iz svog uma.

Najedanput osetih jako kome�anje u stomaku. Znao sam da se ogromna količina adrenalina razlila kroz moju krv, no ne znam kako. Takvo kome�anje kakvo do tad jo� ne iskusih uzimalo je maha sve vi�e i jače. Toliko je bilo sve uzavrelo u meni da sam počeo povraćati. Čudan osećaj neverovatnog uzbuđenja ravnog gotovo histeričnom transu. Sedam puta sam povraćao za nepunih dva minuta. Toliko je bilo obilno da mi nikako nije moglo dopreti do svesti �ta se zbiva. Otkud toliko tečnosti u čoveku? U jednom momentu sam klečao na zemlji i oslanjajući se na ruke, sam sebi sam bio nalik na psa. I odvatan miris svega �to ispovraćah mi je parao nozdrve. Kao da nisam mogao kontrolisati telo niti se uspraviti. Kako podignem glavu i krenem da se podignem, tako mi se zavrti kao da se čitav svet okreće oko mene.

Trajalo je to nekih par minuta, čini mi se, no ni sad nisam siguran koliko je to stvarno trajalo. Nekako se uspravih i osetih se prilično malaksalo, no ubrzo se snaga poče vraćati. Stajao je tu pored mene sve vreme. Pogledah ga, a on se smijulji. Eto gotovo je - reče i spomenu čaj koji sam neposredno pre ovoga ispijao dok mi je pričao o Obredu Prelaska. Vidi� - nastavio je - nije magu potrebno da posti kako bi se očistio pred vr�enje obreda. To mo�e postići i mnogo br�e za svega sat vremena. Za sve na ovom svetu postoje trave, samo ih treba dobro sastaviti. I za ovo, uputstvo ti je napisano na pergamentu �to ti dadoh. Pa �to mi ranije ne dade ovo znanje, nego sam uvek morao da se postom pripremam? I, znači li to da vi�e ne moram da postim ubuduće - upitah ga? Ako se uravnote�eno hrani� kao �to sam te učio, post ti nije potreban. Ako li u čemu pretera�, ni tad ti post neće biti potreban, ali mučnina koja bi nastala posle ovoga �to si popio, mogla bi biti prilično te�ka i bolna. A to �to si do sada u pripremama postio je bilo neophodno da tvoj krhki um shvati vrednost onoga �to treba da radi. Osim toga ovo je samo fizička strana posta či�ćenjem organizma. Hajde sad, odmori se malo. Čeka te meditativno či�ćenje i priprema, te sve ostalo �to ti rekoh i �to ti je u pergamentu napisano. Ja odoh sad u gornju kuću. Ovde te ostavljam samog sa sobom. Ujutru kad sve bude gotovo, prvim autobusom se vrati za Beograd. Vi�e se nećemo sresti. Neka ti je blagoslovljen put.

To je to - rekoh sebi. Konačno je i taj trenutak do�ao kada moram odgovoriti na ono "ili - ili". Ako sam dovde stigao, znači da sam spreman. Znao je to i on. Zato mi je i saop�tio ovako "kao grom iz vedra neba". Nisam nikada razmi�ljao da će rastanak s njim biti ovakav, mada sam znao da će do toga doći pre ili kasnije. Neću se odmarati, nekako se osećam silovito. Počeću odmah sa prepisivanjem pergamenta kako bi mi ostalo dovoljno vremena za meditaciju i duhovno proči�ćenje. Nije lako um dovesti u stanje praznine.

Kad sam otvorio pergament, prvo mi je u oko zapala skica Hrama. Raspored kamenova je isti kao �to sam već znao, ali nema ni unutra�njeg ni spolja�njeg Kruga. Kristali su bili povezani spiralom. Prvi put sam ovako ne�to video.

 

 

Prepisao sam ceo pergament, ali ni ritual nikakav nije postojao. Kratak opis pripremnih radnji i tekst Zazivanja Nak�ir. Kratak tekst na sumerskom i prevedene reči. Ni�ta vi�e. Nikakva magijska sredstva. Nikakve radnje. Ni�ta. Samo jedanaest kristala koji tvore spiralu i ja koji treba da stojim u sredi�tu. Samo ja i Univezum oko mene. Ni�ta vi�e.

Odoh sad, treba se pripremiti. Ne znam �ta dolazi ispred mene, niti znam kuda odlazim. I ne treba ni da znam u ovom trenu. Noć je vedra, i neobično je toplo za ovo doba godine. To je dovoljno.

 

* Zapisano u Magijski Dnevnik 16. novembra 1996. godine u vla�kom selu Ra�anac, nedaleko od Petrovca na Mlavi, u zavetrini Homoljskih planina.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh strane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright � 2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 23-01-2013 04:31