Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

Autorska izdanja

Ogledalo Du�e

SATANIZAM

SATANIZAM - strana 2

Tiha smrt

Autorski prevodi

Moja biblioteka

 

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

 

Verzija za �tampu

 

 

 

SVETA MAGIJA

RAZGOVORI S POVODOM

 

KNJIGA PRVA

 

 

Alexandar Thorn

 

SATANIZAM

 

Demisterijum Misterijuma

 

Istine i obmane od postmoderne ka izvoru

kroz odgovore na uobičajena pitanja i najče�će nedoumice

 

 

 

� 2012 Copyright: Alexandar Thorn

 

 

 

 

Bele�ka

 

U ovom spisu su kori�ćeni i materijali iz različitih izvora koji su poslu�ili upotpunjavanju osnovnih i neophodnih informacija koje su poslu�ile u svrhu "rastajnjivanja tajne" (demisterijum misterijuma). U delu koji se odnosi na op�te informacije, filosofiju i učenje formalnog Satanizma kori�ćeni su tekstovi sa portala: "Church of Satan" ( www.churchofsatan.com ) i "Hrvatsko Sotonističko Bratstvo i Sestrinstvo" ( www.magija.com ). U poglavlju koje se odnosi na Filosofiju mračnog čarobnja�tva Reda Devet Uglova, kori�ćeni su tekstovi sa portala: O9A ( www.o9a.org ) i O9A Crni Plamen ( o9a.crniplamen.net ). U spis sam uvrstio i nekoliko mojih ranije objavljenih tekstova koji se tematski poklapaju sa tokom misli koji se ovde iznosi kao i nekoliko neobjavljenih dnevničkih bele�ki. Kao izvor, takođe mi je poslu�ila i moja �iva prepiska koju sam s kraja osamdesetih i tokom devedestih vodio sa Antonom Lavejem, Kenetom Grantom i Majklom Fordom, kao i bele�kie koje su nastale tokom i posle razgovora sa nizom domaćih okutista i ezoteričara.

Posebnu zahvalnost dugujem svom učitelju Gandukoru koji me je "uputio" u tajne i omogućio da svoju svest dovedem u stanje "Ovde i Sada", stanje u kojem se dodiruju prote�na i neprote�na Beskonačnost u "Trenutnom". U njegovu slavu, kao radni podnaslov ovog spisa sam odabrao negov moto spoznaje izra�en kroz latinsko srpski spoj dve, odnosno četiri reči koje nose poruku: demisterijUM demisterijUMA. Ovo je inače i bio naslov jedne njegove naučne rasprave zbog koje je izbačen sa katere zagrebačkog Sveučili�ta, kada je od kolega proku�en kao "Lucifer u jagnjećoj ko�i".

Zahvalan sam i svima vama koji ste nizom pitanja izmamili iz mene ova razmi�ljanja koja su pretočena u knjigu, za koju se nadam da će bar neko uspeti da u njoj pronađe odgovore, iako sam ubeđen da neće naići na mnogo odobravanja i blagonaklonosti.

Mo�da će ovaj demisterijum misterijuma neke među satanistima razočarati, neke druge pak, mo�da će obradovati vrlo, "otkrovenjem" da je Satana im srcu drag, daleko starije, veće i moćnije Biće od onog za kojeg su mislili da jeste ili verovali da je tako. Kakav god bio stav, neka ove reči budu "vetar" koji "krila" Spoznaje �iri i uzdi�e visoko, i svakom ko �eli da se okrene Spoznaji, neka bude "vetar" koji će ga uzneti na Stazu koja vodi drevnim misterijama, "vetar" koji će ga uvesti u stanje neposrednog iskustva Spoznaje Prirode Stvarnosti. Drevne misterije su stare samo spram na�eg ograničenog poimanja vremena. One nisu "mrtve staroeonske forme" kako neki misle, jer ne mo�e biti mrtvo ono �to izvan vremena stoji.

 

Ia Alal!

 

 

 

 

Sadr�aj

 

 

          Teistički Satanizam

          Luciferijanizam

          Satana - Religijski okvir

          Bafomet

 

 

 

 

 

MOJ PUT NEMA IME

Umesto predgovora

 

 

Tamna strana moje Staze, Alexandar Thorn 2011.

 

Ko to poseduje Ključeve Spoznaje i da li ih uop�te poseduje? Da li se tu radi o istinskom Znanju, ili je u pitanju samo teorijsko praktični sinkretizam javno dostupnih materijala, ranije u formi knjiga, a danas i obilato u vidu internet prezentacija. Ili se mo�da radi o mentalnim opservacijama koje jedini efekat mogu proizvesti upravo na, i samo na, mentalnom nivou. Stoga je i razumljiv taj nedostatak. Jer kad izostaju vidljivi rezultati onda se nema ni �ta prezentovati. Jedino �to ostaje su mentalne opservacije. Kada ka�em "vidljiv rezultat", to u potpunosti podrazumeva manifestaciju na sve tri ravni: eteričnoj, astralnoj i zemaljskoj. Ova poslednja, zemaljska ravan ima dva nivoa: mentalni i materijalni, stoga kad se govori i postizanju uspeha on se uvek svodi na mentalni nivo zemaljske ravni. Tačno je i to da se mogu postići izvesni rezultati u meditativnom smislu i u smislu delimičnog prenosa mentalnog uticaja ka nivou materijalne pojavnosti uz pomoć meditacije, odnosno usredsređenja. Međutim to je sve i dalje samo na nivou zemaljske ravni, a i za to je potrebno mnogo rada i napora, koji je uvek praćen strepnjom pred neizvesno�ću, a ne retko i strahom od izvesnosti.

Paradoksalno, magija je toliko jednostavna i toliko lagana ve�tina, da mag sve čini kao da se poigrava sa perom, ne�no i nadasve ljupko... jedino treba da nauči kako da upravlja energijama... Ovde uvek dolazi smeh. "Da, samo toliko" - odgovoriće svako na ovo. Ali kako to da naučim? Jednostavno, prestane� da gubi� dragocenu energiju "sada�njeg trenutka". Devedeset pet odsto svega �to vas oku�uje vam uop�te ne treba. Zbog toga čovek i koristi samo pet odsto mozga. No ovo su geniji, većina čak ni toliko ne koristi. Dakle reč je o iluzornom zamajavanju, a iluzija mo�e imati takvu moć kod "nepremo�tenog" ega, da čovek zaista �ivi u takvom ubeđenju da je "ne�to" postigao. Uredu, hajde onda ovako da postavimo stvar. Postignut je izvestan uspeh. Meditacija je urodila plodom i obezbedila izvesne efekte na unutra�njem planu. I �ta sad? Ni�ta. Ili to samo ja ne vidim ni�ta među svim tim paradigmičnim filosofijama. Ko zna mo�da sam zaista "slep kod očiju", pa ne vidim kako svetom �etaju sve "moćni magovi", gde god se okrene� sve "mag do maga". Nije nego, "sve moj do mojega", �to bi rekla moja baba. Pa, dobro onda, �ta je to magija od koje su mnogima tako puna usta priče, a u stvarnosti su izgleda samo "puna jaja" koja treba da se tro�e, a naravno "nije sapun da se mo�e potro�iti". Da se dame ovde ne uvrede kako se ovo odnosi samo na one �to se busaju vidljivim jajima, u duhu modernih tekovina "rodne ravnopravnosti" ka�em da i dame imaju jaja, samo nevidljiva, i to po mnogim svojstvima čak i moćnija od ovih vidljivih. Uostalom, drage moje, �ta bi ovi s vidljivim bez va�ih nevidljivih? Ono jes' da se mogu malo međusobno poigrati, ali �ivot nije samo igra. Da nije tako ne bi nas ni bilo. A ima nas, o ho ho... Jo� malo pa će nas biti po milijardu godi�nje na planeti vi�e. Zamislite kad nas bude bilo petnaest ili dvadeset sedam milijardi!? Pričao ja s jednim iz Leskovac, na ovu temu, tu kod mene na pijacu, kad čovek vrisnu: Leeeeleeeeeee, de će gi potrpamo svi ti čoveci!? Ni�ta se ti ne brini, rekoh, već se svi uveliko "trpaju". E, sad je stvarno dosta... Skrenu�e me ova "jaja" s glavnog toka misli. "Đavo ih ih odneo", 'de mi pado�e ba� "jaja" na pamet sad kad htedo' koju o satanistima...

Satanizam je "otvorena paradigma" i grabljenje "napred" Stazom Leve Ruke, te mi je čudno ba� to kako sve izgleda poprilično siroma�no. Čisto sumnjam, s obzirom na prirodu ljudske psihe iz čijeg se okvira ni satanisti ne izdvajaju, da se neko ne bi odmah ili bar malo "pohvalio" izvesnim postignućem, ili bi to unekoliko bilo čak i vidljivo u njegovoj pojavi i okolini. Naravno, ne mislim na vidljivost u preziranju svetskog poretka i pokazivanju raznih simbola, načinu oblačenja, posebnoj muzici i intelektualnom pre�vakavanju pročitanih knjiga i raznih tekstova, te "prodavanju magle" zarad lagodnog �ivota po animalističkoj filosofiji: "vredno je sve ono �to mo�e� pojesti ili pojebati", �to je inače i stav nekih, mo�da čak i većine satanista. Posmatratrajte ljude pa�ljivo! Priče o tajnosti, inicijacijama i slično su notorna glupost pojedinih grupa koje se samoorganizuju zarad nekih "drugih interesa". Nego tu htedoh, ponukan ovim meditacijama "moći" ne�to drugo da ka�em, no me prekunu�e ona... neću da ih spominjem. A htedoh reći: Pa, dobro onda, �ta je to magija od koje su mnogima tako puna usta priče da prosto ne mogu da stignu ni da se normalno najedu "ko čovek", mada je i ovo �to rekoh animalizam. Kad malo bolje pogleda� ono sve neka anoreksija savatala mnoge. Jes' da ima tu i "elegantno popunjenih" i po koji debeo, ali to su sigurno "ubačeni elementi" među sataniste. Provokatori! Prikriveni "de�njaci" namereni protiv "levaka, il' ovih najnovijih "ibermen�" "devetnjaka". Novo doba, novi eon nagove�tavaju, novo doba Ničeovog "nadčoveka". Neki se i svesrdno pripremaju. Telesne ve�be, kondicione pripreme, testovi opterećenja i izdr�ljivosti, ratničke ve�tine. Da, čak i pokazuju svoje slike u maskirnim uniformama, ili do pola razgolioćeni, ne bi li bili "seksi", s fantomkama i redenicima, pa "�majserima", dodu�e novije proizvodnje od ovih im iz vremena ideologije drage. Naravno, pre�iveće samo najsposobniji. Ne, uop�te ovo nije animalizam. Ima tu i namerenih da "Galaktičku imperiju" prave. Ne znam samo s kim, verovatno s Anunakijima kad se Nibiru primakne Zemlji. Verovatno otuda i te pripreme, samo čini mi se da će malo ko postati "d�edaj". Ne znaju oni ko je "Dart Vejder". Mada, ima i onih koji su namereni da spoznaju "tamnu stranu sile". Čitava "filozofija tame" je o tome već napisana, a tamu su spoznali taman toliko kad u sobi svetlo ugase. Ruku na srce, da ne budem toliko "zlonameran" ima i onih se iskreno i srcem predaju potazi, samo ne znaju gde da krenu. Lutaju bespućem haosa. Sve u svemu, prava "haotika", moglo bi se njlak�e opisati...

Uh, uop�te nije dobro kako sam raspolo�en ovih zadnjih dana, neće ovo na dobro da ispadne... Eto opet sam skrenuo sa teme. Hajde jo� jednom, treći put: Pa, dobro onda, �ta je to magija od koje su mnogima tako puna usta priče o meditacijama za zadobijanje "moći", silnim ve�bama i "povuci-potegni" tehnikama kad rezultati očigledno izostaju. Evo primera koji se dogodio pre nekoliko meseci, ba� ovde u Beogradu. Dođe do mene priča da je jedan "viđeniji mag" stradao nesrećnim slučajem. I�'o čovek trotoarom, ko i svi, jel te, i odvali se gromada od krova sa sve simsom i pade na njega. Ka�u "ost'o na mestu..." Ta je zgrada na uglu Nemanjine i Resavske jo� uvek ograđena pa se trotoarom ne mo�e. Ko zna kakva je to "magija" u pitanju. Mo�da je čak i neki "zločesti mag" ume�ao svoje prste pa se jo� ni građevinari ne usuđuju da zgradu poprave. Predosećaju ljudi valjda neke "zle sile". I �ta sad reći? Gde je tu ta "silna magija". Gde su te moći, ili makar intuicija, da upozori pre ovakve situacije? Da ne govorim o moći da tu gromadu zaustavi iznad sebe i baci u stranu, ili je u putanji preusmeri pored sebe. Naravno ovo je samo jedan od drastičnih primera, reći će neko. Da jeste, ka�em i ja. Neki će reći da i nije bio neki mag kad mu se to dogodilo. Pa i nije, ka�em i ja. To vam je ona vrsta "načitanih" magova. Neka mu je "laka zemlja", ili "nebesa" gde god da je. Vi�e sreće u "novom krugu". Valjda će kad se opet rodi shvatiti gde je pogre�io. Ba� sam ne�to zajedljiv, ne dam čoveku mira ni "n' onom svetu".

Dobre su meditacije, ne ka�em da nisu, samo meditacije moraju da imaju s čim "da rade". Potrebni su resursi. Ideja da se napravi kuća je dobra, čak i volja da se prione na posao, ali ako nema kamena cigala, peska, kreča i svega ostalog, osta čovek "bez krova nad glavom". Dodu�e, mo�e u neku rupu, k'o i sve �ivotinje, u skladu sa animalizmom. Stop, stop, stop. Opet ću postati zajedljiv. Ba� sam se ne�to namerio...

�ta treba učiniti? Za početak barem jedan korak da se onaj odnos 95 prema 5 odsto izmetne u 94 prema 6. Naravno, neki će reći da čine maksimalan napor u tome i da imaju rezultata. No čini mi se da je kod tih odnos bio 96 prema 4, pa uznapredovao u odnos 95 prema 5 odsto. Ne�to im se ovih 95 odsto toliko sviđa da ostaju "zalepljeni" za sve za �ta ne bi trebalo, a pomeranje od 1 odsto do�ivljavaju kao predivnu iluziju blagodati uspeha. I da ponovim opet, da ne budem i dalje toliko "zlonameran": da, ima i onih koji se iskreno i srcem predaju potazi, čak su uspeli i da u izvesnom smislu ovladaju svojim bićem i da zaista pobolj�aju sebe, samo ne znaju kuda dalje. Lutaju bespućem haosa. Moram priznati da je haos veliki uspeh "onih" čija je prvobitna namera i bila da se prava znanja sakriju. Kako se vi�e ne mo�e braniti opismenjavanje, niti sprečavati poriv za saznanjem, druga krajnost ove iste namere koja se ogleda u "intelektualnoj slobodi" koz zatrpavanje obiljem informacija, koje se ne mogu ni u naznakama sve sagledati, bila je "pun pogodak". Jo� kad se tu doda i sloboda lične interpretacije, i vi�e je nego "pogodak". Zato "oni" i mogu da budu zadovoljni učinkom za jo� dugo, dugo vremena. E sad to i ako se pojavi tu i tamo po neko ko iz ovih okvira iskoči, to neće ni biti veliki problem, jer će u tom "moru" svega i svačega ostati zatrpano te neće predstavljati "pretnju". Tajna ovog "njihovog" uspeha se svodi na to da sve bude na nivou "statističke gre�ke". Sumnja i strah su "njihovo" glavno oru�je isto tako. Tu ne poma�u nikakvi oblici organizovanja, borbe ili čega god slično. Jedini je "lek" okrenuti lice od takvog sveta, jer kad se samoizop�ti� iz ukupne energije svetske kolotečine na svet zaista počinje� da gleda� drugim očima, a za to nije potrebna nikakva magija, već samo "Namera". Sve posle dolazi "samo po sebi". I nemojte brinuti o tome kada će i kako doći. Univerzum se "stara" o tome. Ne razmi�ljajte ni o pro�losti, jer ono �to je pro�lo - ne postoji. Čak ni ono �to je juče bilo nema nikakvu vrednost u �ivotu čoveka. Naravno da ostaju sećanja, ali bavljenje njima je gubljenje dragocene energije "sada�njeg trenutka". Uslovno rečeno, čovek ne treba ni budućno�ću da bude preokupiran. Postoji samo "Sada�nji trenutak".

Magija uči kako se izlazi iz "okvira vremena" i kako se ukupnost pro�ivljava "ovde i sada" u dodiru prote�ne i neprote�ne Beskonačnosti. Jer, jedino "ovde i sada" je moguće da se "sve" manifestuje. Trabunjanja o tome kako "ja nisam ovo telo", "ja sam zarobljen", "ja sam du�a", "ja sam ovo", "ja sam ono", "ja sam", "ja ću", "ja", "ja", "ja", na �alost ne vodi nigde. Podseti me opet na "jaja", ali nećemo opet o njima.

Istina je uvek "negde tamo" i za to se za Njom besomučno traga. Rekao bih to i ovako: "Jadna" Istina, kako su svi na nju nameračili, nije ni čudo �to Ona neprestano "be�i". A Ona je zbog svoje laganosti toliko brza, da je prosto neuhvatljiva. Nikakve vam tu "sprinterske" discipline ne mogu pomoći. Tek kad prestanete da "trčite", naročito "pred rudu", �to bi na� narod rekao, i smirite se u unutra�njosti sopstvenog bića, Istina će vam sama doći, jer Ona, zapravo, nikada nije ni odlazila. Ali kako ba� to postići? Toga nema u knjigama! Avaj, toga nema ni na internetu! Kako onda prokrčiti put sticanju znanja i zadobijanju moći? Prava magija jeste izučavana u najstarijim proročkim �kolama i u izolovanim krugovima u koje su samo posvećeni imali pristup. Doći do onih "koji znaju" veoma je te�ko, pa jo� kad se zapitamo kako doći i kako prepoznati ko zna? To su tek "Sizifove muke". Mali broj knjiga koje daju �krte informacije o magiji pisane su na takav način da njihovi sadr�aji nude malo čak i najpa�ljivijem čitaocu, čineći potpuno shvatanje te nauke nemogućim. A ustvari, sve je tako lako! I to sam već rekao, ako niste primetili...

Kad okrene� lice od sveta i kad se samoizop�ti� iz ukupne energije svetine, počinje� da gleda� drugim očima. Za to nije potrebna nikakva magija, već samo "Namera". Sve posle dolazi "samo po sebi". I nemoj brinuti o tome kada će i kako doći. Univerzum se "stara" o tome. Na tebi je jedino da bude� "ovde i sada". Čak je i Njego� znao, iako nije bio hermetičar, da je "pučina stoka jedna grdna". Njegova je "Luča Mikrokozma", za koju sumnjam da su mnogi i čuli, biser nad biserima daleko veći od "Gorskog Vijenca". Ali to je opet slika op�teg obrazovanja od kojeg svi be�e "ko Đavo od krsta" i misle da će "ne�to na brzaka". Nema instant magije, niti "inteziva prosvetljenja" za tri dana pod uslovom da ima� 50 evra. Od "vikend magova" već mi je postala muka. I da ne bude "ko o čemu, baba o u�tipcima", da se vratim na temu...

Upita�e me pre nekoliko dana da li Satanizam mo�e biti Put Spoznaje? �ta je to Satanizam? Ko je Satana? I ranije sam mnogo puta dobijao ovakva i slična pitanja. Jeste i to da se u mojim tekstovima i svim objavama ni u jednoj formi ne pojavljuje Satanizam, čak ni u posrednom razmi�ljanju. Bilo je i takvih primedbi da je celokupan moj rad u priličnoj meri nalik Satanizmu i LHP Stazi Spoznaje, i konkretnih pitanja, da li sam Satanista i za�to svoju praksu i učenje koje prenosim izdvajam iz korpusa satanističkih učenja? Odgovor je krajnje jednostavan: To nije Satanizam ni po jednoj od njegovih odrednica, čak ni u filosofskom smislu.

Tačno je i da sam nebrojeno puta na ve�t način izbegavao da na ovakva ili slična pitanja odgovaram, jer ono �to znam ne bi se svidelo nikome ko sebe na bilo koji način do�ivljava "satanistom", ali jo� manje bi se moglo svideti onima koji na sav glas viču protiv satanista. Da ne budem pogre�no shvaćen, nije kao razlog u pitanju izbegavanje polemike koja bi eventualno nastala. Iako je polemika tvorac mentalnog antagonizma koji je u Magijskoj Spoznaji nedopustiv, razlog je vi�e lične prirode. Ja sledim jedan Put. Taj Put nema ime. Iako bi se mnogim imenima mogao nazvati, svaki poku�aj da se bilo koje ime nametne značio bi nastojanje da se Put obesmisli.

Moja "načela" ne postoje, te stoga mogu odgovor dati na svako pitanje, naravno dokle se�u dometi moje spoznaje. Ono �to ja, kao znanje, prenosim jeste samo sredstvo koje čoveku omogućava da svoju svest dovede u stanje da opa�a Prirodu Stvarnosti. Tada, mo�e spoznati sve �to �eli i učiniti sve ono �to �eli, ali ne posmatrano kroz prizmu sada�njeg stanja svesti, već kroz to "novo" stanje svesti, kroz Čisto Sopstvo. Upravo je tu i ključ svakog antagonizma kroz koji vidimo i do�ivljavamo celokupan svet oko sebe pa i same sebe. Sopstvo ru�i svaki antagonizam. Pred Sopstvom nestaje svaki mit. Kroz Sopstvo se otkriva Staza Spoznaje u stapanju sa Univezumom u neraskidivo Jedno, a opet zadr�avajući posebnost i odvojenost. To se zove skidanje okova iluzornosti, ili jednostavno Spoznaja Prirode Stvarnosti. Taj Put Spoznaje sam simbolično nazvao Put Magijske Spoznaje, kako bi se moglo nazreti da je to proces. Staza koja vodi Spoznaji beskrajna je i nema Ime, jer da nije tako ona bi bila konačna. Konačnost ne postoji, jer ako bi rekli da je ne�to konačno i da se mo�e stići na cilj, onda bi to bio kraj, a kraj je smrt, odnosno nepostojanje. Smrt nije antagonizam �ivotu, jer �ivot nema svoj antagonizam. �ivot izvire iz Večnosti i unosi se u Beskraj. Dakle, sve je proces koji se nepretano kreće kroz Beskraj. I ma kako ovo zvučalo filosofski i apstraktno, �ivot Jeste i on je Bo�anstven. Tome ja poučavam onako kako i ja naučen bejah i kako jo� uvek učim. Kroz moj rad provejava mnogo elemenata iz sumerskog nasleđa, �to se da primetiti, no to nije ni sumerska magija ni sumerska religija, niti je inicijacijski sitem. Ta drevna znanja su samo temelj, kamen oslonac koji označava polaznu tačku posvećeni�tva u beskrajne misterije Univerzuma kroz Sopstvo. Za�to ba� nasleđe drevnog Sumera, a ne neko drugo? Jednostavno, zato �to u izvorima koje posedujemo starije nasleđe ne postoji. Za�to bih pio vodu sa reke, kad znam da je na izvoru voda najčistija? Ne tvrdim da ne postoji Izvor jo� čistiji, jo� udaljeniji i skriveniji. Naravno da postoji, ali među svim "izvorima" koji su nam dati treba napraviti izbor da bi se sagradio temelj. Ja sam ga izabrao. I na svakome je da bira.

No, tema je - Satanizam. Sabrao ja tako sva pitanja pre pet dana i krenuo da pi�em, �to bi se reklo "ni po babu ni po stričevima", sve redom "od Kulina bana i starijih dana". I kad videh da je gotovo, imadoh �ta i videti. Ispade cela jedna "knji�urina". Iako se ona nepredviđeno "umrsi" u ovo �to već radim, sigurno je trebalo tako da bude. Ovo nije studija o Satanizmu, niti retrospektiva paradigme, već jedno izlaganje na osnovu dvadeset osam godina rada i skustva. To je samo jedan lični stav.

 

 

Vrh

 

 

POREKLO SATANIZMA

Antagonizam između Hri�ćanstva i Satanizma

 

 

 

Antagonizam između Hri�ćanstva i Satanizma, filosofski je pretvoren u arhetipski antagonizam između dobra i zla, mada ima i onih koji ovo poriču, no o tome ćemo kasnije. Da bi se o Satanizmu moglo govoriti, isto kao i o svim va�nim pitanjima, treba izbeći svaki okvir ograničenja svesti. Međutim, ovi su okviri toliko sna�no izgrađeni u ljudskoj svesti, da čovek nije u stanju da otkriva niti čak da razume tajne Prirode Stvarnosti. Ali kako god razumeli i shvatili u okvirima svoje svesti Reći ću ovo: sve misterije Satanizma nastale su i proistekle iz Hri�ćanske crkve. Satanizam kao učenje je u temelju Hri�ćanstva i kako se sama crkva rastakala i cepala te danas imamo mnogobrojne crkve i učenja, tako imamo na isti način stvorene i mnogobrojne forme Satanizma i satanističkih učenja. Jeste da se u nekim starim jevrejskim spisima pominje Satana (�atan, �atanael), kao prvostvoreni Anđeo, koji je "pao" i u isku�enje uveo čitav ljudski rod. Ovi spisi su iz vremena pre pojave Hri�ćanstva, ali o Satanizmu tada jo� nema ni govora. I ovaj "mit", ću kasnije objasniti.

Satanizam se čak ne pojavljuje ni sa pojavom Hri�ćanstva, nego tek sa formalnim stvaranjem crkve i njenim ozvaničenjem u Rimskom carstvu. Da bi mogla da opstane i učvrsti sopstvenu institucionalnost, crkvi bio potreban neprijatelj, a Satana, koji se u jevrejskim knjigama uvr�renim u "Bibliju" spominje, idealan je bio za ovu funkciju. Tako je crkva kreirala mit o Satani i davala prestave o raju, paklu, rogatom Đavolu, neprijatelju Boga i ljudi, protivniku �ivota i svakog "dobra" na Zemlji. Bez ovakvog neprijatelja, crkva ne bi opstala, niti bi iza�la iz okvira judejskih sekti koje se u to doba �iri�e Rimskim carstvom. Samo hri�ćanskih učenja u to doba be�e na desetine koja se međusobno toliko razlikova�e da kada bi ste ih proučili, rekli bi ste da sem Isusa, nemaju nikakvih dodirnih tačaka. Sve dok je jak "neprijatelj" crkva se mora "boriti" i tako će opstati. Bez satanizma nema hri�ćanstva niti satanizma ima izvan okvira hri�ćanstva i hri�ćanskog sveta. To �to neka satanistička "učenja" poriču bilo kakvu vezu sa hri�ćanskim poimanjem Satane, dajući mu neka druga svojstva je priča za sebe. No, doći ćemo i do toga. Pogledajte malo na svet oko sebe. Kako to Satanizam nema korena u Indiji, Kini i da ne nabrajam druge kulture? Kako to da se Satanizam kao forma učenja javlja samo u okviru zapadne hri�ćanske civilizacije?

Moderna satanistička učenja ve�to nastoje da povuku sve moguće paralele u nameri da uspostave "veze" sa starim i orijentalnim učenjima. Dalje, isto biće, pod imenom �ejtan, spominje se i u Kuranu, ali nigde u islamskom svetu se nije razvio �ejtanizam. Izgleda, verovali ili ne, Satana napada samo hri�ćane. No ima i u tome nečega. Najortodoksniji među hri�ćanima će reći: sve �to je izvan crkve je Satanizam, ili kako jedan od "svetih otaca" reče: "Gde god Bog crkvu sagradi, onde i Đavo hoće svoju crkvicu da podigne". I tako vekovima, "ruku pod ruku" �epure se Zemljom Bog i Đavo, Lice i Naličje iste medalje. Sledbenici, i jedni i drugi, "očekuju" konačnu "pobedu", a ne znaju da pobede nema. Antagonizam ne poznaje pobedu, već je večno i�čekuje. To je kamen temeljac svakog oblika religijske svesti. Pobeda, uslovno rečeno, jeste Spoznaja Prirode Stvarnosti, a to podrazumeva ne samo odbacivanje svakog antagonizma, već njegovo prevazila�enje kroz unutra�nji preobra�aj bića. Kada se u nepostojanje unese jedna strana antagonizma, neminovno se u nepostojanje unosi i druga strana. Medalja je medalja, ne mo�ete prigrliti Lice, a odbaciti Naličje, i obrnuto. Zato u antagonizmu nema pobednika. Mo�da taj antagonizam najbolje oslikava naslovnica jednog dokumentarnog serijala "Satanizam u Americi" (slika na početku teksta).

 

 

Vrh

 

 

NEFORMALNI SATANIZAM

 

 

Satanizam se veoma dugo kreirao u crkvi kako bi omogućio da se svako protivljenje crkvenom ustrojstvu proglasi kao "�urovanje s Đavolom". To je bio put da se crkva obračuna sa svakim prehri�ćanskim i nehri�ćanskim učenjem. Antagonizam koji se vekovima usađivao u svest zapadne hri�ćanske civilizacije uzeo je svoj danak u potpunom izopačenju čoveka kao bića dovodeći ga u stanje potpune otuđenosti od izvornog Sopstva i nesposobnosti Spoznaje i uvida u Prirodu Stvarnosti. U rano doba crkve praksa je bila "pokornost ili kazna". Istorija je prepuna primera o brutalnosti i počinjenim zločinima te o tome neću govoriti. Ova praksa je uspevala da fizički odr�i primat crkve i njenog ustrojstva.

Formalno, Satanizam i tada jo� uvek ne postoji, međutim, Kasni srednji vek i buđenje svesti zapretilo je uni�tenju ovog antagonizma i same crkve pa crkva pribegava novom i "o�ivljenom" antagonizmu. Zasejane su priče da se u kuloarima dvorova, raznim jamama, mračnim podrumima i duboko u �umama odvijaju krvavi pirovi Satanista, orgijanja, prizivanja "nečastivih sila" i samog Đavola. Nakazne i izmi�ljene slike, u�asni opisi "mračnih sila" uvećavaju već postojeći strah vernika. Optu�be za ve�tičarstvo i udru�ivanje s Đavolom rastu i gotovo da nema mesta na zemlji bez "izgrednika" i "otpadnika". Inkvizicija, na Zapadu i crkveni sudovi na Istoku imaju pune ruke posla. Istorija je prepuna svedočanstava i o tome ne treba mnogo govoriti. Svaka nelojalnost pretvorena je u Satanizam.

Prva zvanična optu�ba protiv Satanizma izrečena je jo� pre skoro deset vekova. Preciznije, to se desilo u Orleanu (Francuska) kada je nekoliko ljudi bilo optu�eno za dualističku jeres. Tada im je stavljeno na teret tajno okupljanje, prizivanje Demona, seksualno orgijanje, �rtvovanje dece i kanibalizam. Na sličan način bili su optu�eni krivoverci iz Verone 1175. godine. Naime, u to vreme, zvaničan stav crkve bio je da je reč o najobičnijem fantaziranju i da se jeres obo�avanja Đavola ili ve�tičarenje ne mogu shvatiti ozbiljno.

U međuvremenu, stav crkve se drastično promenio, te je 1486. godine inkvizicija izdala vodič: "Malj ve�tica" (Malleus malleficarum) pun upustava kako se ve�tice hvataju i muče ne bi li priznale upra�njavanje Satanizma. Tako je otpočelo masovno ludilo u kojem je, pod la�nim optu�bama i priznanjima da obo�avaju đavola, pod najstra�nijim mukama, svirepo ubijeno nekoliko miliona ljudi za koje se tek pretpostavljalo da se bave ve�tičarenjem.

Tako je posejano "seme". Iako formalni Satanizam nastaje tek u dvadesetom veku, "moralna panika" protiv Satanizma javila se već krajem sedamnaestog veka u Francuskoj tokom Puazon afere. U to vreme nastaje i arhetipska paradigma "crne mise" koja se u crkvenim izve�tajima opisuje kao ritual među dokonom francuskom aristokratijom u kojoj učestvuju raspopi, orgija se na crkvenim oltarima, �rtvju deca i crtaju obrnuti krstovi. Od tada Satanizam dobija i epitet parodije na Hri�ćanstvo. Savremeno doba, sa primatom svetovnog, oduzima pravo crkve da sudi i ka�njava, ali posejano "seme" izrasta u stvarne i organizovane grupe. Satanizam dobija svoj pojavni oblik i "neprijatelj" vi�e nije "nevidljiv". Ljudska priroda u te�nji za spoznajom je učinila svoje. Na ideji Satanizma razvijenoj u samoj crkvi javljaju se i prvi pravi pobornici ove ideje. Kuloarske priče o "krvavim pirovima" vi�e nisu samo priča. Otpočinje stvarnost tajne potrage za starim i "zabranjenim" knjigama, tra�e se koreni i te�i otkrivanju svega �to bi bila suprotnost pokornosti crkvenom ustrojstvu. Antagonizam je ponovo u punoj snazi. Ideje koje je crkva kreirala su o�ivele u tankom neznanju čoveka koji je te�io oslobođenju. Tako je Satana postao simbol oslobođenja od ropstva i podređenosti Bogu, a crkva je dobila novu snagu za opstanak. Već duboko ukorenjena u civilizacijske tekovine crkva izrasta u snagu dru�tva koja se bori protiv "nečastivog" kao sto�er očuvanja tradicije, morala i "duhovnog" stanja naroda u celini, jer su to vrednosti "protiv kojih je Satana od postanka sveta", a satanisti postaju "borci" za oslobođenje iskonske ljudske prirode. Antagonizam se nastavlja i svi �ive u sopstvenoj "harmoniji", samo se Istinska Spoznaja nigde jo� ne nazire.

�ta je crkva i �ta je to religija uop�te, manje ili vi�e znaju svi, makar to bilo i iz sopstvene ograničene vizure. Ali �ta je to Satanizam, to malo ko zna, čak i oni koji se kao satanisti deklari�u, u većini su daleko od onoga �to bi smo nazvali Spoznajom. Ono �to je Satanizam danas, u skoro svim svojim pojvnim formama, nije ni�ta drugo do puki oportunizam postmoderne i treba postaviti iskreno pitanje: Da li je Satanizam Put Spoznaje ili samo jedan od potpornih stubova opstanka crkve? Sve dok antagonizam �ivi u svesti čoveka �iveće i njegove krajnosti i sve forme između. Put Spoznaje nije forma koja se izra�ava kroz bilo kakav antagonizam. Nije čak ni forma, jer kad svest odbaci svaki antagonizam, ona odbacije i svaku formu. To je Istinsko Oslobođenje Sopstva.

U jednoj priči o čarobnjaku Merlinu, Morgana u punoj snazi moćno mu se obraća pred prisutnima govoreći kako je ona neuni�tiva i preteći da će ih sve uni�titi ako joj se ne pokore. Tada Merlin pribegava staroj mudrosti. Okreće joj leđa i poziva sve prisutne da učine isto. "Izbri�ite iz svog sećanja njeno ime", zapovedno im se obratio, "i prepustite je zaboravu". I svi učini�e tako. Besna Morgana, besomučno je uzvikivala Merline, Merline, Merline... I druga je imena dozivala, ali se niko ne okrete. Glas je postajao sve slabiji i ti�i dok se na kraju nije pretvorio u ropac. Kada je ti�ina obuzela umove svih koji bejahu prisutni, Morgane vi�e nije bilo. I�čezla je u Onostranom i u odsustvu pojavnosti vi�e nikome nije moga nauditi. Kada su okupljeni posle nekog vremena poku�ali da se obrate Merlinu, ni njega vi�e nije bilo. Ostala je samo legenda koja se i danas priča o ovom dobu.

Sve dok se suprotstavljate, antagonizam �ivi kroz vas. Onog trenutka kada antagonizam izbledi i i�čezne, tada počinjete vi da �ivite.

 

 

Vrh

 

 

FORMALNI SATANIZAM

 

 

Satana sedi na tronu ovog sveta, Moris Garson, 1926.

 

Hajde sada da krenemo, ali od nazad! Da krenemo od Satanizma kao postmoderne ka izvoru. Poku�aću da u kratkim crtama dam prikaz ne svega onoga �to se danas "odre-đuje" kao Satanizam, već samo onih ustanovljenih Satanističkih učenja (paradigmi), formi koje su nesumnjivo ostavile svoj pečat i neizbrisiv trag, kako svojom pojavno�ću, tako paradigmično�ću.

Uprkos te�kim optu�bama koje na račun satanista stavljaju druge religiozne grupe, satanisti postaju sve vi�e dru�tveno prihatljivi. Jedan od primera je Kraljevska mornarica Velike Britanije koja je 2005. godine posle odluke Vrhovnog suda primila u svoje redove i satanistu. Odluka Vrhovnog suda se zasnivala na slobodi veroispovesti. Ovo nije usamljeni slučaj prihvatanja satanista u �ire dru�tveno okru�enje, koje uprkos otporu zajednice savremene dru�tvene institucije nameću pozivajući se na građanska prava.

Satanizam je zajednički pojam koji povezuje različita verovanja i kultove. Zajednički su im simboli, strahopo�tovanje i divljenje Satani ili sličnim entitetima (bićima) iz različitih tradicija, magijskih i religijski učenja. U osnovi se razvijaju dva pravca, razvoja satanističkih doktrina. Prva, koja de fakto nastaje i ostaje u antagonizmu Hri�ćansvta i Satanizma je paradigma koja prihvata judeo-hri�ćanski koncept Satane i u potpunosti je povezan sa dana�njim hri�ćanskim regilijskim sistemom, po�to se bavi istom teologijom prikazanom u Bibliji. Ovo je po svim karakteristikama klasični formalni Satanizam. Druga doktrina, ili bolje rečeno doktrine, nastoje da prevaziđu ovaj fundamentalni antagonizam i izađu iz okvira religijskog formalizma. U tome donekle uspevaju, ali potpuno ostaju "zapleteni" u formalizam. Tako nastaju i razvijaju se mnoge paradigme filosofsko religijskih i magijsko hermetičkih interpretacija, najpre Satane, a po tom i same teorije spoznaje. Razvija se niz autonomnih sistema gnoseologije koji često uključuju različite tradicije i učenja, naročito ona iz prehri�ćanskog doba kao i nehri�ćanska učenja. Jasno se kroz analizu ovih paradigmi mo�e videti nastojanje za prevazila�enjem izvornog antagonizma sopstvenog nastanka koje se uglavnom ogleda u prikazivanju Satane kao bića prebiblijskog pa i nebiblijskog porekla. U svoj toj �arolikosti samorazvoja doktrina, javljaju se i gnoseolo�ki pravci koji se vi�e baziraju na filosofsko hermetičkim tumačenjima koja uključuju i moderna naučna dostignuća, ali i materijalizam kao koncepciju. Tu se razvijaju različite hermetičke, �to teističke, �to ateističke forme koje se sve vi�e međusobno razlikuju i udaljavaju da Satana ostaje samo forma zajedničkog imenitelja.

Nekako uporedo, sa razvojem ovih doktrina, nastaje i razvija se "treći" pravac koji doktrinarno u potpunosti uspeva da izađe iz okvira izvornog antagonizma i preraste u formu sa te�njom ka prevazila�enju i same forme. To je takozvana "sinsterna", sedmorostruka staza spoznaje ONA tradicije (Red Devet Uglova). Bez obzira na različitost pristupu i interpretaciji ove paradigme usled krajnje individualnog pristupa (LHP) i pojedinim osobenostima kojima bi se mnogo �to �ta moglo zameriti, ONA paradigma predstavlja "skoro" zaokru�en sistem koji se po svim karakteristikama mo�e nazvati tradicijom koja čak i prevazlazi okvir samog Satanizma, zbog čega sam je ovde uslovno i označio kao treći pravac. No, o ovome će vi�e biti reči u narednim poglavljima.

Uzimajući sve u obzir, Satanizam ili Luciferijanstvo, �to je pogre�an naziv, se mo�e definisati kao religijsko, polureligijsko ili filozofsko učenje čiji sledbenici Satanu identifikuju uglavnom sa arhetipom, prakosmičkom silom, istinskim �ivim bićem (Bog), ili nekim od aspekata ljudske prirode. Iako je dobio ime po Satani, koji se od strane crkve pogre�no povezuje prvenstveno sa zlom i isku�enjem, sledbenici Satanizma ga uglavnom identifikuju kao duhovni put koji se suprotstavlja uobičajenom, i to najpre po tome �to kao glavni cilj duhovnog obogaćenja uzima pobolj�anje samoga sebe (samousavr�avanje), a ne povinovanje nečem vi�em (Bogu).

Satanisti mahom tvrde da se uop�te ne klanjaju Satani niti bilo kom drugom Bo�anstvu (entitetu) kao i da ne prate principe dobra i zla. Pojedina od ovih učenja tvrde da se umesto po�tovanja Bo�anskih zakona i potčinjavanja nekom Bo�anstvu ili op�te prihvaćenom moralu kao ustrojstvu dru�tva, oni uglavnom usredsređuju na fizičko ili duhovno napredovanje pod vođstvom vi�ih bića ili principa. Iz ovog razloga, mnogi savremeni Satanisti odbacuju tradicionalna religijska verovanja i stavove u korist egoističnijih pogleda na svet i prirodne zakone.

Nasuprot njima, crkva sve intezivnije raspiruje verovanje da se svi sledbenici Satanizma klanjaju Satani i vr�e Njegovu volju prinoseći �rtve. Crkva i svi oblici formalnog satanizma, bez obzira na različita stremljenja, zajedničkim snagama idu "ruku pod ruku" u istom pravcu učvrćivanja sopsvenih antagonizama, onemogućavajući tako pristup izvornim principima magijske spoznaje mnogim tragaocima.

Dana�nje satanističke grupe koje su se pojavile u drugoj polovini pro�log veka se među sobom dosta razlikuju, međutim, mogu se uočiti dve glavne tendencije iz kojih se kasnije granaju razna učenja i sekte. Mogu se uočiti dva glavna pravca, to su ″teistički″ i ″ateistički″ Satanizam. Teistički satanisti se prema Satani (kao Bo�anstvu) odnose sa strahopo�tovanjem. Suprotno tome, ateistički satanisti smatraju sebe ateistima, a Satana za njih predstavlja univerzalni simbol ili ispoljavanje različitih ljudskih osobina.
 

 

 

Teistički Satanizam

 

Gustave Dore, Interpretacija Satane iz Jon Miltonovog "Izgubljenog raja"

 

Sledbenike teističkog Satanizma mo�emo slobodno nazvati tradicionalnim satanistima. U večini, oni se prema Satani odnose sa strahopo�tovanjem jer smatraju da je On Bo�anstvo, a pojedini kultovi Ga obo�avaju kao vrhovno Bo�anstvo. Ovo je u potpunosti religijski Satanizam koji prihvata judeo-hri�ćanski koncept Satane čime je i povezan sa hri�ćanskim regilijskim sistemom, jer se bavi istom teologijom prikazanom u Bibliji ili njenom obrnutom formom. Zmija, personifikacija Satane, je nagovorila Evu, a posredno i Adama da ku�aju plod sa Drveta Spoznaje i tako im podarila znanje koje je od njih krio Bog. Pripadnici nekih kultova smatraju da je Jahve tvorac sveta, ali da je Satana iznad Njega ili da je Satana stvorio Jahvea.

Spiritualni Satanizam je takođe tradicionalni, ali on nastoji da kroz svoju paradigmu izađe iz judeo-hri�ćanskog okvira. Potraga za znanjem je prema ovim satanistima veoma va�na jer im poma�e da udovolje Satani. Otuda se javljaju mnogobrojni pravci koji nastoje da u svoja učenja unesu i sjedine razne tradicije iz prehri�ćanskog i nehri�ćanskog sveta. Pojedini kultovi Satanu obo�avaju kao Bafometa, hermafroditsku zver koja je vladar znanja.

U teističkom Satanizmu, bilo da je reč o religijskom ili spiritualnom, Satana je predstavljen kao simbol slobode i protivi se svim načelima i pravilima koje zastupa Hri�ćanstvo. Stoga, satanisti te�e da se oslobode svega �to bi moglo da ih kontroli�e ili sputava, a pod tim se uglavnom podrazumeva sistem koji nameće moderno zapadno dru�tvo zasnovano na hri�ćanskim normama i vrednostima.

 

 

 

Luciferijanizam

 

Jedan od mnogobrojnih vizuelnih do�ivljaja Lucifera

 

Luciferijanizam se često poistovećuje sa Satanizmom jer se u svakodnevnom govoru Satana i Lucifer izjednačavaju. Luciferijanci se, inače, prvi put pominju u papinom dokumentu ″Gesta Treverorum″ iz 1231. godine, gde papa Grgur IX u njemu �ene i mu�karce koji veruju da je Lucifer nepravedno izbačen iz raja naziva jereticima. Među Luciferijancima koji prihvataju ovu identifikaciju izdvajaju se dve grupe kultova. Prva struja među njima Lucifera i Satanu u potpunosti izjednačava, dok druga smatra da je Lucifer prosvetljenija i znatno bla�a verzija Satane od one koju crkva forsira. Oba ova pravca u Luciferijanizmu se smatraju teističkim Satanizmom. U Americi danas postoji i moderna organizacija pod nazivom Luciferska crkva koja je nastala u drugoj polovini pro�log veka.

Među kultovima Lucifera postoje i učenja koja smatraju da Lucifer i Satana uop�te nisu isto biće. Smatraju da je ovo poistovećivanje stvorila crkva kako bi se obračunala sa nehri�ćanskim učenjima. Ovo su takozvani "pravi" Luciferijanci i oni pobijaju bilo kakve veze sa judeo-hri�ćanskim, a time i satanističkim tradicijama. U svojim verovanjima inspirisani su drevnim panteonima stare Grčke, Rima i Egipta. Strogo uzev, pravi Luciferijanci ne spadaju u korpus satanističkih učenja, a morao sam ih spomenuti kako bi bio dat potpun prikaz s obzirom na gore spomenuto i op�te uvre�eno mi�ljenje da su Satana i Lucifer jedno te isto biće.

 

 

 

Ateistički Satanizam

Anton �andor Lavej i Satanistička crkva

 

Cirkusant među Satanistima - Anton �andor Lavej, Crni papa

 

Ateistički Satanizam je nastao 1966. godine na Valpurgijsku noć, 30. aprila kada je Anton �andor Lavej, amerikanac mađarskog porekla, obrijao glavu i proglasio osnivanje Satanističke crkve u San Francisku u Americi. Iste noći, prvog maja progla�ava se za Crnog papu. Satanistička crkva ubrzo dobija veliki broj sledbenika. Smatra se da je na vrhuncu svog delovanja imala čak 25.000 članova. Lavej je Satanizam digao na nivo zvanične religije i 1969. godine je objavio "Satanističku bibliju". Da bi neko postao satanista, odnosno član ove crkve potrebno je da uplati 200 dolara, a nivo koji će posvećenik dostići zavisi od njegovog ličnog zalaganja i učestovanja u ritualima. Sama crkva nikada nije objavila podatke o tačnom broju svojih sledbenika, ali veruje se da ih �irom sveta ima vi�e desetina hiljada okupljenih u razne sekte nastale na temeljima doktrine Lavejevog Satanizma.

Za razliku od teističkog Satanizma, Lavejeva doktrina ne podrazmeva obo�avanje Satane u smislu Bo�anstva, već kao simbola telesnosti i svih zemaljskih vrednosti. Njegovo učenje se zasniva na individualizmu, samokontroli i jevrejskom moralnom načelu "oko za oko�. Filosofija Fridriha Ničea i njegova ideja nad-čoveka, duboko je utkana u Lavejevu doktrinu koja se po svojim karakteristikama mo�e odrediti kao materijalistička filosofija sa izra�enim animalizmom kao potkom ovog učenja. U početku, u Satanističkoj crkvi je redovno praktikovana "Crna misa" kao osnovni ritual a kasnije se uvode i ceremonije koje je razvio Alister Krouli.

 

Reprezentativni hram Satanističke crkve u Sam Francisku u Kaliforniji, SAD

 

Lavej je u mladosti radio u cirkusu kao krotitelj lavova, a to ga je iskustvo kako je kasnije i sam tvrdio, poučilo o postojanju unutra�njih moći i magije. Sledeće zanimanje mu je bilo u putujućoj trupi u kojoj je radio kao pomoćnik mađioničara. Radio je i kao fotograf za policiju, ali je uznemiren nasiljem napustio taj poziv i počeo svirati klavir po raznim noćnim klubovima. U to vreme prisustvovao je raznim kursevima i javnim predavanjima o okultizmu na kojima će naučiti mnogo o obredima koje su odr�avali Templari, članovi kluba Vatra Pakla, Hermetisti, članovi Zlatne Zore i Kroulijevog OTO-a. Laveju se sve to izuzetno dojmilo pa je i sam počeo praktično delati kao mag. Ubrzo razvija vlastitu satanističku filosofiju, prihvatajući Demone kao prirodne sile i pravu ljudsku prirodu koja je po�udna, sklona preteranom ponosu, hedonizmu i svojeglavosti, atributima zbog kojih se, po njemu, dru�tvo razvija. U rečima koje slede jasno se vidi njegov stav, da ne treba sputavati telesne potrebe i �elje, već da ih treba slaviti: "Energija oslobođena seksualno�ću, esencijalna je za sve aspekte magijskih aktivnosti." Lavej nikada nije javno pozivao na nasilje, �to se ne mo�e tvrditi za internu praksu unutar same organizacije i njenih podru�nica koje kasnije nastaju �irom Amerike i Evrope. Imao je izra�en stav da sve one koji se protive učenju Satanističke crkve treba prokleti. S vremenom je odbacio praktikovanje Crne mise verujući da je zastarela i reorganizovao metode vr�enja obreda uvodeći za rituale enohijanski jezik i praksu koju je preuzeo iz učenja Alistera Kroulija.

Razvojni put Laveja je prilično vidljiv. No on se ne ogleda u stvaranju paradigme već razvijanju formalnog Satanizma. Izgradnja ateističke doktrine, nasuprot hri�ćanskom teizmu je glavna njegova odlika. Razvijanje rituala i dogmatične forme izra�avanja koji de fakto jesu su�ta suprotnost hri�ćanskoj teologiji je glavni izraz njegove doktrine. Materijalizam koji razvija iz animalističkog pristupa filosofskom tumačenju sveta i pojavnosti li�ava ga čak i onih prvobitnih elemenata duhovnosti i ezoteričnosti koje je praktikovao. Sam, naklonjen ekscentričnom pona�anju razvija ritualnu "pozersku" praksu koja se kroz senzacionalizam prenosi ne samo na njegov privatni �ivot, već i na �ivot Satanističke crkve. Sudeći po ukupnosti njegovog dela i same pojave, ovaj pijanista i krotitelj lavova ne mo�e se drugačije okarakterisati nego kao "cirkusant" među satanistima. Objavio je nekoliko knjiga: "The Satanic Bible" 1969., "The Complete Witch" 1971., koja je ujedno i prva knjiga ove vrste objavljena u Evropi i "The Satanic Rituals" 1972. Kasnije, nakon povlačenja iz javnog �ivota 1992. objavljuje "The Devil's Notebook", a nakon njegove smrti, Blan� Barton i Merlin Menson objavljuju zbornik njegovih tekstova "Satan Speaks" 1998.

Posle smrti Laveja 1997. godine crkvu je preuzeo Blan� Barton, a iz te organizacije su polako počele da se izdvajaju i rađaju nove satanističke sekte. Sredinom sedamdesetih godina, Crkva gubi veliki broj članova koji osnivaju novi satanistički ogranak, Setov hram. Lavejeva crkva do�ivljava svoj novi procvat u osamdesetim, ali tada Lavej vi�e nije bio aktivni član. Ni�u se mnogobrojne sekte i učenja koje nastaju po uzoru na Satanističku crkvu.

Satanističkih sekti osnovanih po uzoru na Lavejevu crkvu i njegovu doktrinu ima �irom sveta, Najvi�e u Americi i Evropi. Većina ovih ogranaka Satanističke crkve su registrovane kao organizacije ili grupe građana jer zakoni mnogih dr�ava ne dozvoljavaju registraciju satanista s obzirom na uvre�eno mi�ljenje da se radi o destruktivnim organizacijama. Često su to samo neformalne grupe koje deluju u "poluilegali", a njihovo članstvo se nalazi pod stalnim nadzorom policije ili drugih dr�avnih organa. Stoga ovakve i slične grupe, neću op�irno pominjati jer njihova doktrinarnost u potpunosti sledi Lavejev Satanizam. Vredi pomenuti samo par ovih ogranaka zbog njihove specifičnosti i rasprostanjenosti.

Slobodni spiritualisti osnovani su 1983. godine u Rimu u Italiji. Osnivač je bila Magdalena Stradivari, visoka sve�tenica pod punim patronatom Laveja. Ova grupa je svoje obrede odr�avala po stanovima i iznajmljenim prostorima, ali najveći deo ritualne prakse je vr�en u katakombama starog podzemnog Rima. Slobodni spiritualisti naglasak stavljaju na seksualni aspekt Lavejeve doktrine i poznati su po organizovanju velikih grupnih ritualnih orgija. Kako je konzumiranje narkotika kod njih vrlo zastupljeno, kao i okupljanje maloletnika, ova organizacija je pod stalnim nadzorom. Inače, smatra se da je Italija zemlja sa najvećim brojem satanista u Evropi.

Satanina Crkva Engleske formalno nikad nije osnovana iako se zna da postoji od osamdesetih godina pro�log veka. Osnivač je D�on Kajlminster iz predgrađa Londona, koji po Lavejevim uputstvima svoju stolarsku radionicu pretvara u satanistički hram. Takođe je i kod ove gupe seksualni aspekt doktrine igrao najva�niju ulogu, kao i upotreba droga. Specifičnost rituala koji su upra�navani među engleskim satanistima je Kajlminsterov "Ritual Smrti, stapanja sa Satanom i ponovnog buđenja". Ritual se izvodi kroz neprestani ples uz konstantno zazivanje imena Satane sve dok se ne uđe u stanje transa, odnosno delirijuma izazvanog narkoticima. To stanje do�ivljavano je kao simbolička smrt i stapanje sa Satanom, nakon čega sledi "buđenje". Uhap�en je 1995. godine zbog posedovanja droge i �irenja prostitucije. Smatra se da je pod svojim uticajem imao tada�nji pokret "Darkera".

"Prva Satanistička Crkva" je među novijim organizacijama koju je 1999. godine osnovala Karla Lavej, Antonova ćerka, kako bi sačuvala uspomenu na svog oca, jer je smatrala da su njegovi nastavljači napustili temelje Satanizma koje je Lavej postavio.

 

 

 

Neformalne satanističke sekte

 

Glava Bafometa u obrnutom pentagramu, glavno obele�je Satanističke crkve
Najrasprostranjeniji simbol među sledbenicima Satanizma

 

Gotovo da niko vi�e ne mo�e pobrojati grupe, kultove i sekte koje se kvalifikuju kao satanističke. Sva�ta se tu izrodilo. Kod određenih satanističkih organizacija rituali su prelazili okvire zakona i dovodili do ubistava ili samoubistava. Pojedine grupe uvode �rtvanje �ivotinja za potrebe rituala. Za mnoge grupe je karakterističan i vandalizam u vidu skrnavljenja grobalja i verskih objekata, kao i drugi oblici destruktivnog pona�anja. Optu�be na račun satanista dolaze iz različitih izvora kao �to su policija, organizacije za za�titu ljudskih prava i borci za prava dece, ali i od biv�ih članova... Neki od njih su rituale povezivali sa seksualnim zlostavljanjem, prisilnim gutanjem krvi i fekalija, orgijama, �rtvenim abortusima kao i �rtovanjem ljudi. Očito je da ovde postoji mnogo preterivanja i "filovanja" istine. Sve te u�asne priče nalik su onom "semenu" koje je crkva posejala u srednjem veku. Antagonizam se neprestano mora "hraniti". U tome posebnu ulogu imaju mediji koji su ne retko puni montiranih slika, naslova i tendencioznih opisa u�asnih zlodela Satanista. U svemu ovome zaista značajnu ulogu imaju i grupe koje postoje i koje čine slične stvari. To se obilato koristi "začinjeno" sočnim opisima u�asa za �irenje straha kod neukih i pozivanje na vraćanje crkvi i "veri otaca".

Pored takozvanih religijskih satanista, čija je osnovna filosofija da bi čovek trebalo po svaku cenu da bude bogat, uspe�an i da stekne veliku moć, postoje i kultni sastanisti o kojima se vrlo malo zna. Najče�će su to porodice u kojima se Satanizam praktikuje generacijama i prenosi sa kolena na koleno. Posebna grupa satanista, takođe su i pojedinci koji svoju "praksu" zasnivaju na okultnoj i antiokultnoj literaturi, horor filmovima i muzici. Va�an faktor za mnoge su hevi-metal i dark-metal muzika koje umnogome predstavljaju umetnički retrospektivni izraz fundamentalnih načela Satanizma praćen jakim emotivnim nabojem. Sami tekstovi vi�e su izraz reakcije na op�ti dru�tveni poredak. Satanizam je i inspiracija mnogih pravaca, ne samo u muzici već i u drugim sferama umetnosti. Mnogi, naročito mlađe generacije, iako nisu po uverenju satanisti, naklonjeni su ovoj filosofiji, a svoje asocijalno i destruktivno pona�anje uglavnom pravdaju obo�avanjem svojih idola i posredno, preko njih, obo�avanjem Đavola i principa Satanizma.

Većina satanističkih sekti su neformalne grupe i manji pokreti koji se javlaju �irom Amerike i Evrope. Karakteri�e ih samorganizovanje, odsustvo doktrine i funcionalna neorganizovanost. Obično su kratkotrajne jer se brzo raspadaju ili transformi�u u nove neformalne oblike. Pored navedenog, ove grupe su uglavnom inspirisane Lavejevom doktrinom i Satanističkom crkvom, mada se u tom "korpusu" mogu naći i tendencije ka raznim oblicima teističkog i spiritualnog Satanizma. Ove grupe, mi�ljenja sam, ne treba čak ni svrstavati u Satanizam upravo iz ovih navedenih razloga. Takve grupe obično sačinjavaju pojedinci skloni destruktivnom i delikventnom pona�anju koji satanistička obele�ja koriste samo kao "mentalni pravan" i opravdanje za svoja dela i kriminalne aktivnosti, pri čemu nemaju nikakvo utemeljenje ni u jednoj od formi doktrinarnog Satanizma. Upravo su ove nazovi "satanističke" grupe i pojedinci, među kojima ima i aktera raznih zločina i drugih oblika kriminalnog pona�anja zaslu�ni za ekstremno lo�u reputaciju i ugled formalnih oblika Satanizma. Većina tradicionalnih satanista, ovakve grupe ne smatra satanistima, pa čak dolaze i u otvorene sukobe sa njima.

 

 

 

Majkl Akvino i Hram Seta

Poku�aj povratka na stazu teističkog Satanizma

 

"Samoprosvećeni sin" Seta, Majkl Akvino

 

Majkl Akvino, neki članovi i sve�tenstvo Satanističke crkve 1975. godine osnovaju Hram Seta, okultno udru�enje koje svoju filosofiju naziva prosvećenim individualizmom, kroz koju odi�e sna�na tendencija o�ivljavanja teističkog i spiritualnog Satanizma. Bog Set (Bog protivni�tva) je, kako tvrdi Akvino, tamni Bog po kojem je osmi�ljen lik Satane. Set se ne smatra Demonom već Starim Bogom i njegovo obo�avanje se vr�i kroz ritual ″Crnog plamena″, koji kreira po uzoru na ceremonije Alistera Kroulija i tekstova starih egipatskih misterija. Napu�tajući Laveja, svog "duhovnog oca", Akvino se ponovo okreće teističkom Satanizmu �to se ogleda u njegovom nastojanju da, inspirisan Kroulijevim delom, Satanizam pove�e sa prehri�ćanskom tradicijom starog Egipta, poistovećujući Satanu sa Setom. Iako to čini vrlo neve�to, s obzirom na slabu upućenost u egipatske misterije, on u polupismenoj Americi uspeva da "o�ivi" kult Seta kroz formu Satanizma. S obzirom da u potpunosti ostaje veran materijalističkoj filosofiji kroz izra�enu komercijalnu stranu njegove filosofije u verovanju da treba biti bogat i uspe�an po svaku cenu, bez obzira na sve, paradigma Setovog hrama predstavlja samo poku�aj vraćanja tradicionalnom i teističkom Satanizmu. Ono �to je najva�nije ovde spomenuti, jeste "presedan" koji je Akvino učinio poistovećivanjem Satane sa Setom u nameri da Satanizam izvede iz okvira antagonizma sa Hri�ćanstvom. Taj presedan će na "sceni" satanističkih učenja kasnije dovesti do mnogobrojnih sličnih nastojanja da se Satanizam pove�e �to sa prehri�ćanskim, �to sa nehri�ćanskim učenjima kako kroz poistovećivanje Satane sa bićima iz drugih tradicija tako i razvijanja demonologije koja entitete Tame povezuje sa starim Bo�anstvima, �to egipatske, �to sumersko-vavilonske tradicije.

Akvino je razvio učenje po kojem Set (Satana) kroz stotine generacija poku�ava pripremiti ljude za novi nivo razvoja, a vreme za to je upravo na�e doba. Prethodila su mu tri najva�nija događaja: prvi se dogodio 1904. kad je Alister Krouli primio "Knjigu Zakona", drugi kad je 1966. osnovana Satanistička crkva i treći, poslednji, dogodio se 1975. osnivanjem Setovog hrama. Svoje učenje naziva "Setianizam" i smatra da su oni vodeća satanistička organizacija. Po njima samo će članovi Setovog hrama pre�iveti promenu eona i uspostavljanje novog poretka. Kontroverze koje se vezuju za Hram Seta su navodne veze između Akvina i nekih neonacističkih organizacija, �to nije dokazano, a posebno se ističe njegova tvrdnja da je Antihrist.

 

 

 

Vrh

 

 

PAGANIZAM

O�ivljavanje starih tradicija ili Satanizam?

 

 

Jedna od svetkovina neo-Druida, Stounhed� u Velikoj Britaniji

 

Novi eon, kako se uobičava nazivati Novo doba u kojem �ivimo, donosi i novu pretnju crkvi. Sve su aktuelnija o�ivljavanja starih tradicija i vraćanje korenima koji nikakve veze nemaju sa crkvom i uvre�enim poretkom hri�ćanske civilizacije. Iako crkva svim silama nastoji da i ove tendencije prika�e kao Satanizam, ve�tičarenje i crnomagija�tvo opasno po "poredak", čini se kao da u tome gubi korak s vremenom. Naime, sve ove stare tradicije starije su od istorijskog Hri�ćanstva. Tako opet imamo o�ivljavanje slovenskih kultova, druidizma, nordijske tradicije, ve�tičarenja i raznih narodnih tradicionalnih verovanja i običaja. Na dobrom su putu da se priznaju kao religije, kao �to je to već slučaj sa Druidima i Vikama u Engleskoj i Americi.

Nasleđene priče o satanističkim ubistvima i zlostavljanjima, bezrezervno prihvataju hri�ćanske fundamentalističke organizacije koje izjednačavaju rad Satanista sa radom ve�tica i druida koji su potpuno različite religijske tradicije i čiji su sledbenici čak često u �estokom sukobu. Dok se satanisti ne libe da zbog izra�enih materijalnih te�nji, uspeha pa i političkog uticaja, koriste najmračnije načine, "�aljući razne Demone", ve�tice tvrde kako ih one "love" na "astralnom planu" i gađaju "energetskim vatrenim kuglama" koje projektuju iz svojih dlanova. Poznat je slučaj Endija Kolinsa, pisca okultne fantastike, ve�ca i druida, koji je bio anga�ovan da obavi jedan te�ak zadatak u "či�ćenju" satanističkih napada, kad je jedna grupa satanista poku�ala da zloupotrebi energiju britanskih svetih mesta. Na svom "astralnom putovanju" Kolins je vođen na razna mesta gde je zaticao tragove krvavih rituala. Svoje neobično iskustvo on je pretočio u poznatu knjigu "Sedmi mač" u kojoj je sadr�ana ve�tičja etika u nekoliko osnovih stavova: ljubav i briga za prirodu uz du�no po�tovanje �ivotne sile; priklanjanje paganskoj etici koja se mo�e sa�eti u parolu "ako ne čini� lo�e, čini ono �to �eli�", pri čemu svaka osoba odgovara za otkrivanje sopstvene prirode i harmonije sa spoljnim svetom. Takođe, Kolins insistira i na osnovnoj polarnosti Bo�anstva, odnosno Bo�anske prirode u obliku Bog-Boginja, �to se i kao praksa ogleda u svim ve�tičjim kultovima kroz vr�enje obreda u slavu Boga i Boginje, odnosno mu�kog i �enskog principa.

Ni jedna od ovih neopaganskih tradicija se ne mo�e uvrstiti, niti podvesti pod okrilje Satanizma.  Nastojanje crkve da neopaganske pokrete prika�u kao Satanizam vuče korene iz srednjevekovnih priča o ve�ticama i pojedinim paganskim učenjima koji u svoju praksu uključuju i demonoligiju. Međutim, ovde postoji problem druge vrste. Iako neopaganizam kao forma uključuje i mnoga hermetička znanja, sve tradicije koje se "o�ivljavaju" do�ivljavaju se kao religije predaka i u tom smislu se ne razlikuju od već postojećih velikih verskih konfesija, jer se grade kroz već izgrađenu religijsku svest, a ne na istinskoj spoznaji ovih starih učenja. Osnovni razlog tome je neautohtonost ovih starih-novih tradicija koja se ogleda kroz prekinutu vezu sa izvorom tradicije. Stoga je ove tradicije moguće "o�iveti" jedino kroz knji�ko izučavanje i to u religijsku formu. Mističnost koju grade zasniva se na sinkterističkom pristupu sjedinjavana elemenata hermetizma i samostalnog, ali dosta slabog LHP pristupa koji definitivno naginje RHP stazi kroz religijski pristup starim tradicijama. Nastupajući u svojim izgrađenim okvirima, neopagani stvaraju novi tip antagonizma u odnosu na Hri�ćanstvo, takozvani međureligijski antagonizam, jer se nalaze u stalnom nastojanju da poka�u svoje fundamentalne razlike u odnosu na uvre�eno i omra�eno mi�ljenje o ve�ticama u javnosti. Antagonizam se prosto zove "izgradnja novog poretka na temeljima starog".

Sva ovakva, pa i slična učenja, kroz spolja�nje oblike odbacivanja "starog poretka" nastoje da izgrade "novi poredak" na već izgrađenim temeljima starog, odnosno na već izgrađenoj svesti. Ne mo�e se graditi "novi poredak" na temeljima već "izgrađenog poretka". Najpre se mora sru�iti "stari poredak" da bi se u "praznini" sagradio "temelj novog poretka". Jer, ako gradi� kuću na starim temeljima, koliko god ona bila lepa i delovala kao nova, niko ti neće reći: "Dobru si kuću napravio", već će svako kazati: "Dobro si kuću obnovio". Da bi sagradio novu kuću, mora� sići i u dubinu zemlje i sru�iti postojeći temelj. Tek tada, na novom temelju koji izgradi� i kuća će biti nova. Tako je i sa sve�ću čoveka. Temelj novog bića, gradi se jedino i samo u dubokoj unutra�njosti bića koje sru�i selokupni postojeći poredak i na Čistom Sopstvu izgradi novi poredak, novog preobra�enog čoveka. Ovo se ne odnosi samo na ovde pomenute prakse i učenja, već i na sve druge. Tako da, uzimajući u obzir gore navedeno, nijedno ovakvo učenje se ne mo�e u krajnjoj instanci smatrati Stazom Spoznaje koja vodi oslobođenju Sopstva. Najprostije se to mo�e oslikati i činjenicom da neopagani nisu čak ni poku�ali da se oslobode kvalifikacije paganizma, s obzirom da je to termin koji su grci upotrebljavali da označe divljake i necivilizovane narode, a crkva ga je prisvojila kako bi u vreme svog �irenja sve nehri�ćanske tradicije okvalifikovala paganima u pogrdnom smislu, pa čak i neljudima i "�ivotinjama koje hodaju".

"Oplemenjivanje" paradigme fikcijama i bujnom ma�tom mo�e biti lepa priča za scenografiju neke serije ili filma. No u stvarnosti, vi�e liči na egoistično samouzdizanje ili puku iluzornost svesti na mentalnom nivou. Priče o "lovu na Demone" i "gađanje vatrenim kuglama" toliko podsećaju na popularnu seriju "Čari" (Charmed) da bi svako ko je pogledao mogao pogoditi i koju je epizodu koja ve�tica prepričala kao svoju avanturu na "astralu". Mnogo sam se priča naslu�ao o "astralnim do�ivljajima". Od onog koji je u�asnu i te�ku bitku vodio sa celom hordom Demona koja ga usred bela dana napade u "Knez Mihailovoj", do onog koji na astralu juri �ene pa ih tamo "siluje" ne bi li nadomestio nedostatak seksa u fizičkom �ivotu. Da ne nabrajam sve ostale i svakojake "avanture". O astralu se tako olako ispredaju priče kao da je to sasvim obična svakodnevna pojava poput one kad se u povatku s pijace nađu dve kom�inice da uz kaficu prepričaju zgode i nezgode �to im se usput dogodi�e uz obavezno ono: "Eto moja ti, da ti ka�em", ili ono: "E, zna� li koga sam srela na ćo�ku kod frizera..." Dok čitam ili slu�am sve te zgode i nezgode sa "astralnih ravni", ponekad dobijem utisak da su svi "negde tamo", a da ovde svrate samo da malo proćaskaju. Sve sami moćni "magovi i ve�tice" prepuni saveta, a niko ne ume ni s običnom kijavicom da se izbori kad ga savata nego br�e bolje trči u apoteku ne bi li neke kapi kupio i usput malo vitamina. Mogu da razumem ove "mlađe". To su godine kad se sva�ta u njima budi, pa treba "ostaviti utisak" i privući pa�nju. Ali ne razumem one "starije" i nazovi iskusnije koji to isto rade. Nije samo neznanje u pitanju. Mnogi to "svesno" čine, i sve mi izgleda kao da su tu neki drugi "interesi" u pitanju. Ego je čudna zverka. Toliko je "umiljat" kao kakav krasni kućni ljubimac da mu se ne mo�e odoleti, mačka na primer. Ona samo tra�i hranu za sebe i ni�ta vi�e. Kad se najede ode da spava. Mo�e� tada kol'ko 'oće� vikati mac, mac, mac, ona će samo podignuti jednu obrvu i "onako" te pogledati: "Ajde bre budaletino, �ta se tu krevelji�? Nemoj da me smara�. Kad ogladnim doći ću opet da ti predem". Takav je i ego.

Pročitah ja i gore pomenutu knjigu, al' nigde ne nađoh, da bar malo liči na astralnu projekciju. No, besmisleno bi bilo da nastavim sa analizom postojećih učenja, predanja i rituala bilo koje od spomenutih i ne spomenutih religija, novih-starih religija i raznih satanizama. To bi preraslo u svojevrsnu istoriju religije i duhovnih učenja sa komparativnim teolo�ko filosofskim pristupom. To mi ovde nije cilj, a i u priličnoj meri bi to odvuklo od su�tine same teme. Paganizam i nove-stare religije spomenuh samo iz razloga da se jasno povuče crta i ka�e da to nije Satanizam. Uostalom to mnogi već i znaju, ali ima i onih koji sumnjaju.

Da bi se razumeo Satanizam o kome je u ovom pisanju reč, treba zaći dublje u op�tu filosofiju Satanizma kao učenja. Ta filosofija je u većoj ili manjoj meri temelj svega �to se kao Satanizam određuje. No pre toga pa�nju treba posvetiti Alisteru Krouliju i njegovom učenju o "Telemi" koja je utkana u gotovo sve oblike satanističkih učenja.

 

 

 

Vrh

 

 

ALISTER KROULI

Čini �to ti je volja i to će biti sav zakon

 

 

"Zver" koja nije satanista, Alister Krouli

 

Ako krenemo samo malo jo� unazad, na početak dvadesetog veka upoznajemo lik i delo Alistera Kroulija, poznatog okultiste ogla�enog kao "oca modernog Satanizma". Mnogo je o njemu ispredeno priča i malo jo� ne dostaje se da se priča pretvori u mit o "zveri u ljudskom obličju". Ko je bio Alister Krouli? Njegov �ivot je mnogo puta bila ispričana priča. Govorili su i znani i neznani. Govorili su i oni koji su ga slu�ali i oni �to po koju reč izviko�e iz konteksta njegovog dela. I oni koji su ga voleli su govorili, i oni �to iz dna du�e su mr�nju kovali. Svi su govorili i ni�ta nisu rekli. Nisu razumeli ni reč. Ja neću ovde govoriti o njegovom �ivotu, niti o onome �ta je i kako radio. To ostavljam onima koji se u njegovo delo kunu i onima kojima to isto delo trn u oku. Ovde hoću da ka�em ne�to posve drugo. Zapravo, hoću da prenesem poruku prve i poslednje priče.

Na svom prvom putovanju u �vedsku 1896. u svojoj 21. godini do�iveo je prvo spontano mističko buđenje, duboki uvid koji ga je naterao da se zainteresuje za pojave koje se nalaze sa druge strane svakodnevnog �ivota. Pone�en ovim spontanim iskustvom opa�anja "druge" ravni izvan nam opa�ajnog sveta, zakoračio je na stazu beskrajne potrage, osvajajući svet oko sebe poput drevnih ratnika, neustra�ivo i nezaustavljivo iskazujući svu silinu neobuzdane iskonske prirode. Njegov je �ivot od tog trena postao jedan neprekidan tok misli i svesti koji ga je vodio svim znanim i neznanim mudracima tog doba, učenim ljudima, napisanim knjigama i onim skrivenim �to se čuvaju daleko od blentavog puka. Nema meridijana na koji kročio nije u potrazi svojoj. Nije se libio da i na Himalaje se uspinje, niti da u beskraju oka saharske pustinje zoru dočekuje. Napisao jeste knjiga mnogo i činio jeste čak i mnogo vi�e od svega onoga �to mu se na teret du�e stavlja. Hteo je da dodirne Večnost, a uspeo je, to sigurno znam, u Beskraj da pogleda. I dalje vi�e ni�ta ovde nije va�no. Ni�ta od svega �to između stoji. �ta je to za čim je on tragao?

Kroz Telemu ili učenje o volji pod geslom: "Čini �to ti je volja i to će biti sav zakon" i "Ljubav je zakon, ljubav pod voljom" najbli�e se među svim okultistima pribli�io mentalnom izop�tavanju antagonizma kao vezujuće sile koja Sopstvo čoveka dr�i u ropskim okovima. Nije uspeo da dovr�i svoju misiju jer su se njegovi učenici več uveliko "opasno upleli u formalizam paradigme. Za�to, ne bih o tome, ali treba naglasiti da je Krouli uspeo da učenje o Telemi, iako kroz izra�eni sinkretizam raznih učenja pove�e sa Izvorom. I u tome je tajna utemeljenja i sa�imanja njegovog učenja sa skoro svim modernim hermetičkim, magijskim i drugim sistemima, pa i satanističkim učenjima. To je ono �to je malo ko razumeo. Put koji je Krouli pro�ao mu je omogućio da kroz autohtonost izgradi temelj paradigme. Temelj na kome se mo�e izgraditi novo zdanje kakvo god ono bilo. Njegov jedini neuspeh se sastoji u tome �to svoje učenike nije uspeo da izvede iz okvira formalizma, ili jednostavno, mo�da niko od njih to nije ni hteo. Zbog toga se i mo�e reći da je OTO paradigma koja je "umrla" zajedno sa njim. Vidljivo je to koliko je on na kraju bio razočaran svim ovim, i budući da je bio čovek za izra�enim nabojima emotivnog do�ivljaja stvarnosti, u jednom trenutku kao da je sve to prepustio i sakrio Ključeve u svojim prabolama. Telema je međutim ostala da �ivi, ali OTO prerasta u organizaciju sa mo�da netipičnim, ali pristupom spoznaji kroz sledbeni�tvo i razvijenje religijske svesti. Zato i rekoh da je OTO �iveo samo za �ivota Kroulija. Nakon njegove smrti to ni izbliza vi�e nije Telema koju je sam Krouli nastojao da donese u svest drugog čoveka.

Priča o Krouliju je va�na jer je njegovim učenjem, pro�eto skoro sve �to sa magijom na zapadu ima veze. Čak, nema ni jednog pravca u satanističkim paradigmama koje se njegovog učenja nisu dodirnle. Mo�da je i ba� to razlog za�to ga smatraju "ocem modernog Satanizma", iako je to priča koju je crkva raspr�ila u eter. U njegovim učenjima je očito obo�avanje Demona, pa i Satane, ali on sebe nikad nije smatrao satanistom, već se uvek deklarisao kao čarobnjak i okultist. Čak i OTO, i sve �to se iz njega nakon Kroulija izrodilo, ne mogu se smatrati satanizmom iako ga teoretičari dru�tva i crkveni apologeti svrstavaju u satanističke sekte. Jo� jedna la� da bi antagonizam �iveo. Va�na je ova priča o Krouliju i iz jo� jednog razloga, a to je nerazumevanje. Su�tinska poruka Teleme se ogleda primarno u tome da se kroz "konačno delo" razbije i napusti forma. Zato je va�na ona prva priča o spontanom iskustvu, da bi se razumela ona poslednja va�na priča iz njegovog �ivota po povratku sa Cejlona kad je konačno pogledao u beskraj Bezdana �to se �irom pred njim otvorio. Sve �to je između onog prvog i ovog poslednjeg jeste Put, ali sve to gubi svoj smisao. Posle ovog iskustva Direktne Spoznaje Prirode Stvarnosti, bilo da to nazovete "prosvetljenje", samadi ili kako god, Krouli je prekinuo svaku dalju magijsku praksu. Ostale su reči koje izgleda da niko nije shvatio: "Sve ono �to sam stekao, napustio sam. Spoznaju Kabale sam odbacio i smejem se Kabali na račun svoje mladenačke ludosti. Sva Magika čak i da je sve istina, ne vodi nikuda".

I zaista je tako. Sve te �elje, potrebe, snovi, ambicije, namere, te�nje... Sva ta magija, čini, bajalice, zaklinjanja i prizivanja, čarolije vidljive i nevidljive, sve to izgubi smisao u onom trenu kad ugledate Beskraj. Besprekorna je samo ona Staza koja samu sebe obesmisli. Sistem koji ne vodi poni�tenju sistema bezvredan je.

 

 

 

 

 

 

<<<       O       >>>

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright � 2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 23-01-2013 03:01