Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

 Sveta Magija

 Knjiga I - Ogledalo Due

 

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

Sveta Magija

 


 

 

Tornov Kovčeg Spoznaje

Riznica Magijskih Tajni

onako kako sam ih na Putu nalazio i preči�ćavajući odlagao u Kovčeg
da ih prenesem nadolazećim pokoljenjima

 

 

Alexandar Thorn

 

 

 

Baragnir Zag Nehar

Svetili�te Senke Crne Svetlosti

Drevni i primitivni obred Svetlosti i Tame

 

 

KNJIGA SVETE MAGIJE


Ovo
je nova knjiga. Staroj se zagubio trag, a ima li svrhe tragati za njom? Ima mnogo knjiga napisanih, ali ovo je moja Knjiga, mada nije lična Knjiga koju pi�e svaki Mag, knjiga u koju On upisuje �ivot koji �ivi. Ovo je Knjiga Svete Magije, suma znanja sakupljenog na putu u Sveto Kraljevstvo.

Sve nam je rečeno, ali nam ni�ta nije obja�njeno.

Ovo je stara mudrost. Zar je potrebna jo� jedna knjiga u moru napisanih? Nije. Za�to je pi�em? Zato �to je potrebna. Ovo je prvi paradoks. Ima ih jo� milion. Nisam ja napisao ni�ta novo. Ovo sam na putu svom nalazio i preči�ćavajući odlagao u Kovčeg Znanja.

Mnogo je knjiga napisano o magiji, ali na obmanjujući i nepotpun način tako da su se samo neki mali delovi njihovog sadr�aja mogli primeniti u radu. Oduvek je posvećenje u tajno znanje i magiju bilo ograničeno na posebno odabrane ljude, a zbog toga nu�no tamna i misteriozna stvar za one koji ozbiljno tra�e istinu.

U proteklim vremenima poznavanje magije su stalno i �estoko napadale razne religije, a inkvizicija je najupečatljiviji primer toga. Kasnije, početkom modernog doba, magija je posmatrana kao čisto praznoverje, a svako koje pokazivao i najmanju sklonost ka toj vrsti nauke bivao je ismejan. Mistične sekte i slične bile su odgovorne za lo�e ime koje je ubrzo dobilo proučavanje magije, i ljudi koji su pokazivali interes za to obično su stavljani na stub srama "zbog praktikovanja crne magije" i �satanizma�.

Prava magija je izučavana u najstarijim proročkim �kolama i u izolovanim krugovima u koje su samo posvećeni imali pristup. Mali broj knjiga koje daju �krte informacije o magiji pisane su na takav način da su njihovi sadr�aji nudili malo čak i najpa�ljivijem čitaocu, čineći potpuno shvatanje te nauke nemogućim.

Ova knjiga pokazuje put svakom ozbiljnom i vrednom učeniku koji se oslobodio fanatičnog verovanja ili la�ne koncepcije sveta i koji je spreman da duboko prodre u misterije tajne nauke i magije.

 

 

 

Sveta Magija

Put u Sveto Kraljevstvo

 

Alexandar Thorn

 

 

OBJAVLJENO

 

Ogledalo Du�e

PRVA KNJIGA SPOZNAJE

 

 

Iz predgovora...

 

Kada sam se latio ovog posla, da celokupno svoje iskustvo dvadesetpetogodi�nje magijske prakse i naukovanja izlo�im sistemski i time napravim, prvenstveno sebi relevantan podsetnik na ono �to sam kroz magijski rad tokom �ivota ostvario, a onda i priručnik nekim novim tragaocima, nisam ni pomi�ljao da je nivo osnovnog i op�teg obrazovanja generacija poslednjih decenija toliko srozan i degradiran. Obrazovni sistem ni izbliza nije vi�e kao �to je bio "u moje vreme". Obrazovanje kao svetovna forma je potpuno razoreno, da li s nečijom namerom ili ne, to ću ostaviti teoretičarima zavere na razmi�ljanje. Danas se ljudi uče ne zarad znanja i spoznaje, već isključivo zarad, obavljanja određenog posla. Čovek je danas shvaćen, �to bi mehanicistička teorija socijologije rekla, kao �raf, kao dodatak ma�ine. U modernom svetu, čovek je viđen kao stvar i tako se vrednuje, kao �raf, dodatak dru�tvene ma�inerije. Tako shvaćen, čovek se mo�e lako odbaciti i zameniti drugim čovekom, koji god to sistem dru�tvene svesti bio ispoljavan. Obrazovni sistem "novog sveta" čoveka pretvara u radnu snagu nesposobnu da razlučuje o bilo kojoj stvari, čistog roba nesposobnog da opstane izvan "sistema". Kao zamenu za istinsku slobodu, moderno dru�tvo nudi "ljudska prava i slobode" izra�ene kroz sistem porobljavanja svesti neznanjem i uvođenjem u bljuvotine potro�ačkog mentaliteta. To je slika civilizacije danas, u kojoj čovek, �to je apasurd, veruje da je slobodan...

Ulazak u svet magijskog poimanja stvarnosti ima samo dva puta, put blagodati i put ludila, put �ivota i put smrti. Sa ovog puta odvraćam svakog, ali ako je poriv toliko jak, onda ka�em, pronađi svog Vodiča. Ali pazi! Bez prijemčivosti! Mnogo je �arlatana i mnogo je onih čije pobude nisu čiste. Zato se zaustavi, ustukni korak nazad, pogledaj sa strane i razmisli dobro...

Pre nego �to se zajedno otisnemo na pučinu beskrajnog prostranstva Spoznaje moram da vam postavim jedno pitanje. Da li ste spremni da se suočite sa Prirodom Stvarnosti? Spoznaja omogućava uvid u Prirodu Stvarnosti. Ali kakva korist od Spoznaje čoveku koji znanjem hrani sopstveni ego, �epureći se, poput pauna, pred onima koji znanje nemaju. I sva znanja kada bi stekao, ona bi ostala samo "mrtvo slovo". Suočiti se sa Prirodom Stvarnosti, znači biti spreman promeniti sebe u skladu sa Spoznajom. Stoga ću ovde ovo pitanje preformulisati: Da li ste spremni da promenite sebe? Samo u tom smislu, ovo će vam delo biti na korist. Zato neka ovo bude poruka: Nije dovoljno samo �eleti, to treba i ostvariti u sebi. Ovo nemojte nikada zaboraviti.

 

Iz knjige...

 

Verovanje u realnost postojanja okultnog, pojava je koju srećemo tokom istorije u svim tradicijama, kulturama i civilizacijama. Tako je i danas. Verovanju da postoji magija priklanja se i dobar deo savremenih naroda. Ako analiziramo religije, kako stare, tako i nove, videćemo da se svuda spominje postojanje različitih duhovno moćnih ljudi koji svojim duhovnim i fizičkim silama nadma�uju običnog čoveka, a veza tih ljudi sa onostranim silama koje im poma�u u ostvarivanju čarobnih efekata stavljajući im na raspolaganje svoje usluge, smatra se čarobnja�tvom, magijom ili ve�tičarenjem.

Postoji mnogo naziva za magove i ono čime se oni bave, ali nekako je najprihvatljivije nazvati to magijom. Posebno treba naglasiti da je osnovni cilj svakog ko se magijom bavi ozbiljno, razvoj i uzdizanje sopstvene svesti. Magija nije ni�ta drugo do manipulacija energijama, i da bi se ta moć stekla, sve �to se u magiji uči je kako sačuvati stečenu i akumulirati mnogo druge energije.

Sa�ivljavanjem sa prirodom otvara se put u okultno. Mag posmatra nebo, razgovara sa oblacima i zvezdama, oslu�kuje vetar, dru�i se sa �ivotinjama i čvrsto stoji na zemlji. Zaljubljen u cveće, mag s njim sklapa lično poznanstvo i ba� zbog toga od njega tra�i da leči ili oboli, opčini ili rasčini, zavede ili razvede, o�ivi ili �ivot uzme...

Verzija za �tampu

Format: Obim 480 strana. ilustrovana. 29cm (A4)

 

 

 

 

 

 

Sveta Magija

Alexandar Thorn
 

 

U PRIPREMI

 

Iz edicije

Put u Sveto Kraljevstvo

Magijska priprema

 

Na Kapiji Bezdana

DRUGA KNJIGA SPOZNAJE

 

Unutra�nji Oganj

TREĆA KNJIGA SPOZNAJE

 

Buđenje Zmaja

ĆETVRTA KNJIGA SPOZNAJE
 

Izranjanje Svetlosti

PETA KNJIGA SPOZNAJE

 

Prelazak Bezdana

�ESTA KNJIGA SPOZNAJE

 

 

Iz edicije

Sveto Kraljevstvo

Kraljevska Magija

 

Ključ Mudrosti

SEDMA KNJIGA SPOZNAJE

 

Moć Ti�ine

OSMA KNJIGA SPOZNAJE

 

Kula Svetlosti

DEVETA KNJIGA SPOZNAJE

 

Kapija Bogova

DESETA KNJIGA SPOZNAJE

 

 

Iz edicije

Sveta Magija

Krunisanje Adepta

 

 

Prelazak Pustinje

JEDANAESTA KNJIGA SPOZNAJE

 

Beskrajno Putovanje Du�e

DVANAESTA KNJIGA SPOZNAJE

 

Carstvo Tame

TRINAESTA KNJIGA SPOZNAJE

 

 

 

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sva prava r

 

Copyright � 2010-201

Poslednje izmene:

 

 

ezervisana

 

3 by Alexandar Thorn

 22-01-2013 03:52