Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

 Zag Kia

  Tajna dru�tva

 Ekosfera

  Putopisi

  Lepota planete

 

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekosfera

 

ZA�TITA PRIRODNIH DOBARA

Stop Codex Alimentarius    Stop GMO    Stop zagađenju prirode


 

24.07.2013

Jedno nezavisno istra�ivanje...

Svet po Monsantu

Budućnost u koju srlja robovska svest čovečanstva

 

O Monsantu i genetski modifikovanim organizmima danas se dosta pi�e i govori, snimaju se dokumentarci, organizuju protesti...

Samoosve�ćeni ljudi o tome znaju i ne treba bespotrebno ponavljati priču o tome �ta je Monsanto i �ta oni rade. Budućnost u koju srlja robovska svest čovečanstva oblikuje se u kompanijama i multinacionalnim korporacijama poput Monsanta. Ovo je jedno u nizu nezavisnih istra�ivanja koje svakako treba pogledati...

 

 

www.youtube.com/watch?v=rayonEXkJBE&list=PL7866FB88C508C1CE&index=17

 

06.03.2013

O tome se priča...

Industrija mesa Matijević - trovačnica koja se javno reklamira

Upozorenje građanima - �tetna hrana je u prometu!

 

Upozoravamo građane da su se na na�em tr�i�tu pojavili prehrambeni proizvodi opasni po �ivot i zdravlje, obele�eni znakom piramide i imenom Codex Alimentarius. Navedeni proizvodi su se pojavili na tr�i�tu nezakonito, jer genocidni Codex Alimentarius nije usvojen, nije ,,usklađen�, niti mo�e biti, jer su odredbe Codex Alimentarius-a u suprotnosti sa Roterdamskom i Kopenha�kom konvencijom. Bilo kakvo menjanje ili ,,usklađivanje� zakona da bi se Codex Alimentarius počeo primenjivati je neprihvatljivo.

Kada je na proizvodima Mesne industrije Matijević viđen znak Codex Alimentarijus, uzbudila se javnost i on je samo sa svojih proizvoda sklonio znak, a nastavio da nas truje. Zauvek zaboravite na mesare ove kompaije, koja je opasna trovačnica građana Srbije.

Skandalozna priča o plitkim grobljima zaklane �ivine, dubokim d�epovima besprizornog preprodavca smrdljivih bataka Petra Matijevića opominjala je građane da se klone njegovih mesara�

ceo tekst >>>

 

21.02.2013

Trovanje "na malo i veliko" u interesu za�tite proizvođača

 

Davne 1865. godine čika Jova Zmaj je ovako napisao: U kraljevstvu Jutututu, kralj trinajsti Balakaha, obećao svom narodu, da će dati juhahaha... Svi se grotom smejat stanu, sve se trese brat do brata, a od smeha, te�ka smeha, za trbuh se i kralj hvata... Srećni su ti Jututunci, srećan je i Balakaha, kad ih tako razveseli prazna rečca: Juhahaha!

Danas se Balakaha retko pred narodom pojavljuje, ali tu se redovno u ime vlade i Balakahe pojave gospoda ministri. Tako ovih dana dok se sa rafova prodavnica sme�ka juhuhuhu mleko, ministar za juhahaha je u ime vlade Jutututu saop�tio da je mleko bezbedno za upotebu iako su morali da izvesne količine povuku zarad dodatnih analiza i to u dalekoj Holandiji. Upreg'o ministar u kola četir' vrana ata te u daleku zemlju odposlao sumljive uzorke juhahaha i obećao da će od aprila, kad ozeleni trava biti vi�e juhuhuhu, a dotle i ako neki magarac lip�e, to je u interesu razvoja jututunske juhahahe.

ceo tekst >>>

 

20.02.2013

Vladari klime i zdravlja

Bob Fitrakis, politički naučnik na Kolumbus koled�u, Ohajo

 

Ljudi su oduvek poku�avali da vreme podvedu pod svoju kontrolu. Nekada davno, pojedina plemena su kroz plesove na ki�i i ostale ritualne igre dozivali padavine, da bi se otklonila su�a. Zbog toga vest da se re�imi bave tajnim eksperimentima za kontrolu vremena ne bi trebalo nikoga da iznenadi, pogotovo ne posle duge istorije prskanja oblaka (cloud seeding), "nuklearne fisije" i senzacionalnih otkrića o kloniranju. Najzad, mnogi bi bili �okirani kada bi saznali da ovo tajno oru�je iz hladnog rata i dalje egzistira. Dok su ranije Amerika i Sovjetski Savez za vojne potrebe izdvajale milijardu dolara, njihova navodna posvećenost garantovanom međunarodnom miru dovela je do velikih eksperimenata sa vremenom kao oru�jem. Novine Saturday Review citirale su 1997. godine izve�taj CIA u kojem je bilo navedeno da američka vlada poseduje moć da u ratne svrhe masovno manipuli�e vremenom. Posle raspada Sovjetskog Saveza Isvestija je u svom članku nagovestila da bi Amerika, mo�da, bila spremna da proda, u partnerstvu sa Rusima, njihove tajne tehnologije. Oleg Klugin, visoki funkcioner KGB-a, hvalisao se jednim londonskim novinama da je bio ume�an u istra�ivanje geofizičkog oru�ja. Mre�a obrazaca mlaznih kemtrejlsova, koji se sada vide u čitavom zapadnom svetu, najverovatnije je posledica primene nove tehnologije u civilne i vojne svrhe.

ceo tekst >>>

 

20.02.2013

Kemtrejls - Hemijski tragovi na nebu

Intervju: Verner Altnikel

 

Verner Altnikel, nemački naučnik iz oblasti solarne energije, govori o fenomenu "kemtrejlsa. On otkriva pravu istinu o hemijskim tragovima na nebu kao pojavi zapra�ivanja mnogobrojnih dr�ava iz aviona, koja se odvija u tajnosti, sa navodnim ciljem da spreči globalno zagrevanje ve�tačkim krpljenujem ozonskih rupa, kao i o mogućim posledicama ove misteriozne operacije po zdravlje ljudi.

Pernila Hagberg, vođa �vedske stranke Zelenih, digla je septembra 2012. veliku medijsku buku kada je nakon dugog naučnog istra�ivanja iza�la pred domaće novinare i u svojstvu privatnog lica izjavila "da ti dugi beli tragovi, oblačne sumaglice na plavom nebu nisu uobičajeni tragovi, nego su zapravo otrovna me�avina hemikalija, virusa i metala koje nose zajedničko ime kemtrejls (hemijski tragovi)". Pritom je ona za glavne "izvođače radova" navela Centralnu američku obave�tajnu agenciju (CIA) i američku bezbednosnu agenciju (NSA), uz odobrenje �vedske vlade. Ovo saznanje preneto je u skoro svim svetskim �tampanim i elektronskim medijima, iako je do tada tema "kemtrejls" bila skrivana i ismevana. Hagbergova nije prva osoba koja je javno govorila o hemijskim tragovima. Pre nje bilo je ljudi koji su hrabro počeli da se bore sa ovim jo� uvek nerazre�enim problemom, kao �to je, na primer, nemački naučnik Verner Altnikel, koji deset godina unazad upozorava javnost o kemtrejlsu.

ceo tekst >>>

 

17.02.2012

Matriks pilići

"Matriks" farme za uzgajanje pilića bez mozga i nogu

 

Masovna proizvodnja piletine za ljudsku ishranu u zapadnim zemljama podrazumeva velike farme - hangare u kojima se gomila pilića na skučenom prostoru dr�i u nehumanim uslovima pre klanja. Student arhitekture Andre Ford smislio je način da problem bude re�en, kako on ka�e, humanije - proizvodnjom pilića sa uklonjenim mozgom, koji ne bi bili svesni u�asa �ivota u prenatrpanim farmama.

Pilići koji se na farmama masovno uzgajaju za ljudsku ishranu �ive u prostorijama bez prirodnog svetla tokom �est do osam nedelja svog kratkotrajnog postojanja. Kljukaju se kako bi rasli �to br�e i često uginu zato �to njihova malena srca i pluća ne mogu da podnesu ubrzani rast tela.

Prema Fordovoj zamisli, dostojnoj naučno-fantastičnog serijala "Matriks", pilićima bi se uklanjali udovi i deo mozga. Tako ne samo da bi bili nesvesni u�asa svog postojanja, već bi bili gu�će spakovani na farmama koje bi drastično uvećale proizvodni kapacitet.

ceo tekst >>>

 

10.10.2011

Globalno zagrevanje - Nauka ili obmana

Intervju: Lord Kristofer Monkton

 

Globalna politička i finansiјska elita poslednju deceniјu vodi intenzivnu kampanju zastra�ivanja svetskog јavnog mnjenja mogućim posledicama globalnog zagrevanja. Da li јe klinička klimatolo�ka slika na�e planete tako dramatična kao �to tvrdi naučna i ekolo�ka nomenklatura? O pravoј pozadini kampanje o globalnom zagrevanju, kao i o drugim problemima i fenomenima savremenog sveta, čitaoci Geopolitike, kao i uvek, imaće priliku da saznaјu od uglednog i kompetentnog sagovornika Lorda Kristofera Monktona.

Samit svetskih lidera u Kopenhagenu (od 7-18. decembra 2009.) na temu usvaјanja mera radi borbe protiv negativnih posledica klimatskih promena kroz smanjenje emitovanja ugljendioksida јeste humanističko ili pragmatično delovanje svetskih moćnika ili se radi o јo� јednoј prevari? Proteklih meseci u internet saobraćaјu sve če�će se poјavljivao termin Klaјmatgeјt (Climategate) koјi se �iri od kako su alternativni saјtovi obјavili dokumenta istra�ivačke јedinice britanskog univerziteta Ist Anglia a koјi ukazuјu da su svetski promovisani podaci o temperaturnim promenama i njihovim posledicama zapravo name�taljka, odnosno svesne la�i i obmane u�eg kruga ljudi sa posledicama po celo čovečanstvo.

ceo tekst >>>

 

10.10.2011

Američka GMO baza na Kosmetu

Uglje�a Mrdić

 

Američki GMO kartel pre nekoliko godina otvorio je na području ju�ne srpske pokrajine, Kosova i Metohije, bazu koja se isključivo bavi izučavanjem, skladi�tenjem i proizvodnjom genetski modifikovane hrane, semena i raznih zara�enih supstanci. Američka GM baza nalazi se na području Metohije, u blizini Peći. U sklopu baze nalaze se skladi�ta u kojima je u najvećoj meri zastupljena genetski modifikovana soja. Iz GM baze na Kosmetu transportuje se genetski modifikovana hrana u centralnu Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju. Prvi korisnici takve zara�ene američke hrane su stanovnici Ju�ne srpske pokrajine. Na taj način, postojanjem GM baze, američki GMO kartel ima jedno od najvećih skladi�ta genetski modifikovane hrane i semena, vr�i GM ispitivanja i eksperimente nad �ivotinjama dajući im takvu hranu kako bi se videle reakcije i posledice nad njihovim organizmima.

ceo tekst >>>

 

24.07.2011

Codex Alimentarius

Javno upozorenje građanima Srbije, Balkana i celog sveta

 

Upozoravamo građane Srbije da su se na na�em tr�i�tu pojavili prehrambeni proizvodi opasni po �ivot i zdravlje obele�eni znakom piramide i imenom Codex Alimentarius.

Navedeni proizvodi su se pojavili na tr�i�tu Srbije nezakonito, jer genocidni Codex Alimentarius u Srbiji nije usvojen, nije "usklađen�, niti mo�e biti, jer su odredbe Codex Alimentarius-a u suprotnosti sa Roterdamskom i Kopenha�kom konvencijom, čija je Srbija potpisnica i koje imaju veću snagu od bilo kog zakona. Bilo kakvo menjanje ili "usklađivanje� zakona da bi se Codex Alimentarius počeo primenjivati u Srbiji je neprihvatljivo dok je Srbija potpisnik navedenih konvencija. Codex Alimentarius sadr�i obavezujuće odredbe o kori�ćenju ve�tačkog goveđeg hormona rasta i antibiotika u svim vrstama mesa namenjenih ljudskoj ishrani, �to će imati nesagledive posledice po zdravlje sada�njih i budućih generacija.

ceo tekst >>>

 

04.02.2011

O genetski modifikovanoj hrani

Malo pravih informacija i mno�tvo zabluda

Alexandar Thorn

 

Pročitav�i intervju sa Irene Barret, Ne �elimo pustinju u Srbiji, naravno, odmah sam takst arhivirao i preneo na portal. Odličan tekst, odlična tema i veoma va�na, te se nisam mogao odupreti porivu da jo� malo pročeprkam po ovom pitanju i iznesem jo� koju informaciju - i naravno moj lični stav.

Svaki organizam nosi u sebi ne�to �to nazivamo genom. To va�i za bakterije i gljive u jednakoj meri u kojoj va�i za biljke i �ivotinje, uključujući i ljude. Ti geni su kodovi ili poruke. Oni prenose potrebne podatke organizma da bi znao kakve hemijske supstance mora da napravi da bi pre�iveo, rastao i da bi se razmno�avao. Ti kodovi nose i informacije koje su skrivene i savremenoj nauci ne poznate. Zbog toga je i bilo nebrojeno katastrofalnih rezultata laboratorijskog GMO ispitivanja.

ceo tekst >>>

 

04.02.2011

Ne �elimo pustinju u Srbiji!

Intervju: Irene Barret

 

Srbi su ponosni na domaću kuhinju i hranu, međutim, kada odete na pijacu, �anse su sve manje da kupite onaj "pravi� paradajz koji miri�e na paradajz, "pravi� crni luk okruglih glavica (sve je vi�e onog koji smo nekada zvali "holandski�, a danas mu i sami seljaci zaboravili da nije oduvek bio tu, pa ga zovu "na�ki� - "pogačar�), jagode koje miri�u na jagode i imaju ukus jagoda... A o hlebu i da ne govorimo - mnogi bi se slo�ili da vi�e i ne liči na hleb na� nasu�ni. Čak i vrste koje se prodaju po vi�im cenama, kao "integralni�, "crni� i sl. - većim delom su postale integralne i crne zahvaljujući raznoraznim dodacima i farbama, a ne zato �to su me�ene od bra�na dobijenog od celog crna p�enice... To je na�a svakodnevnica - nove, hibridne vrste i hrana koja malo ima veze sa onim čime smo se vekovima hranili na ovim prostorima. Međutim, preti nam jo� jedna opasnost - da počnemo da konzumiramo genetski modifikovane organizmime (GMO). Navodno, u cilju prilagođavanja zakonima EU, na vrata nam je zakucala i mogućnost prihvatanja mutanata na njivama, u ba�tama, na pa�njacima...

ceo tekst >>>

 

 

 

 

 

 

Vrh strane

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright � 2010-2013 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 24-07-2013 02:49