Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

 Zag Kia

  Tajna dru�tva

  Ekosfera

 Tekst 8

  Putopisi

  Lepota planete

 

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekosfera

 

8

 

O tome se priča...

Industrija mesa Matijević - trovačnica koja se javno reklamira

Upozorenje građanima - �tetna hrana je u prometu!

Izvor: ZELENE NOVINE

06.03.2013

 

Kodeks masovne likvidacije

 

Upozoravamo građane da su se na na�em tr�i�tu pojavili prehrambeni proizvodi opasni po �ivot i zdravlje, obele�eni znakom piramide i imenom Codex Alimentarius. Navedeni proizvodi su se pojavili na tr�i�tu nezakonito, jer genocidni Codex Alimentarius nije usvojen, nije ,,usklađen�, niti mo�e biti, jer su odredbe Codex Alimentarius-a u suprotnosti sa Roterdamskom i Kopenha�kom konvencijom. Bilo kakvo menjanje ili ,,usklađivanje� zakona da bi se Codex Alimentarius počeo primenjivati je neprihvatljivo. Kada je na proizvodima Mesne industrije Matijević viđen znak Codex Alimentarijus, uzbudila se javnost i on je samo sa svojih proizvoda sklonio znak, a nastavio da nas truje. Zauvek zaboravite na mesare ove kompaije, koja je opasna trovačnica građana Srbije. Skandalozna priča o plitkim grobljima zaklane �ivine, dubokim d�epovima besprizornog preprodavca smrdljivih bataka Petra Matijevića opominjala je građane da se klone njegovih mesara�

Istra�ivanje novinara o nastanku, razvoju i perspektivi mesno-prerađivačke imperije Petra Matijevića, izazvalo je, svojevremeno, ogromno interesovanje, kako u Vojvodini, tako i u Beogradu i �irom Srbije, ali i u susednoj Hrvatskoj odakle je ovaj vi�estruki prevarant i stigao tokom tragičnih ratova ranih devedesetih godina.

Nastavak obimnog istra�ivanja novinara, udru�enih sa izvorima iz same mesne industrije Matijević, o masovnom trovanju koje sprovodi ovaj brutalni seljački me�etar, de�avao se i neposredno pred otvaranje i nove klanice �ivine, u koju je on ulo�io milione evra, i to potpuno automatizovanu, kapaciteta 50.000 komada na dan.

 

Kolje do jaja

 

Petar Matijević, kao osvedočeni nekrofil i tvorac najdegutantnijeg izvora ekstraprofita u regionu (prodajom najgoreg smeća), nije mogao protiv svoje prirode. Njegova klanica je do sada klala po desetak hiljada pilića na dan, ali i izno�enih koka nosilja iz kojih se nakon klanja vade jaja i ne bacaju nego onako polupana prerađuju u pseću hranu. Isti proces sleduje i onim mesnim prerađevinama koje mu dolaze neprodate iz stotinak prodavnica �irom Srbije.

O nekakvoj kontroli njegovih monstruoznih proizvoda nema ni govora. Od tri postojeća veterinarska inspektora, dvojica vode dokumentaciju, a jedan je u klanici za svinje i goveda!

Klanicu �ivine, otpremanje robe, povraćaj robe, samu proizvodnju, proizvodnju pseće hrane koja je posebna, stočni depo, kamione koji sti�u iz uvoza, hladnjače i jo� mnogo toga � jednostavno nema ko da kontroli�e. Po pravilima struke, u Matijevićevoj mesnoj industriji svakodnevno treba da radi najmanje devet veterinarskih inspektora, zbog redovne kontrole ispravnosti proizvodnje mesa�

Petar Matijević je, zahvaljujući gadnom običaju da zakopava le�eve domaćih �ivotinja i mesnog otpada na nepropisan način, postao novi Topalović iz slavne komedije Du�ana Kovačevića �Maratonci trče počasni krug�.

Ni njemu kao ni grobarima Topalovićima ni�ta nije sveto kad je profit u pitanju. Kolika je opasnost po građane koji kupuju njegove mesne proizvode i prerađevine koji izmiču veterinarskoj kontroli, ne treba ni govoriti. Va�no je da gazda Pera inkasira milione evra, i prebacuje ih na račune u hrvatske banke.

Da je smrdljiva pileća tvrđava Petra Matijevića takoreći neosvojiva za sve postojeće inspekcije, govore i dokumenti�

U oktobru 2009. godine na adresu Republičke veterinarske inspekcije iz Kikinde stigla je prijava protiv preduzeća Galad i njegovog direktora, zbog toga �to je u maju 2008. godine izvr�en lager konfiskata (�ivotinjskih le�eva, mesnog otpada, prim. red.), i to suprotno pozitivnim zakonskim propisima, u svinjogojskoj farmi na potesu prema prasili�tu gde je lagerovana slama u �irini od 20 do 50 metara, te istovaren i zatrpan na dubinu od 1,8 metara. Na tom mestu i tom prilikom zakopano je preko 20 �lepera svinjskog konfiskata, čime su svesno ugro�eni i �ivotna sredina i zdravlje ljudi. U prijavi koju su podneli građani Nakova i Ruskog Sela, optu�eni za ovo te�ko krivično delo protiv op�te sigurnosti upravo je Petar Matijević. Ali, kakva je veza između Matijevića i firme Galad?

Naime, mesna industrija Matijević, vođena podlom idejom ovog beskrupuloznog dinaroida, krenula je u či�ćenje evropskog smeća njegovom preprodajom u Srbiji. Preciznije, Petar Matijević se već du�e vremena bavi nabavkom mesa iz Evropske unije koje je pred istekom roka ili mu je taj rok upravo istekao (njegova poslu�na administracija strogo prati �ta evropski trgovci spremaju za bacanje). I ne samo to nego uzima otpatke iz klanične industrije mnogih evropskih proizvođača, a u Srbiju ih doprema u buradima ili kontejnerima. Takvo meso zatim odlazi u preradu, od njega, dakle, nastaju Matijevićeve čuvene mesne prerađevine koje u njegovim prodavnicama ko�taju mnogo manje nego prerađevine njegove konkurencije.

Kad mu je ova prljava rabota toliko podigla zaradu, kupio je nove ma�ine za preradu mesa poslednje generacije, koje mogu da melju ne samo ko�u nego i kosti, i to tako savr�eno da je put do pa�tete po ceni od 20 dinara postao otvoren. Odatle pa do masovne upotrebe nečega �to je takozvana sirotinjska hrana iliti otpad iz kontejnera u pakovanju Matijević, takođe nije bio dalek put. Izvori sa carinskih prelaza predočili su podatke u zemljama iz kojih Petar Matijević uvozi mesni otpad. To su, s vremena na vreme, Grčka, Belgija, Danska, Holandija, Austrija, Mađarska, Francuska, Italija, ali i Hrvatska koja nije članica EU, Makedonija�

Ministar poljoprivrede je danas Goran Kne�ević, iz Zrenjanina. Pod okriljem njegovog ministarstva radi i veterinarska inspekcija. Gospodin Kne�ević je jo� nije poslao u mesnu industriju Matijević, da zamandali vrata na njegovim klanicama.

 

 

Genocidna hrana

 

Codex Alimentarius sadr�i odredbe o kori�tenju ve�tačkog goveđeg hormona rasta i antibiotika u svim vrstama mesa namenjenih ljudskoj ishrani, �to će imati nesagledive posledice po zdravlje sada�njih i budućih generacija. Sve vrste prehrambenih namirnica se po odredbama Codex Alimentarius-a moraju zračiti, da bi du�e trajale, a ne postoje bezopasne doze zračenja za ljudsko zdravlje.

U poljoprivrednoj proizvodnji Codex Alimentarius obavezuje upotrebu jedino genetski modifikovanog semena, a od 12 zabranjenih herbicida, kao najopasnijih hemijskih sredstava za za�titu poljoprivrednih proizvoda, Codex Alimentarius na listu dozvoljenih jedinjenja vraća sedam, kao DDT, lindan, malation i druge otrove.

Zvanične preporuke Codex Alimentarius-a su smanjile minimalne količine hranljivih materija u ljudskoj ishrani, tako da će se u zemljama koje prihvate Codex Alimentarius, vitamini, lekovite trave (čajevi), korisni minerali biti zabranjeni u slobodnoj prodaji.

Autori Codex Alimentarius-a su prilikom sastavljanja odredbi planirali smrt tri milijarde ljudi, jednu milijardu od neposredne primene odredbi Codex Alimentarius-a, a dve milijarde od posledica pothranjenosti i nemogućnosti lečenja, a sve u cilju smanjenja ljudske populacije na, za njih prihvatljivu jednu milijardu.

Codex Alimentarius je nastavak nacističke filozofije koga je osmislio Fritz De Meer, direktor farmaceutske kompanije I.G.Farben (danas Novartis) koja je proizvodila Ciklon B za plinske komore u konc-logorima tokom Drugog svjetskog rata. Zbog toga je u Nirnbergu 1945. godine osuđen zbog zločina protiv čovečanstva. Zato upozoravamo građane, umesto Vlade i resornih ministarstava koja su uvučena u kolo genocida nad vlastitim narodom: Ne kupujte namirnice sa znakom piramide uz koji stoji naziv codex alimentarius, jer taj znak predstavlja nadgrobni spomenik na�em zdravlju i budućnosti.

Obele�ene namirnice zbog �tetnih sastojaka u sebi kod korisnika i potomaka mogu izazvati maligna oboljenja, sterilitet, �ećernu bolest, atrofiju mozga, impotenciju i jo� 60 najte�ih oboljenja. Bojkotujmo te proizvode, zaobilazimo takve prodavnice, a ako skinu znak sa proizvoda i nastave sa prodajom otrova, sudićemo im!

 

Razlog je profit

 

Kako bi multinacionalne kompanije ostvarivale velike profite i bile favorizirane na svjetskom tr�i�tu obaraju se sve dosada�nje kontrolne norme u oblasti proizvodnje hrane, aditiva i ostalih dodataka hrani. Ali da bi se ugu�ila konkurencija donosi se i veliki set propisa koji će ovih dana u Srbiju doneti monstruozni Codex Alimentarius.

Verovatno većina nas nije čula za Codex Alimentarius, zar ne? Ako niste čuli za njega, to znači da je elita postigla svoj cilj, jer im upravo to najvi�e odgovara. Kada biste znali �ta je Codex, njihov opstanak bi bio ugro�en.

 

�ta je zapravo Codex?

 

Codex Alimentarius je skup pravila za regulaciju poljoprivrede i potpunu kontrolu hrane od semena do konačnog proizvoda. Poku�aćemo to na jednostavniji način napisati �ta znači njegova primena:

Pod Codex-om vi�e nije potrebno obele�avati �ivotinje koje su genetski modifikovane, to je do sada bilo obavezno. Uvođenjem Codex-a će sve �ivotinje, koje se uzgajaju za hranu ili mleko, morati da dobiju Monsanto hormon rasta i Monsanto antibiotike. Inače, kompanija Monsanto je najveći proizvođač genetski modificiranih �ivotinja na svijetu. Vrlo podla, jedna od najpodlijih kompanija na svetu, koja �eli doslovnu svetsku dominaciju, pri čemu se koristi korumpiranim političarima iz Vlada SAD-a i EU, da bi to ekonomski i nametnuli svim zemljama.

Ljudi će obolevati zbog upotrebe genetski modifikovane hrane. Kada se to dogodi, tu uskače farmacija, koja će im nuditi pomoć u obliku svojih lekova. Gotovo svi prirodni lekovi će biti zabranjeni i označeni kao opasni, a dozvoljeni će biti samo farmaceutski proizvodi. Prirodni lekovi su konkurencija farmaciji, pa ih zato �ele ukinuti.

 

 

 

 

 

 

Vrh strane

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright � 2010-2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 01-10-2013 01:27