Stranice

 

  Naslovna

 Starije objave - str. 16

 

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

Alexanthorn

 

Lice i Naličje - Galerija slika

 

  Autorski postovi

  Dnevničke bele�ke

  Rarzgovori s povodom

  Javna predavanja

  Autobiografske bele�ke

 

Baragnir Zag Nehar

 

Svetili�te

Hram Senke Crne Svetlosti

Svetilite Drevnog i Primitivnog Obreda Svetlosti i Tame

 

Magijsko Učili�te Akad

 

  Svetili�te

  Akad

 

 

Zag Kia

 

 

  Zag Kia Kodeks

  Tajna dru�tva

  Ekosfera

  Putopisi

  Lepota planete

 

Chat Channel

 

 

 

Facebook

 

 

 

 

 

 

          

         

 

 

Linkovi

 

  Linkovi

Razmena banera

 

Kontakt

 

E-mail

 

[email protected]

[email protected]

 

 

Posetioci

 

 

 

 

 

 

STARIJE OBJAVE

 

<<<  16  >>>

 

29.07.2012

Ars Magica >>>  Pregled tekstova >>>

Pentagram

 

Pentagram je simbol koji se kroz istoriju vezivao za ne�to mistično i bo�ansko jo� od 3500. godine p.n.e., kada je u antičkoj Mesopotamiji nađen na crepovima zajedno sa drugim znacima perioda povezanim sa najranijim razvitkom pisanog jezika. Poznavali su ga u Egiptu, klanjali su mu se stari Druidi, po�tovali su ga Hebreji i njihov veliki kralj Solomon. Prvi hri�ćani su ga smatrali simbolom Hrista, Alfe i Omege. Car Konstantin I nakon �to je dobio pomoć Hri�ćanske crkve u svom vojnom i religioznom preuzimanju Rimskog carstva 312. god., je koristio pentagram u svom pečatu i privesku. Srednjovekovni alhemičari, vitezovi Templari, pitagorejci upotrebljavali su petokraku zvezdu kao alegoriju za su�tinu stvari, peti element, vatreni etar ili sveti duh. Pentagram se javlja u dva oblika: kao petougao i kao zvezda. Ako pentagram nije petougao, nego petokraka zvezda, u masonskom predanju se naziva Plamenom zvezdom.

ceo tekst >>>

 

29.07.2012

Zvezdarijum >>>  Članci i studije >>>

Ime - energija koja budi natalne potencijale

 

Horoskop predstavlja dvodimenzionalni prikaz pozicija nebeskih tela u određenom trenutku u vremenu i kao takav je samo ogromno polje energije za koje se vezuju du�e rođene u tom trenutku. Taj energetski potencijal je samo potencijal koji je na raspolaganju svima rođenim u tom trenutku, a �ta će od potencijala biti iskori�ćeno ne zavisi samo od na�e volje, na�eg svesnog dela ličnosti kojim krojimo sudbinu samo delimično, do 10%, već i od brojnih faktora kao �to su genetika, porodica, primarno roditelji čijim smo horoskopima determinisani, kao i sredina u kojoj �ivimo. No, jo� jedan faktor mo�e bitno uticati na iskori�ćeni ili neiskori�ćeni potencijal koji dobijamo rođenjem � IME. Ime je ključni faktor koji će "povući" određene potencijale, i koji daje usmerenje toj energiji na određenu stranu, a strana je determinisana prirodom imena, odnosno njegovom planetarnom simbolikom.

ceo tekst >>>

 

28.07.2012

Istorija >>>  Pregled tekstova >>>

O propasti Atlantide

Zavedeni ni�im duhovnim bićima i moralno izopačeni, Atlantiđani su svoje visoko tajno znanje okrenuli protiv sebe. Hoćemo li mi, njihovi dekadentni potomci, zbog zloupotrebe svojih daleko primitivnijih otkrića, odoleti zovu jo� te�e propasti?

 

Istorija iz "eterske hronike" ima sasvim drugačiji pristup. Godine 1945. američki vidovnjak Edgar Kejs opisuje da se kontinent Atlantida, 15.600 godina pre n.e., raspao na pet ostrva. Po njemu, na Atlantidi su bile tri velike katastrofe. Poslednja se dogodila 10.000 godina pre n.e, tada je propala i Posejdonija, o kojoj je pisao Platon. Postavlja se pitanje: kako su Kejs ili Rudolf Stajner (1861 - 1925) mogli znati ne�to o kulturi i čak detaljima propasti Atlantide, dakle o nečemu �to se de�avalo pre 15, 20 i vi�e milenijuma? Isto pitanje, i odgovor, nameću se i kad je reč o drevnim natčulnim saznanjima - najpre o onima koja su sticana u antičkim misterijama.

ceo tekst >>>

 

27.07.2012

Radiestezija >>>  Pregled tekstova >>>

Radiestezijska za�tita

Niti se čovek mo�e sasvim izolovati, niti je svako zračenje �tetno. Ali, ako �elimo za�titu, evo �ta sve moramo učiniti...

 

Mnoge kuće su podignute na takozvanim nezdravim mestima, pa ukućani obolevaju od raznih bolesti, najče�će od raka. Saznanje da je čovek u svojoj kući, a i na mnogim drugim mestima izvan nje, izlo�en opasnosti koja počinje lak�im tegobama (nesanicom i zamorom), zatim te�im oboljenjima (reum-tizmom, artritisom, arteriosklerozom), a na kraju pojavom tumora i rakom, dovoljno je da u nama izazove strah. A sve se to pripisuje �tetnom uticaju zemljinih �račenja u takozvanim geopatogenim zonama. Ako dodamo i činjenicu da svi materijali zrače i da svaki predmet koji uzmemo u ruke mo�e da nas zaspe nekakvim zračenjem, onda je gotovo izvesno da smo sasvim bespomoćni, jer - �ta nas mo�e za�tititi od svega �to nas okru�uje? A da bi sve bilo jo� gore, odozgo nas zasipaju i kosmički zraci.

ceo tekst >>>

 

27.07.2012

Misterije >>>  Pregled tekstova >>>

Keopsova piramida

Danas gotovo da nema arheologa koji bi odlučno tvrdio da je ona izgrađena u istorijskom dobu dinastičkog Egipta

 

Egipat kakav poznajemo odlikuje se pre svega jednom vanrednom kulturom koja je iznenada, u jednom momentu istorije, procvala na obalama Nila. Datiranje starosti i nastanka te civilizacije danas je umnogome jo� kritično, s obzirom na kontroverzne teorije i na ekskluzivne nalaze na njenom tlu. Međutim, ko je bio taj narod i odakle je do�ao, do danas je ostalo nere�eno pitanje s obzirom da problem egipatske civilizacije čine piramide i njegova religija mrtvih. Do danas su otkrivene 72 piramide od kojih je bar �est starijih od Keopsove. Razlog nastanka piramida jo� i danas izaziva najrazličitije hipoteze i pretpostavke o ulozi i funkciji njihovog nastanka.

ceo tekst >>>

 

27.07.2012

Ars Magica >>>  Pregled tekstova >>>

Mandale

Kosmički uređaji i sredstvo za dostizanje vi�eg stanja svesti

 

Svako istinsko znanje jeste univerzalno i potiče iz istog izvori�ta ogromnog i veličanstvenog znanja kao i svi mi, ali je različitim tokovima vremena i njegovim evolutivnim procesima i ciklusima silazilo u različitim epohama na različite prostore na na�oj planeti da bi potpomoglo i omogućilo dalju evoluciju čoveka, čovečanstva i svih univerzuma.

Tako se tokom milenijuma jedno i isto prvobitno veliko i ogromno znanje o Mandalama kao moćnom kosmičkom uređaju, ra�irilo �irom na�e voljene majke planete i pri tome pro�lo kroz svoje različite evolucione procese i transformacije da bi na svome kraju stiglo do svakog od nas drugačijim putanjama kroz prostor i vreme prikazujući se u svojim predivnim mnogostrukim oblicima, ali samo kao mali fragment danas zaboravljenog nekada�njeg veličanstvenog ogromnog znanja prvobitne nauke. Sada je vreme kada se sva svetska znanja ponovo okupljaju i ujedinjuju, kada ceo univerzum postaje velika familija, i u skladu sa time treba gledati ovo skromno istra�ivanje izneseno u ovom kratkom spisu. Mi mo�emo da pripadamo različitim verama, nacionalnosti, rasama ili polu ali mi smo deo jednog i istog Univerzalnog Duha koji prebiva u svakom atomu postojanja u svima nama i oko nas.

ceo tekst >>>

 

26.07.2012

Misterije >>>  Pregled tekstova >>>

Tajno oru�je Ramzesa II

Zapisi govore da je egipatski faraon sam uni�tio moćnu hetitsku vojsku u bici kod Kade�a. Ostalo je zagonetno kako je to izveo. Nije li upotrebio čudnovato a stra�no oru�je koje se pominje i u starim indijskim epovima?

 

Veoma malo Ijudi zna da nasuprot glavnog ulaza u Palatu Ujedinjenih naroda stoji ugrađen ugovor o večitom prijateljstvu, trajnom miru, teritorijalnoj neprikosiiovenosti, nenapadanju i međusobnoj pomoći koji je sklopljen 1286. godine pre nove ere između egipatskog faraona Ramzesa II i velikg hetitskog kralja Hattusilija III. Ugovor je sklopljen posle kontroverzne bitke kod Kade�a na reci Orontes gde su se kao protivnici sreli egipatski faraon Ramzes i hetitski suveren Muvatalis. Kraljevstvo Hati, dr�ava Hetita, bilo je, pored Egipta i Vavilona, treća svetska velesila. Uni�tenjem tamponske dr�ave Hurita, poznatije pod imenom kraljevstvo Mitani, hetitska dr�ava postala je sused Egipta. Pohlepa hetitskog kralja �upiluliume izazvala je pogranične sukobe i obostrano takmičenje za pridobijanje vazalskih kne�eva.

ceo tekst >>>

 

26.07.2012

Ars Magica >>>  Pregled tekstova >>>

Sam sebi Svetlost

"Kurs o čudima" - knjiga koju je, po diktatu neodoljivog unutarnjeg glasa, zapisala Helena Kon �akman. �ta treba da učinimo da bismo preobrazili sopstvenu svest?

 

Prije nego �to ka�em ne�to o Kursu o čudima bitno je da se sjetimo �ta je rekao Kenet Uopnik, doktor psihologije i urednik cijelog teksta Kursa. Tokom svog izlaganja na jednodnevnom seminaru u gradu Medisonu (dr�ava Konektikat), 9.maja 1981, Uopnik je naglasio jednu vrlo va�nu, mo�da najva�niju, stvar koju moramo imati na umu prije nego �to krenemo stazom Kursa. On ka�e: Ako ne razumijete projekciju, nećete razumjeti ni jednu jedinu riječ u Kursu, bilo u vezi sa funkcijom ega ( ego u terminologiji Kursa je totalnost psihe u Frojdovom smislu ili Persona + Sjenka u Jungovom smislu - prim. P.V.) ili kako će Sveti Duh ukloniti ono �to je ego učinio.

ceo tekst >>>

 

25.07.2012

Psihologija >>>  Pregled tekstova >>>

Od psihologije do parapsihologije

 

Otac psihoanalize Zigmund Frojd nerado je morao da prizna postojanje parapsiholo�kih fenomena, dok je njegov učenik Karl Gustav Jung teorijom o "kolektivnom nesvesnom" nastojao da ih objasni.

Transpersonalna psihologija ukida granicu sa parapsihologijom, a holotropska terapija omogućava sticanje transcendentalnih iskustava.

Dok psihoanaliza jo� nastoji da dostigne rang egzaktne nauke, većina psihoanalitičara sa najvećim prezirom gleda na parapsihologiju, osim kad je reč o sledbenicima Junga. Ipak, gotovo svaka psihoanalitička seansa praćena je neobičnim fenomenima koji podsećaju na telepatiju i druge paranormalne pojave. Frojd nije sasvim odbacivao okultno i neobja�njivo, ćesto se slu�eći svojom omiljenom devizom: "Ima na nebu i zemlji mnogo stvari o kojima filozofija i ne sanja". Ovom Hamletovom replikom �eleo je da podseti da zdrav razum nije u stanju da obuhvati sve psiholo�ke fenomene. Kasnije, u zrelijim godinama, rado je izjavljivao da bi se, kad bi mogao da krene od početka, posvetio proučavanju okultnih ve�tina.

ceo tekst >>>

 

25.07.2012

Ars Magica >>>  Pregled tekstova >>>

Sve boje du�e

Kako Ram Praka� �arma Jogi tumači prirodu i simboliku aure oko čovekovog tela

 

Moj je zadatak da svetu donesem mir, nagla�ava Ram Praka� Jogi, Indijac koga mnogi smatraju za najboljeg duhovnog učitelja. To delovanje kojim poma�em Ijudima da dođu u kontakt sa samim sobom i da uspostave vlastitu psihofizičku ravnote�u, ima različite faze. Zbog toga mi tumačenje aure dozvoljava da izdvojim najkarakterističnije i najistaknutije crte pojedine ličnosti.

�arma je doktor nauka (govori se da ima tri doktorata). Navodno je jednog dana svog učiteIja Muktija Sahaba, koji �ivi u �umama Madvasa, zamolio da mu otkrije tajnu kako da nađe sreću, jer njegovo znanje nije bilo dovoljno da je dosegne. Oslobodi se svega �to zna�. Samo tako će� naći ono �to �eli�, rekao mu je stari mudrac. Od tog dana �arma je napustio akademski �ivot i posvetio se novim saznanjima, sledeći put intuicije.

ceo tekst >>>

 

25.07.2012

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Kvasac - bo�anski lek

Nisu sve vrste kvasca korisne, neke mogu da izazovu i infekcije. U 16. veku lekari su suvi pivski kvasac nazivali "bo�anskim lekom". Pored hranljive, kvasac ima i dijetetsku vrednost...

 

Kvasac čini grupa gljiva koje oslobađajući ugljen-dioksid rastvaraju �ećer na alkohol. Međutim, nisu sve vrste korisne. Pojedine mogu da izazovu i infekcije. Pivski kvasac koristi se za pravljenje hleba i napitaka. U jednom dokumentu iz 1555. godine p.n.e. pominje se da "blato" iz piva čuva telesno zdravlje, a u 16. veku lekari su suvi pivski kvasac nazivali "bo�anskim lekom".

Procesom prerade sirovog kvasca dobija se suvi pivski kvasac, koji predstavlja pravu riznicu hranljivih sastojaka: belančevina, amino-kiselina, ugljenih hidrata, minerala, oligoelemenata i vitamina. Najznačajnija komponenta pivskog kvasca su belančevine. Zove se pivski jer se pre nego �to su upoznata njegova lekovita svojstva, koristio samo za proizvodnju piva. Sadr�i velike količine vitamina B i tri va�na elementa: selen koji usporava proces starenja, hrom za prevenciju dijabetesa i infarkta i glutamin koji pospe�uje eliminaciju �tetnih materija.

ceo tekst >>>

 

25.07.2012

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Matičnjak

Matičnjak sni�ava pritisak, leči prehladu, probleme sa varenjem i nesanicu. Gaji se kao lekovita i aromatična biljka, a u parkovima kao ukrasna...

 

Matičnjak (Melissa officinalis) je jedna od retkih biljaka koja se istovremeno koristi kao lek, miris, ukras i začin. Zbog karakterističnog prijatnog mirisa koji podseća na limun, u narodnoj medicini poznat je i pod imenom "limun trava", ali i kao limunka, majčina ljubica, medeni list, pčelinjak, črniva. Ova vi�egodi�nja zeljasta biljka sa razgranatim četvorougaonim stabljikama, dosti�e visinu od 30 do 70 centimetara. Listovi su zeleni i sjajni, na dugim peteljkama, jajolikog oblika, pri dnu zaobljeni. Cvetovi su beli, plavičastobeli, bledoru�ičasti ili �ućkastobeli, sme�tani u korenu listova.

ceo tekst >>>

 

25.07.2012

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Kičica - lek od 100 zlatnika

Kičica čisti krv, smiruje ka�alj, pospe�uje varenje, otklanja nadutost. Gorko sredstvo izaziva refleksno lučenje pljuvačke, sokova i enzima, �to omogućava bolje varenje...

 

Malo je lekovitog bilja koje se u narodu tako mnogo, često i uspe�no upotrebljava kao kičica: za otvaranje apetita, otklanjanje smetnji u varenju i protiv groznice. Deluje kao gorko sredstvo (Amarum purum), čiji sastojci izazivaju refleksno lučenje pljuvačke, sokova i enzima u digestivnom traktu, �to omogućava bolje i kompletnije varenje hrane. Takođe, ovi sastojci pobolj�avaju apetit, pa se biljke koje ih sadr�e koriste za jačanje i oporavak organizma. Za vodeni ekstrakt herbe kičice dokazano je da ispoljava i protivupalno i antipiretično delovanje.

ceo tekst >>>

 

25.07.2012

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Bokvica

Lekovita priroda - od dvadesetak vrsta posebno se lekovito�ću izdvajaju mu�ka uskolisna i �enska �irokolisna bokvica. Lek protiv rana, ujeda, astme, upale pluća...

 

Bokvica ima gotovo na svakom koraku - pored puteva, na travnjacima, livadama, jarcima... Međutim, malo je onih koji znaju da postoje dve vrste bokvice, koje se međusobno polno razlikuju.

Mu�ka uskolisna bokvica (Plantago lanceolata) trajna je biljka sa prizemnim, uskim, golim listovima, na kojima je jasno vidljivo tri do pet �ilica. Zbog ovakvog izgleda zovu je jo� i konjska rebra, mala bokvica, �ilovlak, končula, trputac.

Lekoviti deo mu�ke bokvice je koren, listovi pre cvetanja, a seme posle sazrevanja. Iako se smatra da su obe bokvice izuzetno delotvorne, pojedina stručna mi�ljenja prednost daju mu�koj. Ona sadr�i brojne lekovite materije koje joj daju mogućnost primene u lečenju svih oboljenja disajnih organa. Izuzetan je prirodni lek plućne astme, upale plućnih alveola, kod ka�lja, pa čak i tuberkuloze. Ova bokvica posebno je pogodna za decu, jer joj je sok ukusan, a naročito kada se zasladi sa medom. Čaj od njenih listova treba piti �to topliji.

ceo tekst >>>

 

25.07.2012

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Ribizla

Niacin, koji se u značajnim količinama nalazi u ribizli, va�an je za nerve, pantotenska kiselina za ćelijsko disanje i lepu kosu, vitamin C za te�ke infekcije...

 

Ukusna i lekovita, ribizla, odnosno njeni sitni bobičasti i vrlo ukusni plodovi nalik grozdu, sazrevaju u julu. Najzastupljenija je crvena ribizla (Ribes rubrum), ali u velikoj meri koristi se i crna (Ribes nigrum). Obe rastu samoniklo, mada mogu i da se kultivi�u.

Crvena ribizla ima sitne, sočne bobice, prijatnog kiselkasto slatkog ukusa. Sadr�i ugljene hidrate, vlakna i proteine, a kalorije u tragu. Prebogata je karotinom koji je i razlog njene crvene boje. Osim toga, karotin u organizmu slu�i za sintezu vitamina A, koji istovremeno �titi sluzoko�u i pospe�uje razmenu materija na ćelijskom nivou. U zavidnim količinama sadr�i i vitamine B1, B2 i B6, niacin, ali i vitamine E i C.

ceo tekst >>>

 

25.07.2012

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Borovnica

Zahvaljujući sastojku antocianinu borovnica je najbogatiji izvor antioksidanasa među 40 različitih vrsta voća i povrća. Li�će borovnice je riznica minerala...

 

Među 40 različitih vrsta voća i povrća borovnica (Vaccinium myrtillus) predstavlja najbogatiji izvor antioksidanasa. Za to su najzaslu�niji antocianini, koji ovom bobičastom voću daju karakterističnu modrocrnu boju. Brojna istra�ivanja pokazala su da je sok od borovnice savr�en lek protiv malokrvnosti, da borovnica usporava proces starenja, pobolj�ava funkciju vida i krvotok uop�te, zaustavlja početne faze razvoja karcinoma...

Bobice ove �bunaste biljke iz porodice vresova, čija je pradomovina Severna Amerika, koja u divljem obliku raste na umereno vla�nom zemlji�tu listopadnih bukovih �uma, sadr�i organske kiseline, naročito jabučnu i limunsku, zatim �ećer, pirokatehinske tanine, vitamine C i B, karotin, masna ulja, proteine.

ceo tekst >>>

 

18.07.2012

ta bi mi preporučio da imam na oltaru, da napravim ugodniju atmosferu, da se Duh oseća prijatnije i najva�nije �ta da mu ponudim?

 

Prvo, na ovakva pitanja uop�te ne dajem odgovore, niti savete iz moje lične magijske prakse. Razlog tome je �to ne znam koliko je ko upućen u magijske tajne niti koliko ko ima iskustva u magijskom radu, naročito kad je u pitanju rad na prizivanju entiteta. Čak ni mojim učenicima, koji nisu pro�li i savladali svih �est osnovnih instanci magijskog usavr�avanja i pripreme, ove tajne ne otkrivam.

Rad na prizivanju Duhova, entiteta ili bestelesnih sila je prilično opasan posao ukoliko za to nisi adekvatno pripremljen. Ne znam koliko ima� iskustva u magiskom radu, ali svakako bi trebao znati da se Grimoar ne mo�e ni kupiti, niti naslediti niti dobiti na poklon. Fizički to jeste moguće, ali takvi Grimoari su neupotrebljivi za lični rad, čak i da je sve do detalja u njima opisano. Grimoar mora� sam napisati svojom rukom u svom Magijskom Dnevniku.

Pitao si i �ta nudim Duhovima na prizivanju. To ću ti reći. Ne nudim ni�ta, naročito ne Demonskim bićima i silama. Onog trenutka kada bilo �ta ponudi�, od tog trenutka ti vi�e nisi gospodar svog bića, a jo� manje bića koje priziva�. Tako se du�a mo�e olako izgubiti. Tačno je da postoje razna "�rtvovanja" i razne pripremne radnje kojima se stvara lagodno okru�enje za Duhove, da bi se odazvali, ali poklonički odnos prema entitetima bilo koje vrste je produkt ljudske izvitoperene religijske svesti i neznanja o prirodi bića u Onostranom.

 

12.07.2012

Tajna Univezuma II

Akad II - Uvodno predavanje 3. deo

 

Većina ljudi je veoma daleko od spoznaje da Zakoni Univerzuma upravljaju svakim segmentom njihovog �ivota i �ivotom uop�te. Svest o tome da kroz spoznaju Univerzalnih Zakona čovek mo�e upravljati svojim �ivotom i ukupnim okru�enjem je tako niska da se gotovo celokupna civilizacija ljudi nalazi u ropskom stanju, �to istinskom, �to onom izvitoperenom i sublimiranom usled ne znanja i ne poimanja Prirode Stvarnosti. Razlog takve civilizacijske izopačenosti i samootuđenja le�i u usmerenosti ukupne svesti čoveka na pojavnost, na fizički svet. Ko jo� danas, u jeku materijalističke preokupiranosti, na svet gleda kroz perspektivu metafizičkog? Čak i među onima koji se, nazovi, duhovno�ću bave, veoma je malo istinskih tragalaca.

Spoznaja Prirode Stvarnosti moguća je jedino kroz metafizičko poimanje sveta i tu le�e stvarna Moć i istinska Magija. U svom �ivotnom očajanju, čovek skrhan nedostacima, nemoćima, bedom, patnjom, bolom, strahovima i svakovrsnim mukama koje �ivot nosi, nije svetan da sve to mo�e razre�iti. Izlaz uvek postoji, ali ko od vas zna da se taj izlaz sastoji samo u tome da bar malo zađete u sopstvenu unutra�njost? I, koliko je vas zaista spremno da sa na takav Put otisne? Ja vas pozivam da na Put krenete samnom, ali samo ako ste zaista odlučili da u svoj �ivot unesete korenite promene. U protivnom cela ova priča za vas neće imati smisla. Ako hoće� da promeni� Svet, najpre mora� da promeni� sebe. Ova, u drevna i vremena neznana, izgovorena mudrost nosi jasnu poruku: sve �to �elite da promenite, najpre mora da se promeni iznutra. U mudrosti ovoj je tajna zadobijanja svake moći i tajna poimanja Stvarnosti koja ka�e da je sve moguće. I zaista, za samospoznatu du�u sve je moguće, jer čuda ne postoje za onog ko se ne zna čuditi.

 

09.07.2012

Učenje Kralja Tota

Akad II - Uvodno predavanje 2. deo

 

Tajna Univerzuma se ispoljava kroz interaktivno dejstvo Sedam Univerzalnih Zakona. Poreklo ovih Zakona jeste velika misterija isto toliko velika kao �to je i poreklo Smaragdne Table Kralja Tota i Učitelja sve Magije, znanog kao Hermes Trimegistos. Univerzalni Zakoni definisani su u ovom Tajnom Učenju Kralja Tota, kojeg renesansa identifikuje kao čoveka, autora brojnih tekstova, kasnije nazvanih �Hermetički spisi�.

Ako je čovek nameran da izvr�i Veliko Delo čudesnog sjedinjenja u Jedno, Ono �to je Dole i Ono �to je Gore odgovaraju jedno drugom u njegovom delu. Kao �to svaka stvar potiče iz misli Jednoga, tako se Istina otkriva u Spoznaji Jednog. �ta treba učiniti? Treba razdvojiti Elemente. U odvajanju je Znanje isto toliko va�no kao i u strasti Spajanja. Ovom mentalnom operacijom se uzdi�e Sveum, a zatim se spu�ta kako bi upio u sebe snagu Gornjeg i Donjeg Sveta. Na ovakav način čovek zadobija moć nad svim stvarima. Svetlost ga obasjava a Tama se raspr�uje. To je jedini način prenosa.

 

02.07.2012

Uvodne napomene o egokulturi modernog doba
i potrebi za transformacijom Sopstva na Putu Magijske Spoznaje

Akad II - Uvodno predavanje 1. deo

 

Odvajkada je cilj svakom tragaocu bio da putovanjem Du�e Onostranim Putevima spozna Konačnu Istinu. Ta je Spoznaja njima bila, i nama je danas, kao �to će uvek i biti onima koji dolaze, sredstvo za dovr�etak Velikog Dela. Mo�e se nekome učiniti da je ovaj Put veoma dugačak, čak toliko da ga je tokom jednog �ivota ne moguće preći. To je tačno, jer ko jo� mo�e za �ivota saznati sve od onoga �to je zapisano u knjigama i �to se kao ve�tine od učitelja raznih mogu naučiti. Zasigurno ima i onih, naklonjenijih filosofskim spekulacijama, koji su mi�ljenja da je to Put bez kraja i da se nikada ne zavr�ava. I ovo je tačno, naročito ako u obzir uzmemo činjenicu da je sve u stalnom pokretu i podlo�no promenama, ili kako to reče Heraklit Mračni: Sve teče, Sve se menja, �to je, videćemo kasnije, i jedan od Univerzalnih Zakona. A �ta kada se pojavi tvrdnja da je Put Spoznaje moguće zavr�iti Prosvetljenjem i u samo jednom, ovom �ivotu? To ne samo �to jeste moguće, već je i zaista tačno, onoliko koliko i prehodne tvrdnje. Tačna je, taman toliko, i tvrdnja da Konačno Delo mo�e biti ispunjeno i za veoma kratko vreme od samo nekoliko godina. Ili, neki vam mogu reći da čak i za manje od godinu dana mo�ete do�iveti Prosvetljenje i primiti Blagoslov Nebesa, �to je isto tako tačno u potpunosti. Pa kako onda ima toliko različitih tvrdnji i jo� se za svaku ka�e da je tačna?

 

21.06.2012

Zaboravljeni Svet Knjige Mrtvih

Promocija i predstavljanje prevoda integralne verzije Nekronomikona

 

Nekronomikon (latinski naziv), odnosno �otenerom (izvorni sumerski naziv), je Knjiga Mrtvih i predstavlja sredi�te mog kodeksa Svetih Knjiga Zag Nehar na koji se nadovezuju ostali tekstovi i koji ga podupiru. Nekronomikon je takođe zbornik magijskih tekstova i grimoara nastalih u različito vreme, a zasnovanih na mitologiji i predanju naroda Sumera, Akada, Asirije i Vavilona. Kodeks tekstova koji je pred nama se prvi put javno objavljuje u celini i verziji koja objedinjuje sve ono �to se kroz istoriju pojavljivalo pod imenom Nekronomikon. �otenerom je knjiga koja mo�e biti pogre�no protumačena i shvaćena, a mo�e biti i opasna. Za samostalan magijski rad, ovo �to je ovde dato, sasvim je dovoljno duhovno nerazvijenom umu čoveka da krene putem svog usavr�avanja.

Nekronomikon je za neke samo mitologija, za druge je pak literarni opus, dok je za one malobrojne praktikante magije ovo knjiga formula za prizivanje u pojavni svet neverovatnih Bića i čudovi�ta koja �ive u Bezdanu i Spoljnjem Svetu, stranim ljudskoj psihi. Koliko su ova Bića Dobra ili Zla, ilustovao bih rečima iz knjige: "Njihov izgled je čistima čist, a zlima zao". Ključ se time svodi na osnovno pitanje: Kakav sam ja čovek?

 

21.05.2012

Mene zanima nus pojava preterane eterizacije koju ste opisali kao "viđenje astralnog sveta" i ako je ona postignuta na takav način, da li je ona sasvim dovoljna za sve operacije koje su mi potrebne (vidovitost)?

Ne mo�e se napraviti nikakva �teta ukoliko se sa eterizacijom pretera, zapravo s time se ne mo�e mnogo preterati s obzirom da je to energija koja se i tro�i svim aktivnostima kako fizičkim tako i mentalnim. Naravno ne treba i preterivati ukoliko za to nema potrebe, zato treba naći neku svoju meru u ovim procesima. Glavni prateći efekti treba da budu dobro zdravlje, snaga, izdr�ljivost, energičnost i op�ta vitalnost na fizičkom nivou, a na mentalnom je to op�ta sposobnost dobre percepcije, memorije, pojačana intuicija pa i opa�anje, običnom čoveku, nevidljivih energija i astralnog sveta.

Nekome je i ovo dovoljno da �ivi jednim odličnim i ispunjenim �ivotom, ali, kao �to napomenuh, čovek je biće konstantno promenljivih te�nji i stremljenja. Kada jednu stvar otkrijete, ona vam odmah postavi dva nova pitanja, pa ova dva stvaraju četiri i tako, progresijom, do u nedogled. To je �ivot. Kostantna spoznaja. Mnogo je onih koji u nekom trenutku tu nit razvoja zaustave ili prekinu, �ta vi�e, to je ogromna većina čovečanstva. Ali postoje i oni, malobrojni, koji ovaj vid sopstvenog razvoja nikada ne zaustavljaju i u toj svojoj nezaja�ljivoj te�nji ka sopstvenom usavr�avaju skupljaju blagodati svake vrste.

 

20.05.2012

 

Da li postoje jači rituali u koje ja lično nisam upućen sa kojima se delovanje za�tite mo�e skr�iti kod gospodina, pa da ga dovučem toj gospođi?

Kada postoji izvesna naklonost prema nekome, a koja je jednostrana, onda tu ne postoji takozvana energetska kompatibilnost. To se mo�e magijski promeniti i "napraviti", ali to se mora trajno odr�avati bilo raznim talismanima ili obredima. Ali tu najpre sebi mora osoba koja �eli takvu vezu da odgovori na pitanje: čemu takva veza? Kakava je sfrha povezivati ljude koji se prema dejstvu Univerzalnih Zakona ne bi nikada spojili? Takva veza ne počiva na ustrojstvu ovih prirodnih Zakona i ono �to se naziva ljubavlju tu ne samo �to ne postoji, niti mo�e da se napravi, nego neće i ne mo�e nikada postojati. Ovakvi spojevi nastali kao plod magije postoje i to u ne malom broju, ali to ni izbliza čak ni ne nalikuje na ljubavni odnos. Pre se mo�e kvalifikovati kao eterični vampirizam, jer u takvoj vezi postoji samo jedna strana koja dobija i uvek ona druga koja gubi. To nikada ne mo�e da izraste u ljubav. A ne retko se de�ava da i drugoj strani neko mo�e magijski delovati poni�tavanjem takvog dejstva i u takvim situacijama mo�e doći do vrlo opasnih sukobljavanja, čak i sa te�kim posledicama i to po obe strane.

 

18.05.2012

Napomene o mogućim efektima

 

Tokom konsultacija o učinku rada ve�bi eterizacije i, uop�te, primene Magije Elemenata, kako tokom grupnih ve�bi tako i pri samostalnom radu, primetno je da učinak i rezultati postoje i da se pojavljuju pozitivni efekti pojačane akumulacije Čistog Etera, odnosno �ivotne Energije. Ta pojačana akumulacija je kod svih različita te se stoga i efekti takođe razlikuju. To prvenstveno zavisi od posvećenosti i učestalosti primene ovih osnovnih tehnika.
Pored svih efekata uvećane akumulacije Etera koji su opisani u predavanjima i mojoj prvoj knjizi, postoji mogućnost da se kod nekoga pojave i neki drugi efekti, pa čak i "probude" izvesne sposobnosti i ve�tine. Ja sam samo kao napomenu naveo ove moguće efekte: pojačanu percepciju i to ne samo čulnu već i intuitivnu i onu duhovnu sposobnost opa�anja svega ononoga �to običan čovek nije u stanju da opa�a. Ovo se prvenstveno odnosi na buđenje sposobnosti opa�anja astralne ravni sa nivoa zemaljske ravni i to izravno i pri svesnom i budnom stanju. Da to je zaista moguće. Opa�ati astralni svet sa bićima i pojavama koja na astralu borave i opa�anje svih vrsta vrtlo�nih energija.

 

05.05.2012

Za�to ja ne mogu ni�ta da uradim, za�to nemam sposobnosti, iako meditiram po tri sata dnevno, ne znam �ta da radim?

ta je sad to "Ispravno Delovanje"? Jedino moguće delovanje na Putu Spoznaje koje je u svakom trenutku usklađeno kroz interaktivno dejstvo svih Sedam Univerzalnih Zakona. Naglasio si u svom pisanju "JA". E ba� to "ja" prvi je i osnovni kamen spoticanja. Kada se svet do�ivljava kroz "ja" stvaraju se la�ne slike. Nije drugačije, jer je to "ja" takođe samo slika, i to najče�će la�na slika, Sopstva. Slika nije u stanju da izrazi Volju, iako su mnogi ubeđeni da je to moguće. Slika jedino mo�e da primi već formiranu Volju i da je prihvati kao svoju. I to je prva velika la� ega kada čovek ustvrdi "moja volja". Sva drevna učenja pozivaju na poni�tavanje ega kako bi Sopstvo moglo zaiskriti bićem, ne bili se rasplamsalo vatrama Bo�anskog Sjaja. Ali mo�e li čovek da razluči sve predstave i slike u umu svom razdvajajući Prirodu Stvarnosti od la�nih predstava, ili bolje rečeno iluzija kojima se hrani ego. Ako je vođen egom, nikada neće ugledati čistu Svetlost, jer ego ima tajno oru�je. Kada se sumnja pojavi, ego će reći: "da u pravu si! i potom će otkriti novu sliku koju čovek prihvata kao novu istinu. Ima li kraja ovome?

 

05.05.2012

Poznat kao lek za pluća, a stari ka�u i za du�u...

 

Praziluk je vrsta luka. To je dvogodi�nja zeljasta biljka visoka i do 80 centimetara. Lukovica je duguljasta, iste �itrine kao i stablo, sa duguljastim listovima. Lukovica i deo stabla su beli, a drugi deo stabla i listovi zelene boje. Potiče Iz ju�ne Evrope i zapadne Azije i karakterističan je po speciflčnom, jakom mirisu, koji je pojedinim Ijudlma prejak.

Praziluk spada u povrće i nepravedno se koristi samo povremeno u ishrani kao dodatak salatama ili jelima, a mo�e se koristiti i kao glavni sastojak mnogih jela (kuvan ili pr�en). Zahvaljujući tome �to se mo�e čuvati uzemljen ili u pesku, na trpezi se mo�e naći većim delom godine. Praziluk nije pogodan za čuvanje u zamrzivaču, mada se u fri�ideru (nezamrznut) mo�e čuvati sedam do deset dana.

 

22.04.2012

Ve�tina primene astrokorespondencija u magijskoj praksi

Javno predavanje: Akad I - II

 

Tema ovog predavanja je od posebne va�nosti za praktični magijski rad a naročito kad se govori o primeni Sedam Univerzalnih Zakona i tehnikama ovladavanja Umom, pre svega, a potom i energijama koje zrače u nama, iz nas i oko nas. Dalje, odnosi se na ve�tinu uspostavljanja kontakata i veza sa entitetima bilo koje vrste.

Posebnost ove teme se ogleda u jednom specifičnom pristupu astrologiji koja isključuje iz svog rada sve fiksne elemente uključujući čak i podelu Zodijaka na 12 Znakova po 30 stepeni. Primena ovog znanja omogućava sagledavanje jasne i potpune slike Prirode Stvarnosti i predstave protoka vremena u neograničenom prostoru. Ovo, nadalje, omogućava ve�tinu odabira pravog trenutka vr�enja magijskih i svih drugih radnji na osnovu sagledavanja realne slike Svemira i energetskih tokova u makro i mikro Kosmosu.

 

13.04.2012

Ars Magica >>>  Pregled tekstova >>>

Iz rukopisa knjige Crveni Bogovi Anda

 

Da bi lak�e razumeli svet Karlosa Kastanede i njegovog učitelja Don Huana morali bi barem malo zaviriti u zatvoren, zagonetan i na�em poimanju sveta veoma udaljen, svet starih Tolteka, jednog od najstarijih naroda na tlu Srednje Amerike i čiji potomak je Kastanedin Don Huan.

Legende potiču iz mraka prohujalih vekova, kojima "čak ni Bogovi vi�e neznaju početka". U njima su Tolteci potomci i�čezle rase Tlavatla, potomaka Rmoahala, rase d�inova koja je nekada vladala planetom. Prema tiin legendama Tolteci su bili vredan, miroljubiv i ponizan narod, koji je voleo cve i njime kitio svoje Bogove. Njihove vođe bile su u svemu veliki čarobnjaci i kao takvi poznavali su sve tajne Neba i Zemlje. A po�ro Bogovi čuvaju svoje tajne, sa sve većom zabrinuto�ću posmatrali su taj radoznali narod, koji se svojim znanjem i umećem sve vi�e pribli�avao njima Nesmrtnima i ugro�avao Njihovu moć. Zbog toga su se rasrdili i poslali na zemlju stra�nu poplavu, koja je uni�tila gradove i piramide toltečkih vođa i čarobnjaka i izbrisala njihovo znanje.

 

12.04.2012

Ars Magica >>>  Pregled tekstova >>>

Karlos Kastaneda - separat iz knjige "Moć Ti�ine"

 

Kada smo stigli na stenoviti greben bio je skoro mrak. Don Huan je �urno seo, u isti polo�aj kao i prvi put. Bio mi je zdesna, dodirujući me ramenom. Izgleda da je odmah utonuo u stanje duboke opu�tenosti, �to je mene povuklo u potpunu nepokretnost i ćutanje. Nisam čak mogao da mu čujem disanje. Sklopio sam oči, i on me je gurnuo da me upozori da ih dr�im otvorene.

Kada se potpuno smračilo, od ogromnog zamora oči su me bolele i svrbele. Konačno, prestao sam da pru�am otpor i utonuo sam u najdublji i najcrnji san u kojem sam ikad bio. Pa ipak, nisam u potpunosti zaspao. Osećao sam gustu tamu oko sebe. Imao sam potpuno fizičko osećanje da gazim kroz tamu. Zatim je ona najednom postala crvenkasta, zatim narand�asta, zatim sjajno bela, kao stra�no sna�na neonska svetlost. Postepeno sam usredsređivao svoju viziju sve dok nisam video da jo� uvek sedim u istoni polo�aju sa don Huanom - ali vi�e nismo bili u toj pećini.

 

 

 

<<<  16  >>>

 

Strane - 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 

 

Vrh strane >>>

 

Sva prava rezervisana

Copyright � 2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 24-07-2013 01:42

 

 

 

 

 

 

Kalendar

 

  Kalendar

  Lunarni kalendar

 Solarni kalendar

 Kalendar Duhova

 Efemeride

 Astrolo�ki kalendar

 Biljni kalendar

 O kalendaru

 Magijski kalendar PDF

 

Zvezdarijum

 

  Zvezdarijum

  Savetovali�te

  �kola Astrologije

  Knjige

  Studije i članci

 

                            

 

Biblioteka

 

  Biblioteka

  Autorska izdanja

 Autorski prevodi

 Preporučene knjige

 

 

Galerija

 

  Galerija

 

 

Multimedia

 

  Multimedia

Thornal produkcija

Thornal arhiva

Thornal Channel - YT

 

 

Psyradio