Stranice

 

  Naslovna

 Starije objave - str. 6

 

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

Alexanthorn

 

Lice i Naličje - Galerija slika

 

  Autorski postovi

  Dnevničke bele�ke

  Rarzgovori s povodom

  Javna predavanja

  Autobiografske bele�ke

 

 

Hram

 

Baragnir Zag Nehar

 

Hram Senke Crne Svetlosti

Svetilite Drevnog i Primitivnog Obreda Svetlosti i Tame

 

  Hram

 

 

Zag Kia

 

 

  Zag Kia Kodeks

  Tajna dru�tva

  Ekosfera

  Putopisi

  Lepota planete

 

Chat Channel

 

 

 

Facebook

 

 

 

 

 

 

          

         

 

 

Linkovi

 

  Linkovi

Razmena banera

 

Kontakt

 

E-mail

 

[email protected]

[email protected]

 

 

Posetioci

 

 

 

 

 

 

STARIJE OBJAVE

 

<<<  6  >>>

 

26.10.2010

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

O utisku se ne raspravlja

PARDON - O UKUSU...

 

Gledajući proteklog vikenda emisiju koja sla�e na�e utiske iz prethodne sedmice, ne mogu se oteti utisku da me vi�e ni�ta ne mo�e iznenaditi kada je u pitanju na� javni prostor i njegovi akteri.

Mizanscen su činili novopečeni urednik uglednog nedeljnika, dva vi�edecenijski etablirana kulturna delatnika i jedna politički novoanga�ovana pevačica. Tema vi�e nego "ofucana�, o kojoj su se izjasnile čak i nezainteresovane domaćice okupirane spremanjem ajvara i ostale zimnice: parada ponosa, huligani ili deca, tolerancija ili motka, sa neuspelom idejom voditeljke da se progovori o hrabrosti i du�nosti javnog istupanja na krizne teme dru�tva. 

ceo tekst >>>

 

24.10.2010

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

Evropa kao iluzija

Sve bli�i kraj "evropskog sna"

 

Svi koji veruju da je me�anje kultura neizbe�nost i po�eljnost na�li se u čudu i zatečeni izjavom nemačke kancelarke Angele Merkel da se taj ideal tamo premetnuo u iluziju. U njenoj zemlji, rekla je, "multikulturalizam nije uspeo�. Uzalud su decenije utro�ene u veri da će ljudi biti srećni jedni s drugima, proizlazi, jer su se razlike među domaćinima i do�ljacima ispostavile kao moćnije od međusobnog pro�imanja, pa čak i prerasle u prepreku nacionalnom razvoju.

Ovakve teze mahom su do�ivljene kao iznenađujući obrt, bar u fenomenolo�kom smislu. Jer dolazi iz Berlina u kome je pad čuvenog zida među ideolo�ki podeljenim blokovima, pre 21 godine, rasplamsao nade u internacionalna objedinjavanja, i iz zemlje koja predstavlja "lokomotivu” evropskog ujedinjavanja. Zaokret ujedno deluje kao kontrasmer neminovnosti da se svet povezuje vi�e nego ikad i da u takvom njegovom napredovanju profitira i Nemačka kao jedan od najvećih izvoznika robe i usluga...

ceo tekst >>>

 

22.10.2010

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

Vladavina naroda ili vladanje narodom

 

U celom svetu postoji velika kriza poverenja građana u vlasti. Od Amerike do Francuske to nepoverenje i nezadovoljstvo sve vi�e se iskazuje kroz velike mitinge i demonstracije.

Jednostavno, građani gube strpljenje sa političarima i s njihovim obećanjima. Globalna ekonomska kriza slu�i da samo jo� vi�e pritisne građane i motivi�e ih da tra�e re�enja za svoje probleme kroz radikalnije opcije, poput ulice i novih građanskih pokreta.

U su�tini, ova kriza je u velikoj meri i kriza legitimiteta vlasti i političkih elita...

ceo tekst >>>

 

21.10.2010

Zvezdarijum >>>  Članci i studije >>>

Dve sestre u večitoj zavadi

 

Jednom davno rođene su dve sestre koje su se jo� kao mlade posvađale, a do dana dana�njeg nisu uspele da se pomire. Mlađa sestra, astronomija, ovoj starijoj nikako ne priznaje da su poreklom od istih roditelja jer starija astrologija izgleda nije upisana u zvanične, naučne knjige rođenih...

I tako nastaje zbrka koja traje već stotinama, pa i hiljadama godina, a mi se ne nadamo da ćemo ovim tekstom doprineti njenom razre�enju. Jedino nam preostaje da upitamo astronome otkud toliko otresit stav prema astrologiji...

Mesto na kome smo potra�ili odgovor jeste Opservatorija Astronomskog dru�tva “Ruđer Bo�ković” na Kalemegdanu u Beogradu. Dočekuje nas iskusni astrofizičar Goran Pavičić koji je očigledno naviknut na ovakva pitanja.

ceo tekst >>>

 

21.10.2010

Ogledalo >>>  Pregled tekstova >>>

Rtanj – energetski akumulator!


Rtanj očigledno ima jo� mnogo tajni koje čekaju da budu otkrivene. Tim stručnjaka koji je osnovao istra�ivačku grupu Duh Rtnja skoro svakodnevno zapisuje nove podatke i rezultate do kojih dolaze. Rezultati su nadma�ili sva očekivanja, a čitaoci Trećeg oka imaju privilegiju da među prvima saznaju novosti sa Rtnja.

Ovoga puta, reč je o metodu snimanja polikontrastnom interferetnom tehnikom. Ekspert Instituta za bioenergetska merenja i istra�ivanja (BEMI) profesor Ljubo Ristovski ovom novom naučnom metodom odredio je i analizirao energetske potencijale na ovoj planini... 

ceo tekst >>>

 

21.10.2010

Ogledalo >>>  Pregled tekstova >>>

Samospoznaja kroz kosmički dodir

 

Razgovor sa dr Svetozarom Radi�ićem mo�e da bude sve, samo ne - običan. Posle neobrojenih istra�ivanja, a pogotovo kontroverzne knjige �Neokortikalni rat�, sredinom avgusta ponovo se oglasio, ovog puta knjigom �Kosmički dodir�.

...Radi�ić ka�e: �Od prve stranice knjige čitalac i autor učestvuju u veličanstvenom, posvećenom poslu - zajedno sa Tvorcem menjaju kosmos. Ako se shvate neprestani događaji u 'polju nulte tačke', biće jasno da je sada sve drugačije nego �to je bilo pre čitanja. Pokrenuta je energija koja bi trebalo da osvesti i oplemeni sve stvaraoce u okru�enju, jer zdravi ljudi su misaono svemoćni. Iako je sve rečeno najverovatnija istina i posle čitanja knjige biće nezadovoljnih, budući da će naizgled sve ostati neizmenjeno.

ceo tekst >>>

 

21.10.2010

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

Jedno razmi�ljanje 40 godina unapred

 

�ene će u narednih 40 godina preuzeti liderstvo �irom sveta. Pored toga �to će se veliki broj �ena naći na visokim pozicijama, muslimanske imigracije na Zapad biće sve če�će, Ju�na Amerika će do�iveti procvat ekonomije, a klimatske promene dove�će do konflikata velikih razmera.

Sve vi�e i vi�e ljudi će uzgajati hranu u sopstvenim ba�tama, kako bi smanjili zavisnost od velikih proizvođača i distributera. Brzi internet i niski tro�kovi video-konferencija omogućiće slu�benicima da izađu iz kancelarija i rade sa bilo kojeg mesta na planeti. Samo mali broj dr�ava nastaviće da se pona�a �usamljenički", poput Severne Koreje i Irana. 

ceo tekst >>>

 

20.10.2010

Hriscanstvo >>>  Pregled tekstova >>>

Falsifikovana jevanđelja

 

"Ono �to je dobro u jednoj knjizi sjedinite s onim �to je dobro u drugoj. I sve �to bude tako sjedinjeno nazvaće se Knjiga nad knjigama. To će biti doktrina mog naroda" (Car Konstantin I).

Konstantin I Veliki, kralj Galije, Britanije i Hispanije, a zatim i car Rimskog carstva, autorizovao je zbirku spisa koju danas nazivamo Novi zavet. Nije to bio nimalo lak zadatak, ali �to je jo� va�nije, nije bio vođen „rukom s neba“ ni duhovnim, već isključivo dr�avnim razlozima. Pa ipak, kao prvi hri�ćanski car, veliki dobrotvor i ktitor hri�ćanske crkve, Konstantin je posle smrti kanonizovan, a u pravoslavnim crkvama se po�tuje kao svetac i „ravnoapostolni car".

Kao i njegov otac, Konstantin je u početku bio poklonik Sunca. Na putu iz Marseja u Trir posetio je neimenovani Apolonov hram. Tu do�ivljava „susret“ sa Apolonom, sa kojim deli čitav niz vrlina i koji mu otkriva proročanstvo prema kome je upravo on, Konstantin, predviđen za vladara čitavog sveta. Od 310. godine na Konstantinovom novcu pojavljuje se Nepobedivo Sunce (Sol Invictus), koje slavi kao svog pratioca i za�titnika. Tokom borbi s Maksencijem imao je drugu viziju - osvetljeni krst na nebu - posle čega je naredio vojnicima da na oklope ucrtaju figuru za koju se danas veruje da je predstavljala Hristov monogram. Konstantinovo preobraćanje, međutim, jo� uvek je obavijeno velom misterije...

ceo tekst >>>

 

20.10.2010

Nauka >>>  Pregled tekstova >>>

Pronađena najstarija galaksija

 

Astronomi su otkrili najstariju galaksiju do sada, koja je nastala samo 600 miliona godina posle Velikog praska.

Oni su u izve�taju, koji je u sredu objavljen u časopisu "Nejčer", potvrdili da je mrlja u daljini, koju je prvi uočio svemirski teleskop Habl, najudaljeniji i najstariji do sada otkriveni objekat. Galaksija je dobila ime UNDFy-38135539, naveo je tim evropskih istra�ivača.

ceo tekst >>>

 

20.10.2010

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

Srpska juhahaha

Srbija - čuvar prava glodara, insekata i gmizavaca

 

Svakog dana kad otvorim novine, prasnem u smeh. Nimalo me ne privlače problematične vesti, jer ukazuju da je većina građana Srbije napadnuta od �ivota. Muče ga svakodnevne brige oko pre�ivljavanja i borbe za opstanak u dru�tvu u kome se �ivi bez logike i pravila. �ivot u haosu i gluposti vremenom od normalnog čoveka napravi ludu kojoj je svejedno �ta će sutra biti. Ako �eli da pre�ivi, građanin Srbije se mora po svaku cenu izrugivati gluposti, inače će postati zbunjeni slepi putnik koji ne zna kuda putuje. Zato između predloga Platforme za pregovore između Srbije i Kosova (Centra za novu politiku), kandidature za prijem Srbije u EU, zloupotrebe polo�aja najvi�ih predstavnika vlasti, ekonomskih mućki i la�nih obećanja političara, biram banalnost �ivota.

ceo tekst >>>

 

19.10.2010

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

ta narod jede

 

Nikoga u na�oj dr�avi ne interesuje da li će se građani otrovati konzumirajući kuvanu hranu, pečena, pohovana mesa i ostala gotova jela, koji se u prodaju po supermarketima, ugostiteljskim objektima i, posebno, kioscima brze hrane i pekarama. Nadle�ne nije briga ni kako i gde se ta hrana sprema, po kojim normativima i kakv je njen kvalitet. Reagovaće verovatno kad se desi ne�to ne�eljeno, poput onog trovanja dece u vrtićima pre nekoliko meseci.

ceo tekst >>>

 

18.10.2010

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

Prirodi preti izumiranje

NOVI PRILOZI TEORIJI POBUNE ZEMLJE I NEBA - V

 

Ako čovelanstvo na ovakav način nastavi sa eksploatacijom , prirodni resursi planete nestaće do 2030. Deset zemalja sa najvećom ljudskom potro�njom resursa su: Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Danska, Belgija, SAD, Estonija, Kanada, Australija, Kuvajt i Irska.

Svetski fond za prirodu objavio je novu analizu, koja pokazuje da su potrebe čovečanstva za prirodnim resursima oko 50 odsto iznad nivoa koji zemlja mo�e da podnese. Podaci su objavljeni 13. oktobra ove godine u novom izdanju publikacije "Izve�tajo �ivoj planeti", vodećeg istra�ivanja o stanju planete. Istra�ivanje je pokazalo da Srbija spada u grupu zemalja, koja �ivi iznad svojih mogućnosti. 

ceo tekst >>>

 

18.10.2010

Nauka >>>  Pregled tekstova >>>

Ugljendioksid na Marsu

 

Na Marsu je postojao �ivot zahvaljujući ugljendioksidu - upravo su saop�tili odu�evljeni naučnici.

Tvrdnja je do�la nakon �to su podaci sa nekoliko satelita pokazali da je velika količina ugljendioksida zarobljena u stenama na dubini od oko 6.000 metara ispod povr�ine Crvene planete. Smatra se, prenosi izjave astronoma i astrofizičara londonski list San, da je reč o naslagama neke vrste vode "gazirane" ugljendioksidom, �to ukazuje na mogućnost da je Mars pre stotina miliona godina bio topliji, vla�niji i pogodniji za razvoj �ivota.

ceo tekst >>>

 

18.10.2010

Zag Kia >>>  Vladari iz senke >>>

Tajne srpske masonerije

Slobodan Nenezić

 

U resorima Vlade Srbije sede i brojni članovi masonske lo�e. Represije nisu retkost u srpskoj masoneriji

Ukoliko se neko tokom dugog niza godina usuđivao da postavi “nezgodna” pitanja o nastanku, ili bi tra�io po�tovanje pravila, najče�će bi bio isključen ili bi se sam povukao. To �to je određeni, relativno u�i krug te tzv. Regularne VL Jugoslavija, sada tzv. RVL Srbije, koristio selektivne informacije, moglo je dovesti samo do situacije da se određen broj njihovih članova, oseti manipulisanim, pa se, ili povlačio, ili upu�tao u sizifovske poku�aje uticanja na regularnost rada, �to se, počesto, zavr�avalo represijama.

ceo tekst >>>

 

17.10.2010

Ogledalo >>>  Pregled tekstova >>>

Uspostavljanje novog seksualnog poretka

 

Alfred Kinsi je tvrdio da 95 procenata Amerikanaca u�iva u devijantnom seksu, �to ga je vodilo daljem zaključku: da su sve forme seksa legitimne i da se ljudi ne smeju smatrati prestupnicima zato �to ih upra�njavaju. Pedofilija, incest, homoseksualizam za Kinsija nisu bile perverzija i on je radio sve da zbaci zakonska ograničenja koja su zabranjivala njihovo upra�njavanje.

ceo tekst >>>

 

17.10.2010

Zag Kia >>>  Vladari iz senke >>>

Zavera bez zaverenika

Kolika je stvarna moć tajnih dru�tava u Srbiji

 

Tajna dru�tva u Srbiji zapravo uop�te nisu tajna. Pripadnici masonerije će vam reći da je njihovo delovanje diskretno, a da rad nije tajan, već „nejavan", templari će reći da je njihov rad javan, ali da zbog okolnosti deluju poluilegalno; rotarijanci, pak, ka�u da kod njih apsolutno ničeg tajnog nema i da je sve otvoreno za radoznale, uključujući i spisak članova.

Sve ove organizacije legalno su registrovane kao i druga udru�enja, imaju svoja stalna sedi�ta, internet sajtove čiji je veći deo sadr�aja svima potpuno dostupan, objavljuju knjige, a skupovi templara i rotarijanaca potpuno su otvoreni za javnost. Jedina „zabrana" odnosi na prisustvo masonskim skupovima - „radovima", kako oni ka�u - njima mogu prisustvovati samo masoni, a jedina prava tajna odnosi se na članstvo u masoneriji. S tim �to je bar polovina onoga �to se javno priča o nečijoj pripadnosti masonskoj lo�i tačno.

ceo tekst >>>

 

17.10.2010

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

17.10.2010

Kukuruz treba jesti često

 

Sprečava anemiju, oslobađa od bolova u mi�ićima, nezamenljiv je borac protiv bronhitisa, gihta, depresije i dijabetesa. Reč je samo o supernamirnici - kukuruzu. Ali to nije sve, kukuruz pobolj�ava koncentraciju, naročito se savetuje sportistima zbog kondicije, jača nervni sistem, čisti krvne sudove, digestivni trakt i odličan je diuretik. Ova namirnica je dostupna tokom čitave godine i mogla bi se ubrojati u sastavni deo svakog zdravog menija

ceo tekst >>>

 

17.10.2010

Zag Kia >>>  Putopisi >>>

Kad oko sevne nad plavetnilom

CRNO JEZERO

 

I sam put pru�a zadovoljstvo. Moćni četinari gube se u visinama grupi�ući se kao neka mitska vojska sna�nih, namr�tenih i ćutljivih gor�taka. I tamo negde gde stoji drvena tabla ko iz "kaubojskih" filmova na kojoj pi�e: "Imanje Vučji kr�" pukne pogled dole, a dole - vi�lja Tara, ta čudesno lepa i izazovna reka, koja se pod nabreklim rastinjem tek nazire ispod Mosta. Naime, kao �to je Tara čudesno delo prirode, tako je i taj most čudesno delo građevinske ma�te. U kamenu je uklesano ime graditelja. A u drugom ime in�enjera koji je most �to be�e tu sru�io tokom Drugog svetskog rata kako bi se okupator sprečio da pređe na drugu stranu. Streljali su ga. Odmah se setim jednog od meni dragih domaćih filmova, istog naziva, koji je re�irao Hajrudin Krvavac, a in�enjera je igrao neponovljivi Cico Perović.

ceo tekst >>>

 

15.10.2010

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

Između pustinje i raja

NOVI PRILOZI TEORIJI POBUNE ZEMLJE I NEBA - IV

�ta nas čeka u bliskoj budućnosti

 

Do sredine veka Zemlja bi mogla postati planeta na kojoj je gotovo istrebljen biljni i �ivotinjski svet ili mesto �ive ljudi pobolj�ani uz pomoć "supertehnologije”.

Čovečanstvo je na prekretnici, i od toga kako se odnosi prema globalnim izazovima sa kojima se suočava, pre svega klimatskim promenama, zavisi da li će do kraja ovog veka nastati „zlatno doba” za �ivot na Zemlji, ili ćemo na�u planetu preobraziti u pusto i sumorno mesto, smatraju naučnici...

Jedini način da čovečanstvo odgovori na izazove moderne civilizacije jeste da svaka dr�ava investira u nauku, inovacije i obrazovanje u sinergiji sa oduhovljenom politikom i ekonomijom.

ceo tekst >>>

 

13.10.2010

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

13.10.2010

Deca sa kapuljačama

 

Brutalnost i destrukcija na ulicama Beograda poku�avaju se u javnosti objasniti uglavnom dihotomnim viđenjima: huligani ili heroji, deca socijalne �rtve ili deca "bolesnog uma”, strogo ka�njavati napadače ili "promeniti bolesno dru�tvo”, politička manipulacija ili "opravdani gnev”, devijantnost ili politički bunt, proba političkog prevrata ili akutni nekonformizam. Svaka vrsta generalizacije i pojednostavljivanja onog �to se desilo samo slu�i političkom ili analitičarskom populizmu. Ali nedeljna brutalnost ima svoje dublje i slojevite poruke...

...Nasilje u nedelju imalo je elemente primitivnog izraza socijalnog bunta. Videli smo u direktnom prenosu jednu konfliktnu supkulturu i neopaganizam na delu. Grupno nasilje je i poku�aj da se izađe iz anonimnosti, a u grupi se dobija osećaj snage i moći. Uni�tavam i mrzim, dakle jesam - to je unutra�nji "smisao” destrukcije i bezumlja.

ceo tekst >>>

 

12.10.2010

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

Stokholmski sindrom

 

Mnogima se dogodilo da ih pas iznervira i u besu ga �utnu nogom. On zacvili ali nakon nekog vremena dođe, umiljava se i li�e ba� onu nogu koja ga je udarila. Sličnu pojavu uočili su psihijatri kod �rtava izlo�enih ekstremnom mučenju, obespravljenosti u logorima i izlo�enosti teroru. �rtva počinje opravdavati mučitelja, počinje ga gledati snishodljivo i s uva�avanjem tog neljudskog odnosa. Pojava je zabele�ena u koncentracionim logorima i zovemo je "stokholmski sindrom”. U zlostavljanom ne ostaje ljudskog dostojanstva, vere u ideale, a poraz ga je dovelo u podređeni polo�aj. Pojava je uočena i kod pora�enih većih populacionih grupa.

ceo tekst >>>

 

12.10.2010

Nauka >>>  Pregled tekstova >>>

Popis morskog �ivota,


250.000 novih vrsta

Naučnici su izračunali da u vodi �ivi oko milijardu različitih vrsta mikroorganizama �to predstavlja od 50 do 90 odsto čitave biolo�ke mase okeana.

Sve to ima te�inu jednaku masi 240 milijardi slonova, kazali su oni. Va�no otkriće okeanologa koja su nađena na dnu Pacifika blizu Latinske Amerike su ogromna polja mikroorganizama, za koje se mislilo da su davno izumrli.

ceo tekst >>>

 

10.10.2010

Istorija >>>  Pregled tekstova >>>

Detinjstvo čovečanstva

 

Ukazujući na karakteristične otpore prema novim otkrićima i saznanjima u okviru napretka naučne misli, Vojin Matić (1911-1999) u knjizi „Detinjstvo čovečanstva“ (Slu�beni glasnik), po kojoj je napisan ovaj tekst, aktualizuje pitanja mitske pro�losti, budući da se mnogi odgovori ne odnose isključivo na arhaičnu i tradicionalnu kulturu već i na savremenu civilizacijsku epohu.

Dru�tvo i pojedinci su se, kao �to je poznato, oduvek poznatim mehanizmima tvrdokorno branili od prodora i uticaja novih istina, koje su dovodile u pitanje dotada�nja shvatanja i va�eće predstave. Zato je recepcija novih saznanja uvek vezana za savladavanje i prevazila�enje izvesnih otpora i strahova. 

ceo tekst >>>

 

10.10.2010

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

Parada u "kavezu"

 

Vi�e od stotinu povređenih policajaca, najmanje 200 privedenih demonstranata (16 maloletnika), demolirani izlozi i sedi�ta političkih partija, dva zapaljena policijska automobila, prevrnuti kontejneri, polomljeni saobraćajni znaci, suzavac koji je, no�en vetrom, stigao do gotovo svih delova grada - to je bilans vi�ečasovnog sukoba policije sa demonstrantima koji su protestovali u nedelju zbog odr�avanja "Parade ponosa“.

Ovo je priča o tri vrste budala, među kojima se ne zna ko je veća.

ceo tekst >>>

 

 

<<<  6  >>>

 

Strane - 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 

 

Vrh strane

 

Sva prava rezervisana

Copyright � 2010 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 24-07-2013 01:47

 

 

 

 

 

 

Kalendar

 

  Kalendar

  Lunarni kalendar

 Solarni kalendar

 Kalendar Duhova

 Efemeride

 Astrolo�ki kalendar

 Biljni kalendar

 O kalendaru

 Magijski kalendar PDF

 

Zvezdarijum

 

  Zvezdarijum

  Savetovali�te

  �kola Astrologije

  Knjige

  Studije i članci

 

                            

 

Biblioteka

 

  Biblioteka

  Autorska izdanja

 Autorski prevodi

 Preporučene knjige

 

 

Galerija

 

  Galerija

 

 

Multimedia

 

  Multimedia

Thornal produkcija

Thornal arhiva

Thornal Channel - YT

 

 

Psyradio