Stranice

 

  Naslovna

 Starije objave - str. 11

 

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

Alexanthorn

 

Lice i Naličje - Galerija slika

 

  Autorski postovi

  Dnevničke bele�ke

  Rarzgovori s povodom

  Javna predavanja

  Autobiografske bele�ke

 

 

Hram

 

Baragnir Zag Nehar

 

Hram Senke Crne Svetlosti

Svetilite Drevnog i Primitivnog Obreda Svetlosti i Tame

 

  Hram

 

 

Zag Kia

 

 

  Zag Kia Kodeks

  Tajna dru�tva

  Ekosfera

  Putopisi

  Lepota planete

 

Chat Channel

 

 

 

Facebook

 

 

 

 

 

 

          

         

 

 

Linkovi

 

  Linkovi

Razmena banera

 

Kontakt

 

E-mail

 

[email protected]

[email protected]

 

 

Posetioci

 

 

 

 

 

 

STARIJE OBJAVE

 

<<<  11  >>>

 

22.04.2011

Ars Magica >>>  Pregled tekstova >>>

Ezoterični simboli

 

Simboli su u ljudskoj istoriji, kao i danas u dru�tvu imali veliki značaj. Uvek je neko u njima video skrivena značenja, a pogotovo značenja koja su davala veliku moć onima koji su ih razumeli i znali kako da koriste. Ovde ćemo vam predstaviti simbole koji su imali najveći uticaj u svetu ezoterije.

Pentagram je simbol koji se često pogre�no tumači i najneshvaćeniji je.simbol. Dugo je bio povezan sa magijom i misterijom. To je najjednostavniji oblik zvezde koji se mo�e nacrtati iz jednog poteza. Nekada se naziva i beskonačan čvor. Druga imena su Goblinski Krst, Pentalfa, Ve�tičje stopalo, Đavolja Zvezda.

ceo tekst >>>

 

21.04.2011

Psihologija >>>  Pregled tekstova >>>

Levorukost

SKRIVENA PSIHOLOGIJA UMA - I

 

Pitanje - za�to je čovek levoruk ili desnoruk ostaje i danas jedna od najvećih misterija ljudskog roda. Da li je uistinu pogre�no biti levak? Mi�ljenja su podeljena, ali krenimo redom. Ko su levaci i da li se oni razlikuju od desnorukih osoba?

To su uglavnom mu�karci - dve trećine ih je pripadnika mu�kog pola. Levorukost se često nasleđuje od roditelja. Ustanovljeno je da u 50 odsto slučajeva roditelji levaci - imaju levoruku decu. �kotsko-irska porodica Ker (od gelske reči 'levi') imala je toliko levorukih potomaka da su 1470. godine u svom zamku 'Fernihirst' izgradili specijalne stepenice da bi udovoljili mu�kim članovima obitelji koji su se bavili mačevanjem.

ceo tekst >>>

 

21.04.2011

Misterije >>>  Pregled tekstova >>>

Tajna morskih sirena

 

U neverovatnoj galeriji mitolo�kih bića antike, koja su minulih vekova rasplamsavala ma�tu avanturista, istra�ivača i naučnika, svoje su mesto imale i ljubavnice plavih dubina - morske sirene.

Priča o sirenama vi�e je nego zanimljiva i započećemo je jednim nesumnjivo senzaconalnim otkrićem, koje je među naučnicima Amerike dugo vremena čuvano kao prvorazredna tajna. Sve osobe koje su imale bilo kakve veze s tim otkrićem, pro�le su, navodno, poseban tretman, kroz koji prolaze samo retki pojedinci upućeni u najva�nije tajne �to se u Sjedinjenim Dr�avama smatraju - vrednim nacionalne sigurnosti.

ceo tekst >>>

 

21.04.2011

Misterije >>>  Pregled tekstova >>>

Bajan Kara Ul

MISTERIOZNI DISKOVI SA SIRIJUSA

 

Da se pre 12 hiljada godina u planinama na kinesko - tibetanskoj granici sru�ilo nekoliko vanzemaljskih letelica dokazuju i pronađeni skeleti neljudskih bića i čudni kameni diskovi sa �ljebovima.

Pred samo izbijanje Drugog svetskog rata, 1938. godine, kineski arheolozi otkopali su, u jednoj te�ko pristupačnoj pećini, ostatke malih skeleta. Pored njih nađeni su i kameni diskovi sa nerazumljivim zapisima.

Tek 1962. godine istra�ivači su uspeli da ih de�ifruju i pročitaju zapanjujuću priču o vanzemaljskim posetiocima, koji su pre�iveli pad i razbijanje njihove letelice, pre 12.000 godina. Nesreća se dogodila u oblasti planinskog lanca Bajan Kara Ula. Te vesti o zagonetnom otkriću zapadni mediji su tada tretirali kao 'komunističku propagandu, kojoj ne treba verovati ni reč'. Međutim, Nemac Hartvig Hausdorf boraveći i istra�ivajući u Kini, imao je sasvim drugu priču. 

ceo tekst >>>

 

20.04.2011

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

Iluzija slobode

Identifikacija kao drugi veliki neprijatelj na Putu magijske Spoznaje

 

Sretao sam se sa mnogobrojnim problemima u procesu spoznaje među kojima se identifikacija izdvaja kao jedan od temeljnih i mo�da čak najvećih problema u poimanju stvarnosti. Posle straha kao "prvog najvećeg nepriatelja" na Putu magijske Spoznaje, identifikacija se mo�e bez dvojbe nazvati "drugim velikim neprijateljem". U korelacijama kako svetovnog, tako i magijskog, identifikacija se mo�e okvalifikovati i kao blokator objektivne spoznaje broj jedan. Ovo je razlog i mnogobrojnih pitanja koje dobijam bilo povodom mojih tekstova, bilo nakon predavanja koja povremeno odr�avam. I pored veoma jasnih obja�njenja pojedinih pitanja, ljudi jednostavno ne shvataju, odnosno identifikacija im ne dozvoljava objektivno sagledavanje i razumevanje. Zato mislim da bi pitanje identifikacije trebalo detaljno razmotriti.

ceo tekst >>>

 

20.04.2011

Misterije >>>  Pregled tekstova >>>

Vreme kad su giganti vladali Zemljom

TAJANSTVENI NAROD BO�IJIH SINOVA

 

Mnogi ka�u da se �ivot začeo u svemiru i da je potom stigao na zemlju. Neki ka�u da su to bili preci Maja, Tolteka i Egipćana, iz čijih su �ari�ta nastale grandiozne civilizacije na�eg klasičnog sveta. Medjutim jedan jo� stariji svet, koji je prethodio čoveku, bio je svakako svet nadljudskih bića. Tragove te zagonetne civilizacije imamo prvenstveno u senzacionalnim nalazima arheologije (koji se ko zna za�to skrivaju) kao i u fosilnoj paleontologiji. Reč je o tragovima divovskih bića, čiji su fosili, alatke i oruđa nađeni na Javi, u Aziji, Andima, Agadiru, �ri Lanki, Filipinima...

ceo tekst >>>

 

09.04.2011

Misterije >>>  Pregled tekstova >>>

Propadanje kroz vremenske Kapije

KAPIJE KOJE VODE U DRUGE DIMENZIJE

 

Vreme je i dan danas velika misterija. �ta je pro�lost, sada�njost i budućnost, kako ih odvojiti, ako je ikako moguće. A mo�da sve ove tri stvari postoje istovremeno? Kako objasniti neverovatne slučajeve propadanja kroz vreme koje ćemo vam ovde predočiti?

Postoje događaji koji dovode u pitanje na�e shvatanje o vremenu i realnosti, jer se čini da ono ne teče onako kako smo navikli, pravolinijski, nego da se ponekad vraća u rikverc, a ne retko se na posebnim mestima, otvaraju svojevrsne kapije koje vode u pro�lost ili u neku nama nepoznatu dimenziju postojanja... Kako reče jedan mislilac: 'Vreme ima logiku koja nije du�na da nas razume'.

Saglasno op�toj teoriji relativnosti, svaka jedinka ima svoje proticanje vremena i svoj polo�aj u prostoru, odnosno nalazi se u dimenziji koja se naziva prostor - vreme. Pri tome, ne postoje ni apsolutni prostor, ni apsolutno vreme. Primera radi, vreme teče sporije u blizini nekog masivnog tela, kao �to je Zemlja. To je provereno pomoću dva veoma precizna časovnika koja su postavljena na vrh i dno jednog vodotornja. Ustanovljeno je da je časovnik na dnu, koji je bio bli�i tlu, radio sporije, u odnosu na onaj na vrhu.

ceo tekst >>>

 

09.04.2011

Misterije >>>  Pregled tekstova >>>

Skrivena prolost

ZABRANJENA ARHEOLOGIJA

STVARI KOJE NE SMETE DA ZNATE, NITI SMETE DA VIDITE

 

Da li mi uop�te znamo �ta se sve nalazi na na�oj planeti. Ko smo, �ta smo i odakle smo. Ono �to nam serviraju naučnici puno je velikih rupa i praznina, a da ne govorimo o onome �to skrivaju od pogleda čitavog sveta. Razloge znaju samo oni, a nama ostaje samo da pretpostavljamo. Rekli su nam da na�a civilizacija započinje pre oko 7000 godina.  Sumer, Asirija, Babilon, Egipat... �ta je sa vremenom pre ovoga, i naravno sa dokazima vremena pre ovoga. Za�to nam sakrivaju civilizacije od pre 12.000, pa sve do 50.000 godina.

ceo tekst >>>

 

07.04.2011

Ars Magica >>>  Pregled tekstova >>>

Crna Magija

SIMPTOMI CRNE MAGIJE I BORBA PROTIV NJE

 

Oduvek je bilo pitanje kako i za�to jedan čovek nanosi zlo drugom ljudskom biću. Naime, od kad je sveta i veka - lo�i i gre�ni ljudi zavide dobrima, starost zamera mladosti, a nesretne osobe - sretnima. Zavist se ispoljava u vrlo različitim oblicima, počev od ljubomore i gnevnih izjava, preko različitih nepodop�tina, pa sve do zlih namera i odgovarajućih negativnih delovanja.

Crna magija je poput grudve snega, malene i jedva primetne na nekom planinskom vrhuncu, koja se kotrlja ka udolini, uvećava i narasta u pravu lavinu, te se obru�ava svom silinom na nedu�ne i nemoćne �rtve. Sa vremenom i godinama - ona ne biva slabijom, naprotiv, sve vi�e jača... Ponekad crna magija zahvaća i nekoliko generacija jedne porodice, katkada se odra�ava samo na mu�ke ili �enske članove, a uglavnom 'stradava' najstarije ili najmlađe dete.

ceo tekst >>>

 

07.04.2011

Radiestezija >>>  Pregled tekstova >>>

Ra�ljari - Nekad osporavani, nekad slavljeni
 

Na� �ivot je pun tajni. Već hiljadama godina ljudi uzaludno tragaju da otkriju �ta je u stvari �ivot. Ortodoksna nauka ne smatra potrebnim da se istra�uje postojanje mnogih ljudskih delatnosti. Jedna od njih je i radiestezija. A, koliko je stara ta nauka te�ko je reći. Na crte�ima pronađenim u pećinama gde su �iveli preistorijski ljudi, nalazili su se i crte�i koji bi mogli predstavljati prvobitni oblik ra�alja. Mo�emo pretpostaviti da je potreba za vodom, pored hrane, bila jedna od glavnih preokupacija onda�njih ljudi. Oni su, osim vode, pronalazili mesta gde se zadr�ava divljač, radi lova.

Prvi pisani tragovi o radiesteziji ostavljeni su nam 2.600 godine pre nove ere. Oni govore o primeni ra�alja u staroj Kini. U to vreme, posebno �kolovani carevi slu�benici pretra�ivali su terene namenjene za gradnju kuća i naselja, kako ne bi bili sagrađeni na mestu delovanja 'zlih duhova' koji donose bolest i nesreću.

ceo tekst >>>

 

07.04.2011

Ogledalo >>>  Pregled tekstova >>>

Sujeverje

IMA LI �TA U OVOME?

 

Sujeverje predstavlja nerazumna verovanja da su zbivanja u budućnosti uzrokovana određenim radnjama, bez logičnog uzročno-posledičnog odnosa između tih radnji i događaja u budućnosti - op�te je prihvaćena definicija sujeverja.

Svaki narod u svom folkloru ima određene vrste sujeverja, a neka su toliko jaka da su postala i obele�ja savremene pop - kulture. Da li ćete biti sujeverni zavisi isključivo od vas samih, va�ih ubeđenja, vaspitanja i okoline u kojoj ste odrastali. Statistike ka�u da samo 30% ljudi nije sujeverno, ali istra�ivači upozoravaju da u taj broj nisu uračunati oni koji veruju, ali ne �ele to da priznaju. Sujeverje je ne�to sa čim se susrećemo svakoga dana. Koliko ste samo puta videli kako majka prosipa vodu za sinom koji ide na ispit, kako neko pljuje kada vidi crnu mačku, čuli kako za sve nove početke treba izabrati isključivo ponedeljak, ili da mlada na svom venčanju treba da ima ne�to novo, ne�to staro, ne�to pozajmljeno i ne�to crveno. 

ceo tekst >>>

 

07.04.2011

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Ljudski mozak: građa i funkcija

 

Ljudski mozak (lat. encephalon) je deo centralnog nervnog sistema sme�ten u lobanji i obavijen mo�danim opnama: tvrdom, paučinastom i mekom. Centralni nervni sistem (u daljem tekstu CNS) je deo nervnog sistema koga grade nervne ćelije skoncentrisane u nervnim centrima. Pru�a se du� uzdu�ne ose tela i sastoji se od: mozga i kičmene mo�dine. Te�ina mozga odraslog čoveka prete�no iznosi 1.350 g, ali intelektualne sposobnosti čoveka nisu srazmerne te�ini i veličini mozga. Istra�ivači mozga su u protekloj dekadi saznalii vi�e o tome kako mozak radi nego u poslednjih sto godina.

ceo tekst >>>

 

06.04.2011

Ars Magica >>>  Pregled tekstova >>>

Vojnićev rukopis

NAJTAJANSTVENIJA KNJIGA NA SVETU

 

Najtajanstvenija knjiga na svetu mora da zadovolji neke posebne uslove da bi je prozvali takvom. Ova knjiga, pisana nepoznatim pismom od strane nepoznatog autora, pre pola milenijuma svakako ide u prilog datom terminu.

Vojnićev rukopis (engleski - Voynich manuscript) je knjiga puna ilustracija i nepoznatog teksta. Unatoč naporima kriptografa �irom sveta - njen sadr�aj nikada nije identifikovan. Danas Vojnićev rukopis predstavlja jedino pisano delo koje je ostalo sakriveno pod velom tajne sve ove godine.

ceo tekst >>>

 

06.04.2011

Ars Magica >>>  Pregled tekstova >>>

Skrivena znanja na�ih predaka

GDE JE ARHIV DREVNIH ZNANJA?

 

Da li se ispod misteriozne Sfinge ili neke od piramida stvarno nalazi 'Dvorana istorije' koja krije najva�nije spise civilizacije starije od egipatske?

Arheolozi su pre petnaestak godina obelodanili da su u Dolini kraljeva do�li do vrlo va�nih otkrića - između ostalog, svetlo dana ugledala je i grobnica sinova Ramsesa II. Ova je bilo utoliko čudnije, ako se zna da je Dolina kraljeva u poslednjih sto godina toliko detaljno istra�ena, da su arheolozi verovali da tu vi�e i nema �ta da se tra�i. Zaista je neverovatno da egiptolozima mo�e da promakne objekat takve veličine! Sve to nagove�tava jo� mno�tvo tajni koje mo�da krije pustinjski pesak nadomak Nila.

ceo tekst >>>

 

06.04.2011

Misterije >>>  Pregled tekstova >>>

Tajne piramida i prokletstvo faraona

KO JE TO IZGRADIO I ZA�TO?

 

Nema čoveka koji nije odu�evljen veličinom i misteriozno�ću egipaskih piramida. One impresioniraju prosečnog čoveka svojom staro�ću, grandiozno�ću, tajanstvenom svrhom i brojem.

Jesu li drevne civilizacije bile puno naprednije nego �to smo ih procenili? Egipatske piramide, najtajanstvenije građevine na svetu iziskuju puno pitanja i jo� vi�e odgovora...

Posmatrati velike piramide kao grobnice vi�e je nego pogre�no iz jednostavnog razloga �to u njima nisu nikada pronađena tela, već se takvo mi�ljenje oformilo na osnovu senzacionalističkih novinskih članaka iz vremena kada su Sir William Flanders Petrie, Richard William Howard-Vyse i drugi istra�ivači istra�ivali egipatske arheolo�ke lokalitete, pa su grobnice u Dolini kraljeva poistovetile s Gizom i piramidama, premda ta dva lokaliteta deli 500 kilometara pustinje.

ceo tekst >>>

 

06.04.2011

Istorija >>>  Pregled tekstova >>>

Atlantida

GDE JE LEGENDARNA ATLANTIDA?

 

Da li je to bila civilizacija koju su osnovali vanzemaljci i da li na�u civilizaciju vode - mudraci sa Atlantide?

Najpoznatiji opis Atlantide dao je drevni grčki filozof Platon, koji je izneo u dva svoja dijaloga Timaeusu i Critiasu. Prema zapisu u Timaeusu, priču o cvetajućoj civilizaciji na ostvru Atlantida i njenoj propasti od 10 milenijuma pre na�e ere ispričao je atinskom dr�avniku Solonu jedan egipatski sve�tenik.

Najpoznatiji opis Atlantide dao je drevni grčki filozof Platon, koji je izneo u dva svoja dijaloga Timaeusu i Critiasu. Prema zapisu u Timaeusu, priču o cvetajućoj civilizaciji na ostvru Atlantida i njenoj propasti od 10 milenijuma pre na�e ere ispričao je atinskom dr�avniku Solonu jedan egipatski sve�tenik.

ceo tekst >>>

 

06.04.2011

Misterije >>>  Pregled tekstova >>>

Tajna Amitvila

KAD DUHOVI OPSEDAJU

 

Duhovi, kao i mesta koje oni posećuju, oduvek su potpirivala ma�tu ljudi. Postoje li doista uklete kuće, zagrobni �ivot, sablasti koje lunjaju izgubljene u vremenu i opsedaju ljudske umove?

Jesu li kuće u kojima �ivimo poput sunđera koji upijaju sve na�e emocije tokom godina?

Amitvil je jedan od najpoznatijih slučajeva opsednutih kuća. Napisano je bezbroj knjiga, snimljeni su filmovi i jo� dan danas se vode polemike oko te kuće. Naravno, i knjige i filmovi su malo prenaduvani u cilju zadovoljenja �ire publike, a ovde ćemo vam poku�ati predočiti �to se zaista dogodilo u toj ozlogla�enoj kući u Amitvilu. Da bi se bolje razumelo za�to ba� Amitvil, moramo otići u pro�lost.

ceo tekst >>>

 

06.04.2011

Ogledalo >>>  Pregled tekstova >>>

Nostradamusova proročanstva

HOĆE LI SE OVO OSTVARITI?

 

U dana�nje vreme kad ceo svet prosto ludi i kada razne izopačenosti vladaju svetom, ljudi se stalno pitaju kakva ih budućnost čeka? Da li je na redu novi Potop, kataklizma prouzrokovana sudarom planeta, nuklearni rat, nekontrolisane bolesti i ko zna �ta jo� sve... Da bi sve to saznali ljudi se okreću raznim proročanstvima, a kad su proročanstva u pitanju, Nostradamus je na prvom mestu.

Njegove Centurije, pisane u 966 strofa, sadr�e predviđanja koja idu i do najsitnijih detalja. Međutim, te strofe su u Centurijama razbacane bez ikakvog logičnog reda, bar za većinu tumača njegovih misli, da je običnom čitaocu vrlo te�ko da pove�e početak sa daljim tokom stvari.

ceo tekst >>>

 

06.04.2011

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Tajna besmrtnosti

POSTOJI LI ELIKSIR �IVOTA

 

Dug �ivot je �elja svakog čoveka. Svi �ele da �to vi�e vremena provedu na Zemlji i zbog toga je 'besmrtnost' bila opsesija mnogih kroz razne vremenske periode, od alhemičara, naučnika a i običnih ljudi. Po raznim dokazima, sve to i nisu bile prazne �elje. Tako, po Kraljevskim listama koje su nađene u ru�evinama sumerskih gradova Ninive i Nipura, praistorijski kraljevi su �iveli po nekoliko stotina, pa čak i hiljada godina! Kako?

U moskovskom časopisu 'Zemlja sovjeta' na�ao se zanimljiv tekst pod naslovom 'Koliko treba da je dug ljudski vek'. Autor ovog teksta je navodio imena ljudi koji su u poslednjih nekoliko vekova do�iveli fantastičnu starost, a među njima su Sirali Mislimov - 168 godina, Tomas Par - 152 godine, Li Cunk Jun - 152 godine, a na kraju je data reč i najpoznatijim sovjetskim gerontolozima tog vremena.

ceo tekst >>>

 

06.04.2011

Misterije >>>  Pregled tekstova >>>

Mit o Amazonkama

KO SU BILE SUPER �ENE?

 

Amazonke (grčki: a-ne, bez; mazos-dojka), mitolo�ki: 'one koje nemaju dojku', legendarne hrabre stanovnice �enskih dr�ava u kojima se ne trpe mu�karci.

Mit o amazonkama je mogao nastati kao refleksija dva faktora:
- Pretpostavke ili činjenice da je čovečanstvo u svom razvoju pro�lo kroz tri etape: heterizam, ginekokratiju i patrijahart
- Realnog �ivota �ena u patrijahatu, odnosno njihove te�nje ka čvrstom polo�aju u čistom postojanju

Međutim, ova dva faktora se donekle poklapaju. Heterizam, kao pretpstavnjena ustanova zajedničkog braka u plemenu koje je uvek uni�avala �enu nedostojnim odnosom mu�karaca je neizostavna morao dovesti do pobune u njima.

ceo tekst >>>

 

05.04.2011

Zag Kia >>>  Vladari iz senke >>>

Ko stvarno vlada planetom Zemljom

 

Jeste se ikada zapitali ko u stvari vlada planetom i kako. Koje su to snage tako moćne, iza kulisa, iz podzemlja, koje preko zvaničnih svetskih vladara, političara pa i crkvenih poglavara, već dugo, dugo vremena vuku konce na svetskoj ljudskoj sceni. Dr�e u rukama predsednike, medije, sitne bankare, koji su u toj hijerarhiji obične sluge svetske vlade, sluge novog svetskog poretka.

Te sluge nalaze se u svim nivoima vlasti.

Po njihovom izgledu i dr�anju nikada ne biste rekli da su pokorne sluge uske grupe svetskih moćnika, ali ne dajte da se zavarate, oni to i hoće. U obave�tajnim krugovima se uči da se ne�to mo�e najbolje sakriti tako �to ono �to �eli� da sakrije� stavi� svima pred oči, da svi vide.

ceo tekst >>>

 

04.04.2011

Misterije >>>  Pregled tekstova >>>

Tajni svet u upljini Zemlje

Da li u unutra�njosti Zemlje �ivi civilizacija mnogo naprednija od na�e? �ta su videli dvojica moreplovaca, a �ta pokazuju tajni satelitski snimci?

 

Grčki filozof Platon je jo� u četvrtom veku pre Hrista pričao o bajkovitoj zemlji po imanu Hiperboreja, koja je, po njemu, bila stvarna domovina boga Apolona. Takođe je govorio da je Leta, Apolonova majka, rođena na jednom ostrvu u Arktičkom okeanu 'sa one strane severnog vetra'. Reč hyperboreas znači severni vetar. A u raznim leksikonima o mitovima stare Grčke stoji da je Hiperboreja ime vrlo srećnog i bogatog naroda na severu Zemaljske kugle - iza severnog vetra - u čijoj slu�bi stoji i Apolon.

ceo tekst >>>

 

04.04.2011

Zanimljivosti >>>  Pregled tekstova >>>

Tiauanaka

 

Na granici između Perua i Bolivije na planinskom platou Atiplana na visini 3.800 m.nedaleko od jezera Titikaka nalazi se hram grad Tiauanaka za koji se prvo tvrdilo da je star 1.500g. pa 2.500 da bi se nakraju utvrdilo da je star između 12 i 17 hiljada godina, �to je i dokazao Bolivijski naučnik Artur Poznanj. Zidovi Se temelje na granitnim pločama od kojih je najte�a 440 tona. Ni�ta nebi bilo neobično kada se nebismo zapitali kako je tolika granitna gromada podignuta na visinu 3 800m. Okolni me�tani pak tvrde da su hram sagradili bogovi i to za jednu noć.

ceo tekst >>>

 

03.04.2011

Akad - Javna predavanja >>>

Zakon Privlačnosti

Ispoljavanje i primena u korelaciji svetovnog i magijskog �ivota

 

Zakon Privlačnosti je odgovor na sve ono �to je pro�lo, sve �to jeste i �to će uvek biti. Verovatno sada sedite tamo i pitate se kakav je to Zakon Privlačnosti? Ispričaću vam kako ga ja do�ivljavam.

Svi radimo sa jednom beskonačnom silom. Svi �ivimo po istim i tačnim zakonima. Prirodni zakoni univerzuma su izuzetno moćni.
Svi imamo posla sa jednom silom. Jednim zakonom. To je zakon privlačnosti.

Tajna �ivota je u Zakonu Privlačnosti.

Sve �to vam se de�ava u �ivotu vi privlačite da se desi. I sve se odigrava zbog slika koje imate u umu. To je ono o čemu razmi�ljate. Pazite, �ta god da vam se odigrava u mozgu, vi privlaćite ka sebi. Mudri ljudi su to oduvek znali. Mo�ete se vratiti starim Vaviloncima. Njihovi magovi su oduvek to znali. To je mala odabrana grupa ljudi. �ta mislite za�to samo 1% populacije zna tajnu moći i uspeha? Mislite li da je to slučajnost? To nije slučajnost! To je tako osmi�ljeno. Oni razumeju ne�to. Razumeju delovanje Zakona Privlačnosti.

ceo tekst >>>

 

30.03.2011

Ogledalo >>>  Pregled tekstova >>>

Povratak Bogova na Olimp

 

Antička mnogobo�ačka religija vraća se u Grčku posle skoro dva milenijuma. Odlukom Prvostepenog atinskog suda obo�avanje dvanaest olimpskih bogova predstavlja poznatu religiju koja se slobodno mo�e ispovedati u okviru zakona grčke dr�ave. Sudska odluka doneta je na zahtev verskog udru�enja "Elinais" čiji članovi veruju u Zevsa i ostala antička bo�anstva.

Atinski sud je prihvatio zahtev ovog udru�enja i njegov statut kojim se, između ostalog, predviđa odr�avanje verskih obreda venčanja, kr�tenja i sahrana u prisustvu sve�tenika i sve�tenica starogrčke paganske religije.

ceo tekst >>>

 

27.03.2011

Akad - Javna predavanja >>>

Korelacije magijskog i svetovnog

Prvi deo predavanja

 

Mnogo puta sam u razgovoru sa ljudima koji se bave magijskim radom, nailazio na njihove brojne nedoumice i nerazlučenost najosnovnijih polaznih činjenica. Mnogo sam video različitih poriva za ulazak u svet magijskog, ali malo onih pravih i istinskih. Neverovatne mentalne sklopove ličnosti sretah. Ljude koji su po predstavi svojoj, ovladali voljom i sa mnogo znanja stečenog. A onda ti isti, na sasvim uobičajene stvari svetovnog, reaguju, ne čak ni razumski, već nagonski i instinktivo. �to bi se reklo, reaguju ljudski. A mag mo�e da bude sve drugo, samo ne čovek, čovek u smislu ljudskih osobina.

Kada jednom stane na Stazu i otisne se kroz Beskrajna Prostranstva Duha, sve manje i manje ostaje ljudskog. Jer čovek je ipak stvoren iz krvi Kingua, moćnog Drevnog predvodnika Demonskih Sila, i od tela Tiamat, Drevne Majke, Krilate Zmije Bezdana.

ceo tekst >>>

 

 

<<<  11  >>>

 

Strane - 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 

 

Vrh strane >>>

 

Sva prava rezervisana

Copyright � 2011 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 24-07-2013 01:44

 

 

 

 

 

 

Kalendar

 

  Kalendar

  Lunarni kalendar

 Solarni kalendar

 Kalendar Duhova

 Efemeride

 Astrolo�ki kalendar

 Biljni kalendar

 O kalendaru

 Magijski kalendar PDF

 

Zvezdarijum

 

  Zvezdarijum

  Savetovali�te

  �kola Astrologije

  Knjige

  Studije i članci

 

                            

 

Biblioteka

 

  Biblioteka

  Autorska izdanja

 Autorski prevodi

 Preporučene knjige

 

 

Galerija

 

  Galerija

 

 

Multimedia

 

  Multimedia

Thornal produkcija

Thornal arhiva

Thornal Channel - YT

 

 

Psyradio