Stranice

 

  Naslovna

 Starije objave - str. 2

 

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

Alexanthorn

 

Lice i Naličje - Galerija slika

 

  Autorski postovi

  Dnevničke bele�ke

  Rarzgovori s povodom

  Javna predavanja

  Autobiografske bele�ke

 

 

Hram

 

Baragnir Zag Nehar

 

Hram Senke Crne Svetlosti

Svetilite Drevnog i Primitivnog Obreda Svetlosti i Tame

 

  Hram

 

 

Zag Kia

 

 

  Zag Kia Kodeks

  Tajna dru�tva

  Ekosfera

  Putopisi

  Lepota planete

 

Chat Channel

 

 

 

Facebook

 

 

 

 

 

 

          

         

 

 

Linkovi

 

  Linkovi

Razmena banera

 

Kontakt

 

E-mail

 

[email protected]

[email protected]

 

 

Posetioci

 

 

 

 

 

 

 

STARIJE OBJAVE

 

<<<  2  >>>

 

10.07.2010

Adepti >>>  Pregled tekstova >>>

Nikola Tesla - Čovek van vremena

 

Ako na Svetu Magiju gledamo kao na "Svet po sebi", Tesla nije bio mag, ali uđemo li u taj nezamislivi svet, spoznajući ga kao "Svet za sebe", Tesla jeste ne samo Mag, već i Čovek koji razgovara sa Bogovima... Zbog toga i jeste umesno, na dana�nji dan, dan njegovog rođenja, sa�eti u nekoliko tekstova jedan nesa�eti �ivot Velikog Čoveka.

 

(Ne)zaboravljeni Tesla

Stanko Stojiljković

 

Retko koji istra�ivač imao je toliko velikih otkrića i uvida, a da su slatke plodove ubrali drugi. Ovog 10. jula navr�ava se 154 godine od Teslinog rođenja.

Ni velikog Nikolu Teslu nije mimoi�la mudra starolatinska opomena: „Tako prolazi slava (ovog) sveta!” I kao �to to obično biva, sustigla ga je u vlastitom rodu.

U godini narastanja novog talasa ushićenja, naročito u SAD, pleme iz kojeg je potekao seti ga, najče�će, dva puta u godini – na godi�njicu rođenja (10. jul 1856) i na obletnicu smrti (7. januar 1943). Da li je uvek tako bilo?

ceo tekst >>>

 

10.07.2010

Adepti >>>  Pregled tekstova >>>

Tesla - um koji je video budućnost

M. Prelević

 

Od Bele kuće, preko Filadelfije, sve do Holivuda, Amerika je od petka 9. jula, do nedelje 11. jula bila u znaku Nikole Tesle. Na 154. godi�njicu rođenja srpskog genija - Tesla je svet, koji će toliko promeniti, ugledao 10. jula 1856. u ličkom selu Smiljanu, kraj Gospića - u SAD su organizovane konferencije, izlo�be, predavanja, a ton svemu dao je predsednik Barak Obama. On je na predavanju studentima Američkog univerziteta u Va�ingtonu pozvao naciju, ali i ceo svet, da slave ime i delo velikog naučnika.

ceo tekst >>>

 

10.07.2010

Adepti >>>  Pregled tekstova >>>

Pronalazač koji je izumeo točak modernog doba

Sa�a Stojanović

 

Nikola Tesla je rođen u porodici pravoslavnog sve�tenika 10. jula 1856. godine u Smiljanu, dana�nja Republika Hrvatska. Njegovi roditelji Milutin i Georgina osim njega imali su sina Daneta i ćerke Angelinu i Milku, starije od Nikole i Maricu najmlađe dete u porodici Tesla.

Svoje ime je dobio je po dedi sa očeve strane. �kolovanje je započeo u rodnom mestu, gde je proveo najbezbri�nije godine svog �ivota.

ceo tekst >>>

 

10.07.2010

Adepti >>>  Pregled tekstova >>>

Anegdote iz mladosti

Nikola Tesla

 

Nikola Tesla je 1919. godine u američkom časopisu Electrical Experimenter u seriji članaka objavio jedinstvenu autobiografiju. Ovo svoje literarno delo Tesla je naslovio Moji izumi (My inventions) zato �to je smatrao “da su njegovi izumi ceo njegov �ivot i da je sve u njegovom �ivotu njima bilo potčinjeno”.

Tim serijalom autor je dao prikaz svog stvarala�tva, �ivota u Americi, rada u Evropi, ali i �to je mo�da najintereresantnije anegdote iz svog detinjstva. Upravo je taj deo autobiografije i izazvao najvi�e interesovanja kod čitalacke publike, veliki Tesla je pričao o svojim zgodama i nezgodama kada je bio mali. Takođe, autor se osvrnuo na neke detalje koji su po njemu bili presudni da se bavi onim čime se bavio u �ivotu.

ceo tekst >>>

 

10.07.2010

Adepti >>>  Pregled tekstova >>>

Nikola Tesla i sunarodnici

Sa�a Zdravković

 

''U meni ima ne�to �to mo�e biti i obmana, kao �to često biva kod mladih i odu�evljenih ljudi. Ali, ako budem srećan da ostvarim samo neke od svojih ideja, biće to dobročinstvo za celo čovečanstvo. Ako se te moje nade ispune, najslađa misao biće mi da je to delo jednog Srbina...''.

Otac Nikole Tesle, Milutin Tesla, inače sve�tenik u Gospiću, je prvobitno svom sinu nametao sopstveni �ivotni put, ali je kasnije uvideo da mladi i tada bole�ljivi Nikola ima  jedinu �elju da bude in�enjer. Ipak je usli�io �elju svom četvrtom detetu, i u međuvremenu jedinom sinu, i odlučio da ga posle zavr�ene karlovačke (rakovačke) realke, na jesen 1875., upi�e na studije Visoke tehničke �kole, Hemijsko-tehnolo�kog fakulteta u Gracu.

ceo tekst >>>

 

10.07.2010

Adepti >>>  Pregled tekstova >>>

Tesla i prijatelji

Monografija Muzej Nikole Tesle 1952-2003

 

U �ivotu svakog čoveka postoji grupa ljudi, koja kao i on ima slične poglede na �ivot, slična interesovanja ili pak iste ljubavi. To pravilo va�ilo je i za Nikolu Teslu. Iako je dobar deo svog vremena posvećivao svom radu, imao je i trenutke koje je odvajao za ljude koji su imali posebno mesto u njegovom �ivotu.

O Teslinom privatnom �ivotu ne zna se dovoljno. Činjenica je da je on sam u svojoj autobiografiji pisao uglavnom o svojim istra�ivačkim naporima. Ipak, postoje tragovi kao �to su pisma i knjige sa posvetom, koje je Tesla dobijao od prijatelja. Tesla je jo� kao dete zavoleo knjige, pa je njih najče�će dobijao kao poklon od prijatelja.

ceo tekst >>>

 

10.07.2010

Adepti >>>  Pregled tekstova >>>

Rat struja

Sa�a Stojanović

 

Krajem XIX veka počela je �ira upotreba električne energije. Iako je u to vreme bila nov fenomen, njene pogodnosti su privlačile sve veći broj potro�ača. Uporedo sa �irenjem električnih mre�a povećavao se i broj problema vezanih za njen prenos i distribuciju.

Problemi su proizilazili iz činjenice da je u upotrebi bila jednosmerna struja (DC-direct current) koja je imala svoje mane. Na električnim vodovima du�ina i od samo jednog kilometra padovi napona su bili preveliki, bilo je velikih gubitaka pri transportu električne energije. Zatim, nije bilo moguće jednim električnim vodom dovesti različite napone do potro�ača koji su tako ne�to zahtevali. Na primer, nekim fabrikama je bio potreban jedan naponski nivo za osvetljavanje, a drugi za pokretanje motora. To je iziskivalo zasebne vodove, �to je pak značajno povećavalo tro�kove prenosa ovog sve vi�e tra�enog vida energije.

ceo tekst >>>

 

10.07.2010

Adepti >>>  Pregled tekstova >>>

San jednog genija

Sa�a Stojanović

 

Malo je ljudi na ovom svetu koji se mogu pohvaliti da su u svom �ivotnom veku ostvarili zamisli koje su imali u detinjstvu. Nikola Tesla je jedan od njih. On se jo� u mladosti istakao bujnom ma�tom i imao je veoma dobar način sagledavanja problema, ma kakvi oni bili.

Tesla je prvi put čuo za Nijagarine vodopade jo� u takozvanoj pripremnoj osnovnoj �koli koju je pohađao u Gospiću od 1866. do 1870. U toj �koli je dobio prva znanja iz oblasti mehanike, koja ga je izuzetno zaiteresovala.

ceo tekst >>>

 

10.07.2010

Adepti >>>  Pregled tekstova >>>

Tesla kao merna jedinica

Vladimir Bo�ić

 

Malo je naučnika koji su za svoj doprinos nauci, kao i samom čovečanstvu, nagrađeni takvim priznanjem kao �to je čast da jedinica mere nosi njihovo ime. Nikola Tesla je u�ao u istoriju kao jedan od velikana po kome je jedinica u etalonu mera dobila ime.

Od samog početka razvoja moderne nauke javila se potreba da se za kvantitativno označavanje prirodnih pojava uvedu jedinice mere. Tokom XVIII i XIX veka nauka i tehnika bile su u velikom poletu. Sa njihovim ubrzanim razvojem i razmena naučnih dostignuća bila je sve veća. Međutim, različite naučne zajednice, kao i sami naučnici, koristili su različite jedinice za označavanje isti prirodnih veličina. To je dovodilo do problema pri razmeni naučnih radova kao i u prevođenju veličina iz jednih jedinica u druge. Iz tih razloga postojala je konstantna potreba da se usaglase etaloni mera kako bi se mogao nastaviti dalji nesmetani razvoj nauke.

ceo tekst >>>

 

10.07.2010

Adepti >>>  Pregled tekstova >>>

Najznačajniji izumi

Aleksandar Ćulibrk

 

Nikola Tesla je zahvaljujući svojim izumima postao svetski naučnik. Koliko je tačno Teslinih pronalazaka bilo izli�no je govoriti. Neki izumi su nai�li na razumevanje patentne komisije i bili zavedeni u američkom patentnom zavodu. Međutim dosta njih je ostalo nepatentirano.

Tesla se bavio elektrotehnikom u raznim oblastima, gde god je postojala i najmanja mogućnost za njenu primenu. Zbog toga postoji raznovrsnost oblasti Teslinih pronalazaka. Tu spadaju najpre elektrotehnika, a odmah zatim i ma�instvo. Teslini pronalasci su takođe bili primenjivani i u oblastima telekomunikacija i medicine.

ceo tekst >>>

 

10.07.2010

Adepti >>>  Pregled tekstova >>>

Istra�ivanje na polju struja visokih frekfencija

Sa�a Stojanović

 

Nakon svog epohalnog otkrića – obrtnog magnetnog polja (1882. godine) i patenata iz oblasti polifaznih struja, Nikola Tesla je svoja istra�ivanja usmerio ka jednoj drugoj oblasti.

Naime, �eleo je da ostvari prenos električne energije bez gubitaka, koji se neminovno i dominantno javljaju usled postajanja otpora u provodnicima. Taj svoj naum je i javno najavljivao. Prilikom pu�tanja u rad hidroelektrane na Nijagarinim vodopadima izjavio je: Progres na ovom polju daje mi nadu da ću do�iveti ostvarenje mog najvećeg sna; naime prenos snage od stanice do stanice bez kori�ćenja bilo kakve �ice”.

ceo tekst >>>

 

10.07.2010

Adepti >>>  Pregled tekstova >>>

Druga industrijska revolucija

Dragana Marković

 

Danas, pogledav�i oko sebe vidimo svet koji se toliko ubrzano razvija da je te�ko pratiti sve njegove promene i dostignuća u svim oblastima. U svemu se te�i boljem od postojećeg.

Kada ispred nas nastaju fabrike u kojima roboti rade a ljudi rukovode, kada informacije prelaze hiljade kilometara u sekundi, kada mo�ete razgovarati bilo gde na planeti sa bilo kim u bilo koje doba dana, mo�ete putovati sve kraće na sve duze destinacije, jako je te�ko zamisliti kako su ljudi �iveli pre ne tako dalekih 150 godina, kada bez električne energije, sa ručnim alatom kao osnovnim oruđem za rad i ljudskom snagom kao pokretačkim pogonom. Svaki period koji karakteri�e značajan napredak u sveop�tem razvoju ljudskog dru�tva bio je usko povezan sa većim stepenom razvoja industrije, a sa njom i nekog od oblika energije.

ceo tekst >>>

 

10.07.2010

Adepti >>>  Pregled tekstova >>>

Poslednji dani

Monografija Muzej Nikole Tesle 1952-2003

 

Svoje poslednje godine Nikola Tesla je proveo kao i većinu svog �ivota – radeći. Međutim, i dalje je stanovao u hotelu a od porodice najbli�i mu je bio sestrić Sava Kosanović. Čovek bi pomislio da bi neko kao �to je Tesla, koji je toliko učinio za čovečanstvo, bio dovoljno razuman da se obezbedi za starost. Taj koji tako misli ne zna kakav je Tesla čovek bio.

Svoje poslednje godine Nikola Tesla je proveo kao i većinu svog �ivota – radeći. Međutim, i dalje je stanovao u hotelu a od porodice najbli�i mu je bio sestrić Sava Kosanović. Čovek bi pomislio da bi neko kao �to je Tesla, koji je toliko učinio za čovečanstvo, bio dovoljno razuman da se obezbedi za starost. Taj koji tako misli ne zna kakav je Tesla čovek bio. Njemu je sve drugo bilo preče od novca. On je bio taj koji se odrekao nadoknada na koje je po ugovoru sa Vestinghausom imao prava. Te nadoknade nisu bile nimalo naivne svote. Danas bi procenat tih nadoknada, koje je trebao da dobija na osnovu prava na patente, mogao da izgradi ogromnu finansijsku imperiju. Međutim, čak i kada je u poznim godinama svog �ivota ostao bez sredstava za �ivot te�ko su ga ubedili da prima skromnu penziju od jugoslovenske vlade. Bio je isuvi�e ponosan za tako ne�to.

ceo tekst >>>

 

10.07.2010

Adepti >>>  Pregled tekstova >>>

Kako je Teslina zaostav�tina stigla u Beograd

Velimir Abramovć

 

Jo� 80-tih godina dvadesetog veka, čitajući Teslu, video sam da u njegovoj zaostav�tini koja je brojna, (desetine hiljada naučnih dokumenata u arhivu Teslinog muzeja u Beogradu), postoji potencijal jedne potpuno nove nauke, potpuno novog shvatanja prostora, vremena i energije, koje je dublje i od relativističkog i od kvantnomehaničkog, kao i od onog kosmolo�kog koje se danas u astrofizici razvija kao teorija ’velikog praska’.

Tada me je iznenadilo saznanje, do danas nepromenjeno, da se u Srbiji, zemlji gde se nalazi najveći deo Tesline naučne arhive, niko ozbiljno ne bavi ponavljanjem njegovih eksperimenata, čiji rezultati protivreče verovanjima u savremenoj nauci.

ceo tekst >>>

 

10.07.2010

Adepti >>>  Pregled tekstova >>>

Nikola Tesla - Psiholo�ki portret

Vladeta Jerotć

 

Ako se setimo i ako prihvatimo definiciju genija koja potiče od Ota Vajningera, nesrećnog austrijskog filosofa sa početka na�eg veka, po kome je genijalan čovek ��ivi mikrokozam, onaj kome je sopstveno Ja do�lo do svesti, koji �ivi u svesnoj povezanosti sa svemirom�, onda Nikola Tesla nije daleko od ispunjenja Vajningerovih zahteva da se neki stvaralac nazove genije. Velika stvaralačka snaga duha, očigledno urođena, izvanredna darovitost koja je i�la ruku pod ruku sa čudesnim pamćenjem, kao i brzom sposobno�ću učenja i poimanja novog i bitnog u idejama i pojavama, nije bila rano otkrivena kod Nikole Tesle, između ostalog i zato �to je u njegovoj porodici obdarenost bila obična pojava. Otac Milutin sve�tenik i narodni prosvetitelj, bio je izvanredan govornik, pesnik, pisac i �istinski �ivotni filozof�. Njegove vlastite metode bile su neobične: tra�io je od Nikole da se ve�ba u pogađanju tuđih misli, da otkriva razne gre�ke kod sebe i kod drugih, jednom reči, da o�tro opa�a sve �to se u prirodi i među ljudima de�ava.

ceo tekst >>>

 

10.07.2010

Adepti >>>  Pregled tekstova >>>

Tesla: Ajn�tajn gre�i

Nepoznati rukopis Nikole Tesle

Prema rekonstrukciji: Mihaila �apkina

 

Mihail �apkin iz Ta�kenta, koji deluje u okviru tamo�njeg "Projekta osvajanja kosmosa" tvrdi da je, sasvim slučajno, u njegove ruke dospeo doskora nepoznati rukopis genijalnog Nikole Tesle. Neki �apkinov prijatelj bio je u Njujorku tragajući za predmetima koji bi zadovoljili njegovu kolekcionarsku strast. Tako je na ulici nabasao i na nekog siroma�ka koji pre�ivljava prodajom starih stvari. �apkinov prijatelj kupio je lep primerak starog vatrogasnog �lema, već videv�i kako će on zablistati u punoj lepoti kada ga bude dobro očistio, pogotovo njegove hromirane delove.

Kada se bacio na posao, u unutra�njosti vatrogasnog �lema, umesto postave, ugledao je staru svesku. Imala je tanke, nagorele korice. Odavno ih je napala plesan, a tekst ispisan crnim mastilom na po�utelim listovima, izbledeo vremenom, na nekim mestima bio je gotovo potpuno nečitljiv.

ceo tekst >>>

 

10.07.2010

Adepti >>>  Pregled tekstova >>>

Teslina zaostav�tina i knjige o Tesli

 

Teslino proročanstvo

Autor: Nikola Tesla (priredio Milovan Matić)

Nemoguce je da Vas sadr�aj ove knjige ne zainteresuje! Nije uobičajeno da se jedan ozbiljan istra�ivač, pronalazač i naučnik naziva prorokom, ali u Teslinom slučaju naslov je potpuno opravdan. Njegove vizije su danas svuda oko nas, mi u�ivamo u njihovim blagodetima, njih neprestano potvrđuju najnovija naučna i tehnička dostignuća. Tesla je čitav �ivot posvetio miru, blagostanju i napretku ljudskog roda i neprestano se pitao: A �ta je sad na redu? Odgovor ćete saznati ako bar delom zavirite u Teslina proročanstva koja se izla�u u ovoj knjizi...

ceo tekst >>>

 

09.07.2010

Nauka >>>  Pregled tekstova >>>

Ogromni asteroid putuje ka Zemlji

 

Naučnici smatraju da će d�inovski asteroid, nazvan 1999 RQ36, udariti u Zemlju 24. septembra 2182. godine, prenosi "Dejli telegraf". U slučaju udara objekta, moglo bi da dođe do masovnog izumiranja velikog broja biljnih i �ivotinjskih vrsta i, u najgorem slučaju, do potpunog nestanka celokupnog �ivog sveta. 

Tim eksperata, od kojih neki rade za Američku svemirsku agenciju (NASA), veruju da verovatnoća da objekat, prečnika oko 560 metara, udari u Zemlju iznosi jedan prema hiljadu.

ceo tekst >>>

 

09.07.2010

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Za�to ljudi pu�e?

 

Da li pu�ači imitiraju roditelje ili zavise od nikotina. Već godinama poznato da je nikotin zavisnička droga

Istra�ivači poku�avaju da nađu odgovor na misteriju za�to ljudi pu�e, da li su genetski predodređeni, da li imitiraju pona�anje svojih roditelja, ili zbog zavisničke snage nikotina.
Nikotin je visoko zavisnička supstanca koja se nalazi u cigaretama i sve vi�e u drugim proizvodima - nikotinskim flasterima i �vakama, nikotinskim napicima pa čak i u nikotinskim gelovima.  

ceo tekst >>>

 

07.07.2010

Adepti >>>  Pregled tekstova >>>

Paracelzus

Ivana Janković

 

Tokom čitavog Srednjeg veka provlačila se mistika koja se naročito ogledala u procvatu alhemije. Bila je to sistematična filozofija, koja je predstavljala me�avinu vere, astrologije, numerologije i postupaka za pretvaranje i obradu metala. Za neke bila je potpuno nerazumljiva, za neke samo prečica do bogatstva, a nekima je bila ceo �ivot. Alhemija je prodrla u sve delove tada�njeg feudalnog dru�tva. Po�to je bila osnovna misao vodilja u svim profesionalnim delatnostima, postala je i sastavni deo medicine i farmacije. Otuda ne čudi �to je iz perioda alhemije ostao sačuvan veliki broj alhemijskih rukopisa sa mediko-farmaceutskim sadr�ajem, u kojima su izlo�eni osnovni principi i mi�ljenja vezana za alhemičarsko shvatanje bolesti, terapije i učenja o lekovima. Ta su dela bila namenjena samo uskom krugu najpozvanijih, odnosno bila su priručnici lekarima i apotekarima onda�njeg doba...

ceo tekst >>>

 

07.07.2010

Misterije >>>  Pregled tekstova >>>

Tajna "Najdanovih krugova"

 

Verujući u isceliteljske moći koje navodno pru�a „Najdanov krug”, iscrtan na međi seoskog puta i imanja jedne preduzimljive me�tanke, hiljade ljudi svakoga dana i dalje uporno stoji na ovoj mističnoj eksteritoriji, prepu�tajući se recepturi zanesenjaka koga su iz Bele Palanke u Malu Krsnu doveli visak, ra�lje i instinkt da duboko u utrobi zemlje „ne�to pozitivno zrači”. 

Zloupotrebljavajući očaj nevoljnika, u Maloj Krsni je osnovana čitava manufaktura koja je zarađivala na �biznisu nade�, ali su inspektori odseka zdravstvene inspekcije za Beograd zapečatili dve agencije koje su propisivale terapiju i du�inu stajanja na �energetskom polju�.

ceo tekst >>>

 

07.07.2010

Misterije >>>  Pregled tekstova >>>

''Najdanovi krugovi'' pod istragom

 

U energetsko polje "Najdanovi krugovi" u Maloj Krsni kod Smedereva, koje navodno leči mnoge bolesti, osim milionskog građanstva, nedavno su u�li policija, tu�ila�tvo i zdravstvena inspekcija. Zbog nadrilekarstva i nezakonitog obavljanja zdravstvene delatnosti, zabranjen je rad dvema agencijama čiji su vlasnici lekar i ma�inbravar. Doneta su re�enja o zabrani obavljanja zdravstvene delatnosti, za �ta ove agencije nisu ovla�ćene.

ceo tekst >>>

 

07.07.2010

Misterije >>>  Pregled tekstova >>>

Koliko ima "Najdanovih krugova"

 

Priča o "čudotvornom krugu" je zapravo priča o "čudotvornim krugovima", "Najdanovim krugovima... Koliko ih ima?

Vratimo se na početak. Dok se vraćao iz vinograda Najdan S. Rakić iz Bele Palanke je, u seoskom sokaku, prona�ao visak, kojim je potom otkrio pedesetak krugova po Srbiji, tvrdeći da imaju geozračenje koje leči svaku boljku. Oktobra 1999. godine stigao je u Malu Krsnu i na stotinak metara od �elezničke stanice na�ao čudo prirode - suvu banju, sa najvećim geozračenjem na svetu. Visak je odredio jačinu i prostiranje zraka ba� ispred kuće Jelke Petrović. Najdan ga je �oslu�nuo� i saop�tio koje će bolesti ustuknuti u toj banji, odredio terapiju i iscrtao krug. Glas se proneo Srbijom brzinom munje, te su mnogi pohrlili u Malu Krsnu.

ceo tekst >>>

 

07.07.2010

Misterije >>>  Pregled tekstova >>>

"Najdanovi krugovi" u Čitluku

 

"Najdanovi krugovi", ili "biolo�ka lekovita polja", privukli su pa�nju javnosti kada su pre nekoliko godina otkriveni u okolini Po�arevca. 

Osim u Maloj Krsni i selu Mokra kod Bele Palanke, zračenje iz dubine zemlje koje nezvanično leči kostobolju, dijabetes i reguli�e cirkulaciju, pojavilo se ovog leta u Čitluku kod Kru�evca. 

O fenomenu "Najdanovih krugova" u Čitluku svedoče ljudi koji iz dana u dan dolaze u sve većem broju, verujući u isceliteljsku moć zemlje, terapiju koja kratko traje i potpuno je besplatna.

Čudotvorno dejstvo na zdravlje iz dubine zemlje, prvi je osetio devedesetogodi�nji deda Vlada, glava porodice Marković.  

ceo tekst >>>

 

07.07.2010

Misterije >>>  Pregled tekstova >>>

Misteriozni krugovi u njivi

 

U zaječarski zaseok Stubla pristi�u znati�eljnici kako bi videli čudne krugove. Veruju da je blagotvorno po zdravlje ako stanu u te krugove.

Zaseok Stubal, 35 kilometara od Zaječara, na samom ulazu u selo Marinovac, u poslednje vreme postalo je mesto na koje s raznih strana sti�u znati�eljni posetioci. Dolaze zbog krugova u jednoj njivi pored puta za koje me�tani tvrde da su blagotvorni po zdravlje. Zaselak dnevno poseti dvadesetak ljudi. 

Glavni akter ove priče, Branislav Manojlović (63), zvani Bad�a. Pre nekoliko godina je uočio u njivi svoje kom�inice Radmile krug u kome ne raste trava. Latio se drveta u obliku ra�lji i samo posle nekoliko minuta ostao je zatečen kada mu se drvo u rukama polomilo. 

ceo tekst >>>

 

07.07.2010

Misterije >>>  Pregled tekstova >>>

Zračenje u Lapčićima iznad Budve

 

Vera da priroda mo�e ono �to medicina ne mo�e - dovodi u Lapčiće iznad Budve svakodnevno desetine ljudi! Niko zvanično jo� nije proveravao, ali u magnetno zračenje zemlji�ta u ovom selu, oni koji su probali veruju i tvrde da - deluje.

Navodno zračenja u Lapčićima prvi su otkrili - Norve�ani. Pre nekoliko godina, ekipa njihovih stručnjaka obrela se u ovom ljupkom mestu sa pogledom na Jadran, u nameri da izmere i prouče zračenja zemlje, a zatim i da otkupe zemlji�te i eventualno izgrade kliniku. Brzo su odustali, po�to su se sapleli o dozvole koje je bilo te�ko dobiti.

ceo tekst >>>

 

07.07.2010

Misterije >>>  Pregled tekstova >>>

Zdravlje izbija iz zemlje

 

Fenomen "Najdanovih krugova" traje… Fenomen na koji nauka nema odgovor… Ili nema, ili je lenja da objavi. Uglavnom, to su činjenice. O fenomenu "Najdanovih krugova" svedoče brojni ljudi koji u njima nalaze lek za mnoge tegobe. Zvanična nauka je zasad bez komentara, a radiestezisti tvrde da je reč o mestima s izuzetno jakim pozitivnim zračenjem… 

Najdanovi krugovi privlače pa�nju javnosti. Iako niko ne mo�e da objasni �ta se tačno de�ava na tom mestu, zna se da je jedini razlog ovog čudnog rituala � zdravlje. Bez obzira na te�inu bolesti ili dijagnozu, način isceljenja je isti: potrebno je u tom krugu provesti po dvadesetak minuta, dva dana, uzastopno, a zatim to ponoviti posle 13 dana. 

ceo tekst >>>

 

06.07.2010

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>>

Senka du�e

O UMETNIKU I ONOM KO U NJEGOVOM DELU U�IVA

 

U vezi sa umetnikom postoji jedna predrasuda: �to veći stvaralac, to bolji čovek. Međutim, kada onaj ko u njegovom delu u�iva začeprkaa malo po svetu u kome se kreću umetnici ono �to tamo zatiče jeste gorko saznanje da je bio u velikoj zabludi.

Među vrhunskim umetnicima, ljudima rasko�nog dara i velikih sposobnosti ima jako mnogo onih sa lo�im karakterom, nakaznim osobinama i sramotnim navikama. I obratno, da među onima koji imaju jako pozitivne osobine i zrače vrlinama ima, na�alost, mnogo onih koji nemaju ni trunke talenta.

ceo tekst >>>

 

04.07.2010

Zanimljivosti >>>  Pregled tekstova >>>

Buđenje uspavanih d�inova

 

Vulkanolozi �irom sveta pa�ljivo oslu�kuju kako di�e zemljina kora. Erupcije vulkana na Islandu, Ekvadoru i Gvatemali nagove�tavaju buđenje uspavanih d�inova �irom planete od kojih pojedini spavaju vi�e hiljada godina. I na tlu Srbije postoje brojni oblici vulkanskog reljefa, ali nema bojazni od buđenja vulkana u Srbiji. 

Na nekim mestima je u dalekoj pro�losti do�lo do nadimanja gustih masa kisele lave i obrazovanja takozavnih nekova, o čemu svedoče Ostrvica na Rudniku, Trijeska kod Gornjeg Milanovca, Borački kr� ili Zvečan.

ceo tekst >>>

 

03.07.2010

Ogledalo >>>  Pregled tekstova >>>

Smak sveta 2012. godine

"Sunčeva superoluja" izbrisaće civilizaciju kakvu poznajemo

Poslednja istra�ivanja pokazuju da bi u narednim godinama Zemlju mogla pogoditi "sunčeva superoluja" koja bi na�u civilizaciju vratila u mračno doba. Nakon najspektakularnije aurore borealis u poslednje 153 godine svetla će se ugasiti, i to ne ona na nebu nego na Zemlji. Veliki deo Zemlje će do jutra ostati bez struje, a ne�to pre ponoći će se ugasiti internet i svi mobilni telefoni. Već drugog dana cela civilizacija će biti u haosu. Predviđa se i kako će do kraja 2013. godine 100.000 Evropljana umreti od gladi.

ceo tekst >>>

 

01.07.2010.

Ars Magica >>>  Pregled tekstova >>>

Liber KKK

Piter J. Kerol

 

Liber KKK je prvi, kompletan, sistematičan program magijskog treninga u zadnjih par vekova. On je konačna zamena za Svetu Magiju Maga Abramelina čiji je sistem postao zastareo ravno sa njegovim monoteističkim transcendentalizmom i njegovom zavisno�ću od represivnih formi gnoza koje koče i koje se danas smatraju nepodesnim.

Liber KKK predstavljen je u seriji generalnih magijskih tehnika koje mag mora razviti u efikasan program koristeći simbole, instrumente i forme gnoze koje su mu svojstvene. Ne bi bilo podesno za tekst Haos Magije da odredi bilo koje posebno verovanje ili dogmu, osim ako ta magija ne funkcioni�e uključujući određene op�te principe. Bilo bi nepodesno za svakog Haos maga da se robovski ve�e za detalje bilo kog sistema. Mnogo se mo�e nauciti iz Liber KKK u procesu usklađivanja generalnih procedura ličnom ukusu i ciljevima. Liber KKK mo�e biti praktikovana od strane svakog odraslog čoveka. Reč ''Mag'' primenjuje se jednako na svaki pol i primena mu�ke lične zamenice u tekstu jeste jedino kompromis u nedostatku neutralnih formi u Engleskom jeziku.

ceo tekst >>>

 

30.06.2010

Ogledalo >>>  Pregled tekstova >>>

Da li je internet alatka "Google Ocean" otkrila Atlantidu?

 

Stručnjaci smatraju da bi ''mre�a ulica'' uočena na dnu Atlantskog okeana uz pomoć Google Oceana mogla biti izgubljena Atlantida.

Mre�a unakrsnih linija nalazi se gotovo 1000 km od obale severozapadne Afrike u blizini Kanarskih ostrva na dnu Atlantskog okeana.

Savr�eni pravougaonik, otprilike veličine Velsa, primetio je in�enjer aeronautike uz pomoć novog Googleovog alata za podvodno istra�ivanje i tvrdi da pravougaonik izgleda poput vazdu�nog snimka nekog grada.

ceo tekst >>>

 

29.06.2010

Istorija >>>  Pregled tekstova >>>

Roboti u Keopsovoj piramidi
 

Tim stručnjaka sa univerziteta u Lidsu namerava da konačno rasvetli misteriju Keopsove piramide koju čuveni egipatski spomenik već 4500 godina krije u svojoj dubokoj unutra�njosti.

Velika piramida u Gizi je četiri i po milenijuma odolevala svakom ko je poku�ao da prodre u njene tajne.

Zagonetku će sada poku�ati da odgonetne tim stručnjaka za robotiku sa Univerziteta u Lidsu koji u saradnji sa egipatskim Vrhovnim većem za antikvitete razvija robot koji bi trebalo da istra�i unutra�njost jedinog preostalog čuda antičkog sveta.

ceo tekst >>>

 

28.06.2010

Zanimljivosti >>>  Pregled tekstova >>>

Misteriozna rupa u Gvatemali

 

Duboka i gotovo savr�eno okrugla rupa, nastala za vreme tropske oluje, koja je progutala čitavu raskrsnicu u glavnom gradu Gvatemale, početkom juna, zastra�ila je stanovni�tvo, ali odu�evila geologe, koji ka�u da se zbog okruglog oblika rupe mo�e pretpostaviti da se ispod povr�ine nalazi pećina. Međutim, �ta je tačno uzrokovalo nastanak ovakve provalije jo� uvek ostaje misterija. Policija čuva od radoznalaca prilaz d�inovskoj rupi u Gvatemala Sitiju.

ceo tekst >>>

 

28.06.2010

Ogledalo >>>  Pregled tekstova >>>

Da li postoji smrt?

 

Nova teorija koju potpisuje doktor Robert Lanca, jedan od vodećih medicinskih stručnjaka sveta i autor knjige Biocentrizam koja se bavi teorijom svega, tvrdi da smrt definitivno ne postoji.

Mnogi se Ijudi boje smrti. Verujemo u smrt zbog toga �to su nam rekli da ćemo umreti. Sebe identifikujemo sa telom, svesni da ono na kraju umire. Ali nova naučna teorija obja�njava da smrt nije kraj svega, kao �to trenutno verujemo. 

Jedan od dobro poznatih aspekata kvantne fizike jeste činjenica da se određene pojavnosti ne mogu apsolutno predvideti.

ceo tekst >>>

 

28.06.2010

Ars Magica >>>  Pregled tekstova >>>

�amanizam

Ratomir Vučković, Dr. Vuk

 

Kao �to Majkl Harner primecuje u “�amanskom putu” suvi�e smo zadovoljni na�im naučnim svetom da bismo se prepustili narodnoj mudrosti �amanističkih kultura, budući da su dru�tva iz kojih ta verovanja potiču naizgled nerazvijena i u tehnolo�kom smislu jednostavna. Kao �to su zapadni lekari tek nedavno bili prinuđeni da se pozabave taoistickim sistemom verovanja koji čini potku kineske akupunkture – budući da sama tehnika očigledno dobro funkcioni�e kada je u pitanju anestezija u hirurgiji – tako je i �amanizam pru�io alternativno znanje svojstveno izmenjenim stanjima svesti.

Činjenica da čovek �ivi mnoge �ivote (čak i genetičari danas tvrde da svaki na� gen pamti sve informacije od nastanka prvog čoveka – valja samo iznaći �ifru da se to sećanje probudi. Na neki način to potvrđuje teoriju o reinkarnaciji, bez obzira na fenomen “kretanja” du�e) nas obogaćuje mnogim sećanjima na pro�lost i budućnost. Telekomunikaciono polje oko nas ne poznaje fenomen vremena – tu je “natrpano” ne samo sve �to je bilo, već i ono �to će se desiti. Na� elektromagnetni primopredajnik u temenu, i bez na�e volje, neprekidno prima i emituje �ivotne informacije – stalno utičemo na druge i stalno smo pod tuđim uticajima.

ceo tekst >>>

 

 

<<<  2  >>>

 

Strane - 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 

 

Vrh strane

 

Sva prava rezervisana

Copyright � 2010 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 24-07-2013 01:45

 

 

 

 

 

 

Kalendar

 

  Kalendar

  Lunarni kalendar

 Solarni kalendar

 Kalendar Duhova

 Efemeride

 Astrolo�ki kalendar

 Biljni kalendar

 O kalendaru

 Magijski kalendar PDF

 

Zvezdarijum

 

  Zvezdarijum

  Savetovali�te

  �kola Astrologije

  Knjige

  Studije i članci

 

                            

 

Biblioteka

 

  Biblioteka

  Autorska izdanja

 Autorski prevodi

 Preporučene knjige

 

 

Galerija

 

  Galerija

 

 

Multimedia

 

 

  Multimedia

Thornal produkcija

Thornal arhiva

Thornal Channel - YT

 

 

Psyradio