Stranice

 

  Naslovna

 Starije objave - str. 15

 

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

Alexanthorn

 

Lice i Naličje - Galerija slika

 

  Autorski postovi

  Dnevničke bele�ke

  Rarzgovori s povodom

  Javna predavanja

  Autobiografske bele�ke

 

Hram

 

Baragnir Zag Nehar

 

Hram Senke Crne Svetlosti

Svetilite Drevnog i Primitivnog Obreda Svetlosti i Tame

 

  Hram

 

 

Zag Kia

 

 

  Zag Kia Kodeks

  Tajna dru�tva

  Ekosfera

  Putopisi

  Lepota planete

 

Chat Channel

 

 

 

Facebook

 

 

 

 

 

 

          

         

 

 

Linkovi

 

  Linkovi

Razmena banera

 

Kontakt

 

E-mail

 

[email protected]

[email protected]

 

 

Posetioci

 

 

 

 

 

 

STARIJE OBJAVE

 

<<<  15  >>>

 

12.04.2012

 

to je to bioenergija? �to je "to" da se o "tom" govori kao u čudu ili o sugestiji? Da li je to stvarno čudo ili sugestija? Ne, uopće se ne radi o nekakvom čudu! Prema raznim definicijama koje sam imao prilike pročitati u časopisima i knjigama, radi se o Ijudskom biopotencijalu, o Ijudskoj energiji kojoj se dodaje prefiks "bio" zato �to se nalazi u organizmu.

Bioenergija, u stvari, nije ni�ta drugo do obična prirodna pojava, obično Ijudsko svojstvo koje se stječe rođenjem kao �to je boja kose ili boja očiju, visina i dr. Samo je jedna činjenica istinita, a to je da SVI Ijudi imaju bioenergiju kao �to svi posjeduju ko�u, kosu, oči, srce, mozak itd. Inače, ja ne �elim govoriti o tome da su samo neki "predodređeni" na to svojstvo.

 

02.04.2012

Lepota dolazi iz du�e, a srce je njena iskra - zato dozvolite prirodi da vas vodi svojim tajnama

 

Kori�ćenje eteričnih ulja i lekovitog bilja u svrhu očuvanja zdravlja i lepote je poznato hiljadama godina. Da biste ih uspe�no koristili, potrebno je da upoznate osnove aromaterapije. Predstavljam vam savete kako se ovi mirisni darovi prirode koriste za oplemenjivanje tela i duha.

Ljudi su danas često neraspolo�eni i treba im ne�to da ih malo pogura i pokrene. Ako vam nikako ne polazi za rukom da se opustite onda probajte neke od ovih spasonosnih biljaka koje će vam vratiti osmeh na lice...

Kozmetika i dnevni rituali ulep�avanja su oduvek bili va�ni i mu�karcima i �enama. U drevnom Vavilonu, Egiptu, Indiji, Kini, Japanu i na dalekom zapadu među Majama i Astecima, kozmetika je kori�ćena i u estetske i u terapeutske svrhe. Bila je deo svakodnevnog �ivota i način da se poka�e dru�tveni status...

 

02.04.2012

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>> 

Razmi�ljanje o sve manjoj dostupnosti kvalitetnih sadr�aja u �tampanim i elektronskim medijima

 

U vreme kad sam pre tri godine zapčeo rad na svom sajtu-blogu, namera mi je bila da prezentujem svoj rad, praksu, iskustvo, tekstove koje prevodim, pi�em... Tako sam i počeo. Naravno, jedan sajt blogerskog tipa treba da sadr�i i niz drugih sadr�aja sličnih po tematici, jer o svim ovim pitanjima mnogo je pisanih tekstova, knjiga i audio-video zapisa. Tako je i ovaj moj "Blog Alexanthorn" prerastao u portal "Sveto Kraljevstvo Magije".

U prvo vreme sam, osim svojih radova, arhivirao priličan broj tekstova prikupljanih s raznih strana, �tampanih i elektronskih medija, internet strana. Sve ono naravno �to mi se dojmilo kao dobri ili bar zanimljivi tekstovi i prilozi. Međutim, primetio sam da postoji jedna jaka tendencija pada ovakvih tekstova i uop�te informacija, naročito u poslednjih godinu dana. Vrti se u krug mnogo već davno ispričanih priča i na razne naćine prepričanih i iz raznih formi mi�ljenja interpretiranih.

Oseća se neizmerna praznina javne reči, misli i dela. Iako je sve, naizgled, pretrpano i prezatrpano svakvim informacijama, kad ih malo bolje analizirate, vidite da tu zapravo nema ničega, nikakve vrednosti niti kvaliteta.

 

02.04.2012

Kondon - Razgovori s povodom >>>

Jeste li imali prilike upoznati nekog maga koji na osnovu lica vidi pro�lost, budućnost isl.?

Preneto sa Facebook grupe "Knjiga Senki"

 

Naravno da je moguće na osnovu crta lica, videti (spoznati) čoveka. Slično kao i sa čitanjem dlana, i na licu svaki događaj ostavlja svoj trag, nekakvu ctu, liniju, tačku, boru, �ta god... Zato se i ka�e da je lice poput ispisane knjige, knjige koju �ivot pi�e od prvog dana. Treba samo znati čitati, a za onog ko ume čitati ove znake, nije tajna ni spoznaja predhodnih �ivota čoveka. Naravno, ova ve�tina i nije magija u pravom smislu, već znanje i umeće čitanja znakova. Postoje čak i mnoge knjige napisane o tumačenju fizionomije i crta lica, poput onih o gledanju u dlan. Tako, moguće je uz ovo znanje spoznavati ljude, pa i njihovu pro�lost, a budućnost je moguće samo nagovestiti na osnovu spoznaje pro�losti i sada�njeg stanja ličnosti.

Gre�e mnogi kada misle da je proricati budućnost moguće, jer da je tako onda bi se sve unapred znalo, a nije tako. Takođe, kada bi postojalo ono �to neki nazivaju sudbinom, onda zasigurno ne bi postojala Slobodna Volja. Ne bi postale ni ve�tine niti sposobnosti koje omogućavaju čoveku da kreira �ivot. Čak i �ivotinje koje nemaju svest čovekovu i �ive po instinktima svojim, takođe imaju i određeni stepen voljnog delovanja. Takvo je ustrojstvo Svemira u kojem sve počiva na Sedam Zakona i njihovoj međusobnoj interakciji.

 

02.04.2012

 

Kada je napunio drugu godinu, mali Kameron Mekoli iz Glazgova detaljno je počeo da se priseća svog prethodnog �ivota, opisuje belu kuću u kojoj se rodio i čak po imenu doziva prethodne roditelje

Vest o Kameronu Mekoliju iz Glazgova ovih dana iznenadila je Veliku Britaniju, jer je mali�an, navodno, uspeo da doka�e da postoji reinkarnacija. Kada je napunio drugu godinu, prvi put je počeo da govori o svom prethodnom �ivotu na ostrvu Bari, koje se nalazi nedaleko od �kotske obale. Zatim je detaljno opisao belu kuću i svoju �staru mamu" koja se igrala sa njim i ostalom decom. Ono �to je posebno privuklo pa�nju u ovoj vesti je to �to dečak nikada pre nije čuo za ostrvo na kojem je navodno �iveo, a kada su ga odveli tamo, na�li su i belu kuću koju je detaljno opisao.

 

26.03.2012

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>> 

 

Nisam nameravao da o poslednjim događajima govorim. Ne javno. Sve je, naravno u detaljima opisano u mom Magijskom dnevniku, ali ipak deo od svega ću vam ispričati. Tim pre, jer se radi o Knjizi Mrtvih (Nekronomikon), na čijem prevodu i objedinjavanju u celinu radim evo već skoro četiri godine, ne računajući i jo� predhodnih dvadeset godina rada i istra�ivanja, proučavanja i o�ivljavanja ove drevne sumerske magijske prakse. Dobar deo posla be�e urađen, i to sam sve kao dostupno postavio na sajt. Ostala su jo� dva ne prevedena poglavlja, na kojima sam u poslednje vreme radio i jo� nekoliko dodataka predhodim poglavljima koje sam naknadno prona�ao.

Neki su već primetili da Nekronomikona vi�e nema na sajtu. Neki se raspituju, pa je i to razlog vi�e da objasnim za�to je rad u celini povučen. I odmah da ka�em, biće ga ponovo u skorije vreme, i to u integralnoj formi i svima dostupan. Ali...

Sve je počelo u onim tamnim noćima pred Zimsku kratkodnevicu i trajalo punih četrdeset i devet dana, mada ne vezanih i ne u kontinuitetu. Sa pauzama i prekidima sve do pre nekih dve nedelje, trajalo je op�tenje sa Duhom �oteneroma. A �ta se dogodilo?

 

17.03.2012

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>> 

 

Poruka sa jednog naučnog skupa o vodi kao prirodnom resursu glasi: "Sva na�a dosada�nja saznanja i istra�ivanja, dovela su nas do zaključka da o vodi ne znamo ni�ta!"

Ova dva delfina zagledana u sjani Mesec, o vodi znaju vi�e nego bilo koji čovek, ma zvao se on najveći naučnik ili mo�da najveći mag. Za�to je to tako, ne bih sada o tome, jer je to sasvim druga tema. Ali vas zato pozivam da zajedno zađemo u jedan siću�ni deo ove ogromne tajne i misterije koja se zove Voda.

...U odnosu na sve druge tečnosti na zemlji voda ima neobična svojstva kako fizička tako i hemijska. Jo� uvek nauka ne mo�e da objasni kako to da se sva tela na toploti �ire, a na hladnoći skupljaju izuzev vode. To znači da se pri hlađenju gustina vode povećava, a na toploti smanjuje. Neverovatno je to, a mi ni dan danas ne znamo za�to je to tako. Jo� ne�to, voda se na zemlji nalazi u sva tri agregatna stanja istovremeno, u tečnom, u gasovitom i u čvrstom. Voda ima tako male molekule koji su sposobni da formiraju takve anomalije. A da nije tih anomalija ne bi ni bilo �ivota na planeti Zemlji. Nekada, a i danas bilo je i jeste vrlo va�an njen hemijski sastav, a sa novim saznanjima ispada da je to sve glupost. Struktura vode je mnogo va�nija nego njen hemijski satav. A �ta je to struktura vode? To je sistem na koji su organizovani njeni molekuli. Molekuli se objedinjuju u grupe i one se nazivaju klasteri. Ti klasteri su ćelije pamćenja, pomoću kojih voda, zapisuje sve �to vidi, čuje i oseća, slično kao kad mi na mikročipove i memorijske module zapisujemo razne informacije. I na�e pamćenje i pamćenje ostatka �ivog sveta funkcioni�e na istom principu. Pa, to onda znači da je voda �iva! Naravno da je �iva, jer da nije tako, onda ne bi ni bilo �ivota na ovoj na�oj planeti...

 

12.03.2012

SRBIJA PREPLAVLJENA OPASNIM PROIZVODIMA

 

Ako ste odlučili da iz upotrebe konačno izbacite �koka-kolu" ili �pepsi", osve�ćeni najnovijim saznanjima o potencijalno kancerogenim sastojcima pomenutih gaziranih pića, ne bi bilo zgoreg da jo� malo sačekate pre nego �to sadr�inu va�eg fri�idera proglasite bezbednom za zdravlje.

Srbi, mada često toga nisu ni svesni, svakodnevno u svoj organizam unose namirnice �bogate" raznoraznim emulgatorima i konzervansima za koje je takođe utvrđeno da mogu biti �tetni ili čak pogubni po čovekovo zdravlje.

 

10.03.2012

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>> 

Razgovor sa bićem Svetlosti �estog denziteta

Iz Magijskog Dnevnika za 1999. godinu

Ova poruka je primljena kroz proces "kanalisanja" sa Eterične ravni �este gustine postojanja, 22. decembra 1999. godine u zoru, jedanestog sata od zalaska Sunca. Ona je preneta svim "Učiteljima Novog Eona".

 

Kianna, Ja sam Kasiopejac, biće Svetlosti iz 6. denziteta. �ivim u stanju sveprisutnosti, realitetu koji mi omogućava pristup svim denzitetima.

Ja sam stalni putnik i trenutno se javljam sa vrha Velikog Talasa, sa prve linije sistema prirodne ravnote�e na�eg Univerzuma. Taj Talas je jedan celokupno novi realitet, granica jedne nove oblasti egzistencije, sudar denziteta, koji se trenutno kreće prema planeti Zemlji. Kada stigne na Zemlju, spojiće se sa vama.

Ja sam Ti iz budućnosti.

Ima nas mnogo koji putujemo na ovom Talasu, �to znači da je ovde trenutno velika gu�va. Ima mnogo bića u na�em Univerzumu koja su u stalnom tranzitu, uostalom nema ni potrebe za nekom stalnom usidreno�ću, jer svaka planeta je jedna vrsta vozila.

Mnogi od nas, �jahača talasa, su u stvari samo drugi aspekti, odnosno sr� i su�tina vas samih, i sada dolaze da se sretnu sa vama.

 

10.03.2012

 

Godine 1950. na japanskom ostrvu Koshima grupa naučnika započela je tridesetogodi�nje ispitivanje pona�anja majmuna Macaca fuscata. Pred kraj istra�ivanja (1979. godine) zoolog Lajal Votson (Lyall Watson) objavio je knjigu pod nazivom ��ivotna bujica� (Life tide), koja je pokrenula lavinu diskusija i novih teorija po celom svetu.

On je opisao naoko nezanimljiv eksperiment koji je posle �est godina doveo do zapanjujućih rezultata. Naime, godine 1952. grupa naučnika počela je da daje majmunima posebnu sortu slatkih krompira. Majmunima se to svidelo, iako su krompire dobijali prosto bačene na tle, zbog čega su bili začinjeni neukusnim zrncima peska. Ubrzo je 18-mesečna majmunica Imo otkrila da taj problem lako mo�e da re�i pranjem krompira u moru i to je pokazala svojoj majci. Prema priči, od njih su to naučili i ostali majmuni iz grupe, pa je sve vi�e njih u�ivalo u krompiru bez peska.

 

03.03.2012

Istorija >>>  Pregled tekstova >>>

 

Drevna Mesopotamija (grč. međurečje) bila je jedna od najrazvijenijih civilizacija svog vremena. U njoj je nastalo prvo pismo i prvi kalendar, a razlog njenog bogatstva le�ao je u plodnosti doline između dveju reka - Tigra i Eufrata, �to se podudara s dana�njim Irakom i �to je značilo obilje hrane. Stoga ne čudi �to je ova zemlja kolevka i jo� jednog, ali ne tako poznatog otkrića: na tri glinene tablice iz drevne Mesopotamije koje se nalaze na Univerzitetu Jejl u Sjedinjenim Američkim Dr�avama, klinastim pismom zapisani su prvi kulinarski recepti na svetu, koji datiraju iz perioda između 18. i 17. veka pre nove ere. Ne zna se zbog čega su Mesopotamci zapisivali ove recepte, koji naravno nisu kao dana�nji recepti s navedenom količinom sastojaka i vremenom potrebnim za spremanje, već najče�će sadr�e samo pobrojane sastojke, ali se pretpostavlja da su bili kori�ćeni u religijske svrhe.

 

22.02.2012

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

 

Seme anisa deluje protiv nadimanja, umiruje grčeve, jača �eludac i pospe�uje varenje, a preporučuje se i za či�ćenje nakupljene sluzi iz pluća, �eluca, be�ike i bubrega

Začinska biljka anis (Pimpinella anisum), kod nas nedovoljno zastupljena, obilato se koristi u �paniji, Italiji, Grčkoj, Bugarskoj i Rusiji. Zbog prijatnog mirisa i ukusa, za anis su znali jo� drevni Egipćani pre tri i po hiljade godina. U antičko doba u Grčkoj je kori�ćen za aromatizaciju vina, a potom su ga Rimljani preneli u Toskanu, odakle se dalje �irio po Evropi.

 

22.02.2012

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

 

�alfija je jedan od najboljih prirodnih antibiotika i antiseptika. Poma�e protiv groznice, upale be�ike, jača nerve, olak�ava varenje, čisti jetru

Aromatična, medonosna i lekovita, �alfija (Salvia officinalis) jedna je od najstarijih medicinskih biljaka. U spisima je pominju svi antički lekari, a u njenu lekovitost i dan-danas se mnogo veruje. Lekovite osobine imaju samo listovi bogati ugljenim hidratima, celulozom, taninima i belančevinama. Osim ovih organskih jedinjenja, sadr�e i mnogo gvo�đa i kalcijuma, a bogati su i vitaminom A. Ipak, najva�niji lekoviti sastojak ove biljke je njeno etarsko ulje.

 

22.02.2012

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

 

Pristalice narodne medicine tvrde da vino potpoma�e oporavku organizma u zimskim mesecima. U vinu ima salicilne kiseline. Samo umereno konzumiranje mo�e da pomogne

U zimskim mesecima, kada caruju prehlade, vino se često preporučuje kao lek. Kuvano, sa dodatkom karanfilića, potpoma�e oporavku organizma, tvrde pristalice narodne medicine. Lekovita svojstva vina poznata su od najstarijih vremena, mada zapisi ne upućuju na konzumiranje u kuvanom obliku.

Hipokrat je, primera radi, preporučivao vino pome�ano sa vodom kao lek protiv glavobolje, smetnji pri varenju ili kod edema.

Gaj Julije Cezar svojim vojnicima davao je u vreme ratnih pohoda određenu količinu vina i na taj način ih �titio od tifusa i kolere. Na ovu ideju, inače, prvi je do�ao persijski car Kiros, jo� 401. godine pre nove ere.

 

22.02.2012

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

 

Ren pobolj�ava cirkulaciju, otvara apetit, stimuli�e rad organa za varenje. Sok rena uni�tava bakterije dizenterije, salmonele, bacile tuberkuloze...

Kao začin, ren jelu pojačava ukus, mo�e da se upotrebi za pripremanje pikantnog sosa, a često se koristi i kao salata. Osim dobrog ukusa ren je i veoma zdrav, pobolj�ava cirkulaciju i otvara apetit. Ren raste po vla�nim mestima, gotovo u svim krajevima sveta. Gaji se zbog korena koji se upotrebljava kao začin. Mo�e dugo da se čuva sve� u podrumu zakopan u vla�an pesak.

 

22.02.2012

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

 

Svakodnevno grickanje nekoliko oraha mo�e znatno da pomogne u odbrani od mnogobrojnih bolesti, otkrili su naučnici sa Univerziteta u Skrantonu u Pensilvaniji.

U odnosu na slično ko�tunjavo voće, orasi sadr�e najvi�e polifenola, antioksidansa koji �titi organizam od molekula koji o�tećuju tkivo. Brazilski orasi i pistaći po nivou polifenola najbli�i su orasima, dok indijski orasi i le�nici imaju ni�i nivo antioksidansa.

 

22.02.2012

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

 

Agrumi, odnosno ju�no voće, u zimskim mesecima predstavljaju pravu riznicu prirode koja osve�ava i krepi telo. Poseduju visok procenat vode, do čak 89 odsto, ugljene hidrate (glukozu, saharozu, fruktozu), značajne količine biljnih vlakana, celulozu i pektine. Sadr�e i visok procenat vitamina C i P, kao i provitamin vitamina A.

Ju�no voće bogato je i oligoelementima, među kojima posebno kalijumom, kalcijumom, fosforom, magnezijumom, ali i natrijumom, samo u manjim količinama. Citrusno voće bogato je i eteričnim uljima, koja se nalaze u kori i ispod kore. Ulja su va�na zbog antibaktericidnog svojstva koje poseduju, dok fitohemijska jedinjenja predstavljaju i inhibitore karcinoma.

 

21.02.2012

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

 

Stara sorta �itarica, hranljivija i slađa od p�enice, biolo�ki potpuno čista i sa nedirnutim genetskim kodom od kako postoji. Odgovara osobama osetljivim na gluten

U nizu već poznatih �itarica koje predstavljaju osnov zdrave ishrane, u poslednje vreme sve veću pa�nju privlači kamut (Triticum turanicum). Istina, za ovu drevnu �itaricu na na�im prostorima tek poneko zna. Ali, zato, na trpezama zapadnih zemalja ona je postala nezaobilazni deo svakodnevnog jelovnika. Ova nedavno ponovo otkrivena biljka uzgajala se pre vi�e hiljada godina na području antičkih civilizacija Bliskog istoka i starog Egipta, a danas se svojim karakteristikama ističe kao va�na i korisna namirnica.

 

17.02.2012

"Matriks" farme za uzgajanje pilića bez mozga i nogu

 

Masovna proizvodnja piletine za ljudsku ishranu u zapadnim zemljama podrazumeva velike farme - hangare u kojima se gomila pilića na skučenom prostoru dr�i u nehumanim uslovima pre klanja. Student arhitekture Andre Ford smislio je način da problem bude re�en, kako on ka�e, humanije - proizvodnjom pilića sa uklonjenim mozgom, koji ne bi bili svesni u�asa �ivota u prenatrpanim farmama.

Pilići koji se na farmama masovno uzgajaju za ljudsku ishranu �ive u prostorijama bez prirodnog svetla tokom �est do osam nedelja svog kratkotrajnog postojanja. Kljukaju se kako bi rasli �to br�e i često uginu zato �to njihova malena srca i pluća ne mogu da podnesu ubrzani rast tela.

Prema Fordovoj zamisli, dostojnoj naučno-fantastičnog serijala "Matriks", pilićima bi se uklanjali udovi i deo mozga. Tako ne samo da bi bili nesvesni u�asa svog postojanja, već bi bili gu�će spakovani na farmama koje bi drastično uvećale proizvodni kapacitet.

 

30.01.2012

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>> 

Od 2. do 4. februara - Svetkovina Plodnosti i početka novog ciklusa duhovnog razvoja

 

Pred nama su dani velike svetkovine Druge Objave Svetlosti od 2. do 4. februara, kada se proslavlja uzdizanje Moći Boga Nergala.

Tradicionalna Svetkovina Plodnosti kada Seme �ivota izrasta u Svetlosti započinje 2. i traje do 4. februara, ritualne svetkovine, kada je Tama je na vrhuncu, Svetlost počinje da raste, a �ivot se u zemlji začinje.

Ovaj praznik predstavlja početak novog duhovnog razvoja i ostavljanje svega lo�eg iza sebe. To je vreme za obnavljanje svake vrste i započinjanje novih ciklusa.

Astrolo�ki fenomen je sredina zime, solarnih 15� Vodolije, 4. februara u 11:22

Pripremite neko od tradicionalnih jela: hleb sa semenom suncokreta, kolače, biljne supe i čajeve. Tamjan neka vam budu bosiljak, mirisna smola i i�tari, a valjalo bi da u ovim danima u kući bude upaljena crvena ili sveća od čistog voska. Kristali koji nose energiju ove velike svetkovine su ametist, oniks i tirkiz.

Raznih naziva ima za ovaj praznik, od kojih su Imbolc i Candlemass u zapadnim tradicijama najpopularniji. Drugi Nehar (Druga Objava Svetlosti) je naziv iz drevne sumerske tradicije.

Inače, ovaj veliki praznik je u na�em narodu poznat pod imenom Sretenje i pod tim imenom se praznovao kod svih slovenskih naroda u staro doba pre pokr�tavanja. Hri�ćanska crkva je ime ove drevne svetkovine zloupotrebila i potpuno joj promenila smisao i značaj. Istočne crkve koje koriste Julijanski kalendar ovaj dan obele�avaju 15. februara, �to je u prirodnom i fenomenolo�kom smislu potpuno besmisleno.

ceo tekst >>>

 

25.01.2012

Bertrand Rasel

 

Predavanje odr�ano 6. marta 1927. u Gradskoj kući u Betersiju pod pokroviteljstvom Odeljenja za ju�ni London Nacionalnog svetovnog dru�tva

Tema o kojoj ću vam večeras govoriti je - za�to nisam hri�ćanin. Mo�da bi bilo dobro da pre svega poku�am da utvrdim �ta se podrazumeva pod rečju hri�ćanin. U na�e vreme mnogi je koriste veoma slobodno. Neki pod tim podrazumevaju samo osobu koja poku�ava da vodi dobar �ivot. U tom smislu pripadnici svih sekta i vera bi bili hri�ćani, ali ja ne mislim da je to pravi smisao te reči, ako ni zbog čega drugog, a ono zbog toga �to ona implicira da se oni koji nisu hri�ćani - svi budisti, konfučijevci, muslimani i tako dalje, ne trude da vode dobar �ivot.

Pod hri�ćaninom ne podrazumevam nekoga ko se trudi da �ivi po�teno. Čovek mora verovati u određene stvari da bismo ga nazvali hri�ćaninom. Ta reč vi�e nema punokrvno značenje kakvo je imala u doba svetog Augustina i svetog Tome Akvinskog. Ako bi neko tada rekao da je hri�ćanin, to je podrazumevalo čitav niz op�tepoznatih čvrstih uverenja.

23.01.2012

Aparok�anubuti
Samorealizacija - Direktno iskustvo Stvarnosti

Śri Śankaraćarya

Takve rasprave kojima je cilj pru�iti uvod u znatno naprednije proučavanje filozofskih sustava zovu se općenito "Prakarana Grantha-e". Osim �to opisuju sustav u najosnovnijim crtama, svaka od njih stavlja te�i�te na neko od osnovnih svojstava.

APAROK�ANUBHUTI (direktno iskustvo stvarnosti, samoostvarenje) je također takav mali priručnik, koji prezentirajući kratak opis Vedante, obrađuje naročito aspekt koji se odnosi na ostvarivanje (Anubhuti) najvi�e Istine. Takvo ostvarivanje/realizacija, za razliku od znanja o predmetima osjetilnom percepcijom ili zaključivanjem, predstavlja neposrednu i direktnu percepciju vlastitog Jastva, u ovom djelu pod nazivom Aparok�a.

Sredi�nja tema knjige jest identitet Jivatmana (individualnog jastva) i Paramatmana (Univerzalnog Jastva). Ovaj identitet moguće je ostvariti odstranjivanjem neznanja koje skriva istinu, svjetlom Vićare ili samoispitivanjem (stih 2). Da bi um mogao krenuti na takvo istra�ivanje istine, utvrđene su određene discipline koje nisu tipične za Vedantu, ali su neophodne za svako takvo ispitivanje u cilju pronala�enja najvi�e Istine.

 

22.01.2012

Nehargil - Dnevničke bele�ke >>> 

�Oni� su ovde

Jo� jednom o mentalnoj presiji, kontroli ljudi i informacija

Dodatak: Satanistički Proglas

 

Moralna dilema: Da li je "pirat� lopov koji krade ono �to nekome pripada ili je �Robin Hud� koji od istih otima i besplatno deli onima koji nemaju?

Ko jo� danas mo�e da govori o ljudskim pravima i slobodama. Mo�da jo� po negde neki pojedinac. Mnogi danas misle da poseduju �građanske slobode� i �zagarantovana ljudska prava�, ali to je velika zabluda. Sloboda, proklamovana u filosofskom, a ako hoćete i u teolo�kom smislu nikad nije ni postojala ukoliko na bilo koji način funkcioni�ete i �ivite u �sistemu�. To uverenje modernog čoveka da je �slobodan� i da ima �prava�, znak je samo da se poodavno upecao u �mre�u ribara ljudskih du�a�.

Čovek radi ono �to mu se nala�e, jer zna da ukoliko se ne bi tako pona�ao, momentalno bi mogao biti uklonjen od strane �onih�. Zar ovo nije jedna briljantna strategija? Mo�da neko misli da će na sudu dobiti pravdu, ali i sudovi su pod �njihovom� kontrolom. �Oni� kontroli�u i upravljaju svime, a ljudi ne znaju koga da napadnu. Oni upravljaju �sistemom� koji je veličanstveno zami�ljen i koji je bez premca u celoj na�oj istoriji. �Oni� upravljaju svetom, a svet ne mo�e čak ni da zna da njime neko upravlja, a kamoli to - ko njime upravlja.

U �njihovim� medijima �oni� prezentuju upravo ono �to hoće da vi uradite. Onda, za tili čas, običan čovek �mali sluga� poslu�no radi kako mu je servirano. �Oni� mogu da po�alju svoje trupe, policiju ili agente gde god po�ele i kad god po�ele, da učine ono �to �oni� �ele, a ljudi će biti obavezani da slede i slu�aju. Koliko vam dokaza jo� treba pored svega �to vidite da se u svetu, ali i u va�em okru�enju događa? �Oni� vas mogu navesti da sami po�elite da učinite sve po �njihovom� naređenju. Jedino �to je potrebno, to je da vam prezentuju par gluposti na vestima. Tako vas mogu �zapaliti� čime god po�ele. Zato ljudi i ne mogu raditi ni�ta drugo do ono �to �oni� (na)la�u.

ceo tekst >>>

 

14.01.2012

Budizam >>>  Pregled tekstova >>>

Uve�bavanje uma

Ananda Maitreya (Allan Bennet)

 

Budistička religija je, u najeminentnijem smislu reči, jedna Praktična Filozofija. Ona nije kolekcija dogmi koje treba prihvatiti i u koje treba verovati sa bezuslovnom i neinteligentnom verom; već niz iskaza i pretpostavki koje, prvo, treba intelektualno dokučiti i razumeti; i drugo, primeniti na svaki čin na�eg svakodnevnog �ivota, praktikovati, �iveti, sve do krajnjih granica na�ih moći. Na ovoj činjenici o su�tinski praktičnoj prirodi na�e Religije, stalno se i neprestano insistiralo u Svetim Knjigama. Iako bi neko mogao znati napamet hiljadu strofa Zakona, ako to ne praktikuje, on nije razumeo Dhammу. Prim. prev. Onaj čovek koji zna i praktikuje jednu strofu Zakona, on je razumeo Dhammu, on je pravi sledbenik bude.

ceo tekst >>>

 

07.01.2012

Ars Medica >>>  Pregled tekstova >>>

Skrivena svojstva Kanabisa

 

Od svih 300.000 vrsta biljaka na zemlji, ni jedan drugi biljni izvor se ne mo�e uporediti sa nutritivnim vrednostima semena kanabisa.

To je jedina biljka na zemlji koja ie označena kao izvor broj jedan. Ima savr�en balans esencijalnih aminokiselina i ulja sve u jednoj biljci i obliku koji je najjprirodniji za probavu. Konoplja (Canabis sativa) po nekima je biljka koju je Bog stvorio kako bi čoveku slu�ila za sve - kao hrana, lek, miris, energent, gradivni i odevni materijal, stočna hrana, za razne industrijske proizvode i, naravno, za u�ivanje.

Postoji i verovanje da je biljka vanzemaljskog porekla, jer je jedina biljka na Zemlji koja se pokazuje u dva vidljiva pola - kao mu�ka i �enska konoplja. Kod svih ostalih biljaka pol se mora otkriti analizom hromozoma.

Potiče, ka�u, sa Kavkaza, ba� odakle potiču i prvi ljudi - nefili tj. divovi plavih očiju koji su stigli mo�da i iz svemira. Spustili su se zatim u područje drevnog Sumera i tu su ih do�ivljavali kao Bogove koji su do�li sa neba. Nazvani su Anunaki (oni koji su si�li sa Neba) i doneli mo�da "čarobnu biljku" - za sve. Bilo kako bilo, u Sumeru je tada pre vi�e od 8000 godina naprasno nikla civilizacija.

ceo tekst >>>

 

06.01.2012

Adepti >>>  Pregled tekstova >>>

Grigorije Raspućin

Svetac ili Đavo!?

 

Jo� se ne zna kako je ovaj samozvani monah postao jedan od najuticajnijih ljudi u Rusiji. Bio je prorok, �arlatan, pravoslavac i sekta�. Za jedne je bio pravi mesija, a za druge nečastivi lično.

Iako je od vremena kada je Grigorije Raspućin bio jedna od najmoćnijih ličnosti ruskog carstva i lični savetnik, a i vi�e od toga, cara Nikolaja II i carice Aleksandre, pro�lo vi�e od 90 godina, jo� se nije razjasnilo ko je on u stvari bio. I čime li je to i kako je toliko sna�no uticao na krunisane glave Rusije, a i milione običnih ljudi. Jer, za neke je bio i ostao pravi svetac, a za druge veliki mag. Treći tvrde da je bio najobičnija varalica. Najekstremniji su oni koji su smatrali da je bio oličenje Mesije, i oni koji su tvrdili da je to nečastivi lično!

ceo tekst >>>

 

 

<<<  15  >>>

 

Strane - 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 

 

Vrh strane >>>

 

Sva prava rezervisana

Copyright � 2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 24-07-2013 01:42

 

 

 

 

 

 

Kalendar

 

  Kalendar

  Lunarni kalendar

 Solarni kalendar

 Kalendar Duhova

 Efemeride

 Astrolo�ki kalendar

 Biljni kalendar

 O kalendaru

 Magijski kalendar PDF

 

Zvezdarijum

 

  Zvezdarijum

  Savetovali�te

  �kola Astrologije

  Knjige

  Studije i članci

 

                            

 

Biblioteka

 

  Biblioteka

  Autorska izdanja

 Autorski prevodi

 Preporučene knjige

 

 

Galerija

 

  Galerija

 

 

Multimedia

 

  Multimedia

Thornal produkcija

Thornal arhiva

Thornal Channel - YT

 

 

Psyradio