Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

  Alexanthorn

  Dnevničke beleke

  Razgovori s povodom

  Odgovor 29

 

  Senke Glasnika

 Javna predavanja

 Autobiografske bele�ke

  Magijski Dnevnik

 Lice i naličje

  Kontakt

 

 

 

Kon Don

Razgovori s povodom

 

 

Odgovor dvadeset deveti

Magijska moć krvi

Dugo istra�ujem o jednoj stvari, a to je menstrualna krv i sve �to nađem nisam siguran da je istina

11.11.2012

 

A. A.

Veče Alexandre... Zna� dosta dugo istra�ujem o jednoj stvari, a to je menstrualna krv. Vidi,sve �to nađem nisam siguran da je istina, a mislim da si ti jedina osoba koja zna o tome. Tra�io sam na tvom sajtu, al nisam mogao naći ni�ta. Ka�u da su je pili svi veliki duhovnjaci i da pobolj�ava na� DNK? Ako si raspolo�en, ukratko da mi ne�to kazes o tome, ako ne, hvala u svakom slučaju.

 

Nisam o tome pisao, no niko me nije ni pitao. Zapravo je to velika misterija jo� od najstarijih vremena. Malo ko se od magova usuđuje i govoriti o tome, a kamo li pisati. Zato i nema mnogo napisa po knjigama, a na internetu jo� manje. Te�ko će biti ukratko govoriti o magijskoj moći krvi, no poku�aću da se ne rasplinem kao obično. Naravno, daleko od toga da sam jedini koji o tome zna, ili o bilo čemu drugom. Ali evo neka ovo bude jedan kratak uvid kroz moja saznanja.

Pre nego �to i spomenem moć menstrualne krvi, treba najpre u kratkim crtama dodirnuti neke op�te pojmove magijske moći krvi i uop�te krvne magije koja je u priličnoj meri bila zastupljena i koju mnogi poku�avaju o�iveti ili u praksi primeniti.

Krv je, naučno posmatrano, tečno tkivo koje se nalazi u na�em telu u zatvorenom sistemu krvnih sudova. Protiče kroz srce, arterije, vene i kapilare noseći hranljive sastojke, elektrolite, hormone, vitamine, antitela i kiseonik do svih tkiva organizma, tako da ima transportnu, za�titnu, hranljivu i regulacionu ulogu. Krv se sastoji od tečnog dela - plazme, koja čini oko 55 odsto, i ćelijskih elemenata: eritrocita (crvena krvna zrnca), leukocita (bela krvna zrnca) i trombocita (krvne pločice). Eritrociti prenose kiseonik, za �ta je odgovoran hemoglobin, belančevina koja u sebi sadr�i gvo�đe i daje krvi crvenu boju. Leukociti su odgovorni za odbranu organizma od bakterija, virusa, gljivica i ostalih agenasa. Trombociti imaju va�nu ulogu u procesu koagulacije krvi, �to je značajno za očuvanje krvnih sudova i zaustavljanje krvarenja. Plazma je tečni deo krvi koji po hemijskom sastavu 90 odsto čini voda, a ostalih 10 odsto proteini: albumin, globulin, fibrinogen, proteini i minerali. Ovo je i sasvim jasna slika za�to se oduvek smatralo da krv nosi �ivot, odnosno �ivotvornu silu, bez ozira �to su ove navedene karakteristike moderna naučna saznanja. U svemu tome se mo�e pronaći te razotkriti i sama snaga krvi  i njena moć u magijskoj primeni.

Krvna magija je oduvek postojala i naročito je bila razvijena u antičko doba starih civilizacija, pa sve do kasnog srednjeg veka. Ona je i danas u dobroj meri zastupljena u mnogim tajnim magijskim kultovima. Zemlja koja danas prednjači po broju kultova krvne magije je Velika Britanija u koju su se prenela mnoga učenja i kultovi tokom vremena imperijalnog kolonijalizma i to najvi�e iz zemalja podsaharske afrike. Poznato je da se na hiljade i hiljade dece godi�nje prodaje na ileglanom tr�i�tu upravo za potrebe vr�enja magijskih rituala. Britanska policija je svojevremeno izvestila da oko 400 dece godi�nje uspe da spase iz zatočeni�tva raznih magijskih kultova, dok se broju od nekoliko hiljada ne mo�e ući u trag. Nigerija je u ovom trenutku zemlja koja skrivenim kanalima opskrbljuje skoro polovinu potra�nje dece i �ena devica za okultne svrhe i to po ceni od 500-1000 američkih dolara. Magijski rituali koji se vr�e sa krvlju, najče�će su obredna �rtvovanja. Malo ko se usuđuje da javno pomene statistike o broju ljudskih �rtava raznih kultova. Prema podacima Organizacije Ujedinjenih nacija godi�nje na �rtvenicima zavr�i 15-20 hiljada ljudi, neče�će dece, devojaka i ne�to ređe odraslih mu�karaca.

Krvna ili, kako je neki nazivaju, crvena magija potiče jo� iz prepotopskog doba Atlantide. Mada se za pojam crvene magije vezuju različite paradigme, ona je u osnovi magija krvi i kao takva je danas zastupljena uglavnom u tajnim i skrivenim kultovima, te pojedincima koji je praktikuju. Najpoznatiji su vudu i santerija kultovi koji su takođe poreklom iz afrike spojene sa amanizmom karibskih domorodačkih plemena. �irom sveta na različim meridijanima mogu se sresti mnogobrojni kultovi koji praktikuju krvnu magiju poput kultova Boginje Kali u Indiji. Čak i na na�im prostorima postoje zabele�ke o upotrebi krvi u magijske svrhe u vla�koj magiji i onoj manje poznatoj tribalijskoj. Naravno, opisivanje raznih paradigmi te obredne upotrebe krvi kod njih, oduzelo bi mnogo prostora, tako da o tome neću �iriti temu.

Krv je oduvek bila tabu tema, ne�to o čemu se ne govori. Razlog za to je �to se krv u skoro svim tradicijama smatra svetom, jer krv nosi �ivot. Pu�tanjem krvi i �ivot napu�ta telo. Otuda je u nekim religijama zabranjeno jesti �ivotinjsko meso ukoliko krv nije predhodno prolivena u zemlju. Kako se krv smatra nosiocem �ivota, to je i njena moć u magiji izuzetno velika, a u praksi se izdvajaju mnogobrojne forme krvne magije, ali u osnovi su to dva pravca: krvna magija koja koristi samo �ivotinjsku krv u ritualima i druga koja osim �ivotinjske uključuje i ljudsku krv. Ova druga je posebno moćna, veoma se te�ko otkriva i gotovo je ne moguće skinuti osim ukoliko mag nije iskusan i �to bi rekli "starog kova". Kao �to pomenuh, �rtvovanje je najče�ći oblik krvne magije, mada ja to i ne bih nazvao magijom u pravom smislu reči, već religijom sa magijskim obredima. �rtvovanje je uop�te odlika religijskih sistema gde se prino�enjem �rtve umilo�ćavaju Bogovi ili bića koja se prizivaju. �rtva je simbolički znak ukazivanja po�tovanja, priznavanje podređenosti i ponuda za ono �to se tra�i, odnosno za �ta se upućuju molitve na �rtveniku. Sva �ivotna energija prinete �rtve odlazi prizvanom entitetu kojom se on hrani, a krv se sakuplja u posudu iz koje se ritualno ispija jer se smatra blagoslovljenom od strane prizvanog entiteta. Od mesa �rtve se najče�će priprema gozba za učesnike. Neretko je da mnogi kultovi podrazumevaju i kanibalizam bilo da je reč o ispijanju krvi �rtve ili jedenjem komada ljudskog mesa. Priče o ovakvim pojavama i kada dođu do javnosti one su prilično "nafilovane" i najče�će interpretirane kao satanizam i crnomagija�tvo. No u najvećoj meri to uop�te nisu satanistički kultovi.

Veoma su rasprostranjeni kultovi koji praktikuju ispijanje krvi ili ritualno kupanje u krvi odakle i potiču nebrojene priče o vampirima. U ovim kultovima �rtve se ne ubijaju odmah već se koriste u du�em vremenskom periodu gde im se postepeno pu�ta krv u količini potrebnoj za vr�enje obreda pri čemu �rtva ostaje u �ivotu. Najpoznatija priča koja je obi�la svet je ona o mađarskoj grofici Er�ebet Batori. U staro je doba a i kod mnogih domorodačkih plemena bilo zastupljeno ritualno ispijanje krvi neprijatelja, čime se potvrđivala pobeda, dominacija, ali i preuzimanje moći i snage neprijatelja kroz krv.

Postoje i razni oblici krvne magije namenjene vr�enju uticaja, nače�će negativnog, upotrebom krvi kako �ivotinja tako i ljudi koje se me�aju sa raznim drugim satojcima od kojih se spravljaju razni napici, dodaci hrani, amajlije ili nagazne amajlije za opčinjavanje i u druge svrhe. U magiji opčinjavanja krvlju se direktno vr�i energetski uticaj na onog na koga se čini bacaju delovanjem na izazivanje promena u eteričnoj vrtlo�noj energiji koja se manifestuje promenama u genetskom kodu te se javljaju i vidljive fizičke pojave kao �to su bolesti, iznemoglost pa čak i smrt. No, ovo su sve oblici zemaljske magije u kojima se osim pu�tene ili �rtvene krvi mo�e koristiti i sopstvena krv, kao i, na početku pomenuta, menstrualna krv. I u ovoj su sferi ispredane mnoge priče i opisi raznih rituala za zadobijanje lične koristi ili nano�enje zla, ali su oni pravi podaci o tome kako se krv ritualno upotrebljava ostali skriveni.

Menstrualna krv se oduvek koristila u verskim i magijskim obredima �irom sveta i u svim kulturama. Najče�će se upotrebljava u ljubavnoj i seksualnoj magiji i magiji opčinjavanja. O tome je pisao čak i Sigmund Frojd u svojim delima. Klod Levi �traus je zabele�io vi�e od stotinu mitova koji imaju veze sa moćima menstrualne krvi, paničnim strahom od devojčica koje dobijaju prvu menstruaciju i od �ena u danima menstruacije. Zbog toga je i seks sa �enom tokom ciklusa oduvek bio tabu za mu�karce iako ga je �ena na njega mamila. Verovanje je odvajkada, da se mu�karac nikada neće osloboditi �ene sa kojom je op�tio tokom ciklusa. U nekim se narodima u to toliko veruje da �ene stavljaju po nekoliko kapi menstrualne krvi u hranu, vino ili kafu izgovarajući čarobne reči i bajalice kako bi mu�karac poludeo kad je popije.

Mnogi antropolozi takođe tvrde da je menstrualna krv zaista moćna. Pojavu nadmoćnosti �ena u drevnim vremenima je mo�da najbolje opisao Robert Grevs  tezom po kojoj nisu slučajna poklapanja iskustva pojedinaca sa ritmovima prirode. Jedna od najzinimljivijih, koje je �eni dodatno davalo atribut bo�anskog bila je činjenica da joj menstrualni ciklus traje 28 dana, ba� onoliko koliko traje i lunarni ciklus. Zbog toga je Boginja Majka bila i Boginja Meseca, a kalendar se određivao primarno prema Mesečevim menama. Slično verovanje je zastupljeno i u nama bliskoj vla�koj magiji. Jedna od najjačih pojava u njoj je Muma Paduri, Demon ili Boginja �uma koja, po verovanjima, postoji prevashodno da bi se brinula o �ivotu, zdravlju i sreći �enske populacije. Vlahinje, po tradiciji, tako jako veruju u nju da je redovno prizivaju, glasno ili u sebi. Muma Paduri im se odaziva kada ih pritisne neki posebno veliki problem ili ako se u kući rodilo �ensko dete. Devojčica se tada, kroz mno�tvo rituala od prvog dana, predstavlja Demonu sa nadom da će se Muma Paduri, poput dobre kume sa vi�eg nivoa, uvek brinuti o svojoj �tićenici. Sve �to se tiče �enstvenosti, koja je kod devojaka u vla�koj tradiciji uvek na visokoj ceni, zasniva se na prizivanju Muma Paduri. Ona poma�e da menstrualni ciklus dođe ranije, bude �to kraći i bezbolniji. Zato �ensko dete, kako običaji nala�u, svoju prvu menstruaciju mora da prijavi odrasloj �enskoj osobi. Čak i da se u tim danima ne poseti vračara, prizivom Mume Paduri mogu se olak�ati svi problemi. Dovoljno je da devojčica otrči malo dalje od kuće i tri puta, naizmenično pogleda u krvav ve� i u Sunce zami�ljajući (vizualizacija) kako je Muma Paduri bri�no nadzire i poma�e joj. Opisao sam delimično značaj menstrulane krvi po vla�koj magiji, no verovanja su u mnogome slična u skoro svim tradicijama.

Iskusni magovi znaju da je menstrualna krv moćnija od krvi bilo koje prine�ene �rtve u ritualima koji to zahtevaju. Međutim ovde se nailazi na bezbroj problema i niza posledica koje su moguće usled neznanja. I to se odnosi na sve forme ritualnog ispijanja krvi bilo da je ona obična pu�tena krv ili menstrualna. Ove misterije su u većini pohranjenje u tajnama Visoke Magije. Otuda je ba� to neznanje i ne poznavanje tajni, koje se prenose isključivo nasleđem, uzročnik mnogih besmislenih radnji koje nanose veću �tetu nego korist, za �ta obično biva kasno da se isprave od strane upućenih. Najče�ća je situacija da neko negde pročita da ispijanje krvi mo�e doneti izvesnu blagodat i onda olako pristupa tom činu ne znajući ni �ta ni kako se do rezultata dolazi.

Nave�ću samo nekoliko krajnje va�nih činjenica. Najvi�u moć ima prva menstrualna krv device. Druga po snazi je ponovljena menstrualna krv devojaka sve dok su device. Treća i po snazi mnogo slabija je menstrualna krv zrele �ene koja nije devica osim u slučaju da se radi o sve�tenici, ve�tici ili �enskom magu koja se zna pripremiti i duhovno pročistiti pre upotrebe njene menstrualne krvi. Menstrualna krv �ene koja je rađala u Visokoj Magiji je neupotrebljiva, osim opet u slučaju sve�tenice ili ve�tice, a i tada samo pod posebnim okolnostima i u određene dane.

Magovi koji ritualno ispijaju menstrualnu krv unose u svoj organizam ono �to biolo�ki ne poseduju a to su �enski polni hormoni estrogen i progesteroni. Razlog za ovu potrebu je aktiviranje i stavljanje u �ivu funkciju sopstvene Anime, odnosno �enskog dela bića, ali najvi�e do granice njenog uravnote�enja sa njegovim mu�kim delom bića (Animus). Ovo se u najvećoj meri odra�ava na abnormalno i ubrzano razvijanje intuicije i intuitivnog uvida u onostrano, kao i proročkih ve�tina te sposobnosti jasne percepcije. Moguće su i druge prateće pojave poput pojačane manuelne sposobnosti i refleksnog reagovanja, zatim povećane brzine telesnog kretanja i levitacije. Ove promene koje nastaju mogu biti toliko sna�ne da se one mogu manifestovati i u vidljivim spolja�njim promenama ukoliko se nekontrolisano primenjuju. Zbog toga stoji ograničenje najvi�e do uravnote�enja sa mu�kim delom soptvene prirode. U protivnom počinju da se manifestuju vidljive �enske odobine koje mogu čak i da nadvladaju i potisnu delovanje mu�kog hormona testosterona, kao i niz drugih osobenih pratećih nus pojava. Jezikom nauke rečeno, uno�enjem menstrualne krvi u organizam, mu�karac prolazi kroz izvesne stadijume genetske transformacije i mutacije izvesnih gena u DNK lancu. Isto se događa i kad je u pitanju ispijanje obične pu�tene krvi. Ukoliko je nekontolisano mo�e proizvesti i ozbiljne mutacije koje mogu izazvati čak i degenerativne promene. Jedna od čestih promena jeste i fotofobija, odnosno strah od svetlosti, a ukoliko je mutacija uzela maha mo�e izazvati i mutacije alergenog reagovanja na sunčevu svetlost u vidu plikova nalik opekotinama koje mogu biti i toliko jake da uzrokuju i smrtni ishod. Odavde potiču i priče o osetljivosti vampira na dnevnu svetlost koja ih mo�e spr�iti. Efekat podmlađivanja fizičkog tela je takođe prisutan, ali samo u onoj meri ukoliko je u pitanju "mlada krv".

Upotreba obične ili menstrualne krvi u ovom smislu doista mo�e stvoriti velike probleme i opasne posledice ukoliko nema znanja o tome koja i kakva je krv upotrebljiva. Osim pomenute krvi devica, postoji jo� niz veoma va�nih stavki na koje se mora s velikim uva�avanjem obratiti pa�nja. Magu egzaktno mora energetski odgovarati krv koju uzima. To znači da bi morala biti, kako se ka�e, krv istog soja. Nekada se to proračunavalo i određivalo uz pomoć astrologije i alhemije, a danas je tome ekvivalent laboratorijsko određivanje krvnih grupa. Dakle, krv mora biti iste krvne grupe. U protivnom degeneracije su neizbe�ne. Dalje, posebno je va�no da osoba čija se krv uzima bude rođena u istoj fazi Meseca u kojoj je i mag rođen. U protivnom, degeneracije su takođe sasvim izvesne. Pravilo je i da se menstrualna krv ispija uvek u zoru, a obična pu�tena krv u sumrak. Krv se koristi odmah dok je topla. I ispijanje sve�e �ivotinjske krvi je takođe u velikoj meri zastupljeno u krvnoj magiji, pri čemu se egzaktno mora voditi računa o tome koja �ivotinska krv odgovara energetskoj i fizičkoj strukturi bića maga, �to se proračunava i određuje uz pomoć astrololo�kih korespondencija i analogija. Otuda potiču i mnoga verovanja te rituali kroz koje se preuzimaju izvesne �ivotinjske osobine, njihova snaga i moć ispijanjem krvi. I ovde su moguće degenerativne promene ukoliko bez znanja i pa�nje pristupa ovim magijskim radnjama. Sve u svemu, krv je veoma moćno sredstvo u rukama iskusnog maga koji zna �ta, kada i kako činiti.

U dana�nje je vreme sve ovo veoma te�ko izvesti jer je gotovo nemoguće doći do do devičanske krvi, a posebno one prve, s obzirom na to koliko je spu�tena granica stupanja u seksualne odnose. Sve vi�e se bele�e i slučajevi stupanja devojčica u seksualne odnose i pre prve menstruacije. Dobro bi re�enje bila veza između iskusnih mu�kog i �enskog maga koji tačno znaju �ta zajedničkim snagama mogu sve učiniti i postići. Ovo je i najbezazlenija forma primene magije krvi. Sve ostalo vrlo lako mo�e doći pod udar zemaljskih svetovnih zakona, naročito ako je u pitanju uzimanje obične pu�tene krvi, �to se karakteri�e kao nasilje i svuda je sankcionisano. I kad je u pitanju �ivotinjska krv, uglavnom je u pitanju divljač ili pojedine vrste domaćih �ivotinja, ali isključivo autohtone stare vrste i sorte koje su prirodno odgajane. Neretko, nepromi�ljen rad sa krvnom magijom dolazi i pod udar Univerzalnih Zakona, te stoga se mora biti krajnje obazriv. No, sve ovo �to rekoh ostaje na savesti samog maga koji u praksi primenjuje magiju krvi.

Osim ispijanja krvi, prema zapisima iz doba Vavilona i starog Egipta, a i nekim arapskim i srednjevekovnim hermetičkim i ahemijskim spisima, magovi su krv koristili i na jo� jedan način, tako �to su je direktno unosili u krv kroz vene, jer je efekat mnogo br�i i delotvorniji. Modernim jezikom rečeno, transfuzijom bi bilo idealno to postići. Uno�enje "mlade krvi" u organizam je davno opisano kao jedna od metoda podmlađivanja i produ�avanja �ivota. Postoje čak i zapisi koji govore o magovima koji su �iveli i po nekoliko stotina godina. U prilog tome da dodam i nedavno otkriće te potvrdu nauke koja je do�la do istog zaključka. Istra�ivanje koje je prezentovano u Dru�tvu za neurologiju u New Orleansu pokazalo je da davanje mlade krvi mi�evima mo�e obrnuti proces kognitivnog propadanja povezanog sa starenjem. Naučnici na čelu sa Saulom Viledom pro�le godine su pokazali da mogu podstaknuti rast novih ćelija mozga kod starih mi�eva dajući im infuziju krvi mladih mi�eva. Kada stari mi� primi krv mladog mi�a, ona povećava snagu i broj neuronskih veza u područjima gde ne rastu nove ćelije. Testovi kojima su mi�evi podvrgnuti pokazali su da stari mi� sa krvlju mladog mi�a daleko br�e pronalazi skrivenu platformu u vodi. Toni Vis-Korej sa Stenford Univerziteta ka�e da jo� uvek nisu uspeli da identifikuju nijedan pojedini činilac, odnosno uzročnik koji je odgovoran za podmlađujući učinak koji ima mlada krvna plazma. Jasno je da nauka ima jo� mnogo toga da radi, ali bi i taj rad bio mnogo br�i i učinkovitiji kada bi udru�eno delale moderna nauka i stara magijska znanja podpomognuti alhemijom i astrologijom.

Na kraju, to moram da napomenem. Svi efekti koji se mogu proizvesti krvnom magijom mogu se postići i jednostavnim procesima eterizacije, samoeterizacije i energizacije koje sam već opisivao. No, ovi su procesi znatno sporiji i zahtevaju stalan rad u smislu inkorporiranja prakse eterizacije u svakodnevni �ivot. Rad sa Magijom Elemenata te na kraju razvijanje sposobnosti ovladavanja Elementima, mogu čak ostvariti i izra�enije rezultate nego �to to daje Magija krvi. Takođe, Magija Elemenata u potpunosti mo�e isključiti rad sa krvnom magijom �to je za mnoge prednost s obzirom na eventualna moralna načela paradigme koja se sledi i lični stav po ovim pitanjima. Isto tako, stari magovi ne preporučuju jedenje mesa u svakodnevnoj ishrani ukoliko čovek nije u stanju prineti krvnu �rtvu ili ubiti drugo biće. To je čak i �amanska praksa u mnogim domorodačkim plemenima da dečaci ne jedu meso sve dok ne stasaju za lov i ulove prvu divljač, a devojčice koje se tradicionalno nisu bavile lovom meso nisu jele sve do svoje prve menstruacije, kada postaju zrele a s obzirom da je �ena blisko vezana za zemlju, prirodu i �ivi svet uop�te, jer rađa potomstvo, ona i ne mora nikada vr�iti bilo kakve krvne �rtve. Iz istih razloga, �ene su u krvnoj magiji mnogo zastupljenije od mu�karaca i daleko moćnije izuzev jedino onih mu�kih magova koji su uspostavili apsolutnu unutra�nju ravnote�u između Anime i Animusa.

 

 

 

 

 

Vrh strane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sva prava rezervisana

Copyright � 2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 24-01-2013 03:46