Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

 Zag Kia

  Tajna dru�tva

 Tekst 10

  Ekosfera

  Putopisi

  Lepota planete

 

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajna dru�tva

 

10


 

Stanje zarobljenog uma

Autor: Biljana Ćorović

Izvor: PEČAT

Foto: Arhiva Thornal

05.09.2013

 

Svest o onome �to se događa, i slobodna volja da se na to ne pristane, poslednja su liniјa odbrane: ukoliko se veoma brzo ne probudi otpor velikog broјa ljudi prema sveop�toј kontroli uma koјa se sprovodi na svim nivoima dru�tva, ljudi će postati androidi koјi nikada neće govoriti ni�ta �to bi bilo u suprotnosti sa op�teprihvaćenim stavovima i vrednosnim sistemom, pogubnim za čovečanstvo u najdubljem smislu.

Dokumentarni film "Stanje uma - psihologija kontrole" (State of Mind: The Psyhology of Control) premijerno prikazan na sajtu Prison Planet, 17. jula ove godine (posle čega je zvanično pu�ten u prodaju DVD i Blu-ray izdanju), predstavlja ostvarenje čiji je značaj te�ko preceniti. Film prikazuje proces kojim je moćna elita uspela da modeluje umove ljudi tako da oni izgube praktičnu sposobnost kontrole vlastitih sudbina, ostajući potpuno nesvesni funkcionisanja tehnologije moći koja deluje u formi novog, nevidljivog totalitarizma.

Autori filma su re�iseri i aktivisti D�ejms Lejn i Kris Ejmeri, a film "Stanje uma" je njihov drugi zajednički projekat, realizovan posle eksplozivnog dokumentarnog filma "Plemenita la�: Oklahoma Siti 1995" (A Noble Lie: Oklahoma Sity 1995.), snimljenog za istu produkcijsku kuću (Free Mind Films).

 

SAZNANJE KAO MOTIV

 

Film "Stanje uma" pravljen je sa jasnim osećanjem da je za budućnost ljudskog roda od najveće va�nosti da počne da prepoznaje nevidljive sile koje ih kontroli�u i programiraju. Sinteza znanja, uvida i obja�njenja koja se u filmu iznose, otkriva da je najveći deo onoga u �ta verujemo zapravo - bri�ljivo osmi�ljena masovna obmana koja se utiskuje u na�u svest i modeluje na�u podsvest, prediktivno programirajući ljudski rod. Film ispituje nauku kontrole koja je evoluirala tokom generacija, tako da diktatori, silnici i korporativni lutkari mogu profitirati od na�eg neznanja i ropstva. Ispod nakovnja �kolskog sistema, medija i industrije zabave rođena je nova populacija robova, potpuno nesposobna da sagleda realnost i svoje mesto i ulogu u njoj.

"Stanje uma" razotkriva tajne manipulacije kroz �okantne istorijske i aktuelne primere, od drevnih korena kontrole ljudskog pona�anja do njene pune zrelosti u eksperimentima kontrole uma koje obavljaju obave�tajne agencije i drugi centri za sprovođenje manipulacija, otkrivajući plan za budućnost kao naučno-tehnolo�ki totalitarizam u kojem ne samo da nestaje horizont ljudskog sveta, već i sam čovek. Ambicija autora filma se u potpunosti iscrpljuje u potrebi da se �to veći broj ljudi upozna sa skrivenom tehnologijom moći, koja čini da totalitarne procedure funkcioni�u komplementarno sa demokratijama zapadnih dru�tava, institucionalnim i kulturolo�kim obrascima na kojima Novi svetski poredak zasniva svoje krunske dokaze o tome da govora o totalitarizmu nema, niti ga mo�e biti. Neprofitna premijera na internet kanalu "Prizon planet" i postavljanje na "Ju tjub" kanalu ubedljivo svedoče o očajničkoj potrebi autora da uvidi, izlo�eni u filmu, prodru do �to većeg broja ljudi. Nepostojanje drugog motivacionog nivoa (novac, nagrade, priznanja) od samog predavanja znanja, ono je �to ovaj poku�aj čini neobično dirljivim. Autori su svesni da garancija u borbi protiv zla koje nas je okru�ilo � jednostavno nema. Globalitaristički smrtonosni obruč sve jače i br�e ste�e, na samouni�tenje programirano i zaglupljeno čovečanstvo, obamrlo u medijskom transu i matriksu u kojem su tehnologija i nauka bez savesti izjednačeni sa progresom. Svest o onome �to se događa, i slobodna volja da se na to ne pristane, poslednja su linija odbrane: ukoliko se veoma brzo ne probudi otpor velikog broja ljudi prema sveop�toj kontroli uma koja se sprovodi na svim nivoima dru�tva, ljudi će postati androidi koji nikada neće govoriti ni�ta �to bi bilo u suprotnosti sa op�teprihvaćenim stavovima i vrednosnim sistemom, pogubnim za čovečanstvo u najdubljem smislu.

Ričard Grouv, istoričar i forenzičar, pisac je scenarija za film, a o stanju uma govore doktori, psiholozi, psihijatri, komandanti Odeljenja za psiholo�ki rat vojske SAD-a: Edvard Grifin, Dag Valentajn, �arlota Izerbit, D�on Rapaport, Kurt Haskel, Kej Bič, kao i novinar Aleks D�ons, koji je svojim upornim razobličavanjem agende Novog svetskog poretka najvi�e doprineo razumevanju metodologije i konkretnih poteza globalista. Oni u filmu daju odgovore na pitanja: Da li smo programirani? Da li su na�i umovi pod kontrolom? U kojoj meri i od koga? �ta to znači za budućnost čovečanstva?

 

PROIZVODNJA SAGLASNOSTI

 

Trijumf kontrole uma počiva na tri sto�era: upotrebi i promenama jezika (u orvelijanskom smislu - proizvodnji novogovora, politički korektnog govora i dvomisli), obrazovnog sistema i medija. Socijalna kontrola i programiranje koja sprovode socijalni in�enjeri konstantno su usmeravani na formatizaciju bazičnih odlika ljudskog pona�anja, kakve su navike, kao i negovanju konformističkog odnosa prema �ivotu. Pedagogija pokoravanja autoritetu i onesposobljavanja pojedinca za preispitivanje i kritičko mi�ljenje realizovana je putem �kolskog sistema, medija i PR industrije, a prelomni trenutak u istoriji realizovan je spregom političke moći i korporacijskih interesa sa PR industrijom i medijima, posle čega je �irom otvorena mogućnost da se deluje iza scene, manipuli�ući javnim mnjenjem.

Tvorac prakse naučno zasnovane obmane javnosti: Edvard Bernez (Edward Bernays)

Inaugurator ovih strategija bio je Edvard Bernez, dvostruki nećak Sigmunda Frojda. Pet stotina godina po�to je Makijaveli napisao svoju raspravu o sistematskoj naučnoj obmani masa, Bernez je započeo sa svojom praksom naučno zasnovane obmane javnosti, upoznav�i se prethodno sa uvidima psihoanalitičke teorije ličnosti čiji je tvorac bio njegov ujak, Sigmund Frojd. Bernez je neverovatno dobro shvatio da razumevanje mehanizama i motiva grupnog mi�ljenja omogućava uspostavljanje kontrole i vladavinu masama prema volji profesionalnih propagandista, a da mase toga nikada ne postanu svesne. Bernezov je i "izum" upotrebe medijskih potencijala u kori�ćenju vizuelnih simbola kao instrumenata u procesu koji je dobio naziv iroizvodnja saglasnosti. U svojoj knjizi "Propaganda", Bernez je redefinisao demokratsko dru�tvo u skladu sa interesima vladajućih i ekonomski dominantnih slojeva. Svesna manipulacija navikama i mi�ljenjem masa postala je njegova najva�nija komponenta, a zadatak je poveren onima koje je Bernez nazvao "nevidljivom vladom"; ona ima na raspolaganju tehnička sredstva kojima se javno mnjenje mo�e kreirati. Zloupotreba, "kvarenje" jezika je neophodno da bi ovi procesi bili uspe�ni. Proizvodnja saglasnosti zasnovana na delovanju korporativističkih, unisonih medija omogućila je u međuvremenu da se globalizacioni procesi odigraju po pravilima koja odgovaraju ambicijama moći.

�ema zloupotrebe psihologije koju je Bernez osmislio sastojala se u pretvaranju dubokih, iracionalnih ljudskih potreba u iskonstruisane �elje, čime je stvoren konzument novog tipa koji je verovao da, kupujući i podr�avajući kao građanin ono �to mu Bernez prodaje ili nameće u smislu političke optike, izra�ava svoju autentičnu ličnost. Bernez nikada nije krio da nije demokrata. Prema običnom građaninu, koji je bio njegov kupac, nije gajio nikakvo po�tovanje već odvratnost i gađenje. Za njega je on bio Glupi D�ek, dok je on bio Pametni Edi koji zna da ne postoji ni�ta ljudsko �to se ne mo�e eksploatisati, ako se ne dozvoli da čovek toga postane svestan. Posmatranje Gausove krive i saznanje da je količnik inteligencije prosečnog Amerikanca 100, doveli su ga do ubeđenja da ljudi koji se bave odnosima sa javno�ću pripadaju intelektualnoj eliti, koja bi trebalo da svojim bogatim klijentima pomogne da manipuli�u masama jednostavno koristeći psihologiju.

Prodaja ratova kao humanitarnih intervencija jo� je jedna va�na dimenzija doprinosa oca propagande. Za vreme Prvog svetskog rata Bernez je, radeći u američkom Komitetu za javno informisanje (CPI), pakovao, reklamirao i prodavao rat pod formulom: Načinimo svet sigurnim za demokratiju, uspostaviv�i model po kojem će marketin�ke strategije za potonje ratove, sve do dana�njih, biti primenjivane. Anga�ovan 1951. godine od kompanije "Junajtid frut", koja je bila nezadovoljna time �to je novoizabrani predsednik Gvatemale Jakobo Arbenz Guzman dao neke od kompanijinih nekori�ćenih planta�a banana seljacima, Bernez je u vreme makartističke antikomunističke pomame uspeo da ubedi američku publiku, �tampu kao i CIA-u da politika Guzmana vodi u pravcu komunističke revolucije. Ovi napori direktno su vodili brutalnoj vojnoj intervenciji sa tragičnim posledicama: usledile su decenije tiranije u Gvatemali pod kojom su stotine hiljada Maja Indijanaca izlagane rasejanju, torturi i smrti.

 

NAUČNI MENAD�MENT

 

Opsesija efikasno�ću i standardizacijom ne samo fabričke proizvodnje, već i čitavog dru�tva: Frederik Vinslou Tejlor (Frederick Winslow Taylor)

Početkom dvadesetog veka započeće era ekspertizacije, čemu su naročito doprineli naučni radovi Frederika Vinsloua Tejlora, čoveka opsednutog efikasno�ću i standardizacijom ne samo fabričke proizvodnje već i čitavog dru�tva koje je, po njegovom mi�ljenju, bilo neophodno revolucionisati u skladu sa tehnolo�kim napretkom. Svest i navike ljudi postali su plen obrade po principima naučnog menad�menta, prema kojem je izvedena promena sistema obrazovanja; kulturni i vrednosni sistem i individualizam je ubrzano nestajao sa horizonta dru�tveno po�eljnih ideala i neophodnih premisa autorefleksije čoveka kao bića slobode. Moć pojedinca uspe�no je počela da se preusmerava u pravcu koristi za nekog trećeg, koji se i ne pojavljuje na sceni.

Naučni menad�ment je počeo da radi na in�enjeringu realnosti, da stvara koncepte koji u fizičkoj realnosti ne postoje, i da ih potom implementira u ljudska "srca i umove".

Realne �ivotne potrebe ustupale su mesto in�enjeringom oblikovanim i u podsvest ubačenim "potrebama". Identitet čoveka je počeo da se su�ava i usklađuje sa menad�erski uspostavljenim idealom produktivnosti i efikasnosti, čiji je krajnji ishod pretvaranje čoveka u ljudski resurs i puki �raf u ma�ineriji dr�ave.

Sledeći korak koji su socijalni in�enjeri preduzeli bilo je plansko i programirano dovođenje čoveka u stanje konstantne brige za budućnost. Idealan metod za sprovođenje ovog cilja prepoznat je u Hegelovoj dijalektičkoj trijadi provučenoj kroz optiku socijalnog in�enjeringa: kreira se problem koji ljude uvodi u stanje straha i panike, u kojem oni bezupitno prihvataju unapred spremna re�enja po meri moći. Savremena upotreba Hegelovog dijalektičkog metoda u cilju kontrole ljudi oslanja se na uspeh false flag operacija i projektovanju terorizma kao bezobalnog neprijatelja. U uslovima fabrikovane ekonomske krize, bezočna i bezobzirna pljačka resursa, ukidanje radnih mesta i biznisa, ovaj metod je omogućio globalistima da pomoću planiranog i kontrolisanog haosa privatizuju i prisvoje najveći deo planete.

 

KO NAS KONTROLI�E?

 

Problematizacija pitanja: ko nas kontroli�e, u filmu "Stanje uma" rekonstrui�e logiku moći kao eugeničku u svojoj osnovi, metodama i krajnjim ciljevima. Novi svetski poredak se realizuje kao naučni totalitarizam kojim globalitaristi ispunjavaju san naučnika eugeničara koji su svoje teorije razvijali tokom proteklih 200 godina, uglavnom u Engleskoj, Nemačkoj i SAD-u.

Bankarima - baronima pljačke, britanskoj kraljevskoj porodici, industrijalcima u Engleskoj i SAD-u ni�ta nije moglo odgovarati vi�e od naučne elaboracije njihovih pogleda na svet oličenih u teoriji evolcije Čarlsa Darvina. Neposredno po�to se ova teorija pojavila usledio je nastanak pseudonauke - eugenike, koja je svoju legitimaciju prepoznala u kombinaciji teorija Tomasa Maltusa, Čarlsa Darvina i Herberta Spensera: socijalnom darvinizmu i idejama po kojima samo najsposobniji pre�ivljavaju u svetu gde je podela na superiorne i inferiorne rase, klase, narode i grupe prirodna i u kojem samo supsriorni "pre�ivljavaju" i ulaze u nov evolucioni lanac. Budući da funkcioni�e kao modus operandi elite, eugenika se danas implementira u zakonske norme najvećsg broja dr�ava u svetu (nametanje GMO, oduzimanje prava na vodu, mandatorna vakcinacija...) Genetika, biometrika, eugenika, kompjuterska nauka, od svojih početaka razvijane su kao sredstva za totalnu kontrolu čovečanstva.

U filmu "Stanje uma" posebna pa�nja posvećuje se knjizi iz 1966. godine, koja se naziva najznačajnijom knjigom za razumevanje prave prirode događaja u na�em vremenu. U pitanju je "Tragedija i nada" Kerola Kviglija, profesora sa Univerziteta "D�ord�taun", koji svoj poduhvat naziva "Pravom istorijom sveta na�eg vremena" (kako i stoji u podnaslovu). Knjiga "Tragedija i nada" na oko hiljadu stranica dokumentuje i dekodira pravu istoriju kao preuzimanje svetskih procesa od strane vladajuće elite stacionirane u Britaniji, koja koristeći model "dominacije punog spektra" upravlja iza scene svetskim događajima: finansira dolazak komunista na vlast u Rusiji 1917, uspon fa�ista, ali i demokrata i republikanaca u SAD-u, kako bi se odr�ala iluzija o demokratiji i uče�ću naroda u političkim izborima. Finansiranje ovih procesa imalo je za konačni cilj stvaranje globalnog dru�tva ili Novog svetskog poretka u kojem je elita izuzeta od svih zakona i pravila. Uspeh ove operacije počivao je na stvaranju internacionalnog trusta mozgova, kao savremene verzije janjičara. Najbolji studenti iz čitavog sveta su privučeni, stipendirani, programirani i inicirani kako bi mogli da preuzmu kontrolu vladinih, korporativnih i medijskih sistema u zemljama �irom sveta. U svojoj knjizi Kvigli detaljno opisuje tajno dru�tvo, delimično finansirano od strane bankara, lorda Rot�ilda, pokrenuto od strane Sesila Rouza i predvođeno lordom Alfredom Milnerom i ljudima okupljenim oko "Časopisa za spoljne poslove", koje Kvigli naziva "Milnerova grupa". Testamentom Sesila Rouza sponzorisano je dru�tvo "Pilgrim", koje je sebi stavilo u zadatak da Amerika i Engleska oforme globalni trust mozgova sa zadatkom uspostavljanja globalne kontrole, koju je trebalo realizovati podelom na dve radne grupe, grupu Bilderberg i Trilateralnu komisiju.

 

PRUSKI MODEL

 

Obrazovni sistem se, u skladu sa agendom koju je uspostavila Milnerova grupa, razvijao po pruskom modelu, usvojenom u 19. veku sa ciljem da modeluje ljude tako da poslu�no i bespogovorno slu�e dr�avi. Uspe�nost ovog modela počivala je na delu pruskog psihologa Vilhelma Vunta, jednog od utemeljivača moderne psihologije koji je smatrao da ljudsko biće ne poseduje du�u, te da se mo�e programirati poput automata. U pruskom obrazovnom modelu postojala su tri tipa obrazovanja: jedan za intelektualnu elitu, drugi za sluge intelektualne elite, takozvane profesionalce: doktore, pravnike itd, dok je treći namenjen masama.

Operacionalno uslovljavanje, kondicioniranje (pod uticajem bihejviorista Ivana Pavlova i B. F. Skinera, psihologa koji je smatrao da ljudi nemaju slobodnu volju), postalo je princip po kojem je oblikovano obavezno obrazovanje u SAD-u. �kole su postale institucije za trening dece kako bi postali "ljudski resursi" - ka�e u filmu �arlota Izerbit, biv�i vi�i savetnik u Ministarstvu za obrazovanje SAD-a, i tu nema nikakvog govora o obrazovanju. Deca se treniraju kako bi omogućila povećanje profita za globaliste. Trebalo bi, međutim, znati da po�to kondicioniranje postane osnov edukacije - civilizacija umire.
Vremenom je pravo obrazovanje zamenjeno iluzijom obrazovanja. Pa�ljivom implementacijom programa, favorizovanjem specijalističkog znanja, proizvodnjom teorija i uvođenjem testova stvorena je klasa "intelektualaca" koji pristaju uz sistem ma �ta se u njemu odigravalo. "U �kole je uveden sistem 'politički korektnih' informacija, tako da u američkom obrazovnom sistemu nikada ne mo�ete da saznate, naprimer, na koji način su se jezuiti infiltrirali u sve verske sisteme, kakav je obim pljačke izvedene tokom Krsta�kih ratova i slično. Umesto toga, neprekidno se povećava stepen la�i i pogre�nih interpretacija kojima se prekraja pro�lost po meri moći. Obavezno obrazovanje je postalo ni�ta drugo do �kola za sluge sistema", ka�e u filmu Ričard Grouv, pisac scenarija za film "Stanje uma". Implementacijom Novog svetskog poretka, zaglupljivanje postaje globalni fenomen.

Kontrola obrazovanja funkcionisala je kao jedan od bazičnih metoda kojima su velike fondacije, izuzete od plaćanja poreza (Karnegijeva, Rokfelerova, Fordova...), preuzele obrazovanje i sprovodile programiranje individue. Fondacije nisu izdvajale tako velike svote novca iz filantropskih pobuda, već kako bi promenile mi�ljenje, svest naroda, kroz jednu ili dve generacije svojih stipendista. Stvorena je armija modernih janjičara, programirana da realizuje agendu Novog svstskog poretka.

Iako se obrazovanje pokazalo veoma efektivnim u kontroli ljudskog pona�anja, daleko od očiju javnosti vr�ena su istra�ivanja najrazličitijih metoda kontrole uma. Britanska imperija osnovala je Institut "Tavistok" kako bi proučavala kontrolu uma, naučno prokopala put do ljudskog pona�anja i svoje uvide u formi priručnika za kontrolu uma prosledila vladama i korporativnim entitetima.

Institut "Tavistok", finansiran novcem Rokfelerove fondacije, uključen je u svaki nivo socijalnog in�enjeringa.

 

"MK ULTRA"

 

Po zavr�etku Drugog svetskog rata otpočeo je �irok spektar eksperimenata koji su sprovođeni nad ljudima. Egzodus nacističke inteligencije (1932-1945) iz Nemačke omogućio je da se eksperimenti stave pod ki�obran nacionalne bezbednosti SAD-a. Posle denacifikacije, ovim naučnicima dat je novi identitet i oni su postali vodeći ljudi u institutima i na fakultetima �irom Amerike, Engleske i Kanade. Verner fon Braun je postao vodeći naučnik NASA-e, a stizali su i naučnici koji su izvodili medicinske eksperimente i eksperimente kontrole uma u koncentracionim logorima. CIA je uspostavila seriju programa kojima je operacija dovođenja (operacija "Pejprklip") i denacifikacije omogućena. Zlo nacizma transplantirano je u SAD i Englesku, u kojoj je eugenika zapravo rođena. Medicinske metode razvijene u koncentracionim logorima prenete su u SAD.

Tajni program za istra�ivanje kontrole uma "MK ultra", koji je sprovodio Sidni Gotlib po direktivama Alena Dalasa, pokrenut je ranih pedesetih godina, a zvanično je prestao sa radom 1973. Program je sproveden na velikom broju američkih i kanadskih građana, bez njihovog pristanka. Zvanični dokumenti CIA-e opisuju "MK ultra" kao "ki�obran" projekat sa 149 "potprojekata" od kojih su se mnogi bavili testiranjem ilegalnih droga za potencijalnu upotrebu na terenu, upotrebom elektronike, kao i mogućnostima "aktiviranja ljudskog organizma daljinskim upravljačem". Tokom trajanja projekta glavni cilj bilo je ispiranje mozga pojedinaca kako bi postali kuriri i �pijuni bez ikakve svesti o sebi. Među metodama kori�ćene su hipnoza, deprivacija sna, verbalno i seksualno zlostavljanje, i druge forme torture.

Projekti poput "Plave ptice" ili "Artičoke" testirali su mogućnost pravljenja Mand�urijskog kandidata - supervojnika, kontrolu misli vojnika na bojnom polju, a istra�ivana je i mogućnost kreiranja kamikaza.

Američki građani konstantno su, bez znanja i upozorenja, kori�ćeni za eksperimente najrazličitijih vrsta. Savetodavni komitet koji je 1994. obrazovao Bil Klinton, sa ciljem da ispita broj projekata koji su se zasnivali na primeni jonizujućeg zračenja na ljudska bića, utvrdio je da je između 1945. i 1974. sprovedeno 40.000 eksperimenata. Neki od eksperimenata, finansirani iz bud�eta SAD-a, izvođeni su na slučajno odabranim pacijentima u koje je, bez njihovog pristanka, ubrizgavan plutonijum.

Psihijatar dr Kolin Ros u filmu "Stanje uma" tvrdi da se metode kontrole uma usavr�avaju i primenjuju u zatvoru u Gvantanamu: deprivacija senzorijalnog aparata, deprivacija sna, "waterboarding" metodi za promenu sistema verovanja, seksualizacija istrage, upotreba halucinogena i droga.

Operacije "Ponoćni klimaks", programiranje la�nih sećanja, proizvodnja multiplih ličnosti u okviru programa "Mand�urijski kandidat", potvrđuju da nema nikakve etičke, finansijske ili zakonske prepreke radu na programiranju uma kog realizuju najvi�e rangirani psihijatri u okviru projekata obave�tajnih agencija.

Na saslu�anju koje je povodom projekta "MK ultra" sproveo Kongres SAD-a, psihijatar D�uls Romejn, koji je svedočio u koris CIA-e izjavio je: "Mi sada mo�emo uzeti čoveka, i ukoliko nam se da dovoljno vremena mi ćemo ga edukovati da ubije svoju majku i oca, i pojede ih u supi".

Danas se programiranje i kontrola uma realizuje u uslovima beskrajnih mogućnosti primene sofisticiranih slektronskih tehnologija, medija i oru�ja za neokortikalni rat. Svet postaje elektronski koncentracioni logor u kojem se čovek pretvara u bezlični bioobjekt, pogodan za svaku vrstu eksploatacije, apsolutno neza�tićen pred sajber sistemom koji preuzima apsolutnu kontrolu. Sistem globalnog tehnotronskog fa�izma koristi najnovije informacione i telekomunikacione tehnologije kao sredstvo kontrole uma, svakodnevno i neometano.

Autori filma, kao i naučnici i teoretičari koji u njemu govore, svesni su da nema nikakvih garancija za uspeh u borbi protiv zla koje nas je okru�ilo sa svih strana. Sagledavanje metoda programiranja, sistematično izneseno u filmu "Stanje uma" i poklonjeno gledaocima snagom akumuliranog znanja, poma�e u aktiviranju procesa mi�ljenja koje je od presudne va�nosti za uspostavljanje sna�nih �ari�ta otpora. Jasno je: ukoliko ne povratimo sposobnost da mislimo, postavljamo pitanja i pru�amo otpor, neće biti apsolutno ničega da nas za�titi od mnogih lica zla.

 

Fim mo�ete pogledati na Youtube kanalu. Za sada nema verzije sa prevodom na srpski jezik.

http://www.youtube.com/watch?v=d2so7Rw3UGY&list=PL55188B8BA22BDC4C&index=30

 

 

 

 

 

 

 

Vrh strane

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright � 2013 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 05-09-2013 07:23