Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

  Alexanthorn

  Dnevničke beleke

  Razgovori s povodom

  Odgovor 31

 

  Senke Glasnika

 Javna predavanja

 Autobiografske bele�ke

  Magijski Dnevnik

 Lice i naličje

  Kontakt

 

 

 

Kon Don

Razgovori s povodom

 

 

Odgovor trideset prvi

O "zamkama" u prizivanju

Ako ne�to ima da bi mi mogao savetovati za prizivanje Bara�aku�ua, zamolio bi te da to i učini� jer svaka informacija koju ja neznam dobro bi mi do�la od bilo koga ko je već upoznat sa ovim entitetom?

16.02.2013

 

E. M.

Upravo vr�imo pripremu za prizivanje prvog duha, a ako pogrije�imo i poslednjeg. Izabran je jedan veoma ljubazan i dobro naklonit duh ime mu je Bara�aki�u. Ovaj duh čini čuda i poma�e pojedincu da se izgradi u čudima. Recimo magovi koji su imali njegovu potpunu naklonost, predavao im je tajne hodanja po vodi, levitacije ili stvaranja vidljivog plamena na rukama. Ovaj duh ili slični njemu slu�e najvi�e najpopularnijim iluzionistima u svjetu, kao sto su: David Copperfield, Criss Angelu, Dynamo... i mnogim drugim indijskim guruima koji su izvodili čuda kao �to je bacanje strika u zrak koji stoji odusprav... ili da se sami gurui rastave na vi�e komada i da se ponovo sastave... Posjeduje veliko znanje samo ovisno od nas kako će da nas lično prihvati, i oda nam svoje tajne. Vr�enje pripreme koliko će da traje jo� nije određeno. Zavisi od izrade magijskih srestava koja slu�e za ovakav priziv, jer mora da bude sve po propisu i kvalitetno odrađeno da bi dobili, navedenog duha, sto veću naklonost. Mo�e da potraje od 3 do 9 mjeseci... Ako ne�to ima da bi mi mogao savetovati na ovu izjavu zamolio bi te da to i učini� jer svaka informacija koju ja neznam dobro bi mi do�la od bilo koga ko je već upoznat sa ovim entitetom... Hvala.

 

Ima nekoliko nejasnoća ovde. Prvo, nagla�ava� "vr�imo pripremu". Da li to znači da ima vi�e učesnika u toj pripremi i nameri? Ukoliko sam to tako shvatio, onda ovako: Ukoliko svi učesnici nisu imali barem po nekoliko uspe�nih priziva u samostalnom radu, onda od tog posla nema ni�ta.

To isto va�i i ukoliko je pojedinačni rad u pitanju. Bara�aku�u je veoma stari duh i u rangu je visokih stare�ina. Stoga se nameće druga stvar koja ovde nije jasna. Ka�e�: "prizivanje prvog duha a ako pogrije�imo i poslednjeg". Da li to znači da nije bilo ranijih iskustava u radu na prizivanju duhova? Naravno to se odnosi na uspe�no izvedene rituale priziva a ne poku�aje. Ukoliko ovo treba da bude "prvi priziv" onda je odabir ovako starog i moćnog duha pogre�an.

Već sam ranije napominjao u tekstovima koji se odnose na prizivanja da osim podrobnih priprema za sam ritual i predhodno savladanih ve�tina upravljanja energijama elemenata i izrade magijskih oruđa, potrebno je slediti prirodni tok u uspostavljanju kontakata sa entitetima. To znači da ako nije bilo uspe�no ostvarenih veza sa ni�im entitetima i duhovima ni�eg ranga, te duhovima elemenata onda je odabir starog duha za prvi priziv takođe pogre�an izbor. Svakako je da se u tom slučaju neće odazvati. Čak i ako bi se pojavio u bilo kom od svojih obličja, sigurno je da nikakve tajne neće otkriti već će svog prizivača ismejati i izvrgnuti ruglu, �to će svakako nadalje umanjiti sposobnost takvog prizivača da napreduje u svojim ve�tinama i sposobnostima.

Hajde da krenemo redom. Da li si usavr�io sve neophodne tahnike, ve�tine i znanja koje se odnose kako na preinicijacijsku, tako i na postinicijacijsku magiju? Tu ima nekoliko stvari, počev od ličnog magijskog imena i ličnog magijskog sigila, preko savladavanja ve�tine akumulacije i uravnete�enja energija elemenata u unutra�njim vrtlo�nim centrima (čakrama), do ve�tine ovladavanja eterom i sposobno�ću "čitanja" etera, zatim su tu i tehnike ovladavanja svm ispoljavanjima sopstvenog uma (misli, emocije, �elje, koncentracija, vizualizacija, projekcija, emanacija itd.) do razvijanja ve�tine izlaska na astralnu ravan, i to ne samo sposobno�ću astralne projekcije već i kretanja na astralnoj ravni te ovladavanjem istim ovim energijama i na astralnoj ravni �to omogućava i delovanje sa astralne ravni.

Dalje, postavlja se pitanje porekla informacija o samom entitetu koji se priziva, kao i o njegovom sigilu te ritualu, načinu, mestu i vremenu samog prizivanja, kao i nizu drugih stvari, sredstava i magijskih oruđa. Ukoliko su te informacije "pokupljene" iz pojedinih grimoara, to nije dovoljno ma koliko ti grimoari bili, uslovno rečeno, dobri. Ne zaboravi da su grimoari samo stvar nečijeg ličnog do�ivljaja koji nije tvoj do�ivljaj. Grimoari su samo nečiji podsetnici i u njima se nalaze uvek i "po pravilu" vrlo �ture informacije koje mogu imati vrednost samo onome ko je taj grimoar pisao jer on ostatak znanja nosi u svom umu. Stoga takve informacije ne mogu biti validne za bilo koga drugog. One mogu biti samo inspiracija i podstrek za rad i usavr�avanje.

Zaista nije neubičajeno da neko pročita negde ne�to o nekom entitetu ili čak iz vi�e izvora i da mu se svidi ono �to je u nadle�nosti tog duha. Takav obično po�eli da i sam ima takva znanja i ve�tine i br�e bolje se baci na "prizivanje", ali to ne ide ba� tako. To je krajnje nezrelo i neozbiljno pristupanje magijskom radu. �elje i te�nje koje se na ovakav način pojavljuju nisu stvar lične volje već gotovo uvek su stvar ega. �ta se zapravo događa pri ovakvom pristupu magijskoj praksi? Ili nema nikakvih rezultata, ili se u najboljem slučaju prizivaču ukazuje neki od ni�ih entiteta, najče�će elementala, koji se s namerom la�no predstavlja da je on prizvani duh. Ukoliko mag nema relevantne informacije, on neće biti u stanju da prepozna obmanu. Naročito ako nije do popunosti pripremljen i osposobljen za rad sa Onostranim svetovima. Takve informacije se ne dobijaju iz magijskih knjiga i grimoara, već isključivo kroz direktno iskustvo Onostranog i ve�tinu "čitanja" etera.

Ne postoji nijedan mag, ma koliko bio moćan, da na�im zemnim jezikom prika�e svoj do�ivljaj Onostranog. Zbog toga se i ka�e da su to "opisi" a ne preneta iskustva direktne spoznaje. Ma koliko dobro i detaljno neko opisao svoje iskustvo i to zapisao u svoj dnevnik (grimoar) to je samo njegovo lično iskustvo i do�ivljaj, te stoga samo onaj ko je taj grimoar pisao na osnovu kasnijeg čitanja mo�e imati kompletnu sliku do�ivljenog iskustva u svom umu, i niko vi�e osim njega. Čak i 99% svih sigila koji su ikada javno objavljeni su samo asocijacije i opisi pravih sigila te i oni kao takvi predstavljaju samo inspiraciju i podstrek za rad i usavr�avanje. Dakle, magija je isključivo iskustvo direktne spoznaje i uvida u Onostrano te dovođenje sila Onostranog u pojavni svet, odnosno njihova manifestacija u pojavnom. Sve knjige ikada napisane o magiji su samo sredstva koja omogućavaju aspirantu da dođe do one tačke koju ja nazivam "dodirom prote�ne i neprote�ne beskonačnosti", odnosno do razvijanja sposobnosti da se pređe Bezdan i uđe u Onostrano. Tek tada dolazi pravo i sveobuhvatno znanje i sticanje ve�tina. Sve dotle je samo vi�egodi�nje učenje, ve�banje i usavr�avanje.

Ovaj internet je zaista "čudo" i to u najpogrdnijem smislu. Kakve se sve informacije tu "valjaju"?! Nemogoh a da se nenasmejah ovome: "...ovaj duh ili slični njemu slu�e najvi�e najpopularnijim iluzionistima u svjetu kao �to su: David Copperfield, Criss Angel, Dynamo..." Dakle, jezgro neviđene bljuvotine. Ne znam koja je budala mogla takvu informaciju da plasira i da jednog starog i moćnog stare�inu među duhovima, kao �o je Bara�aku�u nazove saradnikom i učeteljem kojekakvih iluzionista i mađioničara. To je do te mere nipoda�tavanje njegove moći i ranga da predstavlja jad i bedu u svetu magije zbog kojeg i jeste kao sveta nauka do�la na "lo� glas". Naravno, ako je nečiji cilj da ovlada iluzijama i raznim ve�tinama obmanjivanja i da time zadivljuje publiku koja aplaudira a njegov ego pri tom raste "ko pečurka posle ki�e", onda je i uredu da sledi takve informacije i "autoritete", ali ne treba smetnuti s uma da to nije Svarnost. To nije magija niti će ikada biti.

Pa kako onda doći do znanja i pravih informacija? Adekvatnom pripremom i obukom koje omogućavaju ulazak u Onostrano i zadobijanje pravih informacija. Dakle sve �to je potrebno za vr�enje bilo kakvog rituala a naročito za rad na prizivanju, sve informacije se dobijaju kroz direktni uvid. Ne iz knjiga i grimoara, ne iz bilo čijih "saveta i uputstava", već direktim iskustvom spoznaje Onostranog. Koliko ima ljudi danas u svetu koji se navodno bave magijom među ovih sedam milijardi koliko nas ima? Mnogo. Koliko je knjiga o magiji i raznih grimoara napisano? Isto tako, mnogo. �ta to znači? Kada bi to tako funkcionisalo onda bi ovaj svet vrveo od �ive magije, a s obzirom na stanje svesti dana�njeg čoveka i njegove egotripove, to dalje znači da bi ovaj svet bio najpre ispunjen svakovrsnim u�asima. Na sreću, �iva magija je dobro skrivena i veoma daleko od takvih.

Dakle, ukoliko informacije o Bara�aku�uu nisi dobio od ni�ih i njemu podčinjenih duhova i to kroz direktno iskustvo uvida u Onostrano, te informacije smatraj nepotpunim i nedovoljnim, pa čak i neadekvatnim. Kad su u pitanju duhovi, i njihova prva prizivanja, dobro obrati pa�nju na sve korespondencije koje se odnose na odabir mesta, vremena i načina obavljanja rituala te neophodna magijska sredstva. Takođe, prizivi se nikada ne vr�e u zatvorenom prostoru već otvorenom i na mestu u skladu sa prirodom samog entiteta (�uma, reka, jezero, more, čistina, brdo, proplanak itd). Samo magovi sa vi�edecenijskim iskustvom su u stanju da prizovu nekog duha bilo kada i bilo gde i to bez ikakvih sredstava.

Na kraju, ono �to je čak i najva�nije: Da li si uspostavio prisne veze sa svojim duhovima za�titnicima (čuvarima)? Ako njih nisi upoznao, onda se ni ukakve radnje usmerene ka Onostranom ne upu�taj. Duhovi za�titnici su prvi pravi učitelji, vodiči, pokrovitelji i za�titnici. Za�to ih spominjem u mno�ini? Zato �to ih je uvek najmanje dva a mo�e ih biti i vi�e. Jedan ili vi�e njih su uvek iz Kraljevstva Svetlosti, neki ih nazivaju Anđeli Čuvari, a drugi ili vi�e njih su uvek iz Carstva Tame, uglavnom ih nazivaju Demonima.

Nemoj ovo shvatiti kao moju nameru da te odvratim od tvog nauma, već kao upozorenje da obrati� pa�nju na sve ono na �ta se ona mora obratiti i to prvenstveno zbog mogućih posledica, a kakve mogu biti te posledice to zavisi isključivo od nivoa razvoja koji si dosegao. Ovakve informacije (o entitetima i njihovom prizivanju) ti niko ne mo�e dati, ni ja niti bilo ko, a ponajmanje ih mo�e� prikupiti iz knjiga. Zapamti, da sve stvari magijske spoznaje moraju doći kroz direktno iskustvo spoznaje Onostranog. Ono �to se u magiji mo�e preneti kao znanje jeste osposobljavanje za sticanje ve�tine da se otvori Kapija Bezdana. Prava, �iva magija počinje tek posle toga, a to je sasvim lični put.

 

 

 

 

Vrh strane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sva prava rezervisana

Copyright � 2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 16-02-2013 02:31