Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

  Alexanthorn

  Dnevničke beleke

  Razgovori s povodom

  Senke Glasnika

 Javna predavanja

  Predavanje 29

 

 Autobiografske bele�ke

  Magijski Dnevnik

 Lice i naličje

  Kontakt

 

 

 

Akad

 

BESKRAJNO PUTOVANJE DU�E

Javna predavanja, tribine, skupovi, �kola spiritualne magije

 

 

Predavanje dvadeset deveto

Kako zagospodariti sopstvenim umom

UČENJE O NI�EM UMU I NJEGOVOM PODČINJAVANJU VI�EM UMU

Kontrola uma - IV

Akad II

25.08.2013

 

Prema starim učenjima um mo�e biti ni�i ili nečisti um i vi�i ili čisti um. Ni�i um je instinktivan um ispunjen strastima i nekontrolisano se ispoljava, kako ka spolja�njem tako i ka unuta�njem svetu. Zapravo, ni�i um je u najvećoj meri okrenut telu i spolja�njem svetu, dok je vi�i um uvek okrenut unutra�njem svetu prema kojem oblikuje spolja�nji svet. Vi�i um je ispunjen čistoćom i on se gradi pokoravanjem ni�eg uma i njegovih ispoljavanja. Na ovaj se način oba uma stapaju u jedan. Nema uspe�ne meditacije bez vi�eg uma niti ima delatne magije sve dok vi�i um ne preuzme svu vlast nad ni�im umom. Postoji i treća vrsta uma o kojem govore stara učenja. To je uzvi�eni um koji je odlika Bo�anskih bića. O uzvi�enom umu ovde neću govoriti jer je to posebna tema koja izlazi iz okvira o kojem ovde imam nameru da govorim. Za sada je va�no razumeti ni�i um i besprekorno raditi na izgadnji vi�eg uma.

Vi�i um voli samoću, ti�inu, jednostavan �ivot, uzvi�eno mi�ljenje, proučavanje svetih knjiga i filosofske rasprave u dru�vu onih koji hodaju stazom spoznaje. Vi�i um je uvek koncentrisan na ono �to čini jer je po svojoj prirodi besprekoran. Takav um se mo�e prepoznati kroz govor, u izrazu lica i kroz oči. Kroz ove se kanale mo�e izgraditi mi�ljenje o osobi koja ima besprekoran um. Takav um krase vi�e �elje, plemenite te�nje, visoki ideali, istinska osećanja, milosrđe, saosećanje, čista nesebična ljubav, predanost, duhovnost, inspiracija, genijalnost. Sve ovo dolazi od vi�eg, čistog uma kojeg na kraju samo jedan korak deli od Uzvi�enog i Bo�anskog.

Ni�i ili nečisti um voli gradsku vrevu, puno priče, luksuzan �ivot, veliko dru�tvo, grubo mi�ljenje, čitanje svetovne literature i sebična dela. Ni�i je zato �to je on instinktivni um, nečist je jer je obhrvan svojim �eljama, strastima i sklonostima. Većina ljudi ima samo ovaj instinktivni um. Čak i takozvani civilizovani i obrazovani ljudi �ive na nivou instinktivnog uma. Njihova čula su veoma o�tra i precizna i oni jure za prefinjenim stvarima radi svog čulnog zadovoljenja. Oni se poistovećuju sa fizičkim telom i čulima. Oni ne znaju ni�ta o suptilnim svetovima i Sveumu koji je krajnje odvojen od tela i čula. Njihovo "ja" je fizičko, grubo telo iako znaju da postoji um. Čulno zadovoljstvo koje je glavna osobina ni�eg uma donosi bolesti i uni�tava moć razlučivanja. Okrenutost ka čulnom zadovoljstvu um čini nečistim. Stoga je neophodno obuzdati čulno zadovoljstvo realizacijom unutra�njeg Jastva u kojem le�i bla�enstvo.

O�tar, suptilan, jednousmeren i čist um je neophodan za bilo koje uzvi�eno delo. Čak ni proučavanje svetih knjiga i drugih spisa nije moguće bez izgađenog vi�eg uma. Grub, ni�i ili praktičan um sa sebično�ću i po�udom, apsolutno je nesposoban za duhovnu spoznaju i filosofsko rasuđivanje. On jednostavno nije u stanju da razume poruke zapisane u knjigama. Sebičnost zaklanja razumevanje i predstavlja otrov �ivota. Um pun svetovnosti je uvek spreman da upije svakakve misli i informacije za koje prijanja i te�i da ih sprovede u delo bez ikakvog razumevanja ni svrhe ni cilja. On ne mo�e da usvoji suptilne filosofske ideje jer je neosetljiv i ne mo�e pravilno da vibrira da bi ih primio. Ekser mo�ete veoma lako zakucati u drvo, ali ne i u stenu. Ni�i um se mora pročistiti da bi postao jedno sa vi�im umom jer se jedino kroz vi�i um mo�e sagledati Priroda Stvarnosti. Ako vam je prozor na kući prljav, te�ko ćete jasno razlučiti �ta je �ta napolju. Ili, ako um uporedimo sa ogledalom, sasvim je sigurno da nećete jasno videti svoje lice ukoliko je ogledalo prljavo. Slično tome, ako je um prljav vi ne mo�ete jasno videti ni Jastvo niti Prirodu Stvarnosti. Du�a neće zasjati punim sjajem sve dok se um ne očisti, a za to je potreban svakodnevni napor. Ovo uvek imajte na umu kao ideju vodilju.

Nečisti um koji je prepun obmana i koji je domaćin svakojakim mislima je neprijatelj Čistog Sopstva. Ovaj zloćudni i prilično moćni obmanjivač je izvor sve patnje i strahova i uni�tavalac duhovnog blaga i svega plemenitog. Istinski neprijatelj na�eg bića je upravo ovaj nečisti um koji je prepun obmana, strasti, �elja i koji je domaćin svim ostalim nečistoćama. Nečisti um će pokvariti čoveka na različite načine kroz "zadovoljstva" i mnogobrojna "u�ivanja" u ovom svetu. Naravno, ne mo�ete ga uni�titi ali ga mo�ete pobediti pomoću vi�eg uma i time postići večno bla�enstvo i duhovno prosvetljenje. Tada i samo tada ćete postići večni, beskonačni mir i bla�enstvo Sveuma. Samo tada ćete postati mag i do�iveti oslobođenje već u ovom �ivotu.

Vi�i i ni�i um se kreću u potpuno suprotnim pravcima. Vi�i um spaja i sjedinjuje, a ni�i odvaja i razgrađuje. Glas ni�eg uma je zavodljiv i glavno je oruđe ega. Kada um pročistite i čujete glas savesti, znajte da je to vi�i um koji uzrasta i poni�tava ni�i nečisti um. Jedino ako uklonite ni�i um pomoću vi�eg uma zadobićete vrhovno znanje i bla�enstvo.

Kao rezultat proči�ćavanja uma javlja se senzitivnost, tako da ga kakav zvuk ili opa�anje mo�e lako uznemiriti ili �okirati, a takođe mo�e vrlo jasno osetiti svaki pritisak. Aspirant mora biti senzitivan, ali istovremeno mora imati i telo i nervni sistem pod kontrolom. �to senzitivnost postaje veća, to je zadatak te�i. Mnogo je različitih zvukova koji neprimećeni prolaze pored običnih ljudi, ali koji jednu senzitivnu osobu izuzetno uznemiravaju. Isto tako običan čovek neće mnogo toga videti, pogotovo ne stvorenja koja se promaljaju iz astralnog sveta u ovaj na� pojavni, dok će senzitivan čovek će opa�ati sve i mo�e biti prilično uznemiren svim tim stvarima koje vidi. Aspirant mora dati sve od sebe da bi prevazi�ao ovu senzitivnost, a to će postići samo potpunom kontrolom ni�eg uma.

Proči�ćavanje uma je tek prvi korak. Kada se proči�ćavanje zavr�i, prirodna tendencija uma je da te�i ka oslobođenju. Stoga, ako je um proči�ćen od svih nečistoća takav um će postati potpuno miran. Tek tada on mo�e ući u proces sjedinjavanja sa Sveumom.

Stari mudraci su govorili: Pobeda nad umom je najveća pobeda. Ako pobedite um, pobedili ste ceo svet.

U drevnim spisima ćete uvek naići na ezoterična i egzoterična tumačenja. Iz tog razloga vam je potreban učitelj, jer je izuzetno te�ko shvatiti ezoterično, unutra�nje značenje. Uzmimo za primer poznati indijski spev Ramajana. U Ramajani se skriva jedna od najvećih tajni. Ta tajna je učenje o pokoravanju uma. Opisana je u priči o ubijanju desetoglavog čudovi�ta Ravane sa ostrva Lanka, �to predstavlja poni�tenje deset lo�ih misaonih vrtlo�nih sila koje vladaju umom.

Sa ove strane je materija, svet u kojem �ivimo na�e materijalne �ivote, ali na drugoj strani, u Onostranom je čist Duh. Um predstavlja most između ova dva sveta. Kada pređete most (Prelazak Bezdana), odnosno kada uspostavite vlast nad umom, spremni ste da otvorite svaku Kapiju Onostranog sveta i do�ivite spoznajno iskustvo jedinstva sa Sveumom. Moć stiče samo onaj koji je pobedio um. Ako je um pod kontrolom, malo je va�no da li �ivite u palati ili u pećini, da li radite svetovne poslove ili sedite u meditativnom tihovanju. Zaista je retko sresti um na koji ne utiču uznemirenja ovog sveta. Kao �to toplota nije odvojena od vatre, tako ni uznemirenja koja potresaju um nisu odvojena od njega. Kada se um odvoji od ovih uznemirenja, on prestaje da postoji. Neprekidnom spoznajnom usredsređeno�ću i ispitivanjem treba oduzeti svu snagu svetovnim uznemirenjima. Istinska sloboda se stiče oslobođenjem od uma. Odraz Jastva u umu se ne mo�e opaziti kada um nije slobodan od svojih uznemirenja, isto kao �to se odraz Meseca na povr�ini uzburkane vode ne mo�e videti ni opaziti. Da bi postigao samorealizaciju, čovek mora neprekidno da se bori sa umom ne bi li ga pročistio i stabilizovao. Samo snaga volje mo�e kontrolisati um i zaustaviti njegove oscilacije. Ako je um oči�ćen od svih nečistoća i svetovnih prljav�tina, postaće izuzetno miran. Sve oscilacije uma će tada nestati. Tek tada dolazi kraj ego obmanama koje prate čoveka od rođenja do smrti. Nema drugog sredstva na ovoj Zemlji kojim bi se pre�ao Bezdan. do kontrole nad antagonističkim umom. Aspirant koji ula�e svakodnevni napor u postepeno i lagano napu�tanje strasnog uma, svaki korak sam po sebi predstavlja transcendentalno iskustvo koje se do�ivljava kao da mu je sa pleća pao veliki teret. Zaista, nijedna druga Staza Spoznaje nije tako korisna kao ova. Ako ovladate umom i steknete istinsko Znanje ili Prosvetljenje, po�to ste uni�tili ego i potčinili svoja čula, nesumnjivo ćete se osloboditi okova i svih svetovnih vezujućih sila. Razlike kao �to su "ja", "ti", "on" će nestati i sva uznemirenja, dosada, patnja i bol nestaće zajedno sa poni�tenjem uma, odnosno sa ovladavanjem umnim ispoljavanjima.

Ovde bi se moglo postaviti pitanje: Ko mo�e da kontroli�e um? Samo onaj čovek kojeg krasi istrajnost i strpljenje mo�e biti vičan ovom poslu. Vreme ovde ne igra nikakvu ulogu. Neko će ceo posao zavr�iti za svega nekoliko godina magijske obuke. Drugi će pak ceo �ivot potro�iti ne stigav�i da zavr�e započeti posao. I u tom slučaju s novim �ivotom, nastaviće ba� tamo gde su stali u predhodnom. Samo onaj ko nikada ne započne da radi na sebi nikada i neće dočekati plodove bo�anskog bla�enstva. U prilog ovome, ispričao bih vam jednu priču iz indijske tradicije.

Jedna ptica je izlegla svoja jaja na obali mora. Nai�li su talasi i odneli joj jaja. Ptica se veoma razljutila. Po�elela je da isprazni okean pomoću svog kljuna. Ulo�ila je svu svoju energiju u pra�njenje okeana. Kralj ptica se sa�alio na nju i do�ao joj u pomoć. I Narada mirotvorac, takođe je do�ao da joj pru�i pomoć. Kada je kralj mora sve ovo video, dobro se upla�io. Ptici je vratio sva njena jaja uz izvinjenje i naklon. Dakle, aspiranti koji te�e da savladaju um, treba da imaju isto ovakvo strpljenje i neumornu istrajnost kao to je imala ptica koja je poku�avala da isprazni okean svojim malim kljunom. Morate imati odva�nosti ili spremnosti da ukrotite sopstveni um. Kroćenje lava je daleko lak�e od kroćenja sopstvenog uma. Tek kada aspirant ovlada sopstvenim umom, tada će biti u stanju da veoma lako ukroti i umove drugih ljudi.

Um čovekov, ni�i um kakav jeste kod većine ljudi, uzročnik je ropstva. Samo proči�ćen, vi�i um donosi oslobođenje. Vi�i um poseduje sposobnost razlučivanja, kojim sebe oslobađa ropstva, a ni�i um karakteri�e imaginacija koja ga vezuje za svet. Prema tome, um je taj koji vezuje čoveka za ovaj svet. Tamo gde ni�i um ne postoji, nema ni ropstva. Um imaginira kroz nerazlučivanje i neznanje da je du�a ograničena i sme�tena u telu i tako zaključuje da je du�a zarobljena. Um se identifikuje sa telom i pojavnim (materijalnim) svetom i oseća da je on "ja" te tako misli: "Ja sam ovo telo, ja sam zarobljen." Egoistični um je su�tina ropstva. Takav se um uni�tava takođe umom isto kao �to se otrov zmijskog ujeda otklanja njegovim protivotrovom koji je zapravo jestivi otrov od iste zmije. Kada nagazite na trn, mo�ete ga izvaditi samo drugim trnom.

Morate se čuvati svih lo�ih modifikacija i neuspeha va�eg sopstvenog uma. Um je poput deteta koje se igra. Istrajne energije uma moraju se preliti u kanale za preno�enje istine. Um se mora ispuniti čistoćom i uve�bati da neprekidno misli i opa�a istinsku Prirodu Stvarnosti. Sistem magijske obuke zahteva od nas da prođemo čitav razvojni put kroz mentalnu i duhovnu disciplinu i to po sistemu korak po korak. Sve dok se ne savlada jedan, ne sme se prelaziti na drugi. Ako ve�bate, to jest ako na ovaj način primenjujete tehnike i uputstva, postaćete besprekorni i neustra�ivi. Dr�ite se svakog koraka tokom obuke čvrsto poput pijavice. Samo na ovaj način je moguće postići rezultate. Morate raditi na sebi svakoga dana onoliko koliko mo�ete i bez opterećenja, ali je va�no da to bude svakoga dana. Na ovaj način, vremenom ćete doći u stanje da ovladate svojim celokupnim bićem. Samo tako se stiče smirenoumlje iz kojeg izvire snaga volje.

Put magijske spoznaje je te�ak, trnovit i strm. Trnje koje se nakupi tokom pute�estvija, mora se povaditi uz veliko strpljenje i pa�nju. Neki trnovi su unutra�nji, a neki spolja�nji. Po�uda, pohlepa, bes, obmana, ta�tina i slično, su unutra�nji trnovi. Dru�tvo svetovnih ljudi, a posebno onih lo�ih osoba je najgori od spolja�njih trnova. Stoga, nemilosrdno odbacite lo�e dru�tvo. Uvek posmatrajte svoj um i gledajte �ta on radi. Čak i samo ove dve stvari su dovoljne da se vremenom uspostavi vlast nad ni�im umom. Zaista je neophodno da svakodnevno proučavate sebe. Tako se stiče sopstveni unutra�nji �ivot. Neka jedan deo va�eg uma i ruke sve izvode mehanički. To je neophodno jer �ivimo u ovom pojavnom svetu, ali drugi deo uma mora neprestano biti usmeren ka unutra�njoj spoznaji. Ovo vodi do potpunog (integralnog) razvitka. To je ravnote�a (balans) između svetovnog i duhovnog pri čemu sve ono svetovno biva oduhovljeno. Postoje učenja koja pozivaju na jednostran razvitak, ali to nikako nije dobro.

Da bi se um doveo pod kontrolu, neophodne su dve stvari, a to su upravljanje eterom, odnosno �ivotvornom silom kroz svesno disanje i odricanje od vezanosti. Pod ovim drugim se podrazumeva odvajanje, ne od sveta, već samo od �udnje za privlačno�ću prema bićima i objektima sveta. To znači da mo�ete u potpunosti �iveti svetovnjačkim �ivotom, ali pod uslovom da sačuvate individualnost i razvijete mentalnu odvojenost koja podrazumeva da va�a samostalnost ničim ne bude ugro�ena niti uslovljena. Kontrola daha određuje brzinu uma i smanjuje količinu mi�ljenja. Takođe, otklanja prljav�tinu i sve nečistoće natalo�ene u umu, i sprečava nove nečistoće da um obuzmu i u njemu se nastane. Za kontrolu uma kroz svesno disanje neminovno je zadr�avanje daha. Neophodno je da svakodnevno praktikujete svesno disanje (udah, zadr�avanje daha, izdah i zadr�avanje praznih pluća) redovno i ritmično. To jedan od najboljih načina za proči�ćenje uma.

Naravno, ima jo� mnogo načina kojima se mo�e dostići ono �to nazivamo smirenoumljem. Mir uma nastaje i kao posledica iskorenjivanja �elja. Odricanje od �elja kroz njihovo razlučivanje predstavlja svojevrsnu ve�bu kojom se um čisti i dovodi pod svesnu kontrolu. Kada se u umu pojavi �elja, nemojte je ispuniti. Neka vam to postane ve�ba. Ovim se um obuzdava nedopu�tanjem da on izađe napolje ili da se opredmeti. Obuzdavanje spolja�njih aktivnosti i čula vode ka poni�tenju �elje. Na primer: ako se odreknete �elje da pojedete bananu to je odricanje od �elje. Tada ne dopu�tate da se pojavi ni jedna misao vezana za bananu čime se �elja iskorenjuje. Ovo nazivamo unutra�njim uzdr�avanjem. Međutim, ako ne dopustite sebi da odete do prodavnice gde biste kupili bananu, ili ako ne dopustite očima da gledaju banane i ako ne dozvolite jeziku da ih okusi, to je obuzdavanje čula. U praksi, to je spolja�nje uzdr�avanje. Iako ve�ba odricanja od �elje ne uključuje i ve�bu obuzdavanja čula jer se čula neće pokrenuti i delati bez pomoći uma, ve�ba obuzdavanja čula je ipak potrebna i ona treba da se izvodi uporedo sa ve�bom odricanja od �elje. Praktikovanje samo jedne od ove dve ve�be neće biti od velike koristi, jer neprijatelja �elju morate napasti spolja i iznutra. Samo na taj način ćete uspeti da kontroli�ete um vrlo lako. Samo tada će um biti pod savr�enom kontrolom. Sve ovo ne znači da �elje treba iskoreniti, već ih treba samo staviti pod svesnu kontrolu odnosno, treba dovesti sopstveno biće u stanje da se ne pona�a nagonski (instiktivno). Kada uspete na ovakvim ili sličnim jednostavnim primerima da savladate svoj um, to ćete s lakoćom moći da učinite kasnije i kad su neke mnogo te�e i opasnije stvari u pitanju.

Slično ovome je i praktikovanje bestrasnosti. Aspiranti koji ve�baju bestrasnost se mogu nazvati pravim ukrotiteljima svojih umova. Bestrasnost se odnosi na �udnju za objektima ili drugim bićima. Ovo je drastično sredstvo za proči�ćenje uma, jer raskida okove vezanosti. Dalje, polako i sigurno treba uspostavljati kontrolu nad svim umnim centrima zadovoljstva kao �to su u�ivanje u ukusnim jelima, slu�anju muzike, bespotebne i besmislene priče i ogovaranje, seksualno u�ivanje i slično. Koji god objekat da se dopadne umu, on mora biti napu�ten. Na kojem god objektu um neprekidno boravi, o kojem često razmi�lja, mora ga napustiti. Ako obo�avate jabuke, prvo se njih odreknite. Zadobićete veliki mir, snagu volje i kontrolu uma.

Pretpostavimo da volite ukusnu �niclu, gro�đe i kolače. Donesite odluku da se odreknete kako njih tako i �elje za njima. Nakon nekoliko nedelja, �udnja ili če�nja za njima će se smanjiti i polako nestati. Svakog dana morate posvetiti izvesno vreme svesnom disanju i meditaciji. Na taj način pomenuti objekti koji su vas privlačili, će vam najpre izgledati kao ne nu�no neophodni a kasnije čak i odbojno. To je znak istinske bestrasnosti i poni�tenja uma. Kada vam svi objekti ili privlačne pojave izazovu suprotna osećanja od onih koje ste imali ranije, znajte da je um pobeđen. Kada se um promeni, objekti koji su vam pru�ali zadovoljstvo ranije, sada prema njima nećete osećati nikakvu naklonost niti uslovljenu vezanost. To je zaista znak uspe�nog savladavanja uma. Stvari koje su vas do tada lako uznemiravale, sada vas neće doticati. Situacije koje su vas iritirale sada to vi�e ne čine. Stekli ste snagu, moć i istrajnost, moć otpora, moć da se nosite sa problemima. Određene neljubazne reči drugih ljudi koje su vas nekada mučile i iritirale, vi�e vam neće stvarati nevolje niti bilo kakve osećaje. Čak i ako postanete iziritirani i poka�ete znake ljutnje, u stanju ste da se brzo smirite. Sve su ovo znaci da ste stekli mentalnu snagu i moć volje. Kada se u umu javi mir i indiferentnost prema svim zadovoljstvima i kada se moćna čula okrenu ka unutra, a zaslepljenost uma nestane, samo tada sve uzvi�ene reči mudrih mogu ući i ispuniti va� um kao �to belo platno potopljeno u crvenu boju postaje savr�eno crveno.

Um je povodljiv, nemaran i bezbri�an. Zbog toga morate kontrolisati ovu prirodu. �elja za udobnostima i lagodno�ću je ukorenjena u umu. Aspiranti moraju biti veoma pa�ljivi i obazrivi. Ne poku�avajte da ispunjavate svoje �elje. Ovo je jedan način kontrolisanja uma. Ne smete prijanjati za stvari kojih ste se jednom odrekli. Uvek kada napustite neki objekat, �elja za njegovim posedovanjem postaje o�tra i sna�na nekoliko sledećih dana. Ona uznemirava va� um. Budite mirni. Čvrsto se dr�ite svoje odluke. �elja će oslabiti i naposletku umreti. Kad god um po�eli da vrati objekte koji su odbačeni, posvetite se razlučivanju njene vrednosti i stvarne potrebe. Um će ustuknuti pred ovakvim unutra�njim dijalogom i smiriće se.

Umu ne smete pru�ati zadovoljstva ili mu udovoljavati. Ako svoje prohteve povećate samo jednim objektom, njihov broj će početi da raste. �elje za njima će se ređati jedna za drugom. Ako umu dopustite danas jednu stvar, sutra će tra�iti dve i to će se svakodnevno povećavati. Um će postati sličan razma�enom detetu. Ako ne upotrebite batine razmazićete dete: ovo se mo�e primeniti i na um. On je gori od deteta. Moraćete ga kazniti postom za svaku ozbiljniju gre�ku. Usmerite svoja čula ka pravim stvarima. Ne dopustite im da se pokrenu ni za milimetar. Kad god vam neko čulo podigne svoju glavu, vi ga udarite sna�nom meditacijom. Ovakvom ve�bom ćete dobiti potpuno skoncentrisani um. Oni koji bez �udnje za objektima iste izbegavaju, mogu se nazvati vladarima svojih umova. Tada dolaze u stanje da mogu te objekte koristiti kad god to stvarna potreba iziskuje u onoj meri u kojoj je to zaista potrebno.

Oni koji nisu zadovoljni ničim �to im se de�ava u �ivotu, imaju veoma slab um. Zadovoljnost uma u svakom trenutku je velika vrlina. To je jedan od četiri stuba unutra�njeg hrama. Ako imate ovu vrlinu, ona će vas odvesti do najvi�ih postignuća. Slo�ite se sa svime �to vam dolazi umesto da se �alite. To znači da treba iskoristiti svaku �ansu. Na taj način čovek brzo napreduje, stiče veliku mentalnu snagu i smirenost uma. Iritabilnost tada i�čezava i razvija se moć istrajnosti i strpljenja. Ako morate da �ivite usred buke nemojte se na to �aliti, već iskoristite tu okolnost. Spolja�nja uznemirenja se mogu upotrebiti za ve�bu koncentracije. Morate razviti sposobnost da delate neuznemireno bez obzira �ta se pored vas de�ava. Moć se javlja ve�bom i koristi se na bezbroj načina. Ako naučite da radite u svakakvim okolnostima, znatno ćete napredovati i steći zavidnu mentalnu kontrolu.

Ukoliko vam nije jasna ideja o prirodi uma, ne mo�ete ga zauzdati. Uzvi�ena misao kontroli�e um, a gruba ga uznemirava. Za čoveka je neophodno da se dru�i sa duhovnim ljudima, a da izbegava dru�tvo svetovnih. Dru�tvo duhovnih ljudi igra ogromnu ulogu u uzdizanju uma. Nema boljeg načina jer takvo dru�tvo temeljno menja um i struje njegove ostra�ćene prirode. Savladajte svoj um neznanja stalno bivajući u prisustvu učenih ljudi. U odsustvu takvog dru�tva, boravite u dru�tvu knjiga koje su napisali mudri ljudi i Svetih knjiga koje se tiču duhovne spoznaje. Proučavanje inspirativnih knjiga poma�e duhovnoj predanosti, ali ako preterate u čitanju to mo�e dovesti do stvaranja nejasnoća (konfuzije) u umu. Knjige treba čitati sa promi�ljanjem (kontemplativno) tako �to ćete pročitati jedan deo a onda o svemu dobro razmisliti i uporediti sa već stečenim znanjima. Najbolje je proučavati ovakvu literaturu neposredno nakon meditacije. Ovo će svakako uzdići va� um.

Um je iluzoran i ako razuzdano juri ka čulnim objektima, čovek zapada u kand�e iluzije. Ego operi�e iluzijama pomoću uma. Ovaj ni�i impulsivni i instinktivni um vas uvlači u svakakva mizerna čulna zadovoljstva i obmanjuje vas na razne načine. Ovo i te kako dobro znaju moderni tvorci reklama i podstrekači potro�ačkog dru�tva. Iluzija, putem svoje moći, budi milione misli, �elja i imaginacija u umu. Va�a čula tada postaju lak plen imaginacijama. Ni�i um nikada ne mo�e obmanuti onog koji ima sna�nu moć razlučivanja između stvarnog i nestvarnog, između zaluđivanja bespotrebnim stvarima i onim koje su zaista potrebne. Iluziju je lako otkriti ukoliko čovek poseduje moć razlučivanja i odlučivanja. Putem ovih moći gradi se Volja koja je u stanju da sve kontroli�e. Upravljajte ni�im umom pomoću vi�eg uma i upotrebite zdrav razum uvek iznova kada vas objekti uznemiravaju i obmanjuju. Čak i kada razum odagna veo iluzije čula koji prekriva um, on se i dalje vraća onim stvarima koje ga obmanjuju kao �to se fatamorgana uvek iznova pojavljuje u pustinji. Upotrebljavajte svoj razum sve dok se ne ustoličite u znanju. Moć neznanja je toliko velika da vam mo�e uni�titi �ivot.

Trebalo bi poku�ati uni�titi ne samo opterećujuće misli već i one misaone vrtloge koji sopstvo identifikuju sa telom. Kontrola uma uključuje kontrolu ega i poni�tenje malog "ja", to jest, la�ne samoarogantne ličnosti. Kada učenik pristupi učitelju, on mu ka�e "Isprazni sebe i ja ću te ispuniti." Značenje je sledeće: "Uni�tite svoj egoizam i bićete ispunjeni uzvi�enim znanjem." To pra�njenje podrazumeva obuzdavanje svih mentalnih modifikacija, odnosno umnih ispoljavanja. Ovaj proces pra�njenja ili "pra�njenje uma" je naporan posao. Međutim, intenzivna neprekidna praksa će uroditi plodom. U pogledu ovoga nema sumnje. Mo�ete se uzdići do visina nepokolebljive besprekornost samo pomoću rigorozne discipline i odatle dostići darovite du�e sveta koje imaju dalekose�ne vizije i u�ivaju vi�i, Bo�anski �ivot. Ako je um oslobođen svih misli koje pripadaju "ja", onda će kroz meditaciju moći da napusti svaku patnju i odmori se u subjektivnom bla�enom Sveumu. Suočavanje sa egom, svojim sopstvenim slabostima i zavisnostima, odnosno njihovo konačno prevazila�enje, verovatno je najte�a dosti�na stvar koju mo�emo odabrati u svom �ivotu, ali je sasvim sigurno da je to i jedina stvar istinski vredna truda koju mo�emo odabrati u svom �ivotu.

Sa umom se ne treba boriti, jer je to čisto gubljenje energije. To je veoma naporno i iscrpljujuće za snagu volje. Sve prepreke, svi uznemiravajući faktori, sve emocije će nestati same od sebe. Poku�ajte, praktikujte, osetite i realizujte korisnost metode razlučivanja, to jest, proučavanja i razotkrivanja stvari onakvih kakve jesu. Savr�ena kontrola uma se mo�e postići samo pomoću moći razlučivanja. Svesno disanje, meditacije i razne druge metode samo su pomoćna sredstva. Ako nema spoznaje stvari onakvih kakve jesu, onda nema ni savladavanja ni�eg uma. Nemojte dopustiti da vas padovi obeshrabre, već nastavite da dajete sve od sebe. Ne zadr�avajte se na svojim padovima i gre�kama. Samo ih posmatrajte kako biste otkrili razlog zbog kojeg ste pogre�ili, a zatim, poku�ajte ponovo. Ako budete ovako radili, otklonićete tendencije koje vas vode ka njima. Ne uzbuđujte se previ�e oko malih padova i nikada se nemojte zaustavljati nad njima.

Neki ljudi imaju naviku da poku�avaju da učine jednu stvar dok razmi�ljaju o drugoj. Takvi ljudi nikad ne uspevaju u svojim poku�ajima. Misleći deo uma treba da radi u skladu sa delatnim delom uma. Dok pa�nja počiva na jednom objektu, na�e misli ne smeju da lutaju ka drugim objektima. Dok čitate, mislite samo o čitanju. Nemojte razmi�ljati o tome �ta ćete pojesti. Dok jedete, ne razmi�ljajte o čitanju. Često uzrok pada le�i u poku�aju da razmi�ljate o vi�e stvari u jednom trenutku. �ta god da upra�njavate doslovno to i sprovodite. Nemojte reći sebi: "Učiniću onoliko koliko mogu." Ovaj izraz "koliko mogu" će ulenjiti um. Um će jednostavno čekati priliku i spremno uskočiti pri prvom isku�enju, čim se ta prilika pojavi. Stoga budite dosledni.

Uobičajeno je da um razuzdano trči i sledi svoje sopstvene i omiljene �elje. On se uvek menja i luta. On skače sa jednog objekta na drugi. On je nepouzdan. �eli raznolikost. On je poput lo�e dresirane �ivotinje ili razma�enog deteta kojem su roditelji pru�ili mnoga zadovoljstva. Umovi mnogih od nas su nalik ovakvoj mena�eriji divljih �ivotinja, od kojih svaka sledi svoju sopstvenu prirodu i ide svojim putem. Obuzdanost uma je većini ljudi nepoznata. Ova navika lutanja uma se manifestuje na različite načine. Morate biti uvek budni kako biste kontrolisali naviku uma da luta. Um se mora istrenirati da ostane na jednom mestu �to du�e. Ovo se prvenstveno odnosi na one koji pristupaju različitim paradigmama i proučavaju ih uporedo. To nije dobro. To stvara konfuziju u umu. Treba proći jedan sistem pa tek onda drugi, treći itd. Treba se zadr�ati na na jednom spiritualnom cilju i pod jednim vođstvom. Kada uzmete neku knjigu da proučavate, zavr�ite je pre nego �to uzmete neku drugu. Kada prionete na neki posao, potpuno se posvetite tom poslu i zavr�ite ga pre nego �to pređete na drugi posao. Jedna stvar u jedno vreme i to dobro obavljena, veoma je korisno pravilo koje čovek treba da sledi. Tek kad se paradigme na ovaj način spoznaju, moguće je njihovo komparativno proučavanje, pa čak i spajanje. To je i veoma dobro pravilo za uspe�an �ivot u bilo kom smislu.

Disciplinujte um. Usmerite se na jednu ideju u jednom trenutku i zadr�ite se na njoj neko vreme. Nemojte biti poput koze koja pase nekoliko sekundi na jednom delu livade, a zatim iznenada skoči na sasvim drugi kraj, iako je na prvom delu livade ostalo sasvim dovoljno trave. Um vas isku�ava i obmanjuje uz pomoć objekta. Udaljena mesta vas privlače samo na prvi pogled. Dok ne dobijete objekat, on će vam se činiti veoma prijatnim na daljinu. Kad ga zaista dobijete, on postaje izvor dosade. Objekti su uvek obmanjujući, čak i za mudrog čoveka. Istinski mudar čovek je onaj koji mo�e da otkrije iluzornu prirodu objekata. Takođe, um vas uvek isku�ava da menjate prizore koji vas okru�uju. Sve je to uzaludni trik uma da bi vas odvratio od cilja. Uvek upotrebljavajte svoju ve�tinu razlučivanja.

Ne dopu�tajte umu da tumara kao muva bez glave. On vam je poput uličnog psa lutalice koji vođen mirisima se kreće u svim pravcima i to za veoma kratko vreme. Pomoću čula, kao organa uma, on biva privučen svim i svačim. Naredite li umu da uradi ne�to �to ne voli, on će se pobuniti, a ukoliko mu povlađujete i laskate on će vas poslu�ati. Svakome se ovakve i slične situacije događaju takoreći svakodnevno. Na primer: Prolazite pored nekog izloga sa patikama i odjedanput čujete kako vam um �apuće: "Hajde da uđemo unutra i kupimo ove lepe patike". Ako se malo trgnete pa priupitate svoj um: Za�to da kupim ove patike kad već imam ove skoro kao nove"? Tada će on nastaviti da vas "obrađuje" govoreći vam kao su ove patike lepe i kako vam ba� trebaju nove sa ovakvim bojama. Pri tom vas ubeđuje kako je to presti�no i kako će vas drugi ljudi gledati kao na nekog ko uvek ima dobru i kvalitetnu obuću. Onda vi popustite, uđete i kupite nove patike. Um morate uvek dr�ati pod kontrolom. Samo tako ćete biti ispunjeni punoćom �ivota i zadovoljstvom. On mora biti uvek spreman da vas poslu�a i da izvr�ava va�e naredbe. Zato, i ako popustite u ovakvoj situaciji obavezno postavite svom umu pitanje: "O ume, jesi li sada zadovoljan? Da li u�iva� u novim patikama?" On će skoro uvek u sličnim situacijama pognuti svoju glavu posramljeno. Uvek se dr�ite promi�ljanja i razlučivanja o stvarnoj vrednosti objekata, kao i o njihovoj stvarnoj potrebi. Vremenom, um će napustiti sve svoje stare navike i postati va� istinski prijatelj, vodič i učitelj svojim ispravnim savetima koje će vam davati na putu dostizanja najvi�ih ciljeva. Ako se um li�i svojih centara za zadovoljstvo čulnim objektima, on će postati bestrastan i prirodno će se okrenuti ka uzvi�enom. Odrecite se svega mentalno i pokorite um kroz postignuće duhovnog znanja. Na ovaj način nećete biti vezani za objekte. Samo istrajnim ulaganjem napora i energije mo�ete postići bogatstvo oslobođenja od svih vezujućih sila koje donose samo bol.

Um je, prosto rečeno, gomila navika. Lo�e navike, ali i predrasude kojima nas obasipaju od najranijeg detinjstva, iako su naizgled mnoge odbačene, ostaju skrivene u čovekovoj prirodi te će svakako isplivati na povr�inu uma u odgovarajućoj prilici. Ako promenite navike, mo�ete promeniti i svoj karakter. Ako posejete neku akciju, po�njećete naviku. Ako posejete naviku, po�njećete karakter. Ako posejete karakter, po�njećete sudbinu. Navike se nalaze u svesnom umu, ali kada se ukorene neprekidnim ponavljanjem, one tonu u dubine nesvesnog uma i postaju "druga priroda", odnosno steci�te poriva koji preuzimaju upravljanje �ivotom. Iako je navika druga priroda, ona mo�e biti promenjena novom zdravom, odgovarajućom navikom sna�nije prirode. Vi mo�ete promeniti bilo koju naviku pa�ljivim ulaganjem napora i istrajno�ću. Zaista, svaka navika se mo�e postepeno promeniti razvijanjem novih navika. Novim ve�banjem mo�ete promeniti, recimo, naviku da prilegnete posle dobrog obroka, �to je inače veoma nezdravo. Izađite i pro�etajte posle jela, bar na kratko, ili se posvetite nekoj drugoj aktivnosti. Um će se u početku sna�no opirati ovoj promeni, ali vremenom će pokleknuti i s rado�ću će obavljati novu, dakako zdraviju naviku. Slično tome novim načinom mi�ljenja mo�ete promeniti svoju sudbinu.

Um ne voli promene, naročito nagle. Nije ljubitelj ni novih ideja. Zbog toga morate ulo�iti napor da ne budete rob jedne ideje. Kad god dobijete nove zdrave ideje, stare ideje se moraju napustiti. Ogromna većina ljudi su robovi starih prevaziđenih ideja. Oni nemaju snagu da promene stare navike uma i stare ideje. Kada čujete nove i uzbuđujuće vesti, vi se uzbudite. Kada vidite neku novu stvar, vi ste zapanjeni. To je prirodno. Jo� gore je sa novim idejama. Um se kreće u kolotečini starih uskih kanala. On je direktno i indirektno privučen omiljenim ili voljenim idejama. On se bespotrebno lepi za jednu ideju i nikad je ne napu�ta. Veliki je blagoslov za um kada usvoji neku novu ideju. Kad god za�elite da predstavite umu neku novu, zdravu ideju i pri tom izbacite staru, prevaziđenu ideju, um se bori protiv nje i �estoko se opire. Ako ne ide glatko sa odbacivanjem stare ideje, vi postavite novu ideju pored stare i ona će polako ići uporedo sa starom. U početku će se um mo�da sna�no opirati, ali kasnije, uve�bavanjem, i ta će prepreka biti otklonjena.

U umu postoji večita borba između prirode i volje, između starih svetovnih i novih duhovnih navika. Uvek kada poku�ate da promenite lo�u naviku i uspostavite neku novu, započeće unutra�nja bitka između volje i urođene prirode. Ako poku�ate da odstranite ljutnju, po�udu i slično, one će povikati: "Hej, pa ti si nam dao dozvolu da na du�e vreme boravimo u tebi. Za�to sada hoće� da nas otera�? Mi smo ti u velikoj meri bile od pomoći u vreme tvojih uzbuđenja i strasti. Mi imamo pravo da ostanemo ovde. Mi ćemo istrajati u tome i opirati se svim tvojim naporima da nas otera�. Uvek ćemo uznemiravati tvoje napore i meditaciju, i stalno ćemo se iznova vraćati." I zaista je tako. Urođena priroda ukorenjenih navika i predrasuda će dati sve od sebe da povrati svoje stare navike. Nikada ne posustajte. Volja mora na kraju pobediti. Čak iako vam ne uspe jednom ili dva puta, nije va�no. Ponovo ulo�ite napor. Konačno, čista volja, sna�na i nepobediva će uspeti. U pogledu ovoga nema sumnje. Kada vam razum ojača, kada postanete mudriji proučavanjem, kroz susrete sa mudrijima i meditacijom, va� um će biti dobro pripremljen kako bi u svakom trenutku prihvatio nove, zdrave i racionalne ideje, a odbacio sve ono �to je staro i prevaziđeno. Ovo je put zdravog razvitka uma.

Um je jedini instrument bez kojeg nema delanja. Zbog toga morate znati kako da ga dobro odr�avate. Kada se u umu pojave emocije, raspolo�enja, osećanja, privučenost spolja�njim objektima, ili bilo �ta slično, izdvojte ih i proučite njihovu prirodu, secirajte ih i analizirajte poput hirurga. Nemojte se identifikovati sa njima. Pravo "ja" je u potpunosti odvojeno od njih. Ono je samo tihi svedok. Ovladajte svojim impulsima, emocijama i raspolo�enjima i izdignite se iznad pozicije roba do pozicije duhovnog kralja koji mo�e njima da vlada svojom moći i silom. Zbacite sa sebe tiraniju uma koji vas je dugo vremena sputavao, tiranisao i sve do sad vas iskori�tavao. Uspravite se hrabro poput lava. Priznajte veličinu va�eg pravog Jastva i budite slobodni. Morate postati vrhunski vozač suptilne i moćne "ma�ine uma". Zato upotrebite sve mentalne sposobnosti u svoju korist i ćm će vremenom postati sasvim dobar i poslu�an sluga kada naučite njime da baratate. Takođe koristite podsvesni um. Izdajte mu naredbe kako bi one dejstvovale dok spavate pa čak i dok ste svesni. On će sortirati, analizirati i sređivati sve činjenice za vas u tren oka. Priroda uma je, kako bi se to danas reklo, veoma plastična i pogodna za oblikovanje ako znate tajnu manipulisanja. Mo�ete ga saviti kako god �elite. Mo�ete izazvati nedopadanje ili dopadanje za bilo koju stvar. Jednostavno, činite ono �to um ne voli da čini i ne činite ono �to on �eli. Ovo je jedan od načina razvijanja volje i upravljanja umom.

Poku�ajte da steknete moć zatvaranja pred pogubnim i ne�eljenim uticajima tako �to ćete zauzeti određeni pozitivni umni stav. Na taj način ćete biti prijemčivi za sve vi�e unutra�nje impulse du�e i za sve vi�e spolja�nje sile i uticaje. Dajte sebi sugestiju: "Ja se zatvaram za sve ostalo sem za vi�e uticaje, za sve stvari koje su iznad." Ovakvim povremenim svesnim stavom ovo postaje navika. Svi ni�i i ne�eljeni uticaji koji pripadaju i vidljivoj i nevidljivoj strani sveta se isključuju dok se svi vi�i uticaji prizivaju i u zavisnosti od stepena prizivanja, na kraju i dolaze.

U umu gotovo uvek postoji sumnja, ali takođe postoji i stvarnost. Javlja se sumnja da li bića iz onostranog zaista postoje. Pojavljuje se i sumnja da li ja mogu realizovati ovo �to je opisano u knjizi ili ne? Ili, da li je zaista moguće da sve ovo, �to je opisano postoji? Zatim se javlja drugi glas: "Da ovo zaista postoji. Mislim da je ovo konkretna Stvarnost poput voćke na dlanu. Ovo bih mogao da realizujem!" Ne�to od ovoga smo jasno razumeli i ove ideje su dobro utemeljene i ukorenjene. Neke ideje su maglovite i nestabilne. One dolaze i odlaze. Moraćemo da kultivi�emo ideje i da ih utemeljimo dok se čvrsto ne fiksiraju i ustoliče. Razja�njenje ideja će otklonili zbunjenost i zbrku u umu. Kada se pojavi sumnja morate je odagnati ispravno upućenim sugestijama i tvrdnjama kao �to je: "To je istina, ja ću uspeti. Nema sumnje u to." U mom rečniku ne postoje takve reči kao �to su "ne mogu", "nemoguće", "te�ko", ne smem, ne znam i slično. Sve je moguće na ovom svetu Suncem obasjanim kao �to je moguće i u onostranom. Ni�ta nije te�ko kada se nepokolebljivo odlučite. Jaka odlučnost i čvrsta odluka će doneti uspeh u svakom de�avanju ili poduhvatu. Kada ne�to ne bi bilo moguće, tada to nikada ne bi ni postojalo kao ideja ili misao.

Postoje mnogobrojne sile koje poma�u i koje isto tako delaju protiv neprijateljskih sila ili prirode koja se suprotstavlja volji. Neprijateljske sile, kao �to su po�uda, ljutnja i druge slične, poku�aće da vas poraze, ali kada usmerite svoje duhovne struje, one će voditi cilju. Recimo, ako lo�e misli obuzmu va� um jednom u mesec dana umesto tri puta nedeljno, ili ako se naljutite jednom u mesec dana umesto jednom nedeljno, to je znak napretka, i va�e pojačane snage volje. To je znak da va�a duhovna moć raste. Budite uvek dobro raspolo�eni i vodite svoj dnevnik duhovnog razvoja i napretka. Um koji je uvek pouzdan, odva�an i usmeren ka odabranom cilju, ako se dr�i tog cilja, privlači elemente, stvari i sile korisne za taj cilj i njegovu realizaciju.

Struktura uma je takva da se on kod prosečnog čoveka kreće u ekstremima. Pomoću predanog rada na sebi, treba ga dovesti do uravnote�enog stanja. On je po svojoj prirodi jednostran. Zbog toga se integralni razvoj mo�e postići jedino pomoću obučavanja od strane iskusnijih i upornog mentalnog ve�banja. Neprestano tragajte i neka to uvek bude energično i iskreno. Um uspostavlja svoju vrhovnu vlast nad čovekom putem sile vezanosti, �udnje, potencijalne �elje, �elje za posedovanjem i u�ivanjem i drugim mnogobrojnim svetovnim �eljama. On smi�lja različite trikove, ali kada jednom spoznate njegove načine funkcionisanja, on se skriva poput lopova. Sve manje će vas uznemiravati dok na kraju potpuno ne nestane. Praksa ovladavanja umom podrazumeva vi�e stvari. Morate se otarasiti svih �elja, a posebno onih latentnih. I svoje emocije morate kontrolisati. Morate kontrolisati svoju narav da ne biste osećali ljutnju ili nestrpljenje. Upravljanje umom mora biti takvo da misao uvek bude mirna i neuznemirena. Morate kontrolisati i svoje nerve pomoću uma kako bi oni bili �to manje iziritirani. Najva�nije je najpre kontrolisati a po tom odbaciti egocentričnu vezanost ma na �ta se ona odnosila. Vezanosti jačaju ni�i um. One su seme uma. Kada postanete nevezani, kako na vas mogu uticati kritike, klevete i osude? Stoga morate nemilosrdno uni�titi sve vezanosti. Morate napustiti sva verovanja, nade, predubeđenja i predrasude. Jedino �to će vam doneti oslobođenje i probuditi uspavano sopstvo jeste znanje.

Sledeće stvari će vam bez sumnje doneti mir uma. Izbegavajte da boravite preterano u dru�tvu svetovnih ljudi, a posebno onih lo�ih osoba. �ivite sami. Smanjite svoje prohteve. Ne raspravljajte se ni oko čega. Raspravljanje izaziva osećaj neprijateljstva i to je čisto gubljenje energije. Nikada ne poredite sebe sa drugima. Ne učestvujte u javnim a posebno ne onim masovnim skupovima. I posebno, napustite ego ideju o sticanju imena, slave i bogatstva kako bi vam se drugi divili i uzdizali u veličanju. Gajite prijateljstvo među vama jednakim. Poka�ite milosrđe i razumevanje prema slabijim i inferiornima, a iska�ite po�tovanje i prijatnost prema moćnijim i superiornima. Na kraju, morate pokazati indiferentnost prema svemu bezvrednom, a posebno prema egopatolo�kim propalicama. Pomoću svog vi�eg uma izbegavajte um koji juri u pravcu objekata i tako napredujući bez poti�tenosti treba da sakupite duhovno bogatstvo poput imperatora koji potčinjava sve kraljeve na Zemlji. Oscilirajući um se mora dovesti pod savr�enu kontrolu neoscilirajućeg uma kako bi ovaj drugi dostigao svoje su�tinsko stanje koje je Vrhovno Jedno.

Neoscilirajući um koji je razvio potencijalne sposobnosti nadvladavanjem svojih strasti i odbacivanjem vezujućih sila postaje neverovatno moćan. Takav um olako mo�e uticati na drugi um, na ljudsko telo, na �ivi svet i materiju uop�te. Sve psihičke sposobnosti, stečeno znanje i iskustvo, imaginacija, volja i jo� mnogo toga, sve se to tada uključuje. U sebi otkrivate osobine kao �to su snaga, juna�tvo, neustra�ivost, hrabrost, milosrđe i razne druge vrline. Iz ovoga se mo�e zaključiti da je čovek u stvarnosti veoma moćno biće. Unutar svakog od nas postoji ogromno skladi�te svih resursa. Međutim, većina ljudi ne spozna ni pet odsto sopstvenog potencijala za ceo svoj pro�ivljeni �ivot. Zbog toga morate doći do izvora ovih moći kroz naporan rad i meditaciju kako biste sve to oslobodili. I sve ćete dobiti. Potrebno je samo da se oslonite na svoje unutra�nje Jastvo. U čoveku postoji veliki broj uspavanih vi�ih mentalnih sposobnosti, jer je um skladi�te svih moći. Razotkrivanje ovih latentnih, moći je moguće samo uz pomoć ispravnog delanja tokom magijske obuke. To delanje treba da bude sistematično (korak po korak), konstantno i intenzivno. Učenik mora tokom svog predanog rada dostići odgovarajući stepen razvoja u samorealizaciji kako bi mogao preći na sledeći. Samo tada dolazi pravi uspeh.

  

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sva prava rezervisana

Copyright � 2013 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 26-08-2013 02:32