Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

  Alexanthorn

  Dnevničke beleke

  Razgovori s povodom

  Senke Glasnika

 Javna predavanja

  Predavanje 28

 

 Autobiografske bele�ke

  Magijski Dnevnik

 Lice i naličje

  Kontakt

 

 

 

Akad

 

BESKRAJNO PUTOVANJE DU�E

Javna predavanja, tribine, skupovi, �kola spiritualne magije

 

 

Predavanje dvadeset osmo

Eteričnost uma i stanja umnog ispoljavanja

Kontrola uma - III

Akad II

14.08.2013

 

Prvi Univerzalni Zakon ka�e: Sve je Um; Um je eteričan; Svemir je eteričan, ili projekcija Uma. Da bi ovo bilo razumljivo potrebno je naglasiti da u Univerzumu postoje dve osnovne sile: Um i Eter. Gde je god eter, tu je i um. Kako je eter istovremeno i tvar i energija tako je moguće svaku tvar preoblikovati (transformisati) u eter ili iz etera oformiti bilo koju tvar. Zbog toga se eter smatra za pratvar, odnosno su�tinu (esenciju) svake tvari (materije). Sam um kao sila nije eter, ali je eteričan jer je eter zapravo spolja�nji omotač uma. Simbolički to mo�emo predstaviti osmokrakom zvezdom koja krasi krunu stare Boginje Inane (I�tar), a u ovo moderno doba predstavlja simbol Haotike. U ovoj predstavi centalna tačka je um, dok zraci predstavljaju njegov spolja�nji omotač, odnosno eter koji se �iri na sve strane i u svim pravcima. To znači da um pro�ima sve kroz eter pa je stoga moguće delovanjem uma stvoriti svaku tvar ili je pak uni�titi. U ovom odnosu uma i etera je temelj svakog magijskog dela. Zbog toga i jeste va�no dovesti um pod kontrolu. Najva�niji napor koji svaki aspirant na Putu magijske spoznaje treba da učini jeste da istrgne svoj um iz kand�i ega i da ga dovede pod vlast Čiste Volje Sopstva.

Eter je suptilna tvar, ali je u odnosu na um gruba. Kako je eter, kao �ivotvorna sila, spolja�nji omotač uma on je istovremeno i njegov vitalni omotač. Taj vitalni omotač obavija i fizičko telo, a do�ivljava se i vidi kao aura koja u vidu svetlosnih boja isijava iz celog tela. Da biste fizički uticali na nekog čoveka morate dodirnuti njegovo telo, ali isto tako i nasuprot tome, mo�ete sa velike udaljenosti običnim "prenosom" uliti svoj eter, jer je eter suptilniji od tela. Putem misli mo�ete uticati mentalno na bilo koga, iako on �ivi kilometrima daleko od vas, zato �to je mentalna sila suptilnija od etera. Eter i um se jedan prema drugom odnose kao oslonac i oslonjeno. Ako bi se bilo koji od ova dva uni�tio i drugi bi odmah prestao da postoji. Zbog toga je va�no postići jednousmerenost i kontrolisano stanje uma. Kada se um jednousmeri, eter se sam od sebe pojavljuje, a kad je um proči�ćen i pod istinskom vla�ću sopstva, eter se slobodno �iri po celom telu i izvan tela. Tako je jedino moguće postići delotvornost magijskog dela.

Postoji niz razloga zbog kojih je neophodno staviti um pod kontrolu. Svi oni će biti detaljnije razja�njeni u poglavlju o umnim ispoljavanjima, ali ovde bih pre svega napomenuo pitanje samosvesnosti o �ivotnim tokovima. Svaki pojedinačni um je kroz eter povezan sa svakim drugim umom u Sveumu. Iz ovoga proističe činjenica da smo svi mi povezani, ali nemamo izgrađenu svest o tome. Pri tom, ne samo da smo kroz eter povezani sa svim �ivim bićima, već smo povezani i sa svim bićima koja su ikada �ivela na Zemlji i svim bićima koja �ive �irom Univerzuma. Zbog toga je moguće ostvariti vezu (kontakt) sa bilo kim od njih, bez obzira da li su nam bliski ili ne, i bez obzira u kojem svetu borave i na kojoj ravni egzistiraju. Svako je čuo priče o majkama koje precizno osećaju isto �to i njihova deca, ili one priče o neverovatnoj povezanosti blizanaca. Isto tako ste čuli i priče o tome kako se nekome ne�to događa a da on sam nije uzrokovao takvo događanje ili pak da radi ne�to �to ne priliči njegovoj prirodi. Često u takvim trenucima čovek ka�e: "Kao da me je neko omađijao". Pa jo� kad se tu spomenu i priče o pojavljivanju i obraćanju mrtvih, bilo u budnom bilo u stanju sna, gotovo nikad kraja sličnim pričama. Nauka to nikada nije mogla da objasni jer ona jo� uvek ne poseduje metode niti sredstva kojima bi mogla izreći bilo kakav sud o ovim uzročnim povezanostima, zato �to nije u stanju da to ekperimentalno ispita i ponovi u laboratorijskim uslovima. �ta je ovde posredi? Odgovor je vrlo jednostavan - spontano razlivanje etera.

Dete kada oseća bol, tugu ili bilo �ta slično, istovremeno oseća i sna�nu potrebu za sigurno�ću, a na nesvesnom nivou zna da je u blizini majke uvek siguran. Eter se spontano razliva i tako dopire do majke koja opet na nesvesnom nivou prima impuls koji joj sugeri�e da sa detetom ne�to nije u redu. Kadkad neko umre iznenada ili tragično izgubi �ivot ostavljajući iza sebe mnogo toga nedorečenog i nedovr�enog. Tada nastoji da uspostavi kontakt sa �ivim svetom ne bi li dovr�io ono �to je nedovr�eno ostalo. Čak i �ivi ljudi mogu, na sličan način i iz sličnih pobuda, nesvesno prizvati mrtve bilo u budnom stanju kao prikaze ili pak u snovima. U oba slučaja se radi o spontanom razlivanju etera, u prvom sa astralne na zemaljsku ravan a u drugom obratno, sa zemaljske na astralnu. Bezbroj se primera mo�e navoditi, ali to nije potrebno da bi se ovo razumelo. Postoje i slučajevi kada neko pro�ivljava identično ono �to neko pro�ivljava u tom trenutku bez obzira na udaljenost i bez obzira da li je poznat ili nepoznat. Razlog je opet spontano razlivanje etera. Kada nema kontrole nad umom, nema kontrole ni nad eterom, niti je uvid u stanje stvarnosti moguće. Tu nema ni spoznaje u pravom smislu, jer nema ni uvida u prirodu stvarnosti.

I u magiji se to ogleda na razne načine. Ako aspirant nije ovladao svojim umom on zapravo nije u stanju da stekne uvid u istinsko znanje. Tada mo�e privući sebi svakakve energije, sile ili entitete a da ih uop�te ne bude svestan. To mo�e imati čak i katastrofalne posledice, za koje će, uobičajeno, uvek tra�iti krivca među tamo nekim magovima koji "rade" protiv njega. Zbog svega ovoga, a videćemo i zbog jo� mnogo toga, je prevashodno va�no ovladati umom, a kako je um eteričan to znači ovladati i eterom.

Kako se u magiji ogleda moć nečijeg uticaja? Upravo ve�tinom delovanja kroz eter. Tada nema razlivanja etera, već se on usmerava u �eljenom pravcu, ka određenom clju ili biću. U zavisnosti kakvom se magijom neko bavi, mo�e koristiti razna sredstva kao �to su fotografije, lične stvari, pravljenje lutke (vudu magija), kori�ćenje raznih basmi, bajalica i sličnih obrazaca delovanja sa ili bez magijskih oruđa. Takođe, postoje i oni koji samo jednostavnim mentalnim delovanjem ostvaruju svoj cilj usmeravanjem energije ka �eljenom cilju. Mag koji je ovladao umom i stekao uvid u eterično polje informacija u svakom trenutku mo�e spoznati energiju koja se ka njemu kreće čak i pre nego �to je uop�te i krenula, i mo�e delovati po svojoj volji tako �to će je odbaciti, odbiti i varatiti je nazad, ili pak primiti je i transformisati u drugi vid energije a potom činiti po volji. Zbog toga ću opet ponoviti da se u ovom odnosu uma i etera nalazi temelj svakog magijskog dela zbog čega i jeste va�no dovesti um pod kontrolu.

Najrasprostranjenije sredstvo upravljanja umom jeste ispravno disanje, odnosno disanje sa zadr�avanjem daha. Ispravnim disanjem se povećava mentalna energija i razvija sposobnost upravljanja mislima. Sve ovo zajedno će pomoći pri koncentraciji i meditaciji �to dovodi do stabilizovanja uma, odnosno do uklanjanja strasti i inertnosti čime se sagoreva sva prljav�tina nagomilana u umu. Pomoću ispravnog (svesnog) disanja, um se postepeno profinjava i na taj način on posti�e sveobuhvatnu kontrolu nad svim vrstama nekontrolisanih poriva. Kada neke lo�e misli uznemire va� um, odmah pristupite tehnici ovog svesnog disanja. Posle nekoliko ponavljanja um će biti bistriji, racionalniji i vrlo brzo će vas te misli napustiti.

Tehnikom svesnog disanja (udah i zadr�avanje vazduha), takođe se izdvaja Eter, a ostatak nepotrebnih Elementarnih suptanci se izbacuje (izdah i zadr�avanje praznih pluća). U plućima, u njegovim najdubljim porama se, pored ostalih, nalaze i energetski receptori koji absorbuju Eter i energetskim kanalima ga prenose u Duh bića čovekovog. Ovaj proces se naziva Eterizacija vazduhom, odnosno izdvajanje Etera iz vazduha o čemu sam detaljno pisao u Prvoj knjizi spoznaje.

Drugo veoma va�no sredstvo za uspostavljanje kontrole nad umom jeste hrana koja se unosi u organizam. Kada je hrana čista, celokupno biće čoveka postaje čisto, a kada je biće čisto, um postaje stabilan. Čovek koji poseduje stabilan um je u stanju da raskine okove svih vezanosti. O pravilnoj ishrani i eterizaciji elementom Zemlje kroz uzimanje hrane sam takođe detaljno pisao u Prvoj knjizi spoznaje, te stoga ovde neću tome posvećivati pa�nju, ali ću se zadr�ati na nekoliko dodatnih napomena.

Hrana koju unosimo osim �to ima gradivnu funkciju na telesnom nivou, ona ima i gradivnu funkciju koja se odnosi na um. Um se nadgađuje od najsuptilnijeg dela hrane, to jest od etera koji se nalazi u svemu pa i u hrani. �ta to znači i kako to hrana koju jedemo deluje na um? Hrana je direktno i usko povezana sa umom i samim tim ima veoma značajnu ulogu u oblikovanju uma. Lagana ishrana smiruje um, dok te�ka ishrana uzbuđuje um. To mo�ete jasno primetiti i u svom svakodnevnom �ivotu. Veoma je te�ko kontrolisati um posle te�kog, bogatog, i sporo svarljivog obroka. Um tada sve vreme juri, luta i skače poput majmuna. Ne ka�e se zalud u na�em narodu: Pun stomak, prazna glava. To mogu i da potkrepim mnogim primerima, ali evo jednog.

Pre izvesnog vemena obratila mi se jedna gospođa i kao svoj problem je navela da se njena dva sina koji idu u �kolu sve vi�e neuobičajeno pona�aju �to se ogleda u većem stepenu agresivnosti i drskog pona�anja, gubitku koncetracije, nemogućnosti da savladaju i nauče lekcije itd. Nisu uspeli da joj u tome pomognu ni �kolski psiholog niti pedago�ka savetovanja na koja je odlazila. Rezultat nisu dali ni lični razgovori s decom kako njeni tako ni razgovori koje je i otac poku�ao da vodi sa njima. U čemu je ovde problem? Najpre sam je pitao kako se deca hrane, �ta jedu? Odgovor je bio očekivan. Kod kuće pojedu jedan ili ni jedan obrok, a i to �to pojedu je uglavnom sendvič s mesom ili nekom od mesnih prerađevina. Uglavnom se hrane van kuće kupujući razne pljeskavice, pekarske proizvode i grickalice poput čipseva i slično. Naravno sve to zalivaju i većom količinom raznih gaziranih sokova. Eto, u tome je problem, odgovorio sam. Nije joj bilo jasno kako to hrana utiče na um, intelekt i svest čoveka. Naravno nisam ni imao nameru da se upu�tam u detaljno obrazlaganje i teoretisanje, već sam joj preporučio da odmah počne menjati način ishrane svoje dece i prosledio sam joj nekoliko uputstava za uravnote�enje ishrane tako �to će deci pripremati hranu kod kuće i to sve obroke. Dečaci su jo� veoma mladi, 9 i 11 godina i veoma lako će se prilagoditi promenama bez većeg otpora. Nakon mesec dana mi se javila ponovo i sva ushićena od sreće mi saop�tila da je prosto neverovatno koliko su se dečaci promenili za ovo kratko vreme i to samo zahvaljujući pravilnoj i domaćoj ishrani. Ali ona i dalje nije verovala da je to samo hrana u pitanju. Tada sam joj predlo�io da izvede eksperiment u narednih nedelju dana i da pusti decu da se hrane kao ranije brzom hranom sendvičima i gickalicama. Eksperiment je dao katastofalan rezultat. Dečaci su tako naglo postali nepodno�ljivi i agesivni čak do granice besa. Potom je sve to nestalo za par dana nakon vraćanja na pravilnu ishranu. "Sada mi je sve jasno", rekla je i napomenula da će kod dece ubuduće stvarati naviku da se uvek hrane kod kuće onim �to se u kući sprema, a da će se sama truditi da obroci uvek budu uravnote�eni u smislu izbora namirnica i jela koja se pripremaju.

Različite namirnice izazivaju različite efekte a u osnovi se dele na kisele, bazne i neutralne namirnice, odnosno namirnice koje varenjem stvaraju kiselu, baznu i neutralnu reakciju. Uvek treba te�iti uravnote�enju kako ne bi do�lo do stvaranja suvi�e kisele ili suvi�e bazne sredine. Shodno ovoj podeli se vr�i odabir namirnica u ishrani kako bi se odr�ala energetska uravnote�enost, a time obezbedio kako zdrav telesni �ivot, tako i mentalna uravnote�enost.

Namirnice koje stvaraju jaku baznu reakciju:

celer
smokve
biljni čajevi
dinja
lubenica
limun
mango
papaja
per�un
morske alge
gro�đe bez ko�ice
potočarka

Namirnice koje stvaraju slabu baznu reakciju:

masline
maslinovo ulje
artičoke
patlid�an
proso
miso
heljda
tre�nje
mandarine
kesten
kokosaov orah (sve�)
krastavci
prokelj
med
praziluk
pečurke
rotkvice
paradajz
morska so
crni luk
narand�e
ukiseljeno povrće
susamovo seme
soja

Neutralne namirnice:

pavlaka
kravlje mleko
jogurt
surutka
puter
ulja (osim maslinovog)

Namirnice koje stvaraju blagu kiselu reakciju:

jaja
crveni pasulj
seme bundeve
ječam
spanać

Namirnice koje stvaraju umereno kiselu reakciju:

med
borovnica
mekinje
sirevi
suvi kokosov orah
bela riba
integralna testenina
integralne �itarice
suve mahunarke (osim soje)
ko�tunjavo voće (osim badema)
ra�
kečap
senf
�ljive
kokice
krompir (olju�ten)
suve �ljive
pirinač

Namirnice koje stvaraju jaku kiselu reakciju:

beli hleb
peciva i kolači od belog bra�na
čokolada
kafa
alkohol
gazirana bezaloholna pića
zaslađeni voćni sokovi
junetina
svinjetina
piletina
crvena riba
rafinisane �itarice
brusnice
sladoled
testenina od belog bra�na
kikiriki
beli pirinač
plodovi mora
crni čaj
orasi

Namirnice koje stvaraju jaku kiselu reakciju treba ili potpuno izbaciti iz ishrane, ili svesti na minimum upotrebe vodeći računa pri tom da se uravnote�e dodavanjem namirnica koje stvaraju baznu reakciju. Kisela sredina u organizmu nikada ne sme da bude preovlađujuća jer ona uzrokuje pojavu mnogih bolesti i onemogućava ispravno mentalno delovanje i duhovni razvoj. Savr�eno bi bilo uvek odr�avati neutralnu (uravnote�enu) sredinu u organizmu, ali je to veoma te�ko postići naročito u urbanoj sredini. Stoga je preporuka da u organizmu preovladava umerena bazna sredina, jer namirnice koje stvaraju bazne reakcije blagotvornije deluju kako na očuvanje zdravlja, tako i na duhovni razvoj. Kako je um čovekov eteričan, njegova čistota se mora odr�avati eterizacijom kroz pravilnu ishranu. Ovo je od posebne va�nosti kod primene tehnika kontrole uma i umnih ispoljavanja.

 

 

STANJA UMNOG ISPOLJAVANJA

 

Postoje tri stanja kroz koja se um ispoljava, to su budno stanje, stanje sanjanja i stanje dubokog sna.

Kada je čovek povezan sa različitim spolja�njim objektima posredstvom umnih modifikacija, ka�emo da se nalazi u budnom stanju. Budno stanje uma se najvi�e koristi čulima kao sredstvima opa�anja �to predstavlja ograničene dodatke umu koji poima te spolja�nje objekte i identifikuje sa grubim telom koje je takođe jedan od tih spolja�njih objekata.

Kada um uđe u stanje sna, čula su mirna i apsorbovana u umu. Jedino um funkcioni�e za vreme sna. Tada um operi�e na jedinstven, slobodan i nesputan način, jer u snu nema zemlje, nema reka i �uma, nema �ivotinja i drugih ljudi, niti ima bilo kakvih predmeta. U stanju sna um kreira sve iz svog sopstvenog tela, od materijala koji sakuplja za vreme budnog stanja. U stanju sna um ima moć da preuzima različite oblike �ive i ne�ive prirode. Mo�e se transformisati u bilo koju �ivotinju, drugog čoveka, ili pak u kakav statičan predmet. U stanju sna um je uvek subjekat, ali je on takođe i objekat, �to znači da su posmatrač i posmatrano jedno. Objekti koji se opa�aju u snu su o�ivljene impresije iz budnog stanja i imaju spolja�nju stvarnost samo za onoga ko ih sanja. Čovek do�ivljava snove kroz modifikovane impresije koje su izazvali spolja�nji objekti stvarajući tako uslove za nastanak snova. Opa�anje se za vreme sna de�ava u umu tako da se ono smatra unutra�njim opa�anjem (unutra�nja percepcija). Svaki čovek ima svoj sopstveni subjektivni mentalni svet i svoje sopstvene kreacije iz sna, jer um stvara jake mentalne slike tj. slike ranije opa�enog spolja�njeg sveta. Mentalne slike se osna�uju neprekidnim mi�ljenjem o tim spolja�njim objektima.

Postoji uvre�eno mi�ljenje da čovek uvek sanja u stanju sna, ali da se ne seća uvek svojih snova. To čak i moderna medicina i psihologija potvrđuju, međutim ova tvrdnja nije dokazana na adekvatan način te se mo�e smatrati samo pretpostavkom. Merenje mo�danih talasa za vreme sna i njihova navodna veća aktivnost ako čovek sanja je zabluda. Um čovekov se ne nalazi u mozgu, kao �to sam već naglasio, već u astralnom telu i on pro�ima celo fizičko telo. Stoga tvrditi da čovek sanja samo na osnovu merenja mo�danih talasa je potpuno pogre�na teorija, jer mozak je sistem nervnih vlakana koji po automatizmu upravljaju fizičkim telom. To znači da povećana aktivnost u mozgu tokom sna mo�e da označi povećane pojedine telesne aktivnosti. Prema starim učenjima sanjanje zavisi isključivo od temperamenta. Neki ljudi sanjaju redovno dok drugi pak retko sanjaju. Mag koji kroz Sopstvo upravlja svojim umom nema nikakve snove, to jest, nema spontane snove. On snove izaziva svesno i po potrebi. Ova drevna magijska disciplina se u praksi naziva "Umećem sanjanja", i odnosi se na sposobnost upravljanja snovima u kojima i kroz koje mag oblikuje stvarnost prenoseći je sa astralne na zemaljsku ravan postojanja.

Razlika između budnog stanja i stanja sanjanja sastoji se u sledećem: u budnom stanju um zavisi od impresija izazvanih spolja�njim objektima, dok u stanju sanjanja, um kreira svoje sopstvene impresije i u�iva u njima, koristeći materijale opa�ene u budnom stanju. U budnom stanju, objekti postoje nezavisno od uma. Tako, svakoga dana čovek vidi iste objekte čim se probudi iz sna. Ali u snovima, objekti iz sna postoje samo onoliko koliko traje san, zato �to kreacije iz sna stvara isključivo um. U snu sam um stvara kreacije na osnovu materijala kojim se snabdeo kroz iskustva iz budnog stanja uz neke modifikacije. Kada um pređe u budno stanje, svi objekti iz sna nestaju. U stanju sna čovek mo�e da bude sve ono �to u stvarnosti nije i da se tokom sanjanja prepusti u�ivanju u raznovrsnim zadovoljstvima koja ne mo�e sebi priu�titi tokom budnog stanja. Čim se probudi, sve nestaje, ali ne oseća gubitak jer zna da su sve kreacije iz sna nestvarne. Slično tome, i u budnom stanju, ako ste se učvrstili u ideji da je svet la�na iluzija, nećete do�ivljavati bol. Kada spoznate Stvarnost budno stanje će postati isto tako la�no kao i san. Budno stanje je samo "dugačak san" i ni�ta vi�e od toga. Budno stanje ne postoji niti u snu niti za vreme dubokog sna. Stoga je ono takođe iluzorno. Stvarnost uvek postoji i ona je ista u svim stanjima ili uslovima, stoga je veoma va�no da se aspirant �to pre probudi i realizuje odbaciv�i sve iluzije i vezanosti koje stvara ego. Kako to ego čini i kako nas obmanjuje? Tako �to nas primorava da gradimo "kule u vazduhu", ili kako to ka�e narodna priča, da zidamo "Čardak ni na nebu ni na zemlji". Ovo se prvenstveno odnosi na prisećanje događaja i stvari iz sna i sećanje na stvari iz pro�losti u budnom stanju. Ova prisećanja su iste prirode i predstavljaju sanjanje u budnom stanju kojim ego primorava um da se odvoji od stvarnosti stvarajući na taj način jake vezujuće sile koje sputavaju duhovni razvoj i onemogućavaju spoznaju Prirode Stvarnosti.

Stanje dubokog sna je stanje bez snova, odnosno stanje u kojem potpuno nestaje ogledna (empirijska) svest. Nema nikakvih umnih operacija u ovom stanju. Nema ni privlačnosti i odbojnosti, niti dopadanja i nedopadanja. Um dolazi u stanje spajanja sa Univerzumom, odnosno dolazi do apsorbovanja uma od strane Sveuma, pri čemu se tokom stanja dubokog sna odvija involucija uma. Ovo stanje dubokog sna nije potpuno ne-bivanje ili negacija, jer se takva pretpostavka suprotstavlja kasnijem sećanju na bla�eni odmor tokom sna. Jastvo nastavlja da postoji, iako je li�eno svih iskustava. Svesnost je kontinuirana i čim se probudi, čovek oseća da je postojao čak i za vreme dubokog sna. Osećaj da uvek postojimo nikada ne prestaje.

Izve�bani mag kroz tehnike umeća sanjanja te�i da direktno uđe u stanje dubokog sna odbacujući sanjanje da bi u budno stanje doveo stanje uma koje je isto kao u stanju dubokog sna. Tada se eterična nit vezuje za univerzalno eterično polje informacija. Tek kada nestanu dva ograničavajuća dodatka, to jest, suptilno i grubo telo i kada samim tim nestanu sve modifikacije koje postoje na osnovu tih dodataka, isto kao i u stanju dubokog sna, mag utopljen u jastvo uspostavlja vezu sa Univerzumom. Tada se ka�e da on spava u budnom stanju. Kada čovek spava u budnom stanju onda on odlazi u svoje sopstveno jastvo sjedinjujući se sa Univerzumom. Stoga, za takvog maga stari ka�u: On spava, jer je on svojevoljno oti�ao.

Pojava dualnosti, prouzrokovana akcijom uma, prisutna je samo u budnom stanju i u stanju sanjanja, a odsutna u stanju dubokog sna. U budnom stanju i u stanju sanjanja postoji igra misli i istovremena pojava imena i oblika i samim tim pojava sveta koji opa�amo. U dubokom snu bez snova, nema misli i samim tim, nema ni sveta. Mi do�ivljavamo prirodu apsolutnog bla�enstva u dubokom snu u kojem smo potpuno odvojeni od uznemirujućih impresija i ego-iluzija. Um je taj koji kreira razlike, odvojenosti, dualitet i podeljenosti. Stoga, ako ovaj (ni�i) um "uni�tite", stavljanjem pod kontrolu svih umnih ispoljavanja, osetićete u svemu jedinstvo.

U fizičkom telu, astralnom i čistom eteričnom telu se uvek odvija neka vrsta delanja (akcije) tokom sna koje mogu biti kako na �ivotvornom (vitalnom) tako i na mentalnom planu. Sve stvari se tu odvijaju i one vladaju budnim stanjem. U tom smislu, mo�e se dogoditi da neko zaista bude zainteresovan za svoje usavr�avanje i da ulo�i veliki napor u tom pravcu tokom dana, ali kada ode na spavanje i kada se probudi sledećeg dana, ne nalazi nikakav plod tog ulo�enog napora. Ovo znači da su napor i postignuće koje su stekli, pripadali samo povr�nim ili budnim delovima bića, ali da duboki i uspavani delovi nisu time bili ni dodirnuti. To takođe znači da je čovek u snu upao u bezdan nesvesnih predela koji se otvorio i progutao sve �to je vredno radio i izgradio za vreme budnog stanja.

Svesnost mora da se ve�ba. Aspirant na putu magijske spoznaje mora da postane potpuno svestan i u budnom i u stanju sanjanja. Sve dok se ne stekne svesnost ne mo�e se steći ni kontrola nad umnim ispoljavanjima niti kontrola nad celokupnim bićem. Mnogima koji se sećaju svojih snova se verovarno događalo da ponekad, čak i dok sanjaju, znaju da sanjaju, to jest, znaju da je to iskustvo koje ne pripada materijalnom svetu. Jednom kada ovo spoznate, mo�ete delati i u snu na isti način kao i u materijalnom svetu. Čak i u stanju sanjanja mo�ete upra�njavati svoju svesnu volju i promeniti celokupan tok iskustva u svom snu. Vremenom kako aspirant bude postajao sve svesniji, izjednačiće kontrolu nad svojim bićem tokom sna sa onom koju ima u budnom stanju i mo�da će je čak i povećati. To je moguće zbog toga �to je čovek tokom sna oslobođen robovanja telesnom mehanizmu. Kontrola nad procesima svesnosti tela je daleko te�a jer su oni mnogo krući i s manjom mogućno�ću da se promene od mentalnih ili �ivotvornih (vitalnih) procesa. Tokom sna, mentalni i vitalni delovi bića, pogotovo vitalni, postaju veoma aktivni. U budnom stanju ovi procesi su pod kontrolom jer fizička svesnost automatski zamenjuje njihovo slobodno funkcionisanje i izraz. U snu ova kontrola prestaje i oni nastupaju sa svojim prirodnim i slobodnim delanjem.

U snu, um se nalazi u potpuno eteričnom stanju. Sve misli i misaoni tokovi takođe preuzimaju čisto eterično stanje, ali u stanju dubokog sna ili "Ni�ta stanju" nema uma. Ceo Univerzum se utapa u Sveum. Svaki pojedinačni um se stapa sa Sveumom i ovo se, modernim jezikom, mo�e nazvati ulazak u eterično polje informacija. Ovo polje informacija je beskrajni, ili bolje rečeno, nespoznatljivo veliki rezervoar spoznaje iz kojeg mag crpi znanje svake vrste. Ovo je te�ko razumljivo, jer je prosečnom čoveku neshvatljivo to kako se pojedinačni um stapa sa Sveumom i prestaje da postoji, a da pri tom zadr�ava sopstvenu svesnost. Tek kada aspirant prođe obuku i nauči da zadr�ava svesnost i u stanju sanjanja kao �to je ima u budnom stanju i kada uspostavi kontolu nad umnim ispoljavanjima, moći će da razume i shvati ovaj odnos pojedinačnog uma i Sveuma.

Poku�aću ovo da objasnim na jedan drugi način, takođe kroz tri stanja umnog ispoljavanja i četvrtog, koje s namerom nisam pomenuo na početku ovog poglavlja. Ova četiri stanja su zapravo četiri oblika (forme) Vrhovnog Jastva koje se nalazi u telima svih bića.

- Prvi oblik je Čista Svest spojena sa fizičkim telom u budnom stanju i sme�tana je u predelu desnog oka. Ovo je područje budnog stanja koje ima objektivnu svest i koje u�iva u grubim objektima. Naziva se objektivni ili svesni um jer on operi�e u budnom stanju.

- Drugi je oblik Čista svest sjedinjena sa zvezdanim (astralnim) telom u stanju sanjanja i nalazi se u umu za koji već rekoh da se nalazi u astralnom telu. Ovo je područje sna koje ima subjektivnu svesnost i koje u�iva u suptilnim objektima. To je reflektovana Čista Svest ili svest zdru�ena sa suptilnim svetom. Nazivamo ga subjektivni um ili la�ni ego jer se on igra u snovima.

- Treći oblik, Čista svest spojena s eteričnim (kauzalnim) telom u stanju dubokog sna prebiva u eteričnom srcu. Shodno ovome mo�e se reći da postoje i tri vrste objekata u�ivanja: grubi, suptilni i čisto bla�enstvo. Zbog toga, svako zadovoljstvo, da bi zaista bilo zadovoljsvo, takođe mora biti trostruko, to jest, mora se do�iveti telesno (grubi materijalni plan), du�evno (suptilni astralni plan) i duhovno (bla�eni eterični plan). Ovo je područje dubokog sna u kojem se sve stapa u jedno. To je masa sveznanja i prepuno je bla�enstva. Nazivamo ga bla�eni um jer u�iva u bla�enstvu. To je stanje dubokog sna u kojem onaj koji spava ne �eli ni�ta i ne vidi nikakav san. Pojedinačni um se u dubokom snu odmara sjedinjen posredstvom etera sa Sveumom.

- Četvrti oblik Vrhovnog Jastva je nadsvesno stanje. To je akauzalni nivo postojanja koji nije moguće opisati ljudskim jezikom. Najbli�e �to se mo�e reći, mada i to zvuči apstraktno, četvrti oblik Vrhovnog Jastva je stanje koje prevazilazi i ono stanje koje znamo kao Bo�ansko.

Posmatrano iz perspektive na�eg pojavnog sveta ka perspektivi Onostranog, prvo stanje svesti je zemaljsko i krajnje ljudsko. Ono je karakteristično za svakog čoveka. Drugo stanje svesti pripada zvedanoj (astralnoj) ravni i takođe je karakteristično za svakog čoveka, ali pod uslovom osve�ćenosti �to je put malobrojnih. Treće stanje svesti ispoljava se na eteričnoj ili Bo�anskoj ravni. Obo�enje sopstvenog bića dostiglo je tek toliko sinova čovečijih da se jedva mogu pobrojati na prste nekoliko ruku. Poslednje, četvrto stanje svesti o kojem ne mogu ni�ta reći jer ga ne znam, u poznatoj nam istoriji ljudskog roda svega nekoliko njih među ljudima ga je dotaklo, ili barem samo mislim da je tako.

 

  

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sva prava rezervisana

Copyright � 2013 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 14-08-2013 03:47