Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

  Alexanthorn

  Dnevničke beleke

  Razgovori s povodom

  Senke Glasnika

 Javna predavanja

  Predavanje Drugo

 

 Autobiografske bele�ke

  Magijski Dnevnik

 Lice i naličje

  Kontakt

 

 

 

Akad

 

BESKRAJNO PUTOVANJE DU�E

Javna predavanja, tribine, skupovi, �kola spiritualne magije

 

 

Predavanje Drugo

 

Nomina Sunt Numina

Imena su Nebeske Volje

Samoinicijacija kroz simbolizam i izbor ličnog magijskog imena i pečata

 

 

12.03.2011.

 

Nomina Sunt Numina. Ovom latinskom izrekom koja znači: "Imena su Nebeske Volje", započeo bih ovo predavanje. �ta su to Nebeske Volje? To su Bo�anstva, Bogovi, Nebeska Bića koja poseduju Konačnu Volju, Čistu Volju, Apsolutnu Volju. Bogovi i sva Nebeska Bića imaju svoje Ime. I čovek je Nebesko biće, isto koliko i Zemaljsko. I čovek ima svoje ime. A da li je to ba� tako? Da li svaki čovek ima svoje ime? Nema!

Nauka o imenima, okultna i ezoterijska doktrina, tvrdi: "Ako Sopstvo nema ime, onda ne postoji." A na dalje ka�e: Svaka stvar svoje ime ima." Zato u svetu Pojavnom i Onostranom, isto kao �to ne postoje dva ista Bića niti dve stvari iste, tako ne smeju biti ni dva imena ista. Ovo je od pamtiveka, poput zakona, pravilo. A kako je počelo? Zabele�eno je prvi put u drevnom spisu Knjiga o Stvaranju Sveta i Čoveka "Kad Nebo Gore" (Enuma Eli�, ploča1):

Kad Nebo gore jo� neima�e ime,
kad Zemlja dole jo� neima�e ime,
iskonski Absu �to ih porodi
i Mummu Tiamat, njihova Sveop�ta Majka,
stanu svoje me�ati vode.
Kad stani�ta Bogova jo� ne behu sazdana,
kad trske u močvari jo� ne bi,
kad nijedan Bog jo� ne be�e stvoren,
kad nijedan Bog jo� neima�e ime,
kad nijedna sudbina ne bi određena,
Bogovi iz utrobe Absu i Tiamat rođeni behu.
Lahmu i Lahamu se pojavi�e i ime dobi�e Oni.
Eon za Eonom, namno�i�e se Oni.

Svako biće, događaj, stanje ili nivo poseduje ime �to mu pripada kao pojedinačnom ili vrsti. Sledstveno tome i s obzirom na Ideju tako je rečeno: Sve �ivotinje u polju i sve ptice u vazduhu i u moru ribe, svaku stvar na Zemlji i na Nebu �to postoji, kako čovek prozove, da mu tako bude ime, jer stvar imenovati, znači spoznati.

Ovde je ključ. Nomen est omen. Ime je su�tina (oznaka). U imenu je sazdano ezoterično znanje. I praksa je na imenu utemeljena, shvaćena ne kao reč proizvoljnih znakova dru�tvenog porekla i jezičkog reda, nego kao zvuk �to korespondira s onim �to označava, kao simbol i energija, kao sama bit bića. Čovek je dao imena stvarima nadovezujući se na njihovu prirodu i pismo je primio od Tota, stvoriv�i tako riznicu za čuvanje pamćenja.

U početku, reč je bila slika, pečat (piktografsko pismo). Otuda je pečat jo� ostao znamenje magijskog rada. Ime je pečat i pečat je ime. Tako svako biće pečat svoj ima kao �to ima i ime. Jezik koji se izra�ava slovima, a ne slikom, nesavr�en je. Takvi su svi jezici danas, čak i kineski iako je idiogramski i vrlo sličan piktografskom.

Moderni jezici su pojednostavljeni, lako se uče, međutim upotrebiti se mogu samo na nivou Zemaljske ravni i u prelazu na Astralnu ravan. Sve dalje, pisana reč funkciju nema nikakvu. Na Astralnoj i Eteričnoj ravni bića se ne prepoznaju po rečima pisanim, već po pečatu i njegovoj zvučnoj vibraciji. Zbog toga je priziv entiteta nemoguć bez postojanja pečata. Ali je nemoguć i ako mag svoj pečat nema. Bez pečata se predstaviti nije moguće. Kao �to ni u ovom svetu čovek ne ide nigde bez svoje lične karte (ID kartice), tako ni u Onostrani svet se ne bi smeo zaputiti bez pečata svog. Ovo je pravilo. Dakle nema magijske prakse bez ličnog imena i ličnog pečata.

Treba napomenuti da ime prvenstveno pretpostavlja zvuk, jer stvari, zvukovi i imena su simbolično istovetni. Ako se ime, odnosno zvuk ispravno izvede, ono utiče na stvar, čovek prodire do porekla, same su�tine, �to mo�e biti magijski opasno. Zbog toga postoji takozvani "onomastički tabu", zabrana izgovaranja pojedinih reči zbog toga �to su istoznačne ili istozvučne sa imenima Bogova ili drugih Nebeskih bića. I ovo je pravilo: Ne zazivaj imena Bogova uzalud. Glasno izgovaranje imena entiteta je uznemiravanje na energetskom nivou i postoji opasnost da se Bo�anstvo, ili drugi entitet ne odazovu onda kada se zaista prizivaju. Zaludnom se čoveku ni ljudi ne odazivaju na poziv.

Imena i pečati, iako su grafički znakovi, oni predstavljaju elemente. Simboli su spoznaje energija, i to pojedinačno ili u kombinaciji s drugim znacima. To je spoznaja u njenom vi�em smislu, spoznaja samog principa svih stvari kao večnih esencija. U smislu srednjem, oni su kosmogonija, a u krajnjem, najni�em smislu, spoznaja osobina i njihovih brojeva jer se brojevima izra�ava priroda svih bića. Nisu zalud stari Grci magove nazivali "matematici".

Pečat se shvata i kao Ključ. to je svojevrsna lozinka, reč ili formula �to se mora napisati i izgovoriti da bi se steklo pravo stvarnog i magijskog prolaza ili pristupa. U stvarnom smislu, pečat je "propusnica" koja omogućava putovanje kroz Nebeske sfere. Pečat je kao paso� kojim se posvećeniku omogućava pristup Kraljevstvu Senki ili svakim pojedinačnim Nebesima.

U magijskom smislu, ime i pečat omogućavaju pristupanje inicijacijskom činu. Nema istinske inicijacije bez imena i pečata, jer su oni zapravo znaci raspoznavanja. Ko ime i pečat nema, nevidljiv je u Svetom Kraljevstvu, ali ne nevidljiv u energetskom smislu, već je poput zrna peska na obali mora. Za entitete je takav čovek hrana i rob. Zato uzmi ime svoje i pečat svoj i posveti du�u svoju pre nego �to na prag stane�, jer iza Kapije svake Drevni Čuvar stoji, On znamenje i�te, a ti ima� li �ta dati? Tako je rečeno.

Ovo je prva stvar Velikog Dela. Samoinicijacija. Predstavljanje Sopstva Promislu. I sama reč "initium" znači početak. Dakle samoincijacija je sopstveni početak. Svrha joj je pristupanje vi�oj, natprosečnoj razini �ivota kako telesnog, tako i osećajnog, spiritualnog i spoznajnog. Samoinicijacija je "Drugo rođenje". Ona nije samo ceremonija u u�em smislu, već je to prvi i najvi�i čin Obreda Posvećenja. Inicijacija zrelosti i smelosti. Zbog toga je odabir ličnog imena i izrada ličnog pečata preduslov spoznaje tajnih doktrina. Stupanje na Magijsku Stazu Spoznaje nemoguća je bez ova dva činioca. Samopredstavljeno Sopstvo u Promislu, već je Gospodar, iako na Stazu jo� zakoračilo nije. Preduslov svih Uslova, Preduslov Uzvi�ene Inicijacije, "Trećeg rodenja", inicijacije u pravom smislu, Posvećenja stupanjem u najvi�i, vlastiti spiritualni nivo �ivota �to, pretpostavlja posebna svojstva, darove, ali i odabir. Najbitniji cilj samoinicijacije je prevazila�enje ograničenosti, tog pojedinačnog Ijudskog stanja i omogućavanje istinskog prelaza u vi�a stanja te, nakraju, dovođenje bića u stanje iznad i izvan svake vezanosti.

Svaki čovek svoje ime ima. Lično ime i ime po rodu, porodično. U nekim je dru�vima zastupljeno da se nosi i srednje ime po ocu ili vi�e imena po srodnicima ili nekim posebnim karakteristikama. Kako god bilo, ime dobijeno po rođenju nije Ime. U magijskom smislu je to nazime, odnosno pretpostavljeno ime. Ako je mag novorođenčetu kum, samo je tada dobijeno ime, Ime. Pogledajte samo na ljude oko sebe. Koliko je ljudi koji nose isto ime? Koliko je ljudi koji nose ime kao �to je va�e? Čak i imena s prezimenom mogu biti ista. I takvih je dosta. A sad pogledajte na ime svoje. Ono ima značenje svoje. I pogledajte na sebe i na sopstvo svoje. Koliko je to va�e ime zaista va�e? Jedino u ljudskom dru�vu, među svim bićima, u međusobnom oslovljavanju i imenovanju postoje ista imena za različitost. Ako dva ista ne postoje, a ne postoje, kako onda mogu isto ime da nose? Ne mogu, ali ipak nose. Ovo je prva zamka ropstva, izjednačenje sa zajednicom (kolektivizacija), druga je različenje (impersonalizacija) na putu ka obezličenju (depersonalizacija). Odakle ova tvorevina? Je li oduvek tako bilo? Nije.

U Staro doba Zemlje i Srednjem dobu, u vremenima pre Velikog uni�tenja, svaki je čovek imao svoje ime, jedno i neponovljivo kao �to je čovek jedan i neponovljiv. A onda su ljudi u malom broju pre�iveli i nasledili Zemlju. Bogovi su se povukli u svoja prebivali�ta pripravljena jo� u doba pre vremena. Naslednici Zemlje, sinovi čoveka sru�ili su Drevnu Kulu, gde Večni je Nehar blistao. Kapiju Bogova su zatvorili i Pečat stavili da se u svetu ovom ne pojave opet. Ali oni će doći jer je Zemlja za Njih pripravljena, da im odmori�te bude, odmori�te u slavi i slasti.

Tad sinovi čoveka na Kraljeve Čarobnjake su ustali, u pustinje ih proterali, religiju ustanovili. Za posrednike i poslanike na Zemlji samoizvikani se proglasi�e. Seme razdora su posejali, seme zbrke u jezik Bogova uneli. Slike su sakrili i nove znake pripravili. Samo oni da čitaju. Zajednicu su ustanovili da njima, a tobo� Bogovima slu�i. U religiji je koren pritajenog zla i tame nad čovekom �to se vije.

Rasturi�e se po svetu tada, po plemenima svojim. Tako su nastali narodi, tako su nastali jezici. Tako poče�e ljudi da me�aju imena svoja, da se od su�tine svoje, od bića svojeg odele. U zajedničko ropstvo da se zbroje. Ali Kraljevi Čarobnjaci su znanje sačuvali i pripravili Put za svakog ko se Imenom odeli, ko Sopstvo imenuje, Jednim i neponovljivim Imenom svojim. Zato je rečeno: Uzmi Ime svoje i Pečat svoj.

Zapamtite i učinite tako. Ime mora biti jedinstveno i neponovljivo. Ovo je veoma va�no za korespondenciju na svim ravnima postojanja, sa svim bićima. Kada se iza Kapije nađete, Ime i Pečat su ono �to čini da vas prepoznaju, kao osobenost, kao Sopstvo. Jer ako za ime uzmete ime koje već postoji, za ova ste bića varalice. Zato gre�e oni koji za svoje ime uzimaju imena drugih bića. Ima i onih koji se ve�u za ime nekog entiteta kao za svoje, ali to je ime koje već Sopstvo drugo određuje, kroz koje se taj entitet izra�ava. Mnogo je onih koji su u ropstvo ba� ovih entiteta pali, a da toga, ne retko, nisu ni svesni. A čest je slučaj da se zbog ovoga nikada ne uspostavi ni jedna veza u Onostranom. Za�to je tako? Zamilite sada čoveka koji dođe u kuću va�u, u vreme kada ste odsutni, i predstavi se ukućanima va�im imenom. Hoće li ga oni prihvatiti kao �to vas prihvataju? Isto je tako i u Svetom Kraljevstvu, neće vas prihvatiti. Jednom prokazan kao varalica (plagijator), uvek je zgodna meta hordama koje u Onostranom borave. U uglovima najče�će čekaju. Vrebačima ih nazivaju. Neka se ne usudi čovek da krene na Duha čije je ime zauzeo. Jer da bi ime odr�ao mora tog Duha pobediti, porobiti, uzeti mu znamenje, Pečat na grudima �to nosi. Ima li ovakvog među ljudima? Be�e jedan u vremena drevna, Marduk mu je Ime. Ali ni on ne be�e čovek samo. Polovinu Bo�anske prirode je već imao. Pedeset Imena je imao, svako Ime Moć Bo�anska. Ima li takvog među ljudima koji bi takmac Marduku bio? Zato, odaberite ime po volji svojoj ovako kao �to ću vam reći.

Najpre izrčunajte lični broj po danu u kojem ste rođeni. Lični broj se dobija sabiranjem svih brojeva u datumu rođenja i svođenjem na prost broj. Ovo se čini u skaldu sa datumom uzetim po kalendaru vremna u kojem �ivite i u kojem ste rođeni. Aktuelni kalendar je Gregorijanski sa sve nas.

Na primeru mog datuma rođenja, ovo ću vam pokazati: 7.6.1969. = 7+6+1+9+6+9 = 38 = 3+8 = 11 = 1+1 = 2.

Zapamtite, ovo je posebno va�no imati na umu! Lični broj i Broj Imena moraju biti isti. Po principu jednakosti: Ime je oznaka Su�tine.

Zapamtite, ovo je posebno va�no imati na umu! Lični broj i Broj Imena moraju biti isti. Po principu jednakosti: Ime je oznaka Su�tine.

Svaki jezik, odnosno pismo, ima svoju numeričku vrednost. Ovo napominjem da ne bi do�lo do zabune, jer se u nekim tekstovima koji se bave numerologijom mogu naći drugačije numeričke vrednosti glasova i slovnih oznaka. Takođe, va�no je napomenuti da je ime zvučna vibracija i da se numerički korespondiraju glasovi, a ne slovni znakovi. Ja mogu svoje ime napisati Alexandar, ali ga izgovaram Aleksandar, i u duhu jezika kojim govorim ću i odraditi numerologiju imena. Mag primarno upotrebljava prvi naučeni jezik (maternji jezik). Za na�e prostore je to Srpski jezik i jezici istog korena: Hrvatski, Bo�njački, Crnogorski, Slovenački i Makedonski, i dve varijante pisma: ćirilica i latinica. U tom smislu i sledi tabela sa numeričkim vrednostima glasova i slovnih znakova oba pisma:

 

Samoglasnici:

 

A - 1 - A

E - 5 - E

I - 7 - И

O - 3 - О

U - 9 - У

 

Suglasnici:

 

B - 2 - Б

Đ - 4 - Ђ

J - 2 - Ј

N - 6 - Н

� - 6 - Ш

C - 4 - Ц

D� - 4 - Џ

K - 4 - К

NJ - 8 - Њ

T - 2 - Т

Ć - 8 - Ћ

F - 2 - Ф

L - 6 - Л

P - 2 - П

V - 4 - В

Č - 6 - Ч

G - 2 - Г

LJ - 8 - Љ

R - 6 - Р

Z - 4 - З

D - 2 - Д

H - 2 - Х

M - 2 - М

S - 6 - С

� - 2 - Ж

 

Primer izračunavanja Broja imena:

ALEKSANDAR = 1+6+5+4+6+1+6+2+1+6 = 38 = 3+8 = 11 = 1+1 = 2.

Obratite ovde pa�nju na slaganje linije izvođenja Ličnog broja i Broja Imena : 38, 11, 2. Linija izvođenja je identična. Ovo ne mora da bude, ali je preporučljivo jer je time moć potpuno uravnote�ena.

Aleksandar je moje svetovno ime i njegova numerička vrednost je po proračunu potpuno uravnote�ena sa Ličnim brojem. Naravno, ovo bi mogla biti puka slučajnost, ali nije. Ovo je ime koja sam sam odabrao kao svoje poni�tiv�i ono koje mi je dato po rođenju. Sa 18 godina, kada se za to stekla i zakonska mogućnost ja sam ovo i formalno uradio, promeniv�i zvanično svoje ime i prezime. Čime sam prekinuo energetsku liniju vezivanja po nasleđivanju. Alexanthorn je magijsko ime, ali isto tako svetovno. Magijsko sveto ime je tajno. Nijedan čovek ovo ime ne zna. Sveto magijsko ime je ime koje predstavlja moje sopstvo na svim drugim ravnima izuzev ove pojavne, fizičkog i mentalnog nivoa Zemaljske ravni. Numerička vrednost magijskog imena je ista kao i Lični broj i sa istom linijom izvođenja. Aleksanthorn pak, nije. Ima vrednost 1. Za�to je ovo tako učinjeno? Uravnote�enost svetovnog imena i Ličnog broja karakteri�e snagom i postojano�ću u ovom pojavnom svetu. Isto tako je učinjeno i u korelaciji sa svetim magijskim imenom, zbog istih karakteristika postojanosti i snage na Astralnoj i Eteričnoj ravni. Alexanthorn odstupa iz ove korelacije samo iz jednog razloga, a to je uno�enje pometnje za kanalisanje nepo�eljnih energija koje bi nepozvane, ili s namerom nečijom bile poslate sa vi�ih ravni i planova. Takve energije, jednostavno skreću pored. Tako se mogu u potpunom miru prepustiti bilo kojoj strani �ivota, a da jedna drugu ne dotiču. Ne samo bez straha, već sa odsustvom svake pomisli o mogućem sudaru. Igra brojevima i slovima je svojevrsno kodiranje koje omogućava, ne izgradnju energetskih �titova, koji uzgred tro�e mnogo lične energije, već dislociranje eventualnih energetskih upliva. Uz, naravno, Duhove za�titnike na Astralnom "mostu", ovo je svojevrsna za�tita, trajnog karaktera i ne zahteva nikakvo naknadno ili dodatno anga�ovanje. Isto tako omogućava mogućnost spokojnog nestajanja i pojavljivanja na određeno vreme, uz onemogućavanje energetskog lociranja ne samo na vi�im ravnima, već i u ovoj pojavnoj, na fizičkom nivou.

Mag mo�e imati i vi�e imena, čak posebno ime za svaku Ravan postojanja, za svaku od Nebeskih Zona takođe. Ali svako od ovih imena mora biti jedinstveno i neponovljivo. Isto tako, nije redak slučaj da neki od entiteta daju tajno ime magu (ime i pečat) isto kao �to neki entiteti otkivaju svoje tajno ime i pečat. I ovo je rezervisano isključivo, i samo za komunikaciju sa tim entitetom.

Kada se stvara ime, vodeći računa o brojnoj vrednosti, mogu se koristiti postojeće reči svih znanih jezika. Moguće je spajati vi�e reči, pa čak i iz različitih jezika, delova reči, slogova ili samo slova. Ime mo�e i da bude skraćenica neke rečenice sastavljeno od slova i/ili slogova i to poređanih po samo sebi znanoj formuli. Igra brojevima i slovima je potpuna i slobodna. Pazite, ime mo�e biti i potpuno izmi�ljeno, reč koja ne postoji ni u jednom jeziku, ni kao aluzija, niti kao separat ili pak idiogram. Ali mo�e biti i reč iz tajnog jezika koji mag sam stvara kako bi za�titio sopstveno tajinstvo, i ono �to ne sme biti otkriveno. Kako god bilo, va�no je jedno, ponavljam: Ime mora biti jedinstveno i neponovljivo, dakle, unikat.

Kako proveriti da li je ime jedinstveno? Da li je moguće proveriti jedinstvenost imena? Jeste, ali na �alost, nije izvodljivo do izlaska na Astralnu ravan. U prvom uspostavljenom kontaktu sa nekim od entiteta, neophodno je tra�iti ovu proveru. A entitet će, koji god bio, ovaj zahtev smatrati ozbiljno�ću i zrelo�ću maga. I ako sam nije u stanju tu proveru da izvr�i, svakako će maga uputiti onom entitetu koji to mo�e s lakoćom učiniti. Isto treba učiniti i kad je lični pečat u pitanju.

�ta raditi ukoliko se ispostavi da ime ili pečat nisu jedinstveni? Vrlo jednostavno. Od entiteta koji je vr�io proveru zatra�iti savet i uputstvo za ove promene. On će to odmah učiniti i sa velikom naklono�ću. Ali ove intervencije su zaista retko kada potrebne, ukoliko se aspirant maksimalno potrudi da sam svoje Sopstvo nazove Imenom jedinstvenim i neponovljivim. Posebno se, na svim ravnima, ceni trud koji mag ulo�i u odabir svojeg imena i izradu pečata, a da intervencija nije potrebna. Radite na ovome. Istra�ujte, igrajte se brojevima i slovima. Vremena je na pretek.

Gotovo sve �to je rečeno za magijsko Ime, va�i i za magijski Pečat. Pečat je isto �to i Ime, samo �to je predstavljen slikom. Ime je samo zvučna vrbracija i nije bitno kako je napisanao ili kojim pismom. Za Pečat je va�no kako je i na čemu iscrtan ili urezan. Pečat je puni izraz su�tine bića i Sopstva. Svojevrstan je talisman. Kada se posveti na Astralnoj ravni, postaje nezamenljivi �tit.

Koliko imena, toliko pečata, ovo ne zaboravite!

Pečat je, za razliku od imena, igra znkova, slova, linija, slika, boja i naravno, brojeva u odnosnim korespondencijama. Natalna karta horoskopa, na primer, jedinstven je i neponovljiv pečat. Ali to ne znači da treba precrtati natalnu kartu. Koristite igru korespondencijama. I ne treba preterivati u količini znakova, simbola, boja i slično. �to manje komplikovanja to je kompleksnost jednostavnosti veća. Mogu se kristiti razni, već postojeći, simboli ili delovi simbola u kombinaciji sa slovima, inicijalima ili kako god. Ali pazite! Izrada pečata je postupak koji dolazi posle odabira imena. To je postuak koji uključuje astrolo�ke korespondencije. Proučavajte ove korespondencije. Jer, na primer, ne mo�e pečat sadr�avati zelenu boju ako biće ne vibrira ovom bojom, niti mo�e imati previ�e o�trih uglova ukoliko biće ne vibrira prete�no u uglovima. Morate imati urađen sopstveni horoskop. Morate ga proučavati kroz korespondencije, i nastojati da simbolički predstavite su�tinu svog bića, svoj put, svoj cilj.

Astrolo�ke korespondencije ili Vladarstva kako se drugačije nazivaju, predstavljaju �iroku oblast za izučavanje. Ja neću ovde iznositi ove korespondencije, jer bi to trajalo mnogo sati, a opet to su samo op�te korespondencije. Ključ je u spajanju korespondncija po sopstvenom horoskopu. Zbog toga je ovo slo�en proces. Ime i pečat se ne stvaraju po sklonosti izra�enoj u smislu ovo mi se sviđa, ovo volim, ovo mi prija ovo mi lepo zvuči.

Ono �to je na Zemlji lepota isto je �to i Istina na nebesima. Za sve �to postoji, za svaku stvar, situaciju, delo ili osobinu, postoji izvesna astralna inteligencija, Duh koji njime upravlja, a njihova se vladavina prelama kao Svetlost na svaki deo Svemira.

Mo�da su neki pomislili da će odmah po ovom predavanju već imati ime i pečat, ali to je proces kao i svaki drugi u magijskom smislu. Ovo predavanje treba ta bude samo osnovni impuls, koji će pokrenuti točak spoznaje. Niko vam neće reći uradi ovo i ovo, nactaj to i to. Ko vam tako govori, od njega se klonite. Sav posao koji predstoji, svako od vas mora sam započeti i sam zavr�iti.

U okviru kole spiritualne magije ćemo se baviti jo� dosta ovim pitanjima i praktično raditi na kombinovanju astrolo�kih korespondencija. Onima koji su nestrpljivi u nameri da se �to pre oku�aju u ovim poslovima oko imena i pečata, mogu da preporučim knjigu koja svakako mo�e mnogo da pomogne. Zapravo je to zbornik tabela vladarskih nizova i korespondencija. Odlična knjiga i odličan priručnik: Knjiga vladarstava u astrologiji, Aleksandra Im�iragića. U knjizi postoji i tabela, zapravo nekoliko tabela, vladarskog niza slova i stepena zodijaka. Kako ovo upotrebiti. Jednostavno. Na osnovu sopstvenog horoskopa odnosno stepena koji su aktivirani polo�ajem planeta, u prvom redu, malih planeta, pa i vrhovima kuća, prepi�u se odgovarajuće slovne korespondencije i eto izvesnog broja slova od kojih je moguće kombinovanjem stvoriti reč koja će predstavljati lično ime. Naravno, sve ovo podrazumeva poznavanje osnovnih elemenata astrologije i mogućnosti da svako od vas sam zna pročitati sopstvenu natalnu kartu.

Mislim da je ovo sasvim dovoljno da se pokrenu unutra�nji "duhovi". Na kraju bih samo jo� naglasio, ne odbacujte intuiciju. Ovakav vid spoznaje, kadkad otkrije sve. Ali to je dar. Malo je onih kojima se sve otkriva putem intuicije. Ali se svakom otkriva po ne�to.

Oslu�kujte.

Nadam se, da je ovo nekome bilo, barem delimično, inspirativno i stimulativno.

 

 

 

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sva prava rezervisana

Copyright � 2011 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 24-01-2013 04:26