Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

  Alexanthorn

  Dnevničke beleke

Bele�ka 69

 

 Razgovori s povodom

  Senke Glasnika

 Javna predavanja

 Autobiografske bele�ke

  Magijski Dnevnik

 Lice i naličje

  Kontakt

 

 

 

Nehargil

 

DNEVNIČKE BELE�KE

 

 

Bele�ka 69 - 24.08.2011

O skoroj "propasti sveta"

NOVI PRILOZI TEORIJI POBUNE ZEMLJE I NEBA - XI

Iz ugla astrologa koji to vi�e neće da bude

 

Da li se spremate za "ono �to dolazi, a jo� nije do�lo"? Ovo nije pitanje "zabrinutog" maga koji upzorava, a nije ni komično naklapanje u stilu "Đekna jo� nije... a ka' će, ne znamo..." Mnogi su se raspričali o "smaku sveta", o kalendaru Maja, o apokaliptičnim zbivanjima, i filmovi poput onog "2012" su snimljeni, razmileli se kvaziastrolozi i "beli" magovi... Lude zabave nikad dosta, paničari imaju o čemu da rasparavljaju, a dokone domaćice da čavrljaju uz kaficu listajući "�utu" �tampu... A redakcije i ostali mediji trljaju ruke od unosnog posla. �irenje ovakvih priča zaraznije je od virusa gripa, a leka, kao i za grip, nema.

U dana�nje vreme nije zahvalno, a čini mi se da nikada nije ni bilo, baviti se predviđanjem budućnosti, proricanjem ili astrolo�kim predikcijama. Kako god to nazvali, epilog je isti - reči proroka nema ko da čuje. "Čuti", ovde nema značenje u prostom smislu "slu�anja", jer "slu�ati" i "čuti" nije ni pribli�no isto. Ljudima je oduvek bilo zanimljivo da "slu�aju" o proročanstvima, ali avaj, reči proroka zaista malo ko ume da "čuje". Pitanje koje postavih na početku, zaista je ozbiljno. Ja o budućim vremenima govorim retko, a javno nisam nikad. Zato i jesam "astrolog koji to neće da bude". U ovoj op�toj pomami, bez namere da se istoj priključim, neka ovo budu reči upozorenja. Ko ima u�i neka "slu�a" a ko um ima taj neka "čuje".

Odmah ću da razočaram paničare - "propasti sveta" neće biti, ali će biti "propasti". Svet shvaćen kao Svemir ili Poredak Kosmosa je u savr�enoj harmoniji koja počiva na Univerzalnim Zakonima. Takav poredak ne mo�e do�iveti propast. Ako na svet gledamo kao na planetu Zemlju, istina je da nebeska tela nastaju i nestaju. Takva je i sudbina Zemlje, no na�a će "Majka" �iveti jo� mnogo, mnogo milenijuma. Kada na svet gledamo kao na civilizaciju ljudi tu je "propast" već odomaćen termin. Prema nekim kriterijumima i pokazateljima, ova civilizacija je već "propala". Kada stampedo goveda dođe do ivice ambisa, ne zaustavlja se, već u provaliju pada. Ako se i koje goveče zaustavi, shvativ�i da će pasti, tu je već kasno, jer oni iza poguraće ga napred. Takva je slika na�e "civilizacije". Zato vam i ka�em, ako već ne mo�ete da se iz takvog "stanja" izvučete, budite u zadnjim redovima. Samo poslednji u stampedu moći će da pre�ive. Zato "poslednji" uvek na kraju postanu "prvi". Odbacite sve �to vam nude "kreatori civilizacijskog poretka". Oduprite se svakoj stihiji. Oslu�kujte "Majku Zemlju" i �ivećete.

Kalendar Maja o kojem se pričalo i priča, zavr�ava se 21.12.2012. O periodu koje nastupa posle ovog datuma nema zapisa. Jasno je da se ovim zavr�ava jedan veliki ciklus. Ali svanuće i jutro 22.12.2012. i sledeće... i mnogo jutara jo�... To �to nema zapisa, ili samo nema poznatih zapisa, mo�emo "zahvaliti" rimokatoličkoj crkvi po čijoj je naredbi uni�teno skoro sve �to je pripadalo civilizacijama prekolumbovske Amerike. Međutim, ima i drugih Svetih zapisa i proročanstava mnogih, ali ja neću o njima govoriti, niti ih analizirati. Neka ovo bude moje "čitanje Zvezda" ili "kontemplacija iz Onostranog". Kako god, samo nemojte to nazvati "Tornova proročanstva".

Pred nama je takozvano "ukr�teno poravnanje" ili kao �to u sumerskim zapisima stoji "poravnanje u ravni sa Kapijom Ganzir". Razumljivije rečeno, to je onaj raspored "lo�ih planeta" u "lo�im aspektima" u kardinalnim znacima, dakle znacima akcije, smene i promene. Na planu manifestacije ovih energija, reč je o stvarima koje jednostavno moraju da se dogode. Sve ono �to ljudi �irom planete, a i ovde kod nas, "očekuju", sve će im se izjaloviti.

Ekonomsko i materijalno blagostanje, postaće samo pusti snovi za devedeset odsto populacije. Oporavka od pro�ivljene svetske ekonomske krize nema. Ono �to se dogodilo je samo uvertira za prvi čin. Već od ove jeseni počinje, a naj�e�ći će udar biti sledeće 2012 godine. Zatim predstoje tri u�asne godine.

Nezaustavljiv proces totalnog kraha civilizacijskih tekovina se već uveliko zahuktava, a rezultiraće potpunim uru�avanjem zapadnog kapitalističkog sistema tr�i�ne ekonomije i kapitala. Ekonomski slom, propast dolara i krah američe privrede koji predstoji, povući će za sobom, najpre Veliku Britaniju, a potom Nemačku, Francusku, Italiju... i redom Evropu celu. Veliku ekonomsku krizu uvek prate socijalni nemiri. Nezaustavljiv bunt otvara vrata represiji, nakon čega sledi i krah zapadnjačkog "demokratskog" poretka.

Da izbegnu sopstvenu katastrofu, svetski "moćnici" otvaraju niz �ari�ta: Indija - Pakistan, ponovo Avganistan, Severna i Ju�na Koreja, mali ratovi po čitavoj Africi, na Balkanu paljenje Kosova, ali i sukobi Grčke sa Turskom i Albanijom, rat sa Iranom... Nizanje �ari�ta rezultira III Svetskim ratom. Rusija će biti isprovocirana, no njen će odgovor biti tako �estok, da će se ceo svet zaprepastiti njenom silom i nadmoćno�ću. Rat Kine i Amerike do istrebljenja. I tu su aduti na strani Marsa i Plutona u polju rata Kineske dr�ave, koji nisu samo sila i moć, već i masa koja ima dvostruko vi�e vojnika nego amerika stanovnika...

Ovo je dovoljno... Iz mojih astrolo�kih predikcija ću jo� reći da će na�e prostore veliki ratni sukobi svetskih sila zaobići, ali ekonomija će biti u velikoj krizi i �ivot toliko te�ak da će se umirati od gladi i bolesti. Ma�tanja političkog establi�menta i dela naroda o boljem �ivotu u Evropskoj Uniji neće se obistiniti. Srbija nikada neće postati članica Unije, ne zato �to će se na� politički vrh okrenuti protiv evropskih ideja, niti zato �to nas Evropa neće. Evropska Unija se raspada. Tom  "vrzinom kolu" Nemačka će prva okrenuti leđa, pa ojađena Britanija, a ostatak će se uru�iti kao kula od karata. Sličan scenario očekuje i Ameriku. Kraj "Američkog sna" izve�će nekoliko "bogatijih" članica fedracije u nastojanju da se osamostale i odvoje od ostatka siroma�ne Amerike.

Odgovore koje sam dobio od Stare�ina Duhova i Sila iz Oblasti koja okru�uje Zemlju, neću prenositi. Zaista se neusuđujem izgovoriti reči koje opisuju detalje u�asa koji predstoji...

 

 

 

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sva prava rezervisana

Copyright � 2011 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 25-01-2013 01:31