Naslovna

Savetovali�te

�kola astrologije

Knjige

Članci i studije

Kontakt

Portal

 

 

Članci i studije

 

ARHIVA TEKSTOVA

S 05

 

Zvezdočitanje

Iz pera astrologa koji to neće da bude

Alexandar Thorn

10.03.2013

 

''Mudar čovek upravlja svojim zvezdama, a budala im se klanja''. Ovo je stara mudrost koja govori mnogo toga. Ako bismo pristupili bukvalnom razumevanju onako kako je napisana, to bi značilo da mudar čovek mo�e upravljati zvezdama. Međutim, svako zna da nijedan čovek nema takvu moć da ka�e planeti ili zvezdi: pomeri se ovde, ili, idi na ovo mesto. Kada bi to bilo moguće, tada bi u Svemiru vladao haos, isti onakav haos kakav je ovde na Zemlji među ljudima. Da, �alosno je konstatovati da na Zemlji vlada haos, da su se ljudi toliko osilili da misle da mogu raditi �ta god im padne pamet bez razmi�ljanja o posledicama, kako po druge tako i po sebe lično. Malo je onih koje interesuje �ta će biti sutra. Sve se svodi na danas. I tako, postepeno propada ova na�a civilizacija. Na sreću, planeta Zemlja ne propada iako je mnogi razaraju i uni�tavaju. Zemlja, na�a majka, kao i sve ostale planete i zvezde i sva nebeska tela �ive po zakonima sasvim drugim. Te zakone malo ljudi poznaje, a jo� manje ih u �ivotu svom primenjuje. Ti zakoni nisu ograničavajući, poput onih koje ljudi stvaraju, oni su potpuno oslobađaući. To su Univerzalni Zakoni i ima ih sedam, ali o njima ovde neću govoriti. Govor zvezda, ili zvezdočitanje je ve�tina kojoj �elim da posvetim pa�nju. Namerno nisam �eleo da upotrebim reč astrologija, jer ova, na�em jeziku primerenija, reč zvezdočitanje nekako u potpunosti određuje i obja�njava ovu ve�tinu. Da, ba� s pravom se naziva ve�tinom. Ona nije nauka, niti to mo�e ikada da postane iako moderni zapadnjački astrolozi poku�avaju i nastoje da je u red nauka uvrste.

Ve�tina čitanja karte nebeskog kruga jeste znanje, ali to jo� uvek nije ona mudrost pomenuta na početku ovog teksta. Karta neba u koju se unose pozicije planeta i zvezda je slika nebeskog kruga posmatrana sa zemlje u jednom trentku i ta je slika jedinstvena i neponovljiva. I tu nastaje sva kompleksnost astrologije koju malo ko mo�e da razume. Uobičajeno je da onaj ko nauči izvesna pravila, formule i značenja pozicija koje se primenjuju u astrologiji sebe naziva astrologom. Mo�e biti da je tako, ali pre će biti da je "budala koja se zvezdama klanja". Otuda imamo mnogo astrologa danas, a zvezdočitača tako malo. U čemu je razlika? Astrologija se u osnovi bavi analizom kru�nog, odnosno cikličnog kretanja planeta i zvezda, te primenom stečenog znanja o značenju datih pozicija stvara determinističku sliku, odnosno sliku nu�nosti izvesnih događanja ili osobina koje te pozicije proizvode. Moderni astrolozi danas tvrde da su odavno napustili ovu determinističku ili uslovljenu koncepciju rada u astologiji, propagirajući slobodu čoveka da mo�e da bira da ono �to nose dobre vibracije iz Svemira iskoristi za dobro, a one lo�e izbegne koristeći se proračunima i modifikujući svoje pona�anje ili delovanje u određenim periodima. Unekoliko to jeste dobro, ali je to i dalje determinizam ili uslovljenost �ivljenja. Indeterminizam podrazumeva potpuni iskorak iz svih oblika uslovljenosti, a to je ona "mudrost koja upravlja zvezdama". Pa, kako se stiče ta mudrost?

Kretanje nebeskih tela jeste kru�no i ciklično, ali je to samo privid kroz posmatranje sa Zemlje. Njihovo je kretanje uistinu spiralno i zbog toga nikada nijedno nebesko telo nije na istom mestu. Mo�e li onda, shodno tome, da postoji tumačanje koje je kli�eizirano i ukalupljeno? Ne mo�e. Evo ba� je sada Sunce u znaku Riba, i to nosi izvesne informacije, i ima svoje značenje, ali pozicija Sunca u znaku Riba nije imala isto značenje pre tri stotine godina, niti je isto značenje imala pre pedeset godina. Čak ni pro�le godine Sunce u Ribama nije nosilo iste informacije koje nosi danas. Mo�e da se ka�e da je Sunce na određenom stepenu sazve�đa Riba bilo svake pa i ove godine, međutim sazve�đe Riba nije na istom mestu. Ni�ta nije na istom mestu niti je bilo �ta fiksno i statično, shodno Univerzalnom Zakonu da je sve u stalnom stanju kretanja. Zbog toga i ne mo�e nikada ni�ta biti isto. Jo� kad se uz to uzme u obzir i ineraktivno delovanje svih pozicija planeta, zvezda i sazve�đa koje nikad nisu na istom mestu, tek onda nastaje zbrkanost u ljudskom umu koji nastoji da stvari oko sebe kli�eizira. Ovde bi se moglo reći da zvezdočitanje nije ve�tina tumačenja određenih pozicija, već pre bi se moglo okvalifikovati kao svojevrstan razgovor sa zvezdama. To je ni�ta drugo do interakcija makro i mikro kosmosa.

Tajna zvezdočitanja je u poimanju stvarnosti kao jedinstva svih stvari. U �ivotu svaki čovek deli sa drugim bićima postojanje u okviru nebeskog kruga i pri svakom prolasku kroz taj krug čovek prima deo po deo, to jest onoliko uticaja koliko je u stanju da u toj fazi svog postojanja uznapreduje, sve do onog trenutka dok se ne sjedini i ne ostvari ceo krug, dok ne ostvari potpunost kako bi razumeo jedinstvo i kako bi mogao �iveti u jedinstvu celine. Najvi�e �to običan čovek mo�e da dostigne jeste da spozna i analizira različite sile koje se njime poigravaju, a najni�e �to uzvi�en čovek dosti�e jeste sinteza jedinstvenih sila u njemu samom. Ni jedan uzvi�en čovek nije ograničen sa dvanaest Kuća svog horoskopa jer ih sve nadilazi, niti ga sputavaju znaci Zodijaka i tipovi materije jer on njima upravlja, a nije ni onesposobljen usled uticaja planeta jer je njihov gospodar. On je jedno sa celinom. On sve posmatra kao deo celine jer zna da je svaka odvojena jedinka sastavni i neotuđivi deo celine. To je ona mudrost koja čoveku omogućava "vlast" nad nebeskim krugom, ali ta vlast se ne ispoljava kao upravljanje zvezdama, već kao sa�ivljavanje s njima i kroz njih ovladanje sobom.

Zvezdočitanje nas uči razotkrivanju misterije jedinstva Univerzuma. Stoga, zvezdočitač zna da uvek mora poći od posmatranja celine ka pojedinačnom, a nikako obrnuto, kao �to to čini moderna astrologija idući od pojedinačnog ka sintetisanju celine. Posmatranje karte neba za neki određeni trenutak, bilo da je to natalni horoskop ili horoskop nekog događaja je samo jedna slika, jedan detalj koji je istrgnut iz drugih većih celina. Zbog toga nije moguće adekvatno tumačiti pojedinačni horoskop ukoliko se paralelno ne posmatra sa i kroz mundalni horoskop ili horoskop sveta. To bi na primeru izgledalo ovako: Natalni horoskop se uvek posmatra zajedno sa horoskopima grada i/ili dr�ave i horoskopom sveta u celini za tu godinu. Isto tako kada proučavate svoj solarni povratak, odnosnosno svoj horoskop za tekuću godinu, on se ne mo�e tumačiti odvojeno od horoskopa većih celina. Razlog za to je neophodnost usagla�enosti svih tendencija u celini.

Hajde da primer konkretizujemo. Ako vam, recimo, solarni povratak nagla�ava uspe�nu godinu u sticanju znanja i obrazovanju, to je jedna tendencija koja jeste dobra i koja mo�e za vas biti podsticaj da u tom smislu ulo�ite dodatni intelektualni napor kako biste ostvarili određen cilj u tom smislu. Međutim, ako mundalni horoskop za tekuću godinu zemlje u kojoj �ivite ka�e da je pred vama te�ka godina koja će se lo�e odraziti, između ostalog i na obrazovni sistem u zemlji, tada tendencija koja postoji u va�em solarnom povratku gubi svoj osnovni smisao jer neće moći da bude realizovana na uobičajen i očekivan način. Dalje, ako horoskop sveta za tekuću godinu ka�e da je pred nama te�ka nastupajuća godina u kojoj predstoje veliki ratni sukobi sa �irenjem i kulminacijom svetske ekonomske krize koja će uticati na ekonomije zemalja čitavog sveta (�to je inače slučaj sa horoskopom sveta za ovu godinu), tada uviđamo da ova polazna tendencija solarnog povratka nema upori�te u horoskopima većih celina. Dakle, ni�ta od uspe�nog formalnog obrazovanja u tekućoj godini. Osim ovih osnovnih i op�tih tendecija, u obzir treba uzeti i sve ostale informacije od značaja, a koje mogu pratiti ovu prvu informaciju koju obrađujemo, a to mo�e biti: stanje u porodici, posao, finansije, odnos sa partnerom i niz sličnih informacija koje mogu uticati na to da li će proces obrazovanja ići očekivanim tokom ili ne.

E sad se postavlja pitanje: �ta čovek mo�e da uradi da bi se nazvao "gospodarom" zvezda? Čak i tada, kada se uoči određena tendencija koja nije podr�ana tendencijama većih celina, to ne znači da nije moguća njena realizacija, već je neophodno izvr�iti modifikaciju delovanja koje će da omogući njenu realizaciju. Treba pronaći put do cilja, odnosno otkriti one tendencije koje celina podr�ava i uz pomoć njihove realizacije, posredno doći do ostvarenja i realizacije one prvobitno uočene tendencije koja se �eli realizovati. Na primeru bi to moglo biti ovako: ako uočavamo lo�u materijalnu situaciju u porodici, koja se svakako lo�e odra�ava na nameru zavr�etka godine na studijama, to znači da se moramo okrenuti nekom drugom modelu delovanja kao �to je tra�enje posla i paralelno studiranje, mo�da čak i sa privremenim prelaskom na vanredne studije, ali opet sve to mora biti usagla�eno sa tendencijama u horoskopima većih celina. Jedno je sigurno, ako postoji određena tendencija to znači da ona mo�e biti realizovana ukoliko se pronađe pravi put za njenu realizaciju. I sve je to moguće otkriti ispravnim zvezdočitanjem idući od celine ka pojedinačnom. Potpuno isto se čini i kada su sve druge tendencije u pitanju i informacije koje dobijamo iz na�eg solarnog povratka.

Kao �to se sve neprestano kreće i shodno Univerzalnim Zakonima se u tom svom kretanju prepliće ostvarujući kompaktnu interaktivnost, tako se i čovek ne sme prepustiti bilo kavom obliku pasivnosti, već mora biti konstantno aktivan i delatan u svom usavr�avanju i uzrastanju. Tada Univerzalni Zakoni deluju interaktivno donoseći rezultate u skladu sa delovanjem, jer svaka akcija ima svoju reakciju. Kakvo je na�e delo, takav je i odgovor Univerzuma. Ako se prepustite pasivnosti i jadikovanju nad svojom sudbinom, takav će i biti odgovor Univerzuma: ni�ta se neće promeniti a jadikovanje će biti sve veće i veće.

Zvezdočitanje je ona ve�tina koja čoveku omogućava pozicioniranje kao jedinke u celini i pronala�enje staze koja vodi uzrastanju i usavr�avanju. I ba� zbog toga ona jeste ve�tina a ne nauka. Ne ka�em da nije moguće postati astrolog učenjem zakonitosti i opserviranjem elementarnog znanja ove najdrevnije među ve�tinama, ali da bi postao zvezdočitač, čovek se mora sa�iveti sa Univerzumom. Kada posmatra nebo iznad sebe tu sliku mora da inkorporira u kartu neba i to sa pozicijama onakvim kakve jesu, bez bilo kakvih privida i bez bilo kakvih fiksnih elemenata, podela i podpodela nebeskog kruga, jer kao �to reče Heraklit mračni: "Sve teče, sve se menja i ni�ta ne ostaje isto". To je pretočena je su�tina interaktivnog delovanja Univerzalnih Zakona. Zbog toga, u zavisnosti koji od modela astrologije i astolo�kog proračunavanja koristite, mogu nastati izvesne gre�ke. Naime, ako koristite zapadnjačku astrologiju sa fiksnom podelom zodijačkog kruga na 12 znakova po 30 stepeni, u tom slučaju ćete sasvim sigurno napraviti gre�ke u određivanju stvarnih pzicija. Ne sme da se koristi ni jedna fiksna podela, jer u stvarnosti i ne postoji bilo �ta �to je fiksno. U radu sa korespondencijama nebeskih tela uvek se koriste pozicije sideralnog horoskopa, odnosno stvarne pozicije planeta, zvezda i sazve�đa posmatrano sa Zemlje. Fiksna podela Zodijaka mo�e da se koristi samo kao sistem označavanja planetarnih pozicija, jer su sve efemeride date po tom sistemu. Mo�e se koristiti i kao orijentir na papiru, mada ni to nije neophodno, jer se preporučuje rad sa kru�nicom od 360 stepeni u čiju se unutra�njost unose pozicije planeta, a spolja se postavljaju sazve�đa i to u prvom redu ekliptička (Zodijačka), a po tom i sva ostala sazve�đa koja su aktivirana planetarnim pozicijama. Sve ovo je posebno va�no i kod određivanja povoljnih i nepovoljnih dana ili perioda za izvesne aktivnosti, naročito ako se radi o astrokorespondencijama u magiji i kod određivanja egzaktnih povoljnih trenutaka za rad sa određenim entitetima a prema korespondencijama datim u grimoarima. Ako je već odavno napu�tena praksa kori�ćenja sistema jednakih kuća u horoskopu, isto tako i fiksna podela Zodijaka mora biti odbačena ukoliko �elite da se uspe�no bavite zvezdočitanjem, magijskom ili kakvom god drugom praksom za koju vam potreban uvid u delovanje zvezda.

 

 

 

 

 

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

Copyright � 2013 by Alexandar Thorn

Sva prava rezervisana

 


Poslednje izmene: 03/10/13 04:19:46 +0100