Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Ogledalo

  Ars Magica

  Adepti

  Hinduizam

  Budizam

  Judaizam

  Hri�ćanstvo

  Islam

  Ostale religije

  Misterije

  Tajna dru�tva

  Istorija

  Filosofija

  Astrologija

  Radiestezija

  Nauka

  Ekosfera

  Ars Medica

  Psihologija

  Umetnost

  Zanimljivosti

  Putopisi

 Foto priča

U Kini jedu pse

  Dnevničke beleke

 Razgovori s povodom

 Javna predavanja

 Autobiografske bele�ke

  Magijski Dnevnik

 

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

U Kini jedu pse

U�asno mučenje �ivotinja

22.02.2013

 

Iako ova rubrika podrazumeva preno�enje slika bez komentara, jer one same po sebi govore sve, ovde se nsam mogao oteti utisku da ne prokometari�em prikazani u�as...

U Kini jedu pse. Ni�ta novo, rekli bi. To je u kinskoj tradiciji uobičajeno hiljadama godina unazad. U na�oj zapadnjačkoj kulturi ubijanje pasa zarad ishrane nije poznato osim mo�da u retkim slučajevima. Isto se odnosi i na mačke. Na�a je uobičajena predstava o ovim �ivotinjama kao plemenitim i uglavnom se tretiraju kao kućni ljubimci. Osim toga, psi su odlični čuvari, dobri lovci i nadasve verne �ivotinje, a ako su na odgovarajući način dresirani, nazamenjiva su ispomoć mnogim hendikepiranim ljudima. Kori�ćenje njihovih sposobnosti u vojsci i policiji je takođe op�te poznato.

Biolo�ki i egzistencijalno čovek jeste na vrhu lanca ishrane. Kao biće je sva�tojed. Dakle mo�e da jede sve. Razlikuju se samo civilizacijske tekovine i kultura ishrane. To �to u kini jedu pse i uzgajaju ih za ishranu, mo�e nama na zapadu da bude gnusno, nehumano, odvratno i mo�e izazvati veoma lo�e reakcije prema ovoj kineskoj kulturnoj tekovini. Međutim, fundamentalno nema nikakve razlike u tome da li se za ishranu uzgajaju i ubijaju, svinje, krave, koko�ke, ovce, zečevi, srne, ribe itd., �to je nama prihvatljivo, i recimo pasa, mačaka, zmija, pa čak i pacova i drugih sličnih �ivotinja, �to nam je neprihvatljivo, a u kini je to tradicija.

Prikaz fotografija i video snimaka koji se nalaze odmah ispod ovog teksta jesu prikaz najodvratnijeg ljudskog u�asa, jer su psi izlo�eni neverovatnoj torturi i mučenju. I to je ono �to je ovde za svaku osudu. Uz to treba da napomenem da u kineskoj kulturi koju sam prilično izučavao, ovakav odnos prema �ivotinjama nikada ranije nije postojao, iako su psi oduvek uzgajani za ishranu u Kini, prema njima su se odnosili pribli�no isto kao i mi na zapadu �to uzgajamo koko�ke svinje, krave i slično. Međutim, komunističko uni�tavanje stare kineske kulture i tradicije, kao i enormno razmno�avanje populacije, doveli su do toga da je Kina postepeno izrasla u poprilično bezdu�nu naciju i to prvenstveno zbog odsustva one stare duhovnosti taoizma, konfičijevog učenja i budizma koji je nekada bio poprilično rasprostranjen u Kini. Slično i predhodnom prilogu ga�enja deteta na ulici, i velikog broja ljudi koji prolaze pored unaka�enog deteta kao da i nije čovek, pokazuje do koje je mere ova nekada veličanstvena kultura posrnula.

Ja nisam vegetarijanac i nemam ni�ta protiv ishrane mesom i uzgajanja �ivotinja u te svrhe. U tom smislu namam ni�ta ni protiv toga �to u Kini jedu pse. To je njihova tradicija, kao �to je kod nas uobičajeno da jedemo svinjetinu. Ali prizori koji slede su odnos prema �ivotinjama za koji se ne mogu naći adekvatne reči da opu�u taj u�as i neljudskost. Skidanje ko�e sa �ivog psa, ili potapanje �ivih pasa u vrelu vodu kako bi im otpala dlaka, i druge vrste mučenja su nepodno�ljiv u�as. Niko nije u stanju ni da zamisli �ta te �ivotinje osećaju i u kakvom te�kom bolu i mukama umiru. To je ono �to je ovde za svaku osudu.

U tom smislu, međunarodne organizacije za za�titu �ivotinja su pokrenule akciju potpisivanja peticije posredstvom interneta kojom bi od zvaničnika zapadnih zemalja tra�ili da reauguju i tra�e od Kine da se ovakva tortura nad �ivotinjama podhitno obustavi i prekine. Ukoliko �elite da potpi�ete ovu peticiju, to mo�ete učiniti na linku koji sledi:

 

Nobody Touch The Dog - Stop Dog Cruelty and Tortures in China

 

Transpot pasa na klanicu, uobičajena slika na kineskim ulicama

 

 

Pas poku�ava da pobegne iz kazana sa vrelom vodom

 

 

�urnje �ivih pasa - u�asna tortura nad �ivotinjama

 

 

Kineski mesar - klaničar na "delu"

 

 

Upozorenje!

 

Video snimci koji slede sadr�e scene brutalne torture nad psima: mučenje, sakaćenje i ubijanje. Ne preporučuje se osobama slabog senzibiliteta!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh strane

 

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright � 2013 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 22-02-2013 04:24