Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

  Alexanthorn

  Dnevničke beleke

Bele�ka 93

 

 Razgovori s povodom

  Senke Glasnika

 Javna predavanja

 Autobiografske bele�ke

  Magijski Dnevnik

 Lice i naličje

  Kontakt

 

 

 

Nehargil

 

DNEVNIČKE BELE�KE

 

 

Bele�ka 93

U susret �estoj objavi Svetlosti od 2. do 7. avgusta

Velika ritualna Svetkovina Prve �etve

01.08.2013

 

�esta Objava Svetlosti (�esti Nehar). Uzvi�ena Moć Vatre i uzdizanje Moći Marduka čiji je simbol Dvostrana Sekira.

Velika Tradicionalna Svetkovina Uzvi�ene Moći Nebeskog Oca �amma�a započinje 2. avgusta i proslavlja se do 7. avgusta na Veliku ritualnu Svetkovinu Prve �etve.

Veliki Bog je tada na vrhuncu i počinje da gubi svoju snagu kako Sunce odlazi sve ju�nije, a noći postaju sve kraće. �amma� svoju vlast predaje Marduku, sinu nasledniku.

Tradicionalna jela: crni hleb, p�enica, zob, kukuruz, orasi, divlje bobice, jabuke, pite od sezonskog voća, pivo, vino.
Tamjan: aloja, ru�a, sandalovina, smirna
Sveće: narand�asta, �uta.
Kristali: aventurin, citrin, periodit, sardoniks.
Poređenja: Marduk, Zevs, Jupiter, Odin, Perun.
Ostali nazivi: Lammas, Lughnasadh, Zaziuki

Astrolo�ki fenomen: Sredina leta, Sunce 15� Lava u 10:21

 

Ritual prve �etve, proslava Boga Svetlosti na vrhuncu

Učesnici: Sve�tenik, Sve�tenica, Bo�anski �eteoci (Čuvari Kapija), pevači. Svi su odeveni u �ute, zlatne, narand�aste ili svetlo braon odore, naravno crna i bela odora kao univerzalne i neutralne se podrazumevaju.

Magijska sredstva: Oltar treba da je okrenut ka Jugu. Crvena, narand�asta i zlatna sveća se zabadaju u činijice sa zrnevljem. Hleb se postavlja na sredinu oltara a pehar sa crvenim vinom s desne strane. Lutke prevljene od hlebnog bra�na (slane) i kolačići u obliku zvezde (slatki) stavljaju se u posudu sa leve strane. Potreban je i veći gorionik ili posuda za �rtvovanje lutkica sa grančicama i aromatičnim biljem. Treba imati i drveni točak koji simboli�e ciklično kretanje vremena. Podrazumeva se da sve�tenik koji vodi ritual sobom nosi i Svetu Magijsku Knjigu.

 

Otvaranje kapija

Izgovara: �etelac Severa, Bo�anski Čuvar Kapije Zemlje (ispred njega gori zlatna sveća u činijici sa zrnevljem)

Majko Zemljo, plodno tle blata, mulja i crnice
pristupi nam noćas, obdari nas svojom plodno�ću.
�elimo ti dobrodo�licu na na�u prvu �etvu.
Blagoslovena budi!

Izgovara: �etelac Istoka, Bo�anski Čuvar Kapije Vazduha (ispred njega gori zlatna sveća u činijici sa zrnevljem)

Nebeski Oče, vetroviti vladaru visina i vazduha
pristupi nam noćas, obdari nas svojim znanjem.
�elimo ti dobrodo�licu na na�u prvu �etvu.
Blagosloven budi!

Izgovara: �etelac Juga, Bo�anski Čuvar Kapije Vatre (ispred njega gori zlatna sveća u činijici sa zrnevljem)

Ognju mu�kih silina, plamena strasti vatre
pristupi nam noćas, obdari nas svojom voljom
�elimo ti dobrodo�licu na na�u prvu �etvu.
Blagosloven budi!

Izgovara: �etelac Zapada, Bo�anski Čuvar Kapije Vode (ispred njega gori zlatna sveća u činijici sa zrnevljem)

Vodo �enskih misterija, gospodarice plima i oseka
pristupi nam noćas, obdari nas svojom mudro�ću i intuicijom
�elimo ti dobrodo�licu na na�u prvu �etvu.
Blagoslovena budi!

 

Priziv Boga

Izgovara: Sve�tenik

Slavljeniče Sunca, oče �ita, mu�u, brate,

povedi me kroz sumrak koji nadolazi
Obasjaj me svetlo�ću razumevanja i saosećajnosti
tako da mogu sopstvenim sjajem da sijam.
Obasjaj mi put, senke razotkrij
da svoju stazu prepoznam.

 

Priziv Boginje

Izgovara: Prvosve�tenica

Slavljenice Sunca, majko p�enice, nevesto, sestro,

povedi me kroz sumrak koji nadolazi
Obasjaj me svetlo�ću razumevanja i saosećajnosti
tako da mogu sopstvenim sjajem da sijam.
Obasjaj mi put, senke razotkrij
da svoju stazu prepoznam.

 

Posvećivanje hleba

Prvosve�tenica podigne hleb, poljubi ga, i zatim ka�e:

Majko, vreme je prve �etve.
Sejač i �etelac, �ito i hleb
prvi su plodovi vrele letnje zemlje.
�etva je počela, opijena sam toplim mirisima
zemlju pretvaram u zlato vatrenog leta.
Majko, blagoslovi ovo telo zemlje znanjem i ljubavlju
Kako ovaj hleb telo mi ojačava,

tako i ti ojačaj moje misli.
Kako tvoja snaga ispunjava mi telo,

tako neka tvoja mudrost ispuni mi du�u.
Povedi me kroz sumrak koji nadolazi.
Obasjaj me svetlo�ću razumevanja i saosećajnosti
Tvojim putem hodaću časna i mudra.
Tamna je noć du�e.

 

Posvećivanje vina

Sve�tenik podigne pehar, poljubi ga, i zatim ka�e:

Oče, vreme je prve �etve.
Sejač i �etelac, gro�đe i vino
prvi su plodovi vrele letnje zemlje.
�etva je počela, opijen sam toplim mirisima
vodu pretvaram u zlato vatrenog leta.
Oče, blagoslovi ovu krv zemlje znanjem i ljubavlju.
Kako ovo vino telo mi ojačava,

tako i ti ojačaj moje misli.
Kako tvoja snaga ispunjava mi telo,

tako neka tvoja mudrost ispuni mi du�u.
Povedi me kroz sumrak koji nadolazi.
Obasjaj me svetlo�ću razumevanja i saosećajnosti.
Tvojim putem hodaću častan i mudar.
Tamna je noć du�e.

 

* * *

Sve�tenik priprema činiju sa biljem i grančicama za potpalu i izgovara:

Vrhuncu Leta, Nebeski Oče, tvoja sunčana deca polako se gase.

Dopusti nama, tvojoj zemaljskoj deci da ugasimo svoje tuge i strahove.

Sve�tenik zatim pali vatru i meditira nad plamenom.

Potom sve�tenica izgovara:

Vrhuncu Leta, Nebeska Majko, tvoja sunčana deca polako se gase.

Dopusti nama, tvojoj zemaljskoj deci da ugasimo svoje tuge i strahove.

Dok izgovara, deli lutkice od hleba učesnicima koji lutkici govore svoje najveće strahove. Zatim svi lutkice pale u činiji sa mirisnim travama.

Neko vreme svi meditiraju o �eljama koje �ele da po�anju do naredne proslave. Zatim Sve�tenik i sve�tenica sa uzimaju u ruke posvećeni Točak Sreće i okreću ga u smeru kretanja Sunca čime simbolički pokreću kolo sreće. Dok okreću Točak Sreće istovremeno izgovaraju:

Sve se svr�ava, i sve čeka ponovno rođenje.

Svemir, ljudi, sve stvari i elementi�

�ivot dolazi iz smrti, smrt dolazi iz �ivota.

Točak sreće je pokrenut.

Nakon toga sve�tenica deli kolače u obliku zvezda svima da ih pojedu i po gutljaj vina. Za to vreme pevači čitaju ili pevaju pesme u slavu leta, �etve, Boga i Boginje

Na kraju sve�tenik se zahvaljuje Bogu i Boginji, ponudom vina koju proliva na zemlju i govori:

Od zemlje uzeh, zemlji i dajem,
Neka nas daruje i blagosilja.
Bla�eni da su Plameni Bog i Njegova Gospa.
Neka nas njihova Bo�anska Svetlost ne�no obasjava

dok toplota letnjih zvezda odlazi polako u san�

Zatim se sve�tenica zahvaljuje Bogu i Boginji, ponudom hleba koju daje zemlji i govori:

Od zemlje uzeh, zemlji i dajem,
Neka nas daruje i blagosilja.
Bla�eni da su Plameni Bog i Njegova Gospa.
Neka nas njihova Bo�anska Svetlost ne�no obasjava

dok toplota letnjih zvezda odlazi polako u san�

 

Zatvaranje Kapija

 

�etelac Severa, Bo�anski Čuvar Kapije Zemlje izgovara:

Majko Zemljo, plodno tle blata, mulja i crnice
pristupila si nam noćas i obdarila nas svojom plodno�ću.
Hvala ti �to si posetila na�u prvu �etvu.
Zbogom ostaj!
Blagoslovena budi!

�etelac Istoka, Bo�anski Čuvar Kapije Vazduha izgovara:

Nebeski Oče, vetroviti vladaru visina i vazduha
pristupio si nam noćas i obdario nas svojim znanjem.
Hvala ti �to si posetio na�u prvu �etvu.
Zbogom ostaj!
Blagosloven budi!

�etelac Juga, Bo�anski Čuvar Kapije Vatre izgovara:

Ognju mu�kih silina, plamena strasti vatre
pristupio si nam noćas i obdario nas svojom voljom
Hvala ti �to si posetio na�u prvu �etvu.
Zbogom ostaj!
Blagosloven budi!

�etelac Zapada, Bo�anski Čuvar Kapije Vode izgovara:

Vodo �enskih misterija, gospodarice plima i oseka
pristupila si nam noćas i obdarila nas svojom mudro�ću
Hvala ti �to si posetila na�u prvu �etvu.
Zbogom ostaj!
Blagoslovena budi!

 

Napomena: Ritual Svetkovine Prve �etve ne mora biti grupni ritual sa vi�e učesnika. Obred se mo�e vr�iti i individualno uz modifikaciju teksta u zavisnosti da li ga izgovara sve�tanik ili sve�tenica.

 

Neka Svetkovina počne!

Ia Alal!

 

 

 

Vrh strane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sva prava rezervisana

Copyright � 2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 01-08-2013 10:11