Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

  Alexanthorn

  Dnevničke beleške

  Razgovori s povodom

  Senke Glasnika

 Javna predavanja

  Predavanje 25

 

 Autobiografske beleške

  Magijski Dnevnik

 Lice i naličje

  Kontakt

 

 

 

Akad

 

BESKRAJNO PUTOVANJE DUŠE

Javna predavanja, tribine, skupovi, škola spiritualne magije

 

 

Predavanje dvadeset peto

Om (Aum) Mantra

Ili - Opis Magijskih Operacija dostizanja Božanske Svesti i Moći

 

Akad II - Posebno predavanje

06.11.2012

 

Om mantra je svakako najpoznatija mantra i često se naziva “Mantra nad mantrama”. Vrlo je poznat i njen “izgled” napisan na Sanskritu. Jednostavno rečeno, Om je ne samo simbol celog Univerzuma već i odraz njegove vibracije. Sastoji od tri zvuka A - U - M ali se kroz napev oni često stope u jedan - OM. Om se smatra najvećom mantrom jer sadrži u sebi ceo Univerzum, predstavlja zvuk “bez zvuka” i lepotu tišine. To je muzika Stvaranja i Postojanja, koja predstavlja najdublju muziku našeg bića, unutrašnju harmoniju, vibraciju koja spaja telo, um i duša u duboko jedinstvo. Ta tri zvuka predstavljaju i tri stanja svesti koja se stapaju u jedno tvoreći unutrašnju tišinu. U Hinduizmu je to “punoća”, a u Budizmu se doživljava kao “praznina”. To četvrto stanje je cilj svakog duhovnog razvoja.

Om (Aum) - troslovni glif na sanskritu

Ali hade da se malo dublje prošetamo kroz ovu temu. Mantra OM ili AUM je postala poznata na Zapadu kao najvažnija mantra u jogi. Prema indijskoj tradiciji, svaka manifestacija dolazi od Iskonske vibracije koju simbolizuje mantra OM: svi materijalni objekti i sva živa bića, sva spiritualna učenja, svi jezici, sve svete knjige, jednostavno - Sve. Sve polazi od Iskonske vibracije koju predstavlja OM. OM kao zvuk, slog i simbol podrazumeva da su sve materijalne stvari, sve pojave i misli, istovremeno na makrokosmičkom i mikrokosmičkom nivou, stanja energije, odnosno vibracije. Ovo je posve tačno viđenje i objašnjenje "Mantre nad mantrama" te je zato i ukupna indijska mistička, rerligijska i filosofska misao prožeta mantrom OM. Ona se pominje u Upanišadama, Tantri, Puranama, Samkji i posebnim starim tekstovima kao što je Joga Vašišta. OM predstavlja suštinu Sanatana Darme - Večnog puta koji je poznatiji kao Hinduizam. OM je takođe poznat i kao Maha Mantra ili Velika mantra. Međutim OM nije direktno pomenut u najstarijoj Rig Vedi. Pobornici raznih pravaca u Hinduizmu tvrde da je to zato što je OM smatran suviše svetim da bi bio izgovoren ili čak zapisan. OM je prvi put pomenut, mada indirektno, u Jađur Vedi u stihu 1:1 kao "pranava" (pevljivi zvuk) ili "udgita" (uzvišena pesma). Takođe je interesantno pomenuti da nije pronađena ni grafički predstavljena mantra OM u dugotrajnim iskopavanjima Harape civilizacije indijske doline (Mohendžo-daro). Smatra se da ova civilizacija datira iz 3000. godine p.n.e. iako je verovatno i starija. Najstariji opisi OM mantre u indijskim rukopisima pojavljuju se tek u Upanišadama koje, kako se smatra, predstavljaju suštinu znanja i učenja Veda. Zapravo, OM mantra se pojavljuje sa dolaskom Arijevaca na tlo Indije. Arijci su isti oni ljudi (crnoglavi) koji se niodkuda pojaviše nešto pre Indije u Mesopotamiji i stvoriše civilizaciju drevnog Sumera.

Om (Aum) - Sumerski glif, klinasto pismo

Malo je poznato da je ovaj mistični zvučni slog bio osnova svih molitvi, bajalica i rituala u sumerskoj tradiciji. Svaki napev sveštenika (maga) bio je praćen vibriranjem OM od srane svih učesnika obreda. Sumerski Magi su AUM smatrali treperenjem Duše, odnosno silom koja odzvanja Svemirom. AUM je, zapravo, beskrajno vibriranje Etera poput reke što beskrajno teče, i boje je Purpura koja se preliva u Zlatnu i na kraju u čistu Svetlost. Usredsredsređenje na ovo (meditacija), a da pri tom um ne varira (oscilacilira), oslobođa svih patnji i stvara istinski mir uma. I kao što svaka reka žubori, i ova svoj odjek ima. Taj zvuk treba da odzvanja u umu pri svakom usredsređenju. Budući da su krajnje nestvarni, svaka patnja i ograničenje će iščeznuti uz ispravan napor. Ali tek tada u smiraju uma otkriva se uzburkanost, talasi sile koji se komešaju. Njihov je odraz Čista Svetlost, a odjek "aum", gde se srednji zvuk izgovara tako što se usta otvore kao da će se izgovoriti "u", a izgovara se "o", predstavlja tu Uzburkanu Silu Komešanja, Čistu Svetlost koja treperi (vibrira). Usredsređenje (meditacija) umnim treperenjem (mentalnim vibriranjem) AUM se ne preporučuje dušama koje nisu svoj um dovele u stanje besprekorne čistote jer može izazvati ozbiljne posledice umnog poremećaja (mentalna degeneracija) i udvajanje ličnosti (šizofrenija). Ovo je toliko snažna Sila Komešanja koja upravlja delovanjem pet Kovitlajućih Sila, četiri tvarne: Vatra, Zemlja, Vazduh, Voda i petom Sjedinjujućom Silom Etera. Samo Čist Um je u stanju da treperi AUM bez posledica, jer je sjedinjen sa Svebićem. Čak i Veliki Magovi se uzdržavaju treperenja AUM, jer moć da upravljaju ovom Silom imaju samo Velike Duše, Oboženi sinovi čoveka. Samo oni imaju potpuno smirenoumlje. Jednostavniji oblik OM, suštinski je istovetan treperenju AUM, međutim on ne izaziva Komešanje Sile Univerzuma, već obezbeđuje smirenje uma i povezivanje sa Univerzumom.

Jedno od najboljih objašnjenja dato je u Bhagavat Giti: "Mantra OM simboliše Stvarnost. U trenutku smrti ponavljajte OM, i izaći ćete iz tela i postići uzvišeni cilj." Mantra OM je sastavni deo filosofije, rituala, meditacije i pevanja ne samo u Hinduizmu, već i u Đainizmu i Budizmu, a posebno i u tibetanskom Budizmu poznatijem kao Lamaizam. Možda će biti zanimljivo pomenuti i to da je ovo vibriranje osnovnog glasa M prisutno u mnogim tradicijama. Jevreji su je takođe preuzeli od vavilonskih sveštenika kao pravilo i kao što se zna, svi obredi, uključujući i čitanje Tore, se vrše kroz napeve koje prati vibriranje (O)M. AUM (OM) je kod Jevreja postao "Amin" i kao takav se učvrstio i u hrišćanstvu. Nekoliko vekova kasnije Amin je usvojen i u islamu kao Amin ili Alm. S obzirom da se arapsko slovo "l" izgovara kao "u" kada se nađe ispred suglasnika, to znači da Alm automatski postaje AUM. Potpuno identično su vršeni rituali i u staroegipatskim hramovima, a koje su kasnije preuzeli Kopti. Egipćani su znali za AUM u obliku Amon ili Amun. Dovodi se u vezu sa njihovim vrhovnim Božanstvom Amon-Ra. I rana hrišćanska crkva je na isti način koristila ovu moćnu vibraciju. Osim reči Amin kojom se kroz napev završava svaka molitva, postoji vibriranje glasa M sve vreme dok traje napev molitve. Ova praksa se zadržala najviše u crkvama istočnog hrišćanstva a koja je poznata kao "vizantijsko pojanje". Osnov svih napeva je "ison", to jest vibriranje (mmmmm) koje vibriraju svi pojci dok solista ili više njih unisonim glasom pevaju molitve. Unisono ili jednoglasno pevanje molitvi, bajalica i drugih obrednih tekstova koje prati jednoglasno vibriranje OM najstarija je tradicija koja potiče iz doba Sumera. Jednoglasni napevi su najčistija vibracija koja odzvanja Svemirom, i vibracija je koja dolazi do svakog bića Univerzuma. Nebitno je je li ona posvećena ili upućena Bogu, Bogovima ili nekim drugim bićima, i nebitno je je li ona molitva, zazivanje ili neko drugo opštenje s bićima ili je pak samo emanacija mentalne slike i energije koju ona prenosi u Eter, odnosno, modernim jezikom rečeno u Informaciono Polje Univezuma.

Vibriranje OM ne sme da bude praćeno bilo kakvom instrumentalnom muzikom. Napevanje molitvi i drugih obrednih pesama te bajalica, takođe ne sme biti praćeno instrumentalnom a naročito ne polifonom muzikom. Sve te forme modernih rituala u raznim religijama, ali i magijskim sistemima predstavljaju samo forme bez suštine, i nisu ništa više do obično pomodarstvo, koje se opet, kao po nekom pravilu, razvilo nigde drugde no na pustom Zapadu.

Vibriranje OM predstavlja iskonsko povezivanje čoveka sa Univerzumom. Ono, kroz smirenoumlje, priziva suštinu bića i uzdiže Sopstvo koje, budući da je čista suština, biva u stanju da otvori sve Kapije Univerzuma. Najmoćnije je kada odzvanja u umu čoveka koji kroz svoj posvećenički napor stapa svoju dušu sa celokupnim poretkom svih stvari. Ali čak i da ne vibrira OM svojim naporom, već samo da ga sluša, veoma brzo će osetiti smirenje i tišinu svog uma. A tada u smiraju dešava se otvaranje Univerzuma i s njim stapanje Sopstva. Veoma moćno deluje i kao grupna meditacija, a i temelj je svakom zajedničkom vršenju obreda. I zaista, ko god da je ovu mantru primenio, posvedočio je neverovatnim promenama i uzdizanju svoje duše.

Mantra OM otvara sva vrata duhovnog usavršavanja i gotovo da nijedna spiritualna ili duhovna vežba ne bi trebala da počne niti da se završi bez meditacije na OM. I kao što rekoh, ona nije namenjena svakom, a posebno ne onima koji tragaju samo po plitkim vodama duhovnog života, već naprotiv, namenjena je ljudima koji teže da ličnim iskustvom dosegnu dubinu Iskonske Prirode Stvarnosti. Veoma je važno biti svestan činjenice da jedino pročišćen um ili jasnoviđenje omogućava percipiranje Prirode Stvarnosti.

 

 

Magijska operacija dostizanja Božanske Svesti i Moći

 

Mantra OM veoma često se koristi sa drugim mantrama, obično tako što je
OM početni ili završni zvuk u mantri. Isto kao što se i svaka molitva u judaizmu, hrišćanstvu i islamu završava sa Amin. Često se te druge mantre odnose na posebna Božanstva ili imena Bogova. Upotreba mantre OM vrlo je raznovrsna i važno je spoznati da postoji više načina korišćenja mantre OM, kao i to da njena upotreba postaje stvar ličnog izbora. Bez obzira na to kako neko koristi mantru, postoji univerzalna istina, a to je da će se vibracija mantre OM iskusiti i
osetiti na unutrašnjem putovanju. Slično tome postojanje budnog stanja, sanjanja i snova, kao i onoga što stoji iznad, predstavljaju univerzalne realnosti. Dalje je mantra OM predstavljena kao sredstvo kontemplacije i meditacije i ona prolazi kroz sva tri nivoa stvarnosti i svesti, otkrivajući četvrti kojii prožima ostala tri
. Sa vežbanjem, vremenom čoveku postepeno postaje lakše da održi potpunu svesnost koja doprinosi sve većem shvatanju prave prirode svih nivoa svesti. Na
kraju, čovek ide ka direktnom iskustvu Prirode Stvarnosti (Apsolutna Realnost) i svesti koja sve prožima. To je stanje shvatanja sopstvene prirode i prirode Univerzuma. Kroz objašnjenje same mantre AUM, potpuno se objašnjava i proces Magijske Opracije Dostizanja Božanske Svesti i Moći.

Kada se koristi na ovaj način, mantra OM u magiji ima četiri osnovna nivoa značenja i iskustva:
1. Budno stanje se javlja prvo predstavlja stanje svesti koje simbolizuje zvuk A u mantri
2. Snovi su sledeće stanje koje simbolizuje zvuk U u mantri
3. Dubok san je stanje dubokog sna koje simbolizuje zvuk M u mantri
4. Svesna Tišina je četvrto stanje koje se odnosi na čitavo područje svesti koje prožima ostale nivoe i simbolizuje tišinu nakon A, U i M.

Iako postoje i tri prolazna dela, mag se uvek fokusira na ova osnovna četiri. Jedno od najdubljih shvatanja do kojih čovek počinje da dolazi jeste način na kome su nivoi lične svesti, stupnjevi mentalnog procesa i nivoi Univerzuma paralelni jedan sa drugim. Čovek počinje da uviđa da sve tri stvari funkcionišu na istom nivou Stvarnosti i one su ništa drugo do sami nivoi svesti.

1. Budnost = svesno = grublji nivo = A
2. Snovi = nesvesno = suptilni nivo = U
3. Dubok san = podsvesno = kauzalni nivo = M
4. Čista svest koja prožima sve ostalo = nadsvesno = akauzalni nivo = Moć Tišine nakon A, U i M = Božanska Svest

Kada je svesnost usmerena na "A" u mantri, čovek sebe uvežbava i postiče da stekne simultanu svesnost o sledećim stvarima:

- budnost,
- svesni nivo mentalnog procesa,
- grublji nivo Univerzuma.

Budnost, svesnost i grublji nivo su na istom nivou koji je predstavljen zvukom A.

Kada je svesnost usmerena na "U" u mantri, čovek sebe uvežbava i postiče da stekne simultanu svesnost o sledećim stvarima:

- stanje snova,
- aktivan nesvesni nivo mentalnog procesa,
- suptilan nivo Univerzuma.

Snovi, nesvesno i suptilni nivo su na istom nivou koji je predstavljen zvukom U.

Kada je svesnost usmerena na "M" u mantri, čovek sebe uvežbava i postiče da stekne simultanu svesnost o sledećim stvarima:

- stanje dubokog sna,
- podsvesni (latentni, skriveni, neaktivni, uskladišteni) aspekt uma,
- kauzalni nivo Univerzuma iz koga se izdižu suptilni i grubi (materijalni) svetovi.

Dubok san, podsvesno i kauzalni nivo su na istom nivou koji je predstavljen zvukom M.

Kada je svesnost u stanju Tišine nakon A, U i M, čovek sebe uvežbava i postiče da stekne i razvije sveukupnu svesnost i to kao:
- svest koja prožima sva tri lična nivoa (budnost, snove i dubok san),
- svest koja prožima suptilni nivo,
- svest koja prožima kauzalni nivo i
- svest koja prožima celinu sva tri nivoa nivoa A, U i M stapajući je u nadsvest, odnosno akauzalni nivo ili Božansku Svest.

Razvijanje samosvesti kroz AUM meditaciju ogleda se i kroz to kako naša ličnost, mentalni i emocionalni procesi funkcionišu:

- Prikriveni sadržaji počinju da se bude: Tokom meditacije i kontemplacije počinjemo da shvatamo da postoje skriveni sadržaji - impresije (područje dubokog sna, M u mantri). Kako svest plovi iznad ovih skrivenih impresija primorava ih da se bude iz kauzalnog stanja (M u mantri).

- Impresije se odigravaju u unutrašnjoj akciji: Ove impresije se odigravaju unutar
nesvesnog (aktivno nesvesno povezano sa mentalnim procesima koji se ne mogu
videti i stanje snova, U u mantri) i pri tome stvaraju mnogo nevidljivih procesa u
umu koji se, inače, doživljavju samo u snovima. Ovo je slično onome što psiholozi nazivaju "primarni proces".

- Buđenja se izdvajaju u svesti: Ove impresije u nesvesnom (U u mantri) na intrigantan način se izdvajaju i lagano prelaze u svesno, budno stanje realnosti
(A u mantri). Sam proces se odvija zajedno sa načinom na koji se čula (miris, ukus, vid, dodir i sluh) i načini izražavanja (porivi za eliminaciju, razmnožavanje, kretanje, shvatanje i govor) uključuju u igru da bi se ispoljili u spoljašnjem svetu (A u mantri).

- Prosvetljenje: Stanje Tišine ili nadsvesti dovodi do toga da možemo da vidimo kako četiri funkcije uma funkcionišu unutar ovih nivoa (A, U i M u mantri). Ovde se stapaju u jedinstvo senzomotorni um, skladište impresija, ego i akauzalna svest, to jest stanje probuđenog Sopstva (onaj koji zna, odlučuje, sudi, diskriminiše i stvara).

Najvažnije je da se ovde dolazi do spoznaje načina na koji su svi nivoi istovremeno prožeti svešću i predstavljaju manifestaciju same svesti, jer svest mora da postoji u budnom stanju, u stanju snova, u stanju dubokog sna, u aktivnom mišljenju i u nesvesnim procesima. Ko smo zapravo mi? Ovde se i na to dobija odgovor. Mi smo sama svest, a ne forma koja se pojavljuje. Iz akauzalnog stanja svesti (sveukupna svesnost) mag, ne sa ubeđenjem, već sa svesvesnošću izgovara ono što su mudraci mnogo ranije rekli: "Ja nisam moje misli! Ja sam ono što jesam!"

Napomenuh da mantra AUM poput reke koja beskrajno teče. Ova alegorija se u potpunosti odnosi na reku i njena sva tri sastavna dela. Kada tokom pevanja mantre OM prizivamo sve nivoe svesti A, U, M i Tišinu, to se može simbolički izraziti metaforom reke koja ima tri dela:

1. Korito ili dno reke je od kamenja te simbolički predstavlja latentno, podsvesno ili nivo dubokog sna i njegovih impresija koje predstavlja zvuk M u mantri.
2. Tok ili deo reke koji teče je poput aktivnog nesvesnog ili stanja snova predstavljenog zvukom U u mantri.
3. Površina reke je poput svesnog, budnog stanja predstavljenog sa zvukom A u mantri.

Stvarnost ili sama egzistencija koja je u tri nivoa - korito, tok i površina reke, zapravo je poput svesti koja prožima sva tri nivoa: budnost, snove i duboki san. Ta tri nivoa takođe su i svesnost, aktivno nesvesno i latentno nesvesno ili podsvesno, kao i grublji nivo, suptilni i kauzalni nivo stvarnosti.

Podsvesno, odnosno naša podsvesna htenja, želje, stvari koje nas privlače i averzije su poput kamenja koje čini dno reke (M). Nesvesno je ono stanje kada svest prođe preko tih impresija i one ožive u toku nesvesnog (U) kao što je tok reke. Svesno stanje nastaje kada neke od tih impresija se naglo pojave u svesnom umu u vidu radnji, govora, svesnih misli, poput dešavanja na površini reke.

Izdvajanje izvan ova tri nivoa kroz meditaciju, čovek vremenom stiče sposobnost da se potpuno izdvoji izvan ova tri nivoa i procesa mišljenja ili da uroni dublje, sve do direktnog doživljaja samog izvora svesti koju predstavlja Tišina nakon A, U i M u mantri, odnosno dostiže akauzalno stanje svesti koje pruža sposobnost percepcije svih ravni postojanja i moći delanja na sve tri ravni.

 

 

Sedam nivoa Svesnosti

 

Takođe, osim na ova četiri stanja svesnosti, treba pažnu obratiti i na prelazna ili prolazna stanja koja se nalaze između ova četiri i ima ih ukupno tri. Zajedno, oni čine sedam stanja svesti. Pa hajde da i h ovako redom dotaknemo u ovoj priči.

 

1. Budnost = svesno = grublji nivo = A

Budno stanje svesti je predstavljeno sa "A" u mantri. To je ono stanje svesti koje doživljava svaki pojedinac. U budnom stanju svesti su naše radnje, govor i misli kojih smo "svesno" svesni. Nesvesni procesi u dubljim nivoima (U)
takođe su prisutni, ali još uvek nisu opaženi. Ukoliko je čoveka odredimo kao mikrokosmos, onda je ceo manifestovani Univerzum makrokosmos. "A" u mantri predstavlja ne samo individualno budno stanje svesti, već i čitavo područje grubljeg nivoa. Individualno stanje budnosti i grublji nivo funkcionišu na istom nivou svesti, to jest, oba su "u svetu". Prilikom izgovaranja mantre AUM, zvuk A se pojavljuje iznenada, u trenutku i izvire iz tišine. Kada ovu mantru izgovarate, bilo naglas bilo u sebi, veoma je korisno da omogućite sebi da budete svesni naglog pojavljivanja misli, slika ili impresija. Sve ovo se pojavljuje u datom trenutku. Tri tipa svesnosti unutar zvuka "A" u praksi, prilikom izgovaranja, odnosno pevanja mantre, vi uvežbavate sebe da istovremeno budete svesni budnog stanja, svesnog nivoa mentalnih i emocionalnih procesa i grubljeg nivoa Univerzuma. Svesnost o ove tri stvari, koje funkcionišu na istom nivou stvarnosti (A), vremenom, tokom meditacija postaje sve jasnija.

 

2. Prolazni nivo od A do U

Postoji prolaz između budnosti i stanja snova ili između svesnog i nesvesnog nivoa. Odnosi se samo na lični doživljaj i iskustvo između budnosti i snova. Nema čoveka koji nije imao iskustvo ovog stanja. To je ono stanje kada još nismo zaspali a nismo ni budni, ili tek što se nismo probudili posle dobrog sna. Može se nazvati Stanjem Dremeža ili stanjem kada "sanjarimo". U ovom stanju napustili smo svet snova (U), ali još uvek u potpunosti nismo prešli u budno stanje (A) ili spoljni svet. Možda smo se samo prijatno izležavali, a pri tome se
nismo ni sećali sopstvenog imena ili toga ko smo i šta smo, a nismo baš u tom trenutku ni marili za ove stvari. Ali u tom trenutku više nismo ni spavali niti sanjali.

Kada se koristi mantra OM za meditaciju i kontemplaciju, fokus je uglavnom na jednom od tri nivoa - budnosti, snovima i dubokom snu. Međutim, dok se mantra izgovara pojaviće se prirodno rastuća svesnost prolaznih faza. Tada će postati jasnije kako te svesne misli, radnje i govor prelaze iz njihovih originalnih, većinom
nesvesnih emocionalnih i mentalnih procesa. Ova prijatna prolazna faza često se meša sa meditacijom. Meditacija se radi u budnom stanju i u njoj je čovek potpuno prisutan. Zatim se, postepeno, otvara put koji dozvoljava dubljim fazama ili nivoima (U) da istupe i pređu u svesno, budno stanje.

 

3. Snovi = nesvesno = suptilni nivo = U

Stanje snova je predstavljeno sa "U" u mantri AUM. Ovaj nivo ne označava samo snove, već je to i nivo svesti u kome se snovi pojavljuju. Stanje snova je nivo na kome um može da razradi svoje neispunjene želje, potrebe, privlačne stvari, kao i averzije koje mu inače nisu dozvoljene da ih sprovede u spoljašnjem svetu (A). Ovo je čak i prema psihologiji veoma korisno stanje svesti čoveka. Međutim, mag odlazi još dalje kada su u pitanju skrivene, duboke impresije koje vode do pokretanja na određenu akciju. Mag na ovaj način pretvara obojene obrasce uma u neobojene, tako da se ne bi ponovo pojavljivale i stvarale bilo kakve smetnje, bez obzira da li ih stvaraju u budnom stanju ili u snovima. I baš iz tog razloga mag, postepeno i prirodno, dolazi do toga da mu je potrebno sve manje sna. Ekvivalent ličnog sveta snova (U) je čitav suptilni, psihički, okultni ili astralni nivo stvarnosti (U). Prvo je mikrokosmos, dok je drugo makrokosmos. Kako čovek napreduje u meditaciji kapija ka nesvesnom mu se otvara. To znači da ostaje u budnom stanju (A), ali postepeno on uklanja koprenu, podiže zastor tako da
nesvesno (U) počinje da isplivava i pojavljuje se u svesnom, tj. budnom stanju svesti. Sve ono što dolazi u svesno budno stanje je isto ono što je pre toga bilo dostupno samo u stanju snova.

Na ovom nivou, mag tokom meditacije dozvoljava da se pojavljuju misli, ali se ne vezuje se za njih. "Pusti ih neka se pojave, i pusti ih da odu" - to je poruka koju mag šalje u svoj um i to sve dok nevezivanje ne postane stvarnost, a ne samo čin koji se dogodio u spoljašnjem svetu. Intenzitet bojenja misli postepeno slabi dozvoljavajući obrascima misli da ostanu skrivene u semenoj formi. Baš zbog ovog procesa slabljenja, meditacija na OM je jedno od najmoćnijih oruđa za pročišćenje uma.

Ovaj nivo se često smatra spiritualnim nivoom što je krajnje pogrešno jer je on tek drugi od četiri nivoa svesti u mantri ili treće od sedam stanja svesti. Ako se na ovo ne obrati pažnja, aspirantu se može učiniti da postoje samo dva nivoa grublji i suptilni sa prolazom između njih. Čovek lako može da bude uhvaćen u zamku da juri za radnjama, bićima i predmetima suptilnog nivoa (U), a da pri tome ne prepozna da je to samo nivo koji se prolazi, a ne mesto u koje se ide i gde se ostaje. Zapravo, dovođenje stanja svesti na ovaj nivo najčešće uzrokuje samoobmanjivanje o doživljenoj astralnoj projekciji, koje istinski nema, ali je prisutna u začetku na mentalnom nivou, to jest, prelazu u stvarni astralni svet.

 

4. Prolazni nivo od U do M

Prolaz između stanja snova i stanja dubokog sna se odnosi na lično iskustvo između snova i dubokog sna. Prolaz se uobičajeno ne doživljava svesno jer je ovaj nivo veoma suptilan. To je prolaz, ali prolaz kojim skrivene, bezoblične impresije počinju da se kreću i završavaju tako što dobijaju oblik u nesvesnom umu (U). Taj deo je uobičajeno dostupan kada čovek ima snove. Ponekad se može dogoditi i da se svesno doživi prolaz između stanja snova (U) i budnosti (A), i to kada čovek spava ili tokom meditacije. Ovo iskustvo može da bude doživljeno ili kao prelepo ili kao užasno što zavisi od prirode obrazaca misli. Međutim ovaj prolaz je sasvim različit od prethodnog. U ovom prolazu obrasci misli koji su u nemanifestovanom, bezobličnom i skrivenom obliku počinju da se kreću. Ovo je doslovno početak oživljavanja skrivenih impresija. To je proces koga čovek inače nije svestan jer je u pitanju dešavanje na dubljem nivou. Privlačni, kao što grubi i suptilni nivoi mogu biti, ovaj nivo izvan stanja snova može biti još više privlačan i uznemirujući. Kada čovek dodirne ovu prolaznu fazu iz koje se suptilno carstvo i suptilne misli rađaju, on počinje da uviđa način na koji se i
suptilno i materijalno područje manifestuju i kako mogu biti izmanipulisani.

U ovome se skriva ključ za razumevanje priče o Aladinovoj lampi u kojoj je Duh boravio. Duh je bio u skrivenom obliku, ali trljanjem lampe počinje tranzitni proces izlaska Duha kako bi ispunio bilo koju želju. Između faze kada je Duh bio u lampi i kada je bio u svom potpunom obliku, prolaz je taj kada se Duh od dima
pretvara u čvršću formu. Inače, to sam spominjao često u ranijim tekstovima, da se u mnogim bajkama i starim pričama kriju neverovatni magijski ključevi i objašnjenja mnogih tajni i misterija. Ove priče su stvarali upravo magovi, mistici i adepti. Ne retko se dešava kada nekome spomenem "Priče iz hiljadu i jedne noći", "Malog princa" ili slične priče koje više liče na dečiju literaturu, da me onako podozrivo i belo gledaju kao da sam pao s kruške. Ove priče i jesu namenjene dečijem dobu, jer se tada najbolje pamte i uče činjenice. Konteplativna spoznaja dolazi kasnije. Zbog toga i jeste veoma važno opšte i široko obrazovanje u magiji.

 

5. Dubok san = podsvesno = kauzalni nivo = M

Stanje dubokog sna je predstavljeno zvukom "M" u mantri AUM. To je onaj nivo svesti u kome čovek doživljava dubok san. Stanje dubokog sna je nivo gde su duboke impresije uskladištene u njihovom skrivenom obliku. On sadrži korene naših navika, tj. impresija koje su pokretačka sila za akciju, odnosno sve radnjeu životu. Sva htenja, želje, privlačnosti i averzije koje se odigravaju u našim snovima (U) i koji se jednim delom pretvaraju u radnje i govor u spoljašnjem svetu (A) tokom budnog stanja, imaju svoje korene na ovom nivou svesti. Te impresije su poput semena, doboko usađene i kao da očekuju vodu da ih probudi kako bi mogle da isklijaju i izrastu po poljima snova (U) ili budnosti (A).

Na ovom nivou svesti se čovek dotiče Najvišeg Znanja jer su u njemu pohranjeni svi resursi ukupnog svepostojanja. Veoma je čudno da se ovo područje dubokog sna, u kome izgleda kao da se ništa ne dešava, zove Uzvišeno Znanje. Međutim, to je nivo koji je dublji od, ili koji prethodi stvaranju misli i emocija, bilo na nivou snova ili nivou budnosti. To je takođe nivo koji je dublji ili koji prethodi
stvaranju ili manifestaciji objekata ili aktivnosti u okviru i grubog (A) i suptilnog (U) nivoa (reč "prethodi" nema značenje u smislu vremena, već označava ono iz čega naredna stvar nastaje ili proizilazi). Onaj ko počinje da ostvaruje svesni pristup ovom nivou, takođe počinje da dobija pristup onome što se naziva "Beskrajna riznica Mudrosti". Ovo podrazumeva direktni doživljaj znanja, ne samo iz nekog oblika kontakta sa suptilnim (U), već iz nivoa iz koga suptilno područje proizilazi.

Na ovom nivou je skladište bezobličnih, skrivenih obrazaca misli koje se zovu impresije i koje pokreću na akciju u budnom stanju (A). Ako čovek dobije pristup impresijama (M) dok su one u skrivenoj formi, tada ih je mnogo lakše menjati
tako da izgube na svojoj snazi. Kada izgube na svojoj moći ili se ona prilično
smanji, impresije više ne mogu da vežu čoveka za ono što bi inače automatski pokrenulo određene radnje, govor i misli. Uspostavljanjem svesne kontrole nad ovim nivoom inače nepristupačnog dela svesti, te duboke misli postaju čiste uspomene sa malo moći ili bez nje.

Postoji mnogo različitih tehnika koje se koriste u magiji, ali aspiranti moraju najpre proći niz praktičnih tehnika preinicijacijske magije koje se odigravaju na nivou strogo budnog stanja (A) kako bi indirektno uticali na promene u dubokim
impresijama. Ove tehnike su veoma korisne aspirantima na njihovom putu. Tek kasnije, magovi se osposobljavaju za direktan pristup ovim dubokim impresijama (M) kako bi mogli da biraju sopstvene duboke obrasce navika, ponašanja i delanja. Na ovaj način mag postepeno postaje gospodar nad impresijama, što vodi ka njegovim sopstvenim i samosvesnim mislima, govoru ili delanju. To znači da mag nedozvoljava razvijanje nepoznatih poriva iz nesvesnog, već teži da njihovim ovladavanjem, svaku svoju aktivnost, misao ili delo učini potpuno svesnim i namernim.

Lične skrivene impresije su mikrokosmos, dok makrokosmos predstavlja kauzalni nivo (M) iz koga izvire kreacija čitavog suptilnog i grubog nivoa. Zato se i zove kauzalno područje ili nivo stvarnosti. Oni koji ostvare vlast nad ovim nivoom svesnosti jednaki su svetim ljudima, premda je čak i njima uskraćeno krajnje dostizanje samospoznaje, jer ona dolazi tek sa shvatanjem Prirode Stvarnosti,  što je dostizanje stanja Tišine u mantri nakom A, U i M.

Nikako se aspirantima ne savetuje da se odmah okreću ovako privlačnim ponudama i neverovatno kreativnim moćima, već da, umesto toga, zađu najpre u traganje za Najvišom Spoznajom. Ovaj nivo dubokog sna je nivo na kome se uči i radi Visoka Magija koja se naziva Umeće Sanjanja. Mnogi smatraju, što je netačno, da se ova magija radi na prvom prolaznom nivou koji je samo rani doživljaj na putu do prave Magije Umeća Sanjanja.

U OM meditaciji i kontemplaciji čovek ostaje u području budnog stanja svesti i postepeno dozvoljava da se budno stanje širi kroz ostale nivoe koji su, inače, u području nesvesnog. Međutim kroz tehnike Magije Sanjanja mag napušta budno stanje, spušta se u područje dubokog sna (M) i opet, paradoksalno, dovodi se budnu svest. Ovladavanje impresijama u stanju dubokog sna omogućava magu da direktno doživi obrasce misli u njihovoj skrivenoj i bezobličnoj formi i time bude u mogućnosti da umanji njihove moći koje se po navici i nesvesno ispoljavaju ometsjući ostale životne procese i delanja, ili pak, da ih po volji pojača kako bi postigao određeno dejstvo u budnom stanju (A), odnosno kako bi manifestovao magijske moći u pojavnom svetu.

 

6. Apsorpcija ili Moć Uvida i Spoznaje (A, U i M)

Šesti nivo svesnosti, odnosno treći prelazni nivo ka četvrtom stanju svesti je sjedinjenje spoznajnog izvan ili ispod stanja budnosti, snova i dubokog sna u stanju apsorpcije. Indijski mudraci ovo stanje nazivaju Samadi, ali to još uvek nije stanje Prosvetljenja i dostizanja Božanske Svesti i Moći Božanskog Ispoljavanja.
Mnogi ovo stanje nazivaju Prosvetljenjem, što je kao što rekoh, pogrešno. Postoji mnogo tipova ovog stanja svesnosti. Ove razlike imaju veze sa prirodom predmeta na koji se mag usredsredio kroz meditaciju pre nego što je sa tim predmetom dospeo na nivo Uvida.

Predmet na koji osoba meditira, a zatim i ulazi u stanje Uvida, može biti grub ili suptilan. Prost primeru je ovaj: Ako se meditira na sliku crvene ruže, taj predmet je grub objekat (A). Mmeđutim, meditacija može da se pomeri sa crvenog cveta na samu crvenu boju, ali i to još uvek na nivou grubljeg objekta. Dalje, ako se pažnja pomeri na samu svetlost ili na sposobnost da se ugleda
svetlost, to spada u suptilne objekte (U). Kad se pažnja pomeri još dublje, na
posmatrača ili na tanani osećaj koji dolazi iz apsorpcije, onda je objekat još suptilniji. Međutim, i dalje postoji objekat, iako taj objekat može biti veoma suptilan. Slično tome, meditacija na duhovni objekat ili neko biće iz Onostranog takođe će se pomerati kroz nivoe doživljaja, od grubljeg ka suptilnom, pa do još suptilnijeg i na kraju do najsuptilnijeg (A, U i M). Na kraju, unutrašnje pomeranje pažnje otkriva čistu suštinu, odnosno prirodu objekta meditacije te ulazi u stanje Uvida ili Spoznaje.

Posmatrač, posmatranje i posmatrano se skupljaju u jedno. To znači da u meditaciji objekat ili predmet, bilo da je grub ili suptilan, i koji se javlja kroz tri dela kao posmatrač, proces posmatranja i objekat koji se posmatra skupljaju u jedan. Više nema posmatrača koji posmatra posmatrani objekt, već izgleda kao
da postoji samo taj objekat. Kao da su posmatrač i proces posmatranja apsorbovani u objekat tako da je objekat jedino što je preostalo.

Postoje dve opšte kategorije Uvida. Jedna je Uvid sa oblikom ili sa objektom, pri čemu postoji mnogo tipova grubih i suptilnih objekata, a time i mnogo
tipova Uvida. Za vreme meditacije, pažnja se usmerava prema ovom obliku ili objektu i stanju Uvida pažnja postaje apsorbovana u taj oblik ili objekat. Druga kategorija je Uvid bez oblika ili bez objekta. Tu pažnja nije usmerena ni
prema jednom obliku ili objektu. Pošto nema nijednog oblika ili objekta ne postoje ni različiti tipovi u ovoj kategoriji Uvida. U obe kategorije stav pažnje je sličan. Razlika je samo u tome što na bezobličnom nivou nema objekta. Stav pažnje je i dalje tamo, ali objekat nije. To je kao da je, za vreme Uvida sa oblikom, mag jednostavno zaboravio objekat, a time i došao u
stanje Uvida bez oblika.

Za onoga ko nije uhvaćen u mrežu aktivnosti grubog sveta, suptilnog nivoa ili, čak, kretanja bezobličnog kauzalnog nivoa, stanje apsorpcije je na dohvat ruke. Dostizanje Moći Uvida počiva na dva osnovna principa: stalna meditacija (vežbanje) i nevezivanje za predmet meditacije.

 

7. Čista svest koja prožima sve ostalo = nadsvesno = akauzalni nivo = Moć Tišine = Božanska Svest

Nakon A, U i M u mantri AUM nastaje Tišina koja predstavlja svest koja prožima i obuhvata sve nivoe, odnosno svest koja jeste svaki od preostalih nivoa. Indusi ovaj nivo svesti nazivaju Turija, što doslovno znači četvrti i predstavlja onu svest koja prožima, posmatra i jeste svaka od ostala tri nivoa. Međutim, ovaj naziv nije baš sasvim adekvatan, jer je ovo stanje u stvari svedok ostalih nivoa.

Evo i prostog primera. Stanje Čiste Svesti je nalik stajanju na vrhu Kule. Sa ove tačke gledišta, posmatrač vidi čitavu panoramu ispred sebe, odnosno igru svih nivoa svesti. On vidi i kulu i njeno podnožje i okolinu koja pruža oko kule. Ukoliko bi stajao u kuli i posmatrao kroz prozor njegov vidik bi bio ograničen jer samo sa krova kule se može sve videti.

Dakle, OM mantra predstavlja četiri nivoa - budnost, snove, duboki san i Tišinu. Ova četiri nivoa su fokus pažnje u pamćenju mantre OM. Prolazni nivoi i stanje Uvida su delovi na koje se tokom vežbanja manje usredsređujemo. To ne znači da oni nisu tamo ili da neće biti doživljeni, već prosto znači da ih mag ne koristi s posebnim naglaskom u meditaciji.

U izgovaranju ili pevanju mantre AUM, usredsređivanje je na A, U, M i Tišinu. Vežbanje Tišine nakon AUM se radi kako bi mag doveo svoju svesnost u stanje Tišine ili Praznog Uma čime se uvežbava da postane svestan svesti i da ona prožima sve nivoe - budnost, snove i duboki san, odnosno suptilni i kauzalni nivo. Stapanje u mir i tišinu uma uvodi maga u akauzalno stanje svesti, odnosno stanje Božanske Svesti. Mnogi učitelji i tradicije posebno naglašavaju da na kraju sva svetlost, zvuci i pojave vode do mira, tišine uvodeći u Carstvo Tame.

Razumevanje ovog značenja mantre AUM i nivoa svesti koje ona predstavlja omogućava da mnogo lakše uvidimo kako ta svetlost, zvuci i mantre zaista
zaranjaju nazad, u mir, tišinu i Tamu iz koje su se i pojavili. Stari učitelji i tradicije su takođe isticali - da bismo zaista ovo razumeli, moramo da vežbamo i dođemo do same tišine i mira unutar kojih nam se otkriva značenje mantre AUM i sveukupne Spoznaje (Prosvetljenje). Razlika između Uvida i Prosvetljenja je, kao što sam naveo, veoma tanana, zbog čega se često u doživljajima mešaju. Uvid predstavlja dualistički pristup pažnje, dok je Prosvetljenje nedualistički pristup koji vodi maga do doživljaja "to sam ja" ili do onoga što nazivamo samospoznaja. Taj najviši vid spoznaje, ali ne i konačni, omogućava Sopstvu da se preobrazi u Čistu Božansku Svest, odnosno Čistu Volju koja se ispoljava na svim ravnima postojanja.  Ovo je ne samo opis suštine mantre AUM, već i dostizanja samospoznaje i samorealizacije
kroz Magijsku operaciju Dostizanja Božanske Svesti i Moći koja je iskazana u mudrosti koja sledi:

Ja sam čovek.

Ja sam sila u Univerzumu.
Ja i Univerzum smo Jedno.
Ja sam Univerzum.
Ja sam koji Jesam.

Ja sam Bog.

 

 

Otvori stranu Eternal Om (Full) i pogledaj kaskadno izvođenje Mantre Om u aranžmanu Roberta Slapa.

Pored video Youtube projekcije postoji i MP3 verzija za preuzimanje.

Vreme trajanja: 59:32 minuta. 

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sva prava rezervisana

Copyright © 2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 24-01-2013 04:24