Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

  Alexanthorn

  Dnevničke beleške

  Razgovori s povodom

  Senke Glasnika

 Javna predavanja

  Predavanje jedanaesto

 

 Autobiografske beleške

  Magijski Dnevnik

 Lice i naličje

  Kontakt

 

 

 

Akad

 

BESKRAJNO PUTOVANJE DUŠE

Javna predavanja, tribine, skupovi, škola spiritualne magije

 

 

Predavanje jedanaesto

 

Na razmeđi svetovnog i magijskog IV

Eterizacija

Mentalna energizacija materije

 

 

20.07.2011.

 

Praktična primena osnovne Magije Elemenata se simbolički, kao proces, naziva Eterizacija, iako su to, u osnovi, dva procesa, mentalna energizacija materije i mentalna projekcija volje. U nekim sistemima magijske prakse na zapadu ovi procesi se zajedničkim imenom nazivaju impregnacija (impregnacija vode, impregnacija hrane i slično), mađutim, ovo nije precizna formulacija. Impregnacija označava proces pripreme određenog materijala ili sredstva sa kojim se radi, što ovde u primeni Magije Elemenata nije slučaj, jer se direktno radi sa Elementima, koji zbog svoje fundamentalne čistoće ne trpe nikakve promene i koriste se kao čisti Elementi sa svojim polaritetima. Preciznije je upotrebiti izraz bioenergizacija, jer se deluje sopstvenom energijom, odnosno sopostvenim energetskim biopoljem na materiju.

Sledeće što treba naglasiti jeste pojam Eterizacije. Već sam napomenuo da se ovi procesi samo simbolički nazivaju Eterizacija, međutim ovde se se ne vrši transformacija materije u Eter, već samo pročišćenje materija vode, vazduha, hrane i vatre preko osnovnih Elemenata do ispoljavanja energije Etera kroz ove materije. Taj ispoljeni Eter kroz materiju predstavlja Životnu Energiju ili Životvornu Silu. Eter je zapravo hrana Duha čovekovog koji oživljava kako astralno, tako i fizičko telo. To ispoljavanje Etera kroz vodu koju pijemo ili hranu koju jedemo se u primeni osnovne Magije elemenata naziva procesom Eterizacije Životne Energije kroz četvoropolno sažimanje Elemenata.

Novi pojam koji se pojavljuje je četvoropolno sažimanje Elemenata i treba ga unekoliko objasniti. Magija Elemenata se primenjuje na tvari koje čovek koristi za održavanje života: vazduh, vodu, hranu i vatru, ali i druge stvari. Sve ove tvari, vazduh koji dišemo, voda koju pijemo, hrana koju jedemo i slično, nastale su u interaktivnom dejstvu svih Elemenata kroz njihovo elektromagnetno zračanje i polaritete. To znači da i vazduh i voda i sve druge tvari sadrže u sebi sve Elemente sa izvesnim preovlađujućim stanjem električnosti ili magnetičnosti. Četvoropolnost je izražena u svim tvarima jer u osnovi, one sadrže Vatru i Vodu sa svoja dva pola, pozitivnim i negativnim, koje neutralni Vazduh održava i kontroliše, a Zemlja sve sjedinjuje u tvar. Takođe, kako su sve tvari proistekle iz Etera, one sadrže Eter u sebi, ali kao princip na kome su sazdane. Normalnim, uobičajenim disanjem, uzimanjem hrane i vode i izlaganjem vatri, čovek apsorbuje u sebe veoma malu količinu Etera, koja jeste dovoljna za održavanje života, međutim, Duh maga, a time i njegova Duša i telo njegovo u svom radu zahtevaju veću količinu čistog Etera, kako bi mogao sa lakoćom vršiti sva svoja dela. Ta uvećana količina Etera, proizvodi se, upravo, kroz primenu osnovne Magije Elemenata.

Na kraju ovog uvodnog dela u primenu Magije Elemenata, skrenuo bih pažnju na još jedan pojam, a to je pojam mentalnog, jer se spominje kao odrednica u procesima mentalne energizacije i mentalne projekcije. Zašto je ovo važno? U mnogim delima koja govore o magijskoj praksi se spominje ovaj pojam, ali u nekim drugim formama, te da ne bi došlo do zabune i unošenja pometnje u samu terminologiju rekao bih nekoliko reči o tome. Prema drevnom učenju koje prenosim, čovek kao trojedno biće, Duh-Duša-Telo egzistira na Zemaljskoj ravni i ispoljava se kao fizičko i mentalno biće, odnosno na fizičkom i mentalnom nivou Zemaljske ravni. Zapravo, celokupna pojavnost čovekovog života predstavlja njegovu osobenu mentalnu projekciju, podređenu Univerzalnim zakonima. To je svest koja se projektuje na nivou Zemaljske ravni. Sopstvo ili Ego koji je pod vlašću uma, odnosno umnih doživljaja (čulne impresije) nije u stanju da se odvoji od Zemaljske ravni, već ostaje vezan iluzijama umnih slika. Obrnuto, Sopstvo koje dominira nad umom nije podložno uticaju čulnih impresija, pa stoga oslobođeno iluzornosti može pomoću mentalne projekcije da se izdigne iznad Zemaljske ravni i uplovi u sfere Astralnog i Eteričnog sveta. Dakle, mentalna projekcija je sredstvo Sopstva.

Takođe, u mnogim delima se govori o mentalnom planu ili mentalnoj ravni, pri čemu se govori o najvišoj, Eteričnoj ravni postojanja. Međutim, prihvatiti ovakvo shvatanje mentalne ravni nije sasvim ispravno, jer da je tako, onda iluzije ne bi postojale i svaka bi misao mogla biti pretočena u delo i materijalizovana na sve tri ravni postojanja. Stoga, mentalna ravan, koju radije nazivam mentalni nivo Zemaljske ravni je najniža ravan postojanja. Zbog toga u magijskoj praksi postoji mnogo situacija koje se mogu okarakterisati kao mentalne samoobmane i iluzije stvarnosti. Svaka mentalna projekcija koja ostane samo kao slika u umu što se pretače u svest, ali bez stvarne emanacije, predstavlja iluziju.

Kako život čoveka predstavlja njegovu osobenu mentalnu projekciju koja se manifestuje u fizičkom svetu, tu govorimo o nesvesnom pretakanju umnih slika u svest koje se emaniraju na fizičku ravan nekontrolisanim spoljnim utiscima koje nazivamo čulnim impresijama, čime se zatvara krug na liniji mentalno-fizičko-mentalno. One mentalne projekcije koje nisu povučene određenim spoljnim utiskom, ostaju na nivou svesti čoveka i mogu biti doživljene kao stvarne, ali bez realizacije u stvarnosti. Ovde se nalazi jedna od najvećih zamki Magijske spoznaje, u kojima aspirant ili nerealizovan mag može na mentalnom nivou doživeti i iskusiti svakakva stanja bez dodira sa realnošću. Ti doživljaji i stanja su samo umne slike ili iluzije stvarnosti i ukoliko je umišljenost (vezujuće sile materijalne prirode) jača od Sopstva dolazi do stvaranja iluzorne svesti ili modernim jezikom rečeno "trip stanja" svesti. Ovim stanjima svesti podložni su, pre svih, oni aspiranti koji se bez temeljnog znanja i predhodnih priprema eksperimentalno upuštaju u razne vrste mentalnih vežbi i magijskih rituala, a bez iskusnih vodiča. Naročito je to posledica eksperimentisanja sa različitim magijskim sistemima i praksama, kao i olako i brzo prihvatanje i prolaženje kroz jedan ili više sistema.

Aspirant mora uvek biti svestan činjenice da se telo, duša i duh moraju uvežbavati ravnomerno i istovremeno, jer bi, inače, bilo nemoguće postići i održati magijsku ravnotežu. Ne preporučujem nikakvo ubrzavanje razvoja jer je za sve potrebno vreme. Strpljenje, istrajnost i upornost su osnovni uslovi za razvoj. Ko god je voljan da stupi na Stazu Magijske Spoznaje, trebao bi ovo upozorenje smatrati svojom Svetom Dužnošću. Nemilosrdnost prema sebi u Magijskoj Spoznaji je vrlina iz koje sledi uspeh. Uzdržite se od osuđivanja ili kritikovanja drugih. Ne dozvolite nikome da uđe u vaše svetilište. Mag uvek ćuti o svom Putu, usponu i uspehu. Tišina daje najvišu Moć. Obezbedite sebi što je moguće više vremena za svoje uzdizanje i napredak. Sasvim je nepotrebno traćiti vreme dugim sedenjem uz ispijanje piva u bezvrednom društvu ili zagnjuren u kompjuterske igrice ili kakvu drugu prostu zemaljsku zabavu. Vreme je poput vode, teče, a reka se nikada ne vraća izvoru svom. Dakle, potrebno je obezbediti određeno vreme i njega se strogo pridržavati. Izuzeci su mogući samo u neizbežnim slučajevima. Čovek je podložan navikama i kad se jednom navikne na određeni rad, osećaće potrebu da uvek radi. Baš kao što postoji želja za životnim potrebama poput jela, pića i spavanja, tako treba da se odnosi i prema Magijskoj Spoznaji. Magijski rad treba da postane jedina navika, i to je jedini način da se postigne siguran i potpuni uspeh. Nema nagrade bez marljivosti. Imajte ovo na umu, jer Magijsko Delo zahteva Besprekornost.

 

Disanje

Četvoropolno sažimanje energije vazduha

i eterizacija Životne energije kroz svesno disanje

 

Prva fizčka tvar neophodna za održavanje fizičkog života je vazduh. Svima je znano da svako živo biće zavisi od disanja i da bez disanja nije moguće opstati u životu. Ono što svi znaju je da čovek, kao i sva živa bića, udiše vazduh koji, među ostalim jedinjenjima, sadrži kiseonik koji se u plućnim mikrokapilarima apsorbovanjem vezuje za ćelije krvi i raznosi po čitavom telu, a ostatak vazduha se izbacuje izdisajem kao azot. Ovaj proces je na telesnom nivou regulisan kao uslovna refleksna radnja bez angažovanja svesti. To znači da nije potrebno misliti ili razmišljati o disanju da bi organizam disao. To se automatski odvija. Ono što malo ko zna jeste to da je vazduh četvoropolna tvar sastavljen od sva četiri Elementa uključujući i Eter kao peti životni Element. Energetska četvoropolnost vazduha je, prema Univerzalnim zakonima, sila koja služi da održava telo u životu a Eter koji sadrži, predstavlja Životvornu Silu koja je, kao što sam već naglasio, hrana za Duh čovekov. Mag je svestan ove činjenice i zna da je za svako delo, a posebno za magijsko delo potrebna izvesna, a kadkad i veća količina energije da bi se to delo izvelo bez posledica po biće čoveka u energetskom i fizičkom smislu. Zbog toga je potrebna veća količina Etera kako bi Duh bio u stanju da sprovede određeno delo. To uvećano apsorbovanje Etera se vrši svesnom namerom koja se naziva Eterizacija, a realizuje se kroz svesno disanje, o kojem je ovde reč, ali i kroz svesno uzimanje hrane, vode i izlaganje vatri, o čemu ću govoriti u narednim predavanjima.

 

Eterizacija vazduha

 

Kiseonik pripada Elementu Vatre, a azot Elementu Vode. Element Vazduha posreduje i održava vezu Vatre i Vode, a Element Zemlje je ono što kiseonik i azot stapa u supstancu koju znamo kao vazduh. Eter kao uzročni princip u osnovnoj strukturi vazduha prestavlja njegov temelj ili iskru života. Normalnim ili nesvesnim disanjem telo se snabdeva samo neophodnom količinom Elementarnih supstanci koje su potrebne za njegovo normalno održavanje. Snabdevanje ovde takođe zavisi i od potrošnje Elementarnih supstanci. Kada je čovek izložen većem naporu, na primer kada potrči, i disanje se ubrzava, jer je organizmu potrebna veća količina vazduha, odnosno Elementarnih supstanci. Isto se dešava kada mag treba da preduzme neku magijsku radnju bilo na mentalnom nivou Zemaljske ravni, bilo na Astralnoj ili Eteričnoj ravni, Duhovnom biću je potrebna veća količina Etera da bi to delo mogao da izvede i uspešno realizuje. To se postiže svesnim disanjem, koje se nazva "duboko disanje" ili disanje punim plućima, za razliku od običnog normalnog disanja koje se u ovom smislu naziva "plitko disanje" ili disanje gornjim delom pluća.

Tehnikom svesnog disanja čovek se snadbeva uvećanom količinom Elementarnih supstanci. Međutim, ukoliko je čovek u stanju mirovanja, njegovom organizmu nije potrebna uvećana količina Elementarnih supstanci jer bi moglo doći do zasićenja koje može izazvati negativne posledice kako po mentalno, tako i po fizičko biće čoveka. Ovde se tehnikom svesnog disanja (udah i zadržavanje vazduha) izdvaja Eter, a ostatak nepotrebnih Elementarnih suptanci se izbacuje (izdah i zadržavanje praznih pluća). U plućima, u njegovim najdubljim porama se, pored ostalih, nalaze i energetski receptori koji absorbuju Eter i energetskim kanalima ga prenose u Duh bića čovekovog. Ovaj proces se naziva Eterizacija vazduha, odnosno izdvajanje Etera iz vazduha. Ova tehnika disanja se vrši po formuli (4+2+4+2) udah + zadržavanje vazduha + izdah + zadržavanje praznih pluća. Numerička vrednost koja je prikazana u formuli predstavlja vremenski interval trajanja, ali ne u sekundama realnog vremena. Taj vremenski interval je potpuno individualan kod svakog čoveka i predstavlja ritam rada srca (pulsiranje). Pulsiranje srca se može osetiti, a samim tim i brojati na dva praktična načina za primenu u ovoj vežbi. Prvi način je spajanje jagodica palca i domalog prsta na jednoj ili obe ruke i naziva se "meditativni" (slika 1). Drugi je, takozvani, "molitveni" i primenjuje se spajanjem jagodica svih prstiju, dlanom o dlan (slika 2). Pritisak treba da bude srednje jačine odnosno do stanja u kojem se oseća pulsiranje.

 

Slika 1: meditativni poližaj prrstiju šake

 

Slika 2: molitveni položaj prstiju šake

 

Sedite udobno ili ostanite u stojećem položaju sa osloncem na oba stopala. Bilo da sedite ili da stojite, kičma mora biti potpuno prava. Zauzmite meditativni ili molitveni položaj ruku i ostite pulsiranje srca. Udišite vazduh tako da udah traje četiri otkucaja srca i to najpre udahom u gornji deo pluća koji se potom nastavlja ka donjem delu pluća pri čemu se oseća pomeranje dijafragme i stvara osećaj kao da se stomak nadima. Zatim zadržite vazduh u tom stanju dva otkucaja srca. Potom izdišite vazduh tako da izdisaj traje četiri otkucaja srca i to najpre iz donjeg dela pluća pri čemu se oseća vraćanje dijafragme na mesto i nastavlja se izdisanjem iz gornjeg dela pluća do poslednjeg daha. Nakon izdaha zadržite se u stanju praznih pluća još dva otkucaja srca.

Sasvim je dovoljno sedam ponavljanja na početku praktikovanja ove vežbe, jer se samo jednim dubokim udahom unosi četvorostuko veča količina Etera od uobičajenog "plitkog disanja". Broj ponavljanja treba iz dana u dan povećavati, ako postoji veća potreba prilikom vršenja određenih mentalnih ili magijskih radnji. Vežbu ne treba raditi duže od pola sata u toku jednog dana, što okvirno iznosi oko 180 ponavljanja. Ukoliko nema mentalne ili magijske praktične aktivnosti, ovu vežbu ne treba raditi u punom obimu već je dovoljno praktikovati je sa sedam ponavljanja u toku jednog dana.

VAŽNO! Napomena o mogućim neželjenim efektima (kontraindikacije): Pre nego što počnete praktikovati vežbe disanja, organizam se mora umiriti. Obavezno izmerite puls (broj otkucaja srca u minuti). Ukoliko je rad srca ubrzan (preko 80) ili usporen (ispod 60), vežbu ne smete praktikovati.

Ova vežba koju sam opisao je namenski proces Eterizacije koji se praktikuje samo ukoliko postoji potreba za većom količinom Etera kako bi Duh bio u stanju da sprovede određenu mentalnu radnju ili magijsko delo. U suprotnom je ne treba često niti svakodnevno praktikovati, jer povišena akumulacija energije Etera može izazvati spontane reakcije na mentalnom nivou u smislu nekontrolisanog ulaska u povišena stanja svesti. Takođe, povećana koncentracija energije Etera može izazvati halucinacije, fatamorgane i razna priviđenja, te ukoliko aspirant nema punu kontrolu nad svojim umom, lako može zapasti u stanje samoobmanjivanja, iluzornosti ili "trip stanja svesti".

Poželjno je svakako akumulirati izvesnu količinu Etera, ali je potrebno odrediti sopstvenu "meru". Ova akumulacija Etera obezbeđuje magu da se uvek oseća odmorno, da svoja čula održava izoštrenim, da mentalna percepcija i pamćenje budu snažni, da intuitivni upliv bude aktivan i da uvek bude adekvatno energetski pripremljen da reaguje po potrebi. U tom smislu postoji još jedan način svesnog "dubokog disanja" koji je dvostruko slabiji od gore opisanog, jer se izvodi po formuli (4+4), udah-izdah, dakle bez zadržavanja daha i bez zadržavanja praznih pluća.

Ovo je takozvano "obično duboko disanje". Izvodi se jednostavno, treba samo duboko udahnuti (punim plućima) i izdahnuti. Udišite vazduh tako da udah, okvirno, traje četiri otkucaja srca i to najpre udahom u gornji deo pluća koji se potom nastavlja ka donjem delu pluća pri čemu se oseća pomeranje dijafragme i stvara osećaj kao da se stomak nadima. Zatim izdišite vazduh tako da izdisaj traje, takođe okvirno, četiri otkucaja srca i to najpre iz donjeg dela pluća pri čemu se oseća vraćanje dijafragme na mesto i nastavlja se izdisanjem iz gornjeg dela pluća do poslednjeg daha.

Može se izvoditi bilo kada i bilo gde sa svega nekoliko ponavljanja. Nema neželjenih efekata, osim u slučaju preterivanja u smislu broja ponavljanja. Preporučuje se svakodnevno ovo činiti nekoliko puta sa po nekoliko ponavljanja. Savršen efekat umerenog održavanja akumulacije energije Etera se postiže formulom (7 x 7) sedam ponavljanja u toku dana po sedam običnih dubokih udah-izdaha. Dubokim disanjem se unosi i Životna energija u telo, a koja je sadržana u Eteričnom pricipu (energija Etera). Ona se nalazi i u vazduhu koji dišemo, ali se može uneti samo dubokim disanjem jer se preobražava samo u najudaljenijim kanalima pluća, bronhijalnim zavšecima gde se i kiseonik prenosi u krv. Da bi do njih doprla mora se najdublje udahnuti. Ovo je jedini razlog zbog kojeg ljudi zevaju, nesvena radnja kojom se udahnjuje Dah Životvorni.

 

Svesno namensko disanje i mentalna energizacija vazduha

 

Sve je ovo sasvim isto i kod svesnog namenskog disanja, a razlikuje se u tome što se uz proces svesnog disanja vrši mentalna energizacija vazduha, odnosno, mentalno vezivanje određene energije za Eter, te se tako "obogaćen" Eter unosi u biće čovekovo, odnosno, stapa se sa Duhom iz kojeg se razlaže u sve forme postojanja bića. Kako ovo funkcioniše?

Ako čovek u svom umu oblikuje neku misao, ideju ili mentalnu sliku (viziju) određenog lika (željena ličnost, predmet, objekat, prostor i slično), bez obzira da li je ta misao konkretna ili apstraktna, i po tom tu misao kao energiju veže za vazduh ispred sebe koji treba udahnuti, ta ideja, misao ili lik će se vezati za Element Etera u vazduhu, i preneće se, elektromagnetnim strujanjem, na celokupnu supstancu vazduha. Ovaj proces se naziva mentalna energizacija vazduha projekcijom svesti. Tako "obogaćena" supstanca vazduha, kada se prenese kroz pluća, preko krvnih sudova, neće samo vršiti uticaj na materijalno telo, povećavajući snagu tela kao što se to čini pri "običnom" disanju, ili "običnom svesnom" disanju, već će elektromagnetno strujanje vazduha, energetski "obogaćenog" idejom ili likom, preneti elektromagntni impuls "obogaćene" energije iz krvotoka preko astralne niti (astralni energetski kanal) do astralnog tela, a odatle do eteričnog tela Duha, posredstvom eterične niti (eterični energetski kanal).

Iz ovog opisa svesnog namenskog disanja, jasno se može sagledati da suština ovog procesa disanja ne zavisi od količine udahnutog vazduha, nego od kvaliteta određene ideje kojom je supstanca vazduha "obogaćena". Zbog toga praktikovanje procesa svesnog namenskog disanja ne zahteva naporno svesno disanje opisano u prvoj i drugoj vežbi. U ovom prcesu je dovoljno samo duboko udahnuti (obično duboko disanje).

Sedite udobno i opustite celo telo. Najpre dišite normalno i postepeno neka disanje postaje sve dublje i dublje. Za to vreme oblikujte u svom umu neku misao, ideju ili mentalnu sliku (viziju) i tu misao kao energiju vežite za vazduh ispred sebe zamišljajući (vizualizujući) da, sa udahnutim vazduhom, ta misao, ideja ili mentalna slika ulazi u vaše telo preko pluća i krvi.

Misao može biti apstraktna ili konkretna kao što su zdravlje, mirnoća, spokojstvo, uspeh u određenom poslu ili bilo šta drugo čemu težite. Mentalna slika vaše ideje mora biti veoma snažna da bi vazduh koji udišete bio u potpunosti energizovan (obogaćen) vašom idejom. Da bi ovaj proces zaista delovao ta vaša misao ili ideja ne sme biti projektovana u vremenu, jer Zakon Etera ne poznaje veme kao fizičku kategoriju, budići da je Eter bezvremen. Ta misao ili ideja moraju biti vizualizovani i projektovani u "trenutnom", tako da u vašoj svesti izaziva osećaj da je trenutno realizovana, odnosno da je ta vaša ideja već realnost "ovde i sada". Takođe, morate paziti da neka druga misao ne omete vašu osnovnu misao ili ideju, a naročito ne smete uneti sumnju. U početku, realna slika neće biti kao što je ideja i da biste izbegli slabljenje, biće potrebno ovaj proces ponavljati. Dovoljno započeti sa sedam udisaja ujutru i sedam uveče. Postepeno broj udisaja treba povećavati za po jedan više ujutru i uveče. Ne treba žuriti i ne treba preterrivati, jer je za sve potrebno vreme na nivou Zemaljske ravni. Ne preporučuje se započinjanje rada na realizaciji neke nove ideje dok se rad na prethodnoj ne završi. Ukoliko je usredsređenje dovoljno jako, uspeh će se manifestovati najranije za sedam dana. Ceo proces zavisi od sposobnosti i stepena jačine imaginacije. Nekome će za realizaciju biti potrebne nedelje, čak i meseci, zbog toga što um nameće neke egoistične želje. Za početak se najpre preporučuje rad sa apstraktnim idejama, poput mirnoće, zdravlja, spokojstva i uspeha. Proces svesnog namenskog disanja ne treba da traje duže od pola sata, na početku praktikovanja. Kasnije će vam biti dovoljno samo desetak minuta. Najbolje vreme za praktikovanje procesa Eterizacije je trenutak izlaska ili zalaska Sunca, jer se Eterični mentalni zapis, najlakše prenosi u ovom periodu prelaska Tame u Svetlost ili obrnuto. Isto tako, dobro vreme za vršenje ovog procesa su i noći Punog Meseca kada Mesec reflektuje Svetlost Sunca u Tami noći.

Ovaj proces Eterizacije Životne energije kroz svesno namensko disanje mentalno energizovanog vazduha projekcijom svesti predstavlja metod prenošenja ličnog eteričnog zapisa (individualni eterični kod) na Eterični Plan Svemira (Sveum) iz kojeg crpi povratnu reakciju koja se manifestuje kao realizacija polazne ideje ili misli. Ovaj se proces manifestuje isto i kod svesnog uzimanja vode, hrane ili izalganja vatri, što ću opisati u narednim poglavljima. Ono što hoću još da naglasim ovde je i to da ovaj proces može imati i obrnut smer, u smislu izbacivanja iz sebe, nečistoća ili negativne energije kroz izdisaj, gde se oblikovana misao, ideja ili mentalna slika vezuju za vazduh u plućima i izdahom se izbacuju iz organiznma, kako iz fizičkog, tako i iz astralnog i eteričnog tela. Takođe, na ovaj način određena misao se može emenirarati i usmeriti ka nekom predmetu ili drugom biću u smislu privlačenja, odbijanja ili nekog drugog željenog cilja ili efekta. Ovaj proces u potpunosti deluje kroz Zakon Uzročnosti i predstavlja Ključ za realizaciju Zakona Privlačnosti, o kojem sam govorio u jednom od predhodnih predavanja.

 

 

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sva prava rezervisana

Copyright © 2011 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 24-01-2013 04:30