Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

  Alexanthorn

  Dnevničke beleške

  Razgovori s povodom

  Senke Glasnika

 Javna predavanja

  Predavanje deseto

 

 Autobiografske beleške

  Magijski Dnevnik

 Lice i naličje

  Kontakt

 

 

 

Akad

 

BESKRAJNO PUTOVANJE DUŠE

Javna predavanja, tribine, skupovi, škola spiritualne magije

 

 

Predavanje deseto

 

Pojavnost i ispoljavanje bića čovekovog

Na razmeđi svetovnog i magijskog III

 

 

19.07.2011.

 

Svakome ko čita ove redove jasno je sasvim da je čovek kao pojava, biće koje živi i ispoljava svoje postojanje kroz delovanje u ovom našem, vidljivom i pojavnom, a po svojim karakteristikama, materijalnom svetu. Nauke koje se bave čovekom, proučavajući ga sa raznih aspekata spoznaje, poput antropologije, biologije, medicine, psihologije, socijologije, filosofije, teologije i mnogih drugih, kažu da je čovek biće koje ima telo, dušu i duh. Iako će svaka od ovih nauka to različito tumačiti i definisati, prema sebi svojstvenim principima, generalno se može reći, i iz perspektive Magijske Spoznaje, da je čovek tropojavno biće.

Drevni učitelji Magije su nam ostavili znanje o celokupnom pojavnom svetu. To znanje nazvano Sveta Magija, potvrdile su generacije i generacije adepata, magova, aspiranata... Znanje o pojavnom svetu i čoveku kao pojavnom biću može se opisati mnogobrojnim knjigama, ali ja ću se ovde zadržati na osnovnim informacijama, neophodnim na početku Puta Magijske Spoznaje. Ovo znanje je važno u smislu razumevanja celokupnog postojanja i ispoljavanja pojavnog, kao i razumevanja delovanja kroz magijsku praksu, kako ovu prvu preinicijacijsku Magiju Elemenata, tako i kroz svaki viši nivo magijskog rada.

Pojavni svet se ispoljava na tri ravni postojanja

Prva je Zemaljska ravan, naš vidljivi i čulno spoznajni fizički svet grube materijalne prirode. Kaže se prva, zbog toga jer je nama prva vidljiva, prva spoznajna ravan postojanja, a zapravo je to poslednja, odnosno najmlađa ravan postojanja. Kaže se Zemaljska ravan, ali se ne odnosi samo na našu planetu Zemlju, već na celokupni materijalni svet. Čitav Svemir se ispoljava na ovoj ravni, što bi značilo da u Svemiru postoji nebrojeno mnogo planeta kao što je naša i na kojima žive bića slična bićima na Zemlji i slična nama samima. Ovo je čak i stav modernih nauka koje se bave istraživanjem Svemira i života uopšte.

Druga, viša ravan postojanja je Zvezdana ravan, koja se u praksi najčešće naziva Astralni plan postojanja. Čovek se kao biće ispoljava i na ovoj ravni postojanja, istovemeno i odvojeno od ispoljavanja na nivou Zemaljske ravni, i to kroz svoje astralno biće, odnosno astralno telo. Astralni svet je nastanjen i mnogim drugim bićima koja egzistiraju samo na ovoj ravni. To su po svojoj prirodi niža pojavna bića od čoveka, iako mnoga od njih ispoljavaju veću moć egzistencije od prosečnog čoveka. Tek kroz Magijsku Spoznaju čovek se može u svom ispoljavanju izdići na ovu ravan i pokazati kao nadmoćnije biće.

Treća, i ujedno najviša ravan postojanja je Eterična ravan, koju drevni magovi nazivaju Kraljevstvo Bogova (ravan Božanskog ispoljavanja). Čovek je biće stvoreno prema Zakonu Etera, po obličju Bogova. Stoga je jasno da se čovek ispoljava i na Eteričnoj ravni, ali je mali broj onih koji su uspeli da dosegnu Ravan Bogova.

Ovo su tri sveta koja paralelno egzistiraju i međusobno se prepliću. Sve tri ravni, u svojoj ukupnosti grube ili suptilne materijalnosti su pojavni i stvoreni svetovi. Svi svetovi nastali su iz bljeska Svetlosti rođene u Beskrajnoj Tami. Drevni Sumeri od kojih potiče celokupno znanje i spoznaja, Beskrajnu i Večnu Tamu nazvali su Imenom Nakšir. Nakšir je čak i Bogovima Nedostižna. Zamislite kako je tek čoveku Nespoznatljiva i Nezamisliva, Beskrajna i Večna Nakšir. Treba li još šta reći? Šta god rekao, zaista, ne bih rekao ništa. Neka tako i ostane.

 

Grubi materijalni svet Zemaljske ravni

 

O čovekovom telu kao materijalnom pojavnom biću je već bilo reči, te zbog toga treba unekoliko i objasniti egzistencijalni materijalni svet čoveka. O materijalnom svetu i našoj planeti je toliko knjiga napisano i gotovo da se sve nauke bave zemljom i čovekom u svakom segmentu postojanja, Ovo znanje je svakako stvar opšteg obrazovanja svakog čoveka i zbog toga se ovde neću baviti fizičkim procesima i pojavama u prirodi. Nastojaću da o materijalnom svetu govorim kroz spoznaju Elemenata i njihovih polarnosti, jer je veoma značajno da se svaki aspirant upozna sa uzrokom i posledicom četiri Elementa, kako bi naučio da ih pravilno koristi, saglasno odgovarajućim analogijama i korespondencijama sa drugim ravnima postojanja.

Delovanje elemenata na našoj planeti u najsuptilnijem obliku razvija na isti način kao i ljudsko telo. Proučavanjem analogija sa ljudskim telom, otkrivaju se i paralele sa Elementima, te se ove analogije mogu iskoristiti u primeni energije Elemenata u najsuptilnijem obliku, kako bi bili u stanju da dejstvujemo na sopstveno telo i sa punom svešću na celokupan svet, pri čemu, ništa ne bi bilo nemoguće.

Element Zemlje sadrži u sebi četvoropolni magnet sa njegovom polarnošću i dejstvo ostalih elemenata. Vatra u svom aktivnom obliku, prouzrokuje oživljavanje u prirodi, a u svom negativnom obliku izaziva rušilačko i razjedinjujuće dejstvo. Voda u svom negativnom obliku, izaziva suprotan efekat od Vatre, dok Vazduh, sa svojom dvopolnom polarnošću, predstavlja neutralnu, uravnotežujuću i zaštitnu suštinu u prirodi. Zemlja, svojim povezujućim svojstvom, u osnovi ima dva Elementa, Vatru i Vodu, zajedno sa neutralizacijom kroz princip Vazduha. Zbog toga se fizički svet posmatra kao grubi materijalni svet. U međudejstvu Vatre i Vode nastaju električna i magnetna strujanja. Oba ova elementa svojim strujanjem uzrokuju sve što se materijalno dešava na zemlji, utičući na sve hemijske procese u zemlji i izvan nje u sferi minerala, biljnom i životinjskom svetu. Zemlja je u osnovi veliki generastor u čijem se središtu nalazi električno strujanje, dok se na površini manifestuju magnetne struje. Ove magnetne stuje, zbog kohezije Elementa Vode, privlače i zadržavaju sve materijalne stvari i jedinjenja na površini zemlje. Prema specifičnim osobinama tela koje zavise od sastava Elemenata, svaka stvar poseduje izvesno električno zračenje, koje privlači magnetna struja celog materijalnog sveta. To privlačenje se u fizici naziva teža. Prema tome, teža je pojava zemljine privlačne moći. Ono što mi shvatamo kao magnetizam i elektricitet, nije ništa drugo do pojava četvoropolnog magneta, jer se zamenom polova može dobiti elektricitet iz magnetizma, a mehanički, magnetizam se može dobiti iz elektriciteta. Ovo pretvaranje jedne moći u drugu je dugo smatran alhemijskim i magijskim procesom, koji je, jedan od najvećih umova ljudske civilizacije, Nikola Tesla, uveo u svet fizike kao prirodne i eksperimentalne nauke.

Sav život na zemlji, rađanje, bujanje, sazrevanje, život i smrt počivaju na temelju elektromagnetnih zračenja Elemenata. Zbog toga se podrazumeva da i fizička smrt nije razjedinjenje i pretvaranje u ništavilo, već je samo prelazak iz jednog stanja u drugo. Materijalni svet je nastao iz Etera, koji održava i kontroliše sve pojavne svetove. Zbog toga je razumljivo da su na prenosu električnih i magnetnih strujanja zasnovani svi dosadašnji pronalasci povezani sa komunikacijama na daljinu preko Etera, poput radija, telefonije, televizije. Svi budući pronalasci če takođe delovati pomoću električnih i magnetnih struja u Eteru, jer su osnovni zakoni uvek bili i uvek će biti isti.

 

Suptilni materijalni svet Zvezdane ravni

 

Zvezdana ravan ili Astralni plan postojanja se često u magijskoj i religijskoj literaturi, pogrešno označava kao četvrta dimenzija. Astralni svet nije stvoren od četiri Elementa, već predstavlja niži Eterični svet veće gustine Etera. Astralni svet je potpuni odraz materijalnog sveta, i sve što se ikada dogodilo, što se dešava i što će se desiti, ima svoje poreklo, pravilo i postojanje na Astralnom planu postojanja. Kako je Eter u svom nafinijem obliku supstanca kroz koju se šire električne i magnetne struje, tako je Eter izvor svetlosti, zvuka, boje, vibracija, ritma i života u svemu stvorenom. Kao izvor svega postojećeg, sve što je stvoreno, što se stvara i što će se stvoriti, odraženo je u Eteru. Zbog toga se kroz Astralni svet vidi zračenje večnog, koje nema ni početka ni kraja, jer je besprostorno i bezvremensko. Mag koji zađe u Astralni svet može u njemu pronaći svaku stvar, bez obzira da li se radi o prošlom, sadašnjem ili budućem vremenu. Dokle ovo opažanje seže, zavisi isključivo od nivoa spoznaje i sposobnosti maga.

U starim spisima, Svetim Knjigama i mnogim delima o magijskoj praksi, Astralni svet se naziva Onostrani Svet (Svet Iza). Međutim, treba znati da Ovde i Tamo ne postoji. Svet je jedan i jedinstven. Čovek, prirodno, oseća strah od smrti, i otići "tamo", za mnoge znači umreti. Magijska praksa upućuje na sasvim drugačije objašnjenje. Razjedinjujućim delovanjem Elemenata ili iznenadnim prekidom astralne niti koja je spona između fizičkog i astralnog tela, nastaje ono što obično nazivamo smrću, a što, u stvari, nije ništa drugo do prolaz iz Zemaljskog u Astralni svet. Mag će putem svoje sposobnosti kontrolisanja Elemenata, svesno postići labavost astralne niti, što će rezultirati spontanim odvajanjem astralnog tela od fizičkog tela. Ovim postupkom će biti u stanju da poseti najudaljenije predele i da sebe prenese na razne planove postojanja u obliku svog astralnog tela. Ovo je suštinski opis onoga što se u praksi naziva Astralna projekcija, koja u zavisnosti od namere maga može biti vidljiva i nevidljiva na Zemalskoj ravni, a što se postiže kontrolom zgušnjavanja (kondenzacije Etera). Ovo bi bilo objašnjenje mnogobrojnih priča u kojima su ljudi viđani u isto vreme na različitim mestima, pa čak i delovali tamo.

Astralni svet ima stanovnike raznih vrsta. Pre svega, tu su pokojnici koji su napustili zemlju i borave u odgovarajućem stanju (stepen gustine Etera), saglasno njihovoj duhovnoj zrelosti. Ova stanja razne religije nazivaju rajem ili paklom, ali uistinu, ni raj ni pakao ne postoje. Što je nivo pročišćenja bića viši, to će čistiji i finiji biti stepen gustine naseljenog astralnog plana. Vremenom se astralno telo rastvara, sve dok se ne uskladi sa stepenom pulsirajućeg zračenja tog astralnog nivoa, ili dok se ne izjednači sa njim. I ovo izjednačavanje zavisi od zrelosti i duhovnog savršenstva koje je to biće dostiglo na zemlji.

Astralni svet naseljavaju i mnoga druga bića. Tu su, pre svih, Elementari, bića sa samo jednom ili nekoliko osobina, u skladu sa ustrojstvom pulsirajućeg zračenja Elemenata. Elementari energetski vibriraju slično čoveku, a kako među njima postoje neki koji su već postigli izvestan stepen inteligencije, mnogi magovi ih koriste za svoje ciljeve, iako su ovo bića veoma niske moći.

Stanovnici Astralnog sveta su i bića koja se u magijskoj praksi nazivaju Larve. Ova bića nastaju svesno ili nesvesno, snažnim čulnim razmišljanjem (mentalna projekcija), preko astralne niti čoveka. To nisu bića u pravom smislu, već samo oblici (forme) koji bujaju na strastima fizičkog sveta i na najnižem stepenu astralnog nivoa. Larve imaju snažan instinkt samoodržanja i stoga se kreću u svetu ljudi čije im strasti odgovaraju. Larve nastoje, direktno ili indirektno, da izvuku i raspale te strasti koje spavaju u čoveku. Ako Larva uspe da zavede čoveka da se preda strasti koja njoj odgovara, onda se ona hrani i buja na zračenju energije te strasti koja se rodila u čoveku. Ostrašćeni ljudi, ophrvani mnogim strastima privlače mnoštvo takvih Larvi koje postaju stalni pratioci takvog čoveka. Magovi mogu sa određenim ciljem i da svesno stvaraju Elementare i Larve koje potom šalju na određene zadatke u njihovim raznim magijskim spletkama i borbama sa drugim magovima.

U Astralnom svetu žive i bića stvorena od čistih Elemenata. Bića Vatre se zovu Salamanderi, bića Vazduha su Silfi, bića Elementa Vode se nazivaju Nimfe ili Undine, a bića Zemlje su Gnomi ili Goblini. Ovo su uobičajeni i opšte prihvaćeni nazivi, ali se mogu sresti i druga imena u zavisnosti od magijske prakse i tradicije. Ova bića, Elementali, predstavljaju vezu između astralne ravni i zemaljskih Elemenata. Moguće je, i u magijskoj praksi potrebno, uspostaviti vezu sa Elementalima, naučiti kako da se kontrolišu, jer se mnogo toga može postići i spoznati uz njihovu pomoć. Rad sa Elementalima i Elementarima je viši nivo, inicijacijske, Magije Elemenata.

Astralni svet nastanjuju čitave horde raznih bića poput zmajeva, satira, džinova, vila, drekavaca i raznih drugih bića koja izgledaju kao da su oživljena iz bajki, mitova i legendi raznih naroda sveta. Sva ova bića su na astralnom planu isto toliko stvarna kao i sva ostala zemaljska bića. Mag ih sve može videti, ako on to želi, a u stanju je i da uspostavi vezu sa njima. Nikada nemojte smetnuti s ima, da su mitovi, legende i mnoge bajke nastale kao opevana istorija koja opisuje stvarne događaje i stvarna bića našeg i Onostranog sveta.

 

Duša - Zvezdano Telo Čovekovo

 

Duša je živo biće čoveka sazdana na suptilnom pulsirajućem zračenju Elemenata kroz Eter, preko dejstva polarnosti električnog i magnetnog strujanja Elemenata oblikujući Zvezdano, ili takozvano Astralno telo. Duša proističe iz Etera i svojim Astralnim telom se posredstvom četvoropolne magnetne niti, sa svojim specifičnim osobinama, povezuje ili ujedinjuje sa fizičkim telom. To ujedinjenje se dešava, analogno sa telom, preko elektromagnetnog dejstva Elemenata. Vatra izaziva u Duši ono što je graditeljsko, Voda prouzrokuje oživljavanje, Vazduh je uravnotežujuća sila, a Zemlja izaziva ono što je rastuće, sjedinjeno i zaštitničko u Duši. Astralno telo vrši iste funkcije kao i materijalno telo.

Čovek je obdaren sa pet čula koja korespondiraju sa pet Elemenata, a koje astralno telo koristi za primanje opažaja iz fizičkog sveta. To primanje i delovanje pet čula u astralnom i materijalnom telu ostvaruje besmrtni Duh čoveka (Jastvo). Bez delovanja Duha u Duši, astralno telo bi bilo bez života i rastavilo bi se na svoje sastavne delove.

Duh ne može da deluje bez posredovanja Duše. Zbog toga je astralno telo sedište svih osobina besmrtnog Duha. Saglasno svom razvoju i zrelosti, Duh ima različito električno i magnetno pulsirajuće zračenje, koje se u Duši ogleda u četiri vrste temperamenta. Prema preovlađujućem Elementu, razlikuju se kolerična, sangvinična, melanholična i flegmatična priroda čoveka. Kolerična narav potiče iz Elementa Vatre, sangvinična nastaje iz Elementa Vazduha, melanholičnu prirodu stvara Element Vode dok flegmatičnu narav formira Element Zemlje. Snaga i pulsirajuće zračenje svakog pojedinog Elementa odgovaraju različitim osobinama koje se svojom jačinom i ekspanzijom manifestuju na svim ravnima postojanja.

Svaki od ova četiri Elementa koji određuju čovekovu prirodu, poseduje u svom aktivnom obliku dobre, a u svom pasivnom obliku obliku loše osobine.

Kolerična priroda, u svojoj aktivnoj polarnosti, kroz dobre osobine manifestuje se kao aktivnost, entuzijazam, revnost, odlučnost, hrabrost, produktivnost i slično, a u negativnom obliku se manifestuje kao proždrljivost, ljubomora, strast, razdražljivost, neobuzdanost, sklonost razaranju i slično.

Sangvinična priroda u aktivnom obliku se manifestuje kroz sposobnost prodiranja, marljivost, radost, okretnost, ljubaznost, bistrina, lagodnost, veselost, optimizam, revnost, nezavisnost, prisnost, i slično. U negativnom obliku stvara loše osobine kao što su stalno osećanje uvređenosti, prezir, sklonost spletkarenju, nedostatak izdržljivosti, prepredenost, brbljivost, nepoštenje, nestalnost i slično.

Melanholična priroda u svom aktivnom obliku se pokazuje kroz poštovanje, umerenost, sažaljenje, odanost, ozbiljnost, poslušnost, žarkost, srdačnost, razumevanje, meditaciju, blagost, lako davanje poverenja, praštanje, nežnost i slično, dok se u negativnom obliku manifestuje kao ravnodušnost, neraspoloženje, apatija, stidljivost, lenjost i slično.

Flegmatična priroda u svojoj aktivnoj polarnosti, kroz dobre osobine manifestuje se kao poštovanje, ugled, izdržljivost, obzirnost, odlučnost, čvrstina, ozbiljnost, savesnost, istrajnost, koncentrisanost, trezvenost, tačnost, uzdržanost, objektivnost, nepogrešivost, odgovornost, pouzdanost, razboritost, otpornost, samopouzdanost i slično. U negativnom obliku se manifestuje kao dosada, nesavesnost, mržnja prema ljudima. tupost, oklevanje, lenjost, nepouzdanost, lakomislenost i slično.

Pretežne osobine ovih temperamenata, koje se lako mogu sagledati analizom natalnog horoskopa, sačinjavaju temelj na kom je sazdan karakter svakog čoveka. Jačina ispoljavanja ovih osobina zavisi od polarnosti električnih i magnetnih struja, koje rezultiraju svetlosnim zračenjem bića koje se naziva aura. To zračenje u čitavoj Duši proizvodi određene vibracije koje odgovaraju određenoj boji, na osnovu koje, mag može tačno raspoznati svoju ili tuđu auru. Oslanjajući se na tu auru, mag može ne samo ustanoviti osnovni karakter čoveka, već i opaziti dejstvo ili polarnost vibracija Duše čoveka ili svakog bića, spoznati stanje u kojem se biće nalazi, njegove, osobine, vrline, mane, bolesti i slično. Preko aure, mag može delovati svojom aurom na svako biće po sopstvenoj volji.

Duša je prema Elementima podeljena na isti način kao i telo. Psihičke funkcije, moći i osobine imaju takođe svoje sedište u Duši i energetskim vrtložnim centrima koji su analogni svim sedam Elemenata. Ovi centri su vrtlozi uspavanih sila u čoveku. Njihovo buđenje, odnosno aktiviranje se vrši kroz Magiju Elemenata i taj proces nazivamo Unutrašnji Oganj. Osnovnom Magijom Elemenata je moguće probuditi ove sile u sopstvenom biću i održavati ih u budnom stanju. Višom, pak, Magijom Elemenata ovi vrtložni centri se stapaju u Uzvišenom stanju svesti čoveka koje stvaraju moćnu Silu Preobraženja (transformacije) svake energije i biča u celini. Ovo je tajna upravljanja energijama koja se u drevnom sistemu Sumerske magije naziva Buđenje Zmaja. U nekim sistemima je ovaj proces opisan kao Zmija, a mnogima je poznatija pod nazivom Kundalini iz Indijske tantričke prakse.

Najniži centar vrtložne energije, takozvani Rep Zmaja, je centar vrtložne energije Elementa Zemlje, Njegovo sedište je u najnižem delu Duše, a na fizičkom telu se manifestuje u predelu između anusa i polnog organa.

Slede dva vrtložna centra koja se nazivaju zajedničkim imenom Telo Zmaja. Prvi je centar vrtložne energije Elementa Vode, čije je sedište u srednjem donjem delu Duše, a na fizičkom telu manifestovano je u predelu polnog organa.

Drugi je centar vrtložne energije Elementa Vatre, koji se nalazi se na vrhu donjeg dela Duše, a manifestuje se u pupčanom predelu fizičkog tela.

Centar vrtložne energije Elementa Vazduha, kao uravnotežujućeg Elementa se tradicionalno naziva Srce Zmaja i nalazi se u središtu Duše, koje sa na fizičkom telu manifestuje u predelu srca.

Centar vrtložne energije Elementa Etera naziva se Krila Zmaja i nalazi se na vrhu tela Duše koja je na fizičkom telu manifestovana u oblasti grla.

Zmajevo Oko je centar vrtložne energije Elementa Svetlosti. Ovo je centar volje i intelekta celokupnog bića čoveka smešten na vrhu Duše i manifestovan između obrva na fizičkom telu.

Najviši i najuzvišeniji centar vrtložne energije Elementa Tame, stari nazivaju Glava Zmaja. Iz Glave Zmaja su izvedene i pod njenim uticajem su moći svih ostalih vrtložnih centara. Ona je sedište uma i kroz nju se mag povezuje sa Sveumom Nakšir, a kroz Nju sa svim umovima celokupnog stvorenog sveta.

 

Suptilni materijalni svet Eterične ravni

 

Eterična ravan, ili kako je drevni magovi nazivaju Ravan Bogova je najuzvišenija ravan postojanja. Ova ravan je sazdana od nasuptilnije forme supstance Etera. Ovo je Duhovna ravan, boravište Bogova i svih Uzvišenih duhovnih bića. Eterični svet je isto tako analogan Astralnom i Zemaljskom materijalnom svetu. Duh takođe ima svoje duhovno, eterično telo koje se razvija kroz dejstvo četvoropolnog magneta odgovarajućim delovanjem na elektromagnetna strujanja u suptilnoj formi Etera. Na isti način kao što astralno telo, elektromagnetnim strujanjem Astralnog sveta, formira astralnu nit, elektromagnetne struje Eteričnog sveta formiraju eteričnu nit koja povezuje eterično telo sa astralnim telom. Ta eterična nit, takozvana, Božanska Svetlost predstavlja najfiniji oblik Etera koji kontroliše i održava duhovnu aktivnost u astralnom telu. Istovremeno, Božanska Svetlost je elektromagnetna i smatra se provodnikom ideja za svest Duha, odakle se ona pokreće preko astralnog i fizičkog tela. Zbog toga je je Božanska Svetlost sa svojim dvopolnim strujanjem, najfinija supstanca koja se nalazi u ljudskom telu i oživljava ga.

Eterični, duhovni svet je "svet ideja", koji izrasta iz Beskrajne i Večne Svesvesti Sveuma Nakšir. Svakoj misli prethodi neka osnovna ideja koja, prema svom svojstvu poprima odredeni oblik, i stiže do svesti Jastva posredstvom Zakona Etera. Zbog toga sam čovek nije tvorac misli, već poreklo svake misli treba tražiti u najvišoj duhovnoj sferi, odnosno na Eteričnoj ravni postojanja. Čovekov duh izgleda kao prijemnik za misli iz sveta ideja, saglasno situaciji u kojoj se čovek nalazi. Budući da je svet ideja Sve u Svemu, svaka nova ideja, svako novo otkriće, sve što čovek veruje da je sam otkrio, preneto je iz sveta ideja. Proizvodnja novih ideja zavisi od zrelosti i stava Duha. Svaka misao sadrži u sebi jedan apsolutno Čist Elemenat, naročito ako ta misao povlači apstraktne ideje. Ako se misao zasniva na nekoliko kombinacija sveta ideja, u njihovom obliku deluju različiti Elementi isto kao i u njihovom uzajamnom zračenju. Jedino apstraktne ideje imaju Čiste Elemente i čista polarna zračenja, jer one silaze direktno iz uzročnog sveta ideja.

Ovo ukazuje na činjenicu da postoje čisto električne, čisto magntične i čisto neutralne ideje sa stanovišta njihovog dejstva. Svaka misao ima svoj vlastiti oblik, boju i vibraciju. Preko četvoropolnog magneta Duha, misao se formira u svesti, odakle se prosleđuje ka realizaciji. Zbog toga, svaka stvar stvorena u materijalnom svetu ima svoj uzrok u svetu ideja preko misli i duhovne svesti.
Fizički svet Zemaljske ravni je određen vremenom i prostorom. Astralni svet nema osobinu prolaznosti i zato je određen samo prostorom. Eterični svet je bezvremenski i bezprostoran.

Eterični svet je, poput astralnog, takođe naseljen. Sam naziv Ravan Bogova, jasno ukazuje koja bića dominiraju Eteričnim svetom. Ovo je svet Božanskih bića. Svet čistih oblika Duhovnih bića. Ovde su i pokojnici, uzvišeni ljudi čija su astralna tela elementi rastvorili u toku njihovog sazrevanja i raspodelili, prema stepenu dostignutog savršenstva po oblastima koje odgovaraju njihovom Duhu. Ovo su adepti, sveci ili oboženi ljudi.

Pored Bogova i oboženih nižih bića, Eterični svet je i svet Čistih Elementala, bića koja su stvorena svesno ili nesvesno kao rezultat ponavljanog i jako usredsređenog mišljenja. Elementalno biće još uvek nije dovoljno zgusnuto da bi za sebe oblikovalo ili zauzelo neki astralni oblik. Zato je njegov uticaj ograničen samo na Eteričnu ravan. Razlika između misaonog oblika i Elementala je u tome što je misaoni oblik zasnovan na jednoj ili više misli (ideja). Elemental je, takođe, snabdeven izvesnom količinom svesti pa stoga i sa nagonom za održanjem, a inače se ne razlikuje mnogo od ostalih živih mentalnih bića, pa čak može poprimiti isti oblik kao i misaoni oblik. Magovi se često obraćaju za pomoć ovim Eementalnim bićima. Ovo je oblast visoke Magije Elemenata.

 

Duh - Eterično Telo Čovekovo

 

Konačni i najviši nivo ispoljavanja bića čovekovog je Duh. Duh je besmrtni deo bića čovekovog i slika Boga. Iz najsuptilnije forme Etera, početnog izvora svih bića, proistekao je Duh, duhovno Jastvo sa četiri specifične elementarne osobine, koje odgovaraju besmrtnom Duhu koji je stvoren po liku Bogova.

Element Vatre je pokretački deo i odnosi se na Volju (htenje). Element Vazduha se izražava kroz intelekt u umu. Element Vode se ispoljava kroz osećanja, a Element Zemlje sjedinjenje sva tri Elementa u svesti Sopstva (Ego, Ličnost ili Jastvo). Sve ostale osobine Duha su zasnovane na ova četiri osnovna principa. Element Etera se manifestuje u najvišem vidu kao Apsolutna Spoznaja, a u najnižem obliku u nagonu za samoodržanjem. Svaki od četiri elementarna principa ima mnogo drugih vidova koji se ispoljavaju prema Zakonu Sličnosti kroz polarnost pozitivnog i negativnog pulsirajućeg zrečenja energije Elemenata. Svi oni zajedno čine Ličnost ili Duh. Shodno tome, Vatra ispoljava snagu, moć i strast, Vazduh ispoljava pamćenje, moć razlikovanja i suđenja, a savest i intuicija proističu iz ispoljavanja Elementa Vode. Ispoljavanje Elementa Zemlje se manifestuje kroz samoljublje i nagone za samoodržanjem i razmnožavanjem.

Ova nauka o Magijskoj Spoznaji Elemenata omogućava spoznaju celokupnog pojavnog sveta i samospoznaju u njenom najsavršenijem obliku. Svaki aspirant treba da shvati koliko je važno poznavati čovekov lični mikrokosmos zbog inicijacije, a naročito zbog magijske i mistične prakse, jer je ovo Znanje povezano sa svim Tajnama. Ovo znanje je temelj celokupne Magijske Spoznaje.

 

 

 

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sva prava rezervisana

Copyright © 2011 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 24-01-2013 04:27