Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

  Alexanthorn

  Dnevničke beleške

  Razgovori s povodom

  Senke Glasnika

 Javna predavanja

  Predavanje deveto

 

 Autobiografske beleške

  Magijski Dnevnik

 Lice i naličje

  Kontakt

 

 

 

Akad

 

BESKRAJNO PUTOVANJE DUŠE

Javna predavanja, tribine, skupovi, škola spiritualne magije

 

 

Predavanje deveto

 

Na razmeđi svetovnog i magijskog II

Unutrašnji oganj

Buđenje Životvorne Sile stapanjem Elemenata

 

 

18.07.2011.

 

Stapanje Elemenata grube i Elemenata suptilne materije u Energiju Života, modrnim jezikom se može nazvati Eterizacija. Stari magovi su ovaj proces opisivali kao "Rasplamsavanje Vatre Života", a ceo sistem magijske prakse koji treba da proizvede efekat "Rasplamsane Vatre" nazvali su "Unutrašnji Oganj". Samo ime nagoveštava da je u pitanju unutrašnje biće čoveka.

Unutrašnji Oganj je drugi, dublji, sistem primene Magije Elemenata na celokupno biće čoveka. Za razliku od primene Magije Elemenata na čišćenje prostora i predmeta koji su njen spoljašnji vid primene, buđenje Životvorne Sile je njen unutrašnji vid primene.

Rasplamsavanje Vatre Života u potpunosti se odnosi na celokupno biće čoveka, dakle, telo, duh i dušu. Ispoljava se kroz, takozvano, četvoropolno sažimanje Elemenata i Eterizaciju Životne Energije. Četvoropolno je iz razloga što u našem pojavnom svetu, gotovo da nema tvari koja sazdana na jednom elementu. To se odnosi i na tvari koje simbolički izražavaju osnovne elemente: vatru, zemlju, vazduh i vodu. Sve tvari u pojavnom svetu su stvorene u sadejstvu sva četiri Elementa i to sažimanjem kroz Zakon Etera. Međutim, mentalno razdvajanje telesnog (pojavnog) od duhovnog (životvornog) dovelo je do njihovog međusobnog nesklada (distorzije). Ovaj proces stvaranja unutrašnjeg nesklada, razvijan kroz generacije, utkan je u biće čoveka do te mere, da moderan čovek gotovo da više nije u stanju da razluči stanje materije od stanja duha.

Za uspešan, potpun i zdrav život, neophodno je povratiti taj narušeni sklad kroz vraćanje korenu. Ovo je preduslov za svaki dalji magijski rad i gotovo je nemoguće vršiti bilo kakvu uspešnu magijsku praksu bez unutrašnjeg sklada. Taj koren je Eterična baza i zbog toga se može reći da je ovo proces Eterizacije. Već sam napomenuo da je Eter je Eter Prvobitna Sila i Prvobitna Moć. Ali, svakako to treba ponoviti kako bi pojam Eterizacije bio sasvim jasan. Eter je najviša, najmoćnija tvar, nešto nepojmljivo, najviši uzrok svega stvorenog i postojećeg. Eter je besprostoran i bezvremenski. On je nestvoren, neshvatljiv, neodrediv. On je Sve stvorio i Sve održava u Ravnoteži. On je praizvor i čistota svih uzroka, i u Njemu se odražava čitavo stvaranje, od najviših pa do najnižih ravni postojanja.

Zbog toga je Magija Elemenata uvek smatrana "prvom magijom" i "preinicijacijskom magijom", jer ona dovodi biće čoveka u stanje unutrašnjeg skalda i sklada sa celokupnim pojavnim svetom. Unutrašnji Oganj je sila života koja nije ugašena u čoveku, ali je svedena na iskru koja je jedva u stanju da život održava. Zbog toga je moderan čovek abnormalan ovisnik o spoljašnjim sredstvima kojima se život održava. Hrana, voda i vazduh su shvaćeni kao fizička sredstva održavanja života. Uz dodatne poštapalice, kozmetiku, lekove, razne preparate i bavljenje sportom, moderan čovek je ubeđen da živi život. Ali, on ga samo proživljava, jer je konstantno suočen sa raznolikim nedostacima, slabostima, bolestima... Mag život živi u njegovoj punoći. Rasplamsavanjem Vatre Života, mag rasplamsava unutrašnju Moć bića. Zbog toga je rasplamsavanje Vatre Života preduslov svih uslova. Zbog toga je Magija Elemenata temelj celokupne Magije.

Unutrašnji Oganj je iskra Čiste Svetlosti koja izranja iz Tame, najsuptilnija sila koju drevni Sumeri nazvahu Nehar. To je onaj Čist Plamen Svetlosti koji održava svako biće. Taj plamen bukti tik iznad temena glave čoveka, osvetljavajući čitavo biće iznutra (aura). Rasplamsavanjem ovog plamena, rasplamsavaju se unutrašnje moći. Zbog toga je veličina i sjajnost aure oduvek bila merilo postignuća. Mnoge religije svoje svete ljude oslikavaju sa oreolom ili svetlošću koja zraći iz njihovog tela, želeći time da pokažu njihovu moć i snagu koju poseduju. Ta snaga je svim svetim ljudima kroz istoriju omogućavala da čine nezamisliva čuda. Religije su ovu moć u početku sakrile pred čovekom, zadržavajući za svoje sveštenike pravo da samo oni mogu vršiti pročišćenje, posvećenje i osvećenje kroz svoje rituale i time odvojile čoveka od njegove iskonske prirode onemogućavajući mu da živi punoćom života i čineći ga ovisnikom od kojeg se zahtevala pokornost, a za uzvrat mu se davala trunka oživotvorenja. Vremenom, religija je i sama upala u jamu koju je iskopala ljudskom rodu. I sada civilizacija trune i propada u jami sopstvene bede. Religije su ostale bez svojih svetaca, a ako se i koji pojavi sa iskrom Čiste Svetlosti, velikodostojnici i verske vođe ga odmah, još nerasplamsanog, u jamu bace. Svetlost je skrivena i Pokrov Tame se nadvio nad pokoljenjima čoveka.

Stari magovi su ovu svetlost duše nazvali "Sveća" poredeći je sa jačinom svetlosti jedne sveće. Čak je i moderna nauka preuzela ovo stanovište uzimajući za osnovnu jedinicu merenja svetlosti jačinu svetlosti jedne sveće, nazvane "jedan luks" od latinske reči lux koja označava svetlost. Aura zdravog prosečnog čoveka, kažu stari magovi, treperi jačinom svetlosti jedne sveće. Proces eterizacije Elemenata je tako nazvan "Prosvetljenje" ili kako bi srenjevekovni magovi evrope to nazvali "Lucifereza" izvodeći je iz imena Lucifer (Svetlonoša, Svetlonosac), koji beše Nosilac Svetlosti, Onaj koji Osvetljava Put. Sumeri ga zvahu Šub Nigurat, Silni nad Silnima. On se spustio u Tamu ljudi i doneo Svetlost. On se i sada, kada Mu je to po volji, podigne iz svoga Prebivališta Svetla. On je Drevni Bog Pravde i Vlasti. On je Šub Nigurat, Silni i Mračni Jarac hiljade mladića. On je Snaga i Moć Svemira. On je Svemir sam. Na zapadu bi prikazan kao Bafomet, jarac sa telom čoveka koji na glavi među rogovima nosi iskru Čiste Svetlosti (videti sliku).

I Lucifer (Satana, Svetlonoša, Lučonoša) postade simbol Prosvetljenja, samospoznaje, samoosvećenja. Postade Jarac Filosofa, Otac Magova i Alhemičara. Tako crkva na Zapadu, videći Svetlost iz jame bede svoje, Svetlost proglasi za zlo i tamu, a tamu za svetlost i radost. Zato su svako samopregnuće, samospoznaja i prosvetljenje proglašeni zlom i Luciferijanstvom (Satanizmom). Zato je svaka magija proglašena za zlo.

Ali ovo znaj, jer je rečeno: Tajna Šub Nigurata sakrivena je u Njemu samom. Približi Mu se i razumećeš. Ali, ako se približiš nespreman, Crni će se u svom Besu podići i Hiljadu Vrištećih Rogatih podići će se sa zemlje i gordost i glupost će te raskomadati. Ovo je Šub Nigurat. Ispred Njega se baci na kolena, čoveče, ali ne traži milost, jer kod Njega milosti nema. Ako budeš dovoljno Očišćen, sam ćeš stvoriti vlastito spasenje. Šub Nigurat je iznad toga. On brine za održavanje Božanskih Svesti koje tonu u Svet običnih smrtnika. On održava budnim Plamen Znanja koji će jednoga dana osvetljavati Zemlju i Sedišta Bogova koji se vraćaju. Ovo i drugo jeste Šub Nigurat. Ne usudi se da Ga Prizoveš, jer neće doći. Ali, ako si jedan od Njegovih dragih mu Sinova, uvek je prisutan pored tebe (Nekronomokon - Šotenerom, Sumerska Knjiga Mrtvih - Knjiga Mrtvih Imena, Šub Nigurat).

Magija Elemenata je Put kojim Unutrašnji Oganj postaje Plamteća Buktinja Spoznaje. Sažimanjem Elemenata u četiri pravca istovremenog kretanja kroz život se vrši Eterizacija Životne Sile. Ovo je proces koji nikada ne prestaje. Na početku če možda izgledati naporno, ali veoma brzo može postati neopterećujuća rutina koja održava Vatru Života uvek rasplamsanom.

Ovo su ćetiri načina sažimanja Elemenata:

1. Element Vazduha - četvoropolno sažimanje Elemenata i Eterizacija Životne Energije kroz disanje, svesno disanje i tehnike posebnog disanja.

2. Element Vode - četvoropolno sažimanje Elemenata i Eterizacija Životne Energije kroz uzimanje i bioenergizaciju (impregnaciju) vode za svesno uzimanje vode i svesno čišćenje vodom kroz meditativno energetsko čišćenje vodom.

3. Element Zemlje - četvoropolno sažimanje Elemenata i Eterizacija Životne Energije kroz uzimanje i bioenergizaciju (impregnaciju) hrane za svesno uzimanje hrane u svakodnevnim i posebnim uslovima.

4. Element Vatre - četvoropolno sažimanje Elemenata i Eterizacija Životne Energije kroz izlaganje svetlosti vatre tehnikama apsorbovanja svetlosti i vatre.

 

Telo čovekovo

 

Čovek je kao slika Boga stvoren po liku Svemira. Sve što se nalazi u Svemiru odraženo je u čoveku. Zbog toga se čovek označava kao mikrokosmos nasuprot makrokosmosu Svemira. Celokupna priroda pojavnog se manifestuje u čoveku. Zbog toga je za razumevanje Magije Elemenata neophodno najpre razumeti čoveka i njegovo telo. Naravno, neću govoriti o ljudskoj anatomiji, niti psihologiji, već mi je namera da kroz prizmu magijske spoznaje razjasnim ovo osnovno pitanje i doveem u korelaciju sa Magijom Elemenata i njenom primenom.

Telo čovekovo, sastavljeno od niza organa nije ništa drugo nego um sam. Ovo je drevno učenje o telu. Pojavno (fizičko) telo je spoljašnji grubi izraz uma (fizička manifestacija), dok je um, suprotno, tanani izraz pojavnog tela (suptilna forma fizičkog tela). Um koji razmišlja o telu (kontemplacija) postaje samo telo i tako poistovećen sa njim proživljava sva telesna uznemirenja. Svako telo ima svoje sedište u umu. Kada bi um bio oduzet (mentalna paraliza), telo ne bi bilo u stanju da živi, isto kao što ni biljka ne bi mogla opstati bez vode. Um je taj koji obavlja sve poslove i on je telo u pravom smislu. Umno delanje je jedino istinsko delanje. Um sva dela izvodi veoma brzo na pojavnom, telesnom nivou Zemaljske ravni, ali u Zvezdanoj (Astralnoj) ravni, um dela dvostruko i trostruko brže jer tamo izuzetno brzo treperi (vibrira).

Jedina osobina grubog tela je zaletljivost (inercija) u kretanju i nesposobno je za išta drugo. Čak i kada se grubo telo raspadne nakon smrti, prosvećeni um će brzo preuzeti novo telo po svojoj volji, dok će se um poistovećen sa telom nesvesno uneti u novo telo prema Zakonu uzročnosti. Iz ovoga proizilazi da je telo sklop koji je um napravio za svoja sopstvena uživanja, za izlivanje svoje energije putem koje stiče različita iskustava u ovom pojavnom svetu posredstvom pet energetskih staza, odnosno, pet čulnih organa opažanja i spoznaje.

Kod većine ljudi um je uglavnom podređen telu. Pošto su umovi ovih ljudi vrlo malo razvijeni, oni većinom žive u samoobmanjujućem stanju svesti. Mag razvija spoznajno stanje svesti i pomoću razuma iz jastva upravlja umom. Spoznajno stanje svesti se razvija učenjem, proučavanjem, neodnosnim mišljenjem (apstrakcija), odnosnim rasuđivanjem (kontemplacija) i usmerenim usredsređenjem (meditacija).

Mag koji upravlja umom, savršeno upravlja i telom. Telo je samo senka uma. Ono je sklop koji je um pripremio za svoj izražaj. Telo postaje rob kada se ovlada umom. Zato je ovladavanje umom prvi korak na Stazi Spoznaje. Zakoračiti drugim korakom, pre nego što se umom ovlada, bilo bi nalik čoveku koji vezanih očiju ide ulicom kojom jure kola. Jastvo je gospodar uma. Ako bi bilo obrnuto, bilo bi nalik čoveku koji pusti slepca da ga vodi pa zajedno u jamu padnu.

 

Magijom Elemenata se stvara unutrašnji sklad tela

 

Ovladavanje umom je već magijski i inicijacijski proces i to će biti posebna tema o kojoj ću govoriti. Međutim, ovde je važno naglasiti da je ovladavanje umom nemoguće ukoliko nije ostvarena unutrašnja harmonija elemenata u telu. Zbog toga je preinicijacijska primena Magije Elemenata preduslov daljeg magijskog rada.

Posmatrano magijski, zdravlje je savršeni sklad svih sila koje deluju u telu s obzirom na osnovne osobine Elemenata. Ne mora da dođe do tako velikog nesklada Elemenata da bi se javila vidljiva posledica koja se naziva bolest, jer nesklad u obliku oboljenja je već bitan poremećaj u interaktivnom sadejstvu Elemenata u telu. Osnovna Magija Elemenata koncentrisana je na telo. Spoljašnji vidljivi izraz tela je "odora duše", a lepota tela je jedan aspekt Božanske prirode. Međutim, lepota nije samo ono što nam se sviđa ili što je u skladu sa našim ukusom, jer simpatija i antipatija zavise od međudejstva Elemenata. Božanska lepota tela se u osnovi manifestuje čistim i zdravim telom. Zbog toga je zdravo telo osnovni uslov za duhovno uzdizanje. Živeti u lepoti, znači lepo urediti kuću i okruženje, ali pre toga, znači ispuniti sopstveno telo harmonijom.

Prema Univerzalnom Zakonu, Elementi vrše izvesne funkcije u našem telu. Glavne funkcije su: izgrađivanje tela, održavanje tela u životu i njegovo razlaganje. Pozitivno djstvo Elemenata u telu, njegovo izgrađivanje vrši pozitivna energija Elemenata. Ulogu održavanja ostvaruje neutralna, odnosno povezujuća energija Elemenata, a rušilačku ili razgrađujuću funkciju vrši negativna energija Elemenata.

Vatreni princip u pozitivnom obliku svojim strujanjem (električno dejstvo) vrši aktivan, izgrađujući uticaj. U negativnom obliku deluje suprotno, odnosno ima razgrađujući uticaj.

Vodeni princip će, takođe u svom pozitivnom obliku, slivanjem (magnetno dejstvo) uticati na izgrađujuću aktivnost, a u negativnom obliku će vršiti razjedinjujuću, razlažuću aktivnost svih tečnosti u telu.

Vazdušni princip vrši kontrolu elektriciteta Vatre i magnetičnosti Vode u telu, održavajući njihovu ravnotežu. Zbog toga je Vazduh neutralan ili posrednički Element.

Princip Zemlje ima funkciju da održava sadejstvo uticaja sva tri Elementa u telu. U pozitivnom obliku, Zemlja vrši pokretački, oživljavajući uticaj, a u svom negativnom obliku, Zemlja deluje na starenje i odumiranje tela.

Stari magovi su telo čoveka, prema dejstvu Elemenata, podelili na tri dela. Glava pripada Elementu Vatre, jer sve što je aktivno ili Vatreno odigrava se u glavi. Donji deo tela sa stomakom pripada Elementu Vode, jer sve što je Vodeno, varenje, lučenje, rad želudačnih sokova, i slično, odigrava se u stomaku. Grudni koš je pripisan Elementu Vazduha kao posredniku između Vatre i Vode. U grudima se disanje odvija sasvim mehanički, što je izraz neutralnog dejstva. Zemlja kao Element sa svojom vezivnom snagom i sposobnošću da održava zajedničko dejstvo ostalih elemenata, predstavlja celinu ljudskog tela uključujući skelet i sva tkiva.

Eterični princip u svom najgrubljem i najmaterijalnijem obliku nalazi se u krvi i semenu. U međusobnom delovanju ove dve tečnosti, Eter oživotvoruje materiju, stvara i održava životnost (vitalnost). Krv održava život, a seme život nosi kao klicu. Telo bez krvi je mrtvo telo, ali isto tako i telo bez semena je u magijskom i energetskom smislu mrtvo telo. Održavanje seksualne aktivnosti, bez obzira na način ispoljavanja seksualnosti je trajna magijska aktivnost, kako u mladosti, tako i u poodmakloj starosti. Seksualna energija je vitalna energija i bez nje je magijska praksa nezamisliva, jer bez transformisane seksualne energije, bilo kroz seksualnu aktivnost (polni odnosi), bilo kroz seksualnu neaktivnost (apstinencija), nema uspešne magijske prakse.

Stari nisu zalud govorili da se u krvi nalazi život. Religijsko ili magijsko žrtvovanje Bogovima ili drugim Silama je u suštini, puštanje i prolivanje krvi. Krv se prolivala u zemlju, simbol Boginje Majke. Krv se tako "vraćala" Bogovima koji su stvorili život, a telo žrtvovane životinje je postajalo hrana. Uneti krv drugog bića u sopstveno telo magijski nije dozvoljeno, osim u nekim posebnim i veoma opasnim magijskim ritualima. Ovakvo mešanje Eterične Sile Života može izazvati opasnu unutrašnju disharmoniju. Čak i zveri zemaljske koje se hrane drugim zverima, najpre ostave da telo iskrvari, pa ga tek onda pojedu. Ovo je prirodno ustojstvo.

Ovde se već može postaviti i pitanje savremene medicine u smislu transfizije krvi i presađivanja organa. Razumsko razmišljanje modernog čoveka kaže da je to sasvim normalno i da se time spašava život čoveka i produžava mu se život. Međutim, energetski se ovde samo produžava agonija smrti. Čovek koji je doveo sopstveno biće u takvo stanje da mora tuđom krvi i organima produžavati svoj fizički život je već mrtav čovek. Za Bogove i sva duhovna bića ovakav čovek ne postoji. Jer, ko je on? Onaj prehodni čovek ili čovek čiju krv ili presađeni organ nosi!? Na ova pitanja neću odgovarati, jer je to stvar već dubljih i opširnijih analiza, kojima ovde nije mesto. Zbog toga naglašavam da je Magija Elemenata veoma važna, jer se njom, telo održava čistim i zdravim. Magija Elemenata omogućava stvaranje i održavanje hramonije života. Hramonium Mundi (Harmonija Sveta) mikrokosmosa kao odraza makrokosmosa je uravnoteženo sadejstvo Elemenata.

 

Elektromagnetna polarizacija tela

 

Električna i magnetna strujanja u ljudskom telu nemaju nikakvu direktnu vezu sa poznatim vrstama elektriciteta i magnetizma, iako postoje izvesne sličnosti (analogije). Zakon Sličnosti je veoma važan činilac u Magiji Spoznaje, a njegovo poznavanje omogućava magu da izvodi sva, pa i najveća čuda uz pomoć Magijskog Ključa Sličnosti. Ovaj Ključ je veoma jednostavan i glasi "ako ovo, onda ono" ili "kako ovo, tako i ono". Iščitavanjem i analiziranjem mnogih bajalica, kletvi, zakletvi, zazivanja i prizivanja, svako će primetiti da u najmanju ruku devedeset odsto njih sadrži ovaj Kljuć.

Vatra proizvodi električna, a Voda magnetna strujanja. Svako od ovih strujanja ima dvopolno zračenje, aktivno i pasivno, a međusobni uticaji i međudejstva svih zračenja četiri pola predstavljaju četvoropolno strujanje. Zbog toga su elektromagnetna strujanja u ljudskom telu nazvana animalni magnetizam. Ovaj magnetizam nije uravnotežen kod prosečnog čoveka. Desna strana ljudskog tela, kod "dešnjaka", je aktivno električna. Kod "levaka" je pasivno magnetna. Snaga zračenja ovog elektromagnetnog strujanja zavisi od jačine (kapacitet) delovanja Elemenata u telu. Što je uranoteženije to delovanje Elemenata u telu, sve će jače i čistije biti zračenje.

Prvi zadatak magijske prakse rada sa Elementima, je uravnotežavanje delovanja leve i desne strane tela. Ovo se može postići na razne načine. Ako čovek piše desnom rukom, što je uobičajeno, treba da praktikuje vežbanje pisanja i levom rukom, ili u najmanju ruku da uravnoteži delovanje tako što će, na primer, levom rukom da jede (upotreba kašike, viljuške). Ovo se može činiti na razne načine podsticanjem dejstva obe strane tela. Jednostavno, sve što se čini jednom stranom tela, trebalo bi činiti i drugom stranom, ili barem uravnotežiti podelom aktivnosti na obe stane tela.

Razuman način življenja održava usklađenost Elemenata u telu. Čim dode do nesklada u delovanju elemenata, bilo da im se dejstvo pojača ili oslabi. moraju se preduzeti posebne mere u pogledu ishrane da bi se Elementi vratili u svoj nurmalan tok ili da bi se na njih moglo povoljno delovati. Ako je poremećaj Elemenata toliki da nesklad postaje vidljiv, to više nije samo nesklad već je u pitanju bolest. To znači da će biti potrebni drastičniji načini (lečenje) da bi se ponovo uspostavio neophodan sklad. Svi do sada poznati metodi lećenja zasnivani su na ovom temelju. Prirodna Alopatska medicina koristi prirodne efekte poput čajeva, melema, kupki, obloga, masaža i slično, ali koristi i jake lekove (ekstrati i esencije) koji prouzrokuju dejstva koja odgovaraju Elementima kako bi dovela do ozdravljenja. Homeopatska medicina, nasuptot Alopatskoj uvodi dejstvo na Elemente prema geslu "Similia similibus curantur" (isto se leči istim) da bi uspostavila narušenu ravnotežu u saglasnosti sa zakonima polarnosti.

Elektrohomeopatija pomoću svojih lekova utiče direktno na električne i magnetne struje da bi uravnotežila zbrkane Elemente, saglasno vrsti bolesti, odgovarajućim pojačavanjem tih struja. Slična je i metoda u Kineskoj tradicionalnoj medicini (akupunktura i akupresira), s tim što ona koristi zdravu energiju i elektromagnetna strujanja u telu za stimulisanje ozdravljenja obolelih delova tela.
Na ovaj način svaki tradicionalni metod lečenja ima za cilj obnavljanje narušene ravnoteže Elemenata. Tu je i osnovna razlika između tradicionalnih metoda lećenja koja tretira uzrok bolesti i zvanične naučne medicine moderne civilizacije koja uglavnom tretira posledicu bolesti.

Opšte telesne funkcije i anatomija čoveka su posebna tema za izučavanje u magiji kroz proučavanje magijskih analogija i astroloških korespondencija. Međutim, ovde ću se zadržati samo na analogiji sa dejstvom polarnosti Elemenata u telu. U ljudskom telu, neki organi od spoljašnjosti ka unutrašnjosti zrače električnim strujanjem, a od unutrašnjosti ka spoljašnjosti zrače magnetnim strujanjem, koji na analogan i skladan način deluju na funkcije čitavog organizma. Kod drugih organa dešava se suprotno, električno strujanje deluje od spolja ka unutra, a magnetno od unutrašnjosti ka spoljašnjosti. Ovo poznavanje polarnog zračenja u ljudskom telu je krajnje važno za svakog maga koji želi da upozna, pre svega, svoje telo, da utiče na njega i da ga kontroliše, a zatim i svako drugo telo, delujući kako sa Zemaljske (fizičke) ravni, tako i sa Zvezdane (Astralne) i Eterične ravni.

Osnovna polarizacija elektromagnetnih strujanja ljudskog tela:

Glava - prednji deo, leva strana i unutrašnjost su električni, potiljak i desna strana su magnetični.
Oči - desna i leva strana su električne, unutrašnjost je magnetična, a prednji i zadnji deo su neutralni.
Uši - leva strana je električna, a desna magnetična, dok su unutrašnjist, prednji i zadnji deo neutralni.
Usta i jezik - unutrašnjost je magnetična, a prednji i zadnji deo, kao i desna i leva strana su neutralni.
Vrat - leva strana i unutrašnjost su električni, a prednji deo, zadnji deo i desna strana magnetični.
Grudni koš - prednji deo je elektromagnetičan, zadnji deo i leva strana su električni, a desna strana i unutrašnjost neutralni.
Stomak - prednji deo i leva strana su električni, a zadnji deo, desna strana i unutrašnjost magnetični.
Ruke - leva strana je električna, a desna magnetična, dok su unutrašnjost, prednji i zadnji deo neutralni.
Prsti na rukama - desna i leva strana električne, a unutrašnjost, prednji i zadnji deo su neutralni.
Noge - leva strana je električna, a desna magnetična, dok su unutrašnjost, prednji i zadnji deo neutralni.
Prsti na nogama - desna i leva strana magnetični, a unutrašnjost, prednji i zadnji deo su neutralni.
Muški polni organ - prednji deo je električan, a unutrašnjost magnetična, dok su zadnji deo, leva i desna strana neutralni.
Ženski polni organ - unutrašnjost je električna, a prednji deo magnetičan, dok su zadnji deo, leva i desna strana neutralni.
Anus - unutrašnjost je magnetična, a prednji i zadnji deo, kao i desna i leva strana su neutralni.

Ovo je osnovna, spoljašnja polarizacija elektromagnetnih strujanja ljudskog tela, međutim, svaki mag će biti u stanju da koristeći se analogijama i korespondencijama okarakteriše svaki deo ljudskog tela i pojedinačne organe. Okultna medicina je posebna magijska veština (vračarstvo), ali za ovu priliku, ovo je dovoljno da se zna.

Uz pomoć vežbi, praktikovanja izvesnih mentalno fizičkih aktivnosti, kao i pomoću ispravnog stava i strogog pridržavanja Univerzalnih zakonitosti, kapacitet, snaga i uticaj elektromagnetnog strujanja se može prema potrebi povećavati, odnosno smanjivati. Način na koji se to radi, koristeći osnovnu Magiju Elemenata, ću pokazati u sledećim poglavljima ove knjige, a u širem smislu u narednim knjigama Magijske Spoznaje.

 

 

 

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sva prava rezervisana

Copyright © 2011 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 24-01-2013 04:27