Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

  Alexanthorn

  Dnevničke beleške

  Razgovori s povodom

  Senke Glasnika

 Javna predavanja

  Predavanje osmo

 

 Autobiografske beleške

  Magijski Dnevnik

 Lice i naličje

  Kontakt

 

 

 

Akad

 

BESKRAJNO PUTOVANJE DUŠE

Javna predavanja, tribine, skupovi, škola spiritualne magije

 

 

Predavanje osmo

 

Magija Elemenata

Na razmeđi svetovnog i magijskog

 

 

17.07.2011.

 

Sve stvari stvorene, sve vidljivo i nevidljivo, stvoreno je u sadejstvu (interakciji) elemenata. Upravo ovde na razmeđi magijskog i svetovnog, valja usredsrediti pažnju na moć elemenata i naročito naglasiti njihov dubok i mnogostruki značaj, ne samo za magijsku praksu, več i za svakodnevni život. Razlog ovome je harmonizacija života čoveka, kako unutrašnja, tako i u odnosu prema spoljašnjem okruženju. Važno je spoznati snagu elemenata i podići veo koji prekriva njihove zakonitosti, ali i ukazati na postojanje Duhova elemenata (Elementali). Nije lako neiniciranim ljudima objasniti smisao i značaj Magije elemenata, tako da se oni ne samo informišu o postojanju i delovanju elemenata, već i da se osposobe da u budućnosti sa njima praktično rade.

U našoj evropskoj kulturi, elementi se razmatraju jedino u pogledu njihovih dobrih delovanja i upozoravanja na njihove nepoželjne uticaje, to jest govori se da bi se neke radnje trebale preduzimati pod uticajem solarnog dejstva elemenata, a neke bi trebalo izbegavati. U tačnost ovoga ne treba sumnjati, međutim sve što je do sada objavljeno ukazuje samo na jedan manji vid delovanja elemenata. A kako elementi, deluju u ličnoj primeni, najbolje se može spoznati kroz teorije astroloških analiza.

Osim znanja o elementima analognog astrološkom, postoji i magijski pristup koji nije sasvim poznat, a može se koristiti na razne načine i u magiskom i u svetovnom životu. Zbog toga je preporučljivo svakom čoveku, ne samo aspirantima na Putu Magijske Spoznaje, da se pozabave analogijama i delovanjima elemenata, kako razjašnjavanjem njihovog teoretskog dela, tako i njihovom praktičnom primenom. Vladanje elementima je izabrano kao prvi čin inicijacije. Zbog toga tradicionalno drevno učenje posvećuje najveću pažnju elementima pre prve inicijacije, jer je Ključ za elemente univerzalni lek pomoću kojeg se može rešiti svaki problem na koji se naiđe. Ovo znanje bi trebalo da bude od koristi i na blagodat svakom čoveku, bez obzira da li će se otisnuti Stazom Beskrajnog Putovanja Duše.

 

Suptilni Elementi

 

Prema drevnom učenju postoji sedam elemenata, odnosno sedam principa ispoljavanja sveukupnog postojanja. Ovo učenje je gotovo nepoznato, jer je uobičajeno da se govori četiri elementa: Vatri, Zemlji, Vazduhu i Vodi, a u pojedinim sistemima se Eter izvodi kao peti element. Ovo je sasvim ispravno, ali znanje drevnog nasleđa nam govori o još dva elementa, odnosno principa: Svetlosti i Tami.

Fizički elementi koji mogu biti grube i suptilne materijalne prirode su Vatra, Vazduh, Voda i Zemlja. Njihovi numerički ekvivalenti su 1, 2, 3 i 4. Ne fizički elementi suptilne materjalne prirode su Eter, Svetlost i Tama. Numerički ekvivalent za Eter je 10, dobijen zbrajanjem vrednosti fizičkih elemenata: 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Eter je, prema tome, suptilna Jedinica (1 + 0 = 1). Ovo znači da su četiri gruba elementa potekla od Etera. Zbog toga je Eter nazvan Prvim Uzrokom i treba ga shvatiti kao Prvu Silu. Svetlost i Tama su najviši suptilni izraz stanja materije i imaju istu numeričku vrednost 0 (nula). Redosled elemenata prema drevnom učenju je sledeći: Tama, Svetlost, Eter, Vatra, Vazduh, Voda, Zemlja, Tama.

 

Tama

 

Tama se pojavljuje na početku i na kraju niza. To je zbog toga što je Tama element koji okružuje Sve. Iz Tame dolazi Sve i u Tami Sve nestaje, da bi kroz Svetlost ponovo postalo.

Sedam elemenata je izraženo kroz osam, Beskonačnu položenu osmicu ∞.

Tama je zapravo Apsolutna Nula. Ona skriva Beskrajna nepregledna prostranstva Drevnih Bogova. Ovo je velika Tajna i ovo je sve što je o Tami dozvoljeno reći. Zabranjeno je od strane drevnih učitelja govoriti o Tami i Bićima Tame neposvećenima.

 

Svetlost

 

Svetlost je Prva Energija, Prva Iskra postojećeg. Svetlost je Srce Tame. Bez Tame, ne samo što se Svetlost ne bi mogla raspoznati, nego je bez Tame uopšte ne bi ni bilo. Isto tako, ko bi Tamu mogao spoznati da nije Svetlosti? Potpuno je pogrešno shvatanje da je Tama negativan, a Svetlost pozitivan princip. Ovu relaciju stvorio je ograničeni um čoveka u nemogućnosti da spozna Tamu. Čovek vidi Svetlost, pa je stoga doživljava kao nešto pozitivno, kao dobro. Tamu um ne može obujmiti i iz toga proističe da je ono što je nepoznato i neshvatljivo, negativno i zlo.

U magijskoj literaturi ćete naići na stav da se Svetlost zasniva na principu Vatre, da je Svetlost bez Vatre nezamisliva i zbog toga je smatraju jednim vidom Vatre. Takođe, kao suprotnost Svetlosti, Tamu izvode iz principa Vode. Ovo su potpuno pogrešna shvatanja i učenja zasnovana na fizičkim osobinama Vatre i Vode. Tačno je da Vatra emituje Svetlost, ali ne zato što je Svetlost osobina Vatre, već zato što je Svetlost suština Vatre. Svetlost je, isto kao i Tama, suština svakog fizičkog elementa. Vatra je, stoga samo niži, fizički, izraz Svetlosti.

Kako je Tama Apsolutna Nula, tako je Svetlost Manifestovana Nula. Nula koja se manifestuje kroz 10, kao simbol svetvarnosti, Eter. Svetlost kada se prelomi kroz prizmu vidi se kao spektar svih boja (duga). U Svetim Knjigama je ostalo zabeleženo da su Bogovi, Bića Svetlosti, posle Velikog Potopa, kao znak Zaveta između Nebesa i Zemlje, između sveta Bogova i sveta ljudi, pokazali čoveku Dugu, Pečat Svetlosti na Nebesima. Od tada se posle kiše, pod zracima Sunca uvek vidi Duga, kao znamen ovog Saveza, ali i opomena čoveku. Bogovi su, dakle, Bića Svetlosti. Njima su upućene molitve, Njima se pevaju himne i hvalospevi. Oni se zazivaju da Put osvetle i um prosvetle. I mnogo je Bića Svetlosti još. O Njima govore Svete Knjige i Grimoari magova vičnih.

 

Eter

 

Iz Apsolutne Nule izranja Manifestovana Nula koja rađa Suptilnu Jedinicu, Desetku sazdanu na dve petice, 1 + 4 i 2 + 3, gde su:

1 - Toplo
2 - Hladno
3 - Vlažno
4 - Suvo

iz čega proističu dva osnovna pranačela:

- toplo i suvo (1 + 4), obrnuti pentagram, četiri kraka stoje na jednom, aktivni muški princip,
- hladno i vlažno (2 + 3), uspravan pentagram, tri kraka stoje na dva, pasivni ženski princip.

Iz ovoga, kombinovanjem, nastaju četiri elementa grube materije.

Kako je Svetlost Prvobitna Energija, Prvobitna Iskra, tako je Eter Prvobitna Sila, Prvobitna Moć. Eter je najviša, najmoćnija tvar, nešto nepojmljivo, najviši uzrok svega stvorenog i postojećeg. Eter je besprostoran i bezvremenski. On je nestvoren, neshvatljiv, neodrediv. On je Sve stvorio i Sve održava u Ravnoteži. On je praizvor i čistota svih uzroka, i u Njemu se odražava čitavo stvaranje, od najviših pa do najnižih ravni postojanja. Eter je Sve u Svemu. To je ona kvintesencija alhemičara.

 

Grubi Elementi

 

Sve pojavne stvari moguće je sagledati elementima koji određuju esenciju snaga prirode koja svoje delo nastanka i uništenja ostvaruje pomoću njih kao osnovnih načela. Postoje četiri elementa grube materije koji nastaju kao kombinacija dva osnovna prapočela - toplog i suvog i hladnog i vlažnog:

1) Vatra - toplo i suvo
2) Vazduh - vlažno i toplo
3) Voda - hladno i vlažno
4) Zemlja - suvo i hladno

Svaki od ova četiri elementa predstavlja jedno od osnovnih stanja: užareno, čvrsto, gasovito i tečno. Svakom od njih pripada i skup životnih delatnosti pa tako imamo četiri reda prirode: proleće, leto, jesen i zimu, ili vreme od svitanja do podneva, od podneva do zalaska Sunca, od zalaska do ponoći i od pnoći do svitanja. Postoje i četiri etape ljudskog života: detinjstvo, mladost, zrelost i starost i četiri tipa temperamenta: sangvinički, kolerički, melanholični i flegmatični. Na osnovama ovih univerzalnih vrednosti - oblikovanju, razvitku, kulminaciji i opadanju - zasnivaju se operacije magije, alhemije, astrologije i ostalih ezoterijskih nauka.

Važno je napomenuti da pomenute elemente ne treba posmatrati kao običnu vatru. vodu, vazduh i zemlju, i koji bi samo predstavljali aspekte grubo materijalnog sveta, jer se ovde radi o univerzalnim osobinama svih tih elemenata. Zbog toga se u starim spisima elementi nazivaju Kovitlajuće Sile.

 

Vatra

 

Prema drevnom učenju, Vatra je prvi elemenat koji je nastao iz Etera. Ovaj element, kao i svi drugi, ne ostvaruje svoj uticaj samo u našem grubom materijalnom svetu, već i u svemu što je stvoreno. Osnovne osobine vatrenog principa su toplota i širenje. Svaki element, pa i element Vatre, ima dve polarnosti aktivnu i pasivnu, odnosno pozitivnu (+) i negativnu (-) polarnost. Plus uvek označava graditeljske, stvaralačke, plodne izvore, dok minus predstavlja sve ono što je rušilačko ili razgradujuće. U svakom elementu se uvek moraju jasno razlikovati ove dve osnovne osobine. Religije su uvek aktivnoj strani pripisivale dobro, a pasivnoj zlo. Međutim, suštinski rečeno, ne postoje dobro i zlo, to su samo ljudske ideje. U Svemiru nema ni dobra ni zla, zato što je sve stvoreno prema nepromenljivim zakonitostima, u kojima se odražava Božanski princip, i jedino upoznavanjem tih zakonitosti čovek može biti u stanju da se približi Bogovima.

Vatra je simbol akcije, delatnosti, snage, moći i fizičke energije. Energija Vatre vrši transformaciju čvrstog u tečno, tečnog u gasovito. Zbog toga je Vatra element transformacije i transmutacije. To je sila koja neprestalno ruši i ponovo stvara. Predstavlja onu snagu koja otvara nove horizonte i stvara nove dimenzije. Osnovni princip Vatre je širenje pa se može nazvati tečnom strujom (električnost). Dobro treba obratiti pažnju ovde na magijsku terminologiju kako ne bi došlo do zbrke i nerazumevanja. Tečna struja nije grubi materijalni elektricitet, iako ima nekih sličnosti. Svako će može shvatiti da je osobina širenja identična sa rasprostiranjem. Činjenica je da je ovaj elementarni princip Vatre skriven i delatan u svemu što je stvoreno u celom Svemiru, počev od najmanjeg atoma fizičke materije pa do najsuptilnije supstance vidljive ili nevidljive.

Element Vatre se odnosi na Jug. Ona je izrazito muški element. Element Vatre podstiče jaku energiju i volju. Kako je Vatra element koji sadrži stvaralački i razarajući princip, a simboliše plodnost, izrazito je prisutan kod Bogova Plodnosti. Vatra leči, ali i sagoreva, donosi novi život, i isto tako uništava stari. Boja koja korespondira ovom elementu je crvena. Deo dana je od podneva do zalaska Sunca, a od godišnjih doba leto.

Osnovne osobine ljudi pod uticajem elementa Vatre (preovladavanje planeta u vatrenim znacima horoskopa) je jaka volja, snaga, strast, energičnost, prilagodljivost i izraziti seksualni poriv. Ovaj čovek poseduje životni žar. Krasi ga odanost i predanost poslu, veoma je praktičan, ambiciozan, inteligentan i intelektualan. Kod njega svaka akcija proističe iz želje za širenjem i rastom i unutrašnjeg poriva za stalnim iskušavanjem i isprobavanjem (Ovan, Lav, Strelac).

 

Vazduh

 

Drugi element koji je proistekao iz Etera je element Vazduha. Drevno učenje ovaj element ne prikazuje kao pravi element, već ga određuje kao posrednika između Vatre i Vode, tako da princip Vazduha, uspostavlja neutralnu ravnotežu, delujući kao posrednik između aktivnih i pasivnih dejstava Vatre i Vode. Preko ovog međudejstva aktivnog i pasivnog principa, sav živi svet je nastao kretanjem. U svom posredništvu Vazduh je od Vatre preuzeo osobinu toplote, a od Vode vlažnost. Bez te dve osobine nikakav se život ne bi mogao zamisliti. Ove dve osobine daju vazdušnom principu i dve polarnosti i to životodavnu u pozitivnom vidu i rušilačku polarnost u negativnom. Vazduh je element suptilnih upliva, ravnoteže i ležernosti u svakom smislu. To je element koji podstiče, prepun ideja. Vazduh prodire u sve pore.

Element Vazduha se odnosi na Istok. Ovaj element simboliše Dušu i dah Života. To je element čije su osobine posvećeništvo, komunikacija, snaga uma i mudrost. Boja koja korespondira Vazduh je žuta. Doba dana je od izlaska Sunca do podneva, a godišnje doba proleće.

Čovek pod uticajem Vazduha (preovladavanje planeta u vazdušnim znacima horoskopa) je slobodnog duha, bez predrasuda, često avanturista prepun burnih doživljaja u životu. Za ovakvog čoveka ne postoje tajne. On ih otkriva. Ima urođenu sposobnost za intelektualizaciju stvari, apstraktno mišljenje, stavljanje emocija u drugi plan i sposobnost za objektivno sagledavanje stvari (Blizanci, Vaga, Vodolija).

 

Voda

 

Element Vode koji takođe proizilazi iz Etera, svojim dejstvom je suprotstavljen principu Vatre i ima sasvim suprotne osobine. Njegove osnovne osobine su hladnoća i skupljanje. I ovde se govori o dva pola: aktivnom koji je graditeljski i životodavni, jer hrani i štiti, i negativnom koji, slično Vatri, ruši i razgrađuje, jer potapa i razdeljuje. Kako ovaj element poseduje osnovnu osobinu skupljanja i stezanja, on proizvodi privlačnu struju (magnetičnost). Voda, kao i Vatra, deluje u svim predelima. Prema zakonima stvaranja, princip Vatre ne ni mogao postojati da Eter u sebi nije prikrio, kao suprotan pol, princip Vode. Ova dva elementa, Vatra i Voda, su osnovni elementi pomoću kojih je sve stvoreno. Skoro sve magijske operacije sadrže rad sa ova dva glavna elementa, a takođe i njihove osobine istakanja i privlačenja (električnost i magnetičnost) koji predstavljaju suprotstavljene polarnosti. Voda je element tečnog stanja. To je element koji označava sazrevanje i spajanje.

Element Vode se odnosi na Zapad. Ovaj element simboliše žensku energiju, a kako sadrži, kao i Vatra, stvaralački i razarajući princip i simboliše plodnost, izrazito je prisutan kod Boginja Plodnosti. Voda je nesaglediva širina i nedostižna dubina. Ona vlada svim tečnostima. Ona pročišćuje i isceljuje. Voda je strast koja otvara dušu i u isto vreme predstavlja emocije koje se pretvaraju u suze. Boja koja korespondira element Vode je plava. Doba dana je od zalaska Sunca do ponoći. Godišnje doba je jesen.
Emocije i osećanja su glavni izraz ljudi pod uticajem elementa Vode (preovladavanje planeta u vodenim znacima horoskopa). Oni imaju izraženu želju za negovanjem, sposobni su za najdublja osećanja i izuzetno su intuitivni (Rak, Škorpija, Ribe).

 

Zemlja

 

Element Zemlje ne predstavlja čist elemenat kao što su Vatra i Voda, a nije ni nalik elementu Vazduha kao posredniku. Zemlja se rađa iz međudejstva (interakcije) tri pomenuta elementa kao poslednji elemenat koji pomoću svoje osobine očvršćavanja uključuje sva ta tri elementa. To je ona osobina koja daje konkretan oblik prethodnim elementima. Ali, istovremeno se i ograničava delatnost ta tri elementa što rezultira nastajanjem prostora i vremena. Uzajamno delovanje ta tri elementa zajedno sa elementom Zemlje, postalo je četvoropolno tako da bismo princip Zemlje mogli nazvati četvoropolnim magnetom. Stoga je strujanje u polarnosti elementa Zemlje elektromagnetno. U ovome je i tajna nastanka života koji bi se mogao objasniti jedino delovanjem svih grubih elemenata u četvrtom, odnosno, elementu Zemlje.

Zemlja predstavlja stabilnost i snagu, zrelost i plodnost. Zemlja je čvrsto stanje materije koja absorbuje, odnosno prima sve u sebe. Ona je, simbolički, majka kojoj ništa nije strano, koja prihvata i razume čak i ako to ne odobrava. Zemlja je izvor moći i bogatstva. Ona je najverniji čuvar blaga. Zemlja se pogrešno smatra ženskim elementom i vezuje za pasivni princip, uglavnom zbog svoje fizičke osobine plodnosti i stabilnosti. Međutim, ne treba smetnuti činjenicu da Zemlja u sebi sjedinjuje dejstvo svih elemenata. Stoga, princip Zemlje je univerzalan, jer sjedinjuje aktivan (muški) i pasivan (ženski) princip.

Element Zemlje se se odnosi na Sever. Boja koja korespondira je zelena, prva izvedena boja, zatim u zavisnosti od preovlađujućih uticaja koje prima u sebe, često korespondiraju ljubičasta i narandžasta u svojim tamnim nijansama teget i braon smeđa. Doba dana je od ponoći do izlaska Sunca. Godišnje doba je zima.

Zemlja je element koji nosi osobine negovanosti i stabilnosti, razmaženosti i čvrstine, što su i osobine ljudi pod dejstvom elementa Zemlje (preovladavanje planeta u zemljanim znacima horoskopa). Ovi ljudi su puni snage i izdržljivosti. Krakteriše ih stabilnost, red, prizemljenost i smirenost. Veoma su plodni u svim segmentima života. Uspešni su u ostvarivanju karijere a posebno u ostvarivanju materijalne sigurnosti i stabilnosti (Bik, Devica, Jarac).

 

Primena Magije Elemenata

 

Magija elemenata ima svoju višestruku primenu u gotovo svim segmentima magijskog rada. Ona je nezaobilazna u svakoj magijskoj operaciji. Ali isto tako, magija elemenata ima i svoju višestruku primenu u svetovnom, svakodnevnom životu čoveka. Male obrede energetskog čišćenja i posvećenja, kako prostora, tako i svih stvari može raditi svaki čovek, bez obzira da li se bavi magijom ili ne. Zbog toga se kaže da je Magija elemenata prva magija kojoj se posvećuje pažnja pre prve inicijacije. Zapravo, inicijacija nije ni potrebna za praktikovanje osnovne Magije elemenata, jer se ona obavlja isključivo na fizičkom i mentalnom nivou Zemaljske Ravni, radi harmonizacije života čoveka, kako unutrašnje, tako i u odnosu prema spoljašnjem okruženju.

 

 

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sva prava rezervisana

Copyright © 2011 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 24-01-2013 04:27