Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

  Alexanthorn

  Dnevničke beleške

  Razgovori s povodom

  Senke Glasnika

 Javna predavanja

  Predavanje Drugo

 

 Autobiografske beleške

  Magijski Dnevnik

 Lice i naličje

  Kontakt

 

 

 

Akad

 

BESKRAJNO PUTOVANJE DUŠE

Javna predavanja, tribine, skupovi, škola spiritualne magije

 

 

Predavanje Drugo

 

Nomina Sunt Numina

Imena su Nebeske Volje

Samoinicijacija kroz simbolizam i izbor ličnog magijskog imena i pečata

 

 

12.03.2011.

 

Nomina Sunt Numina. Ovom latinskom izrekom koja znači: "Imena su Nebeske Volje", započeo bih ovo predavanje. Šta su to Nebeske Volje? To su Božanstva, Bogovi, Nebeska Bića koja poseduju Konačnu Volju, Čistu Volju, Apsolutnu Volju. Bogovi i sva Nebeska Bića imaju svoje Ime. I čovek je Nebesko biće, isto koliko i Zemaljsko. I čovek ima svoje ime. A da li je to baš tako? Da li svaki čovek ima svoje ime? Nema!

Nauka o imenima, okultna i ezoterijska doktrina, tvrdi: "Ako Sopstvo nema ime, onda ne postoji." A na dalje kaže: Svaka stvar svoje ime ima." Zato u svetu Pojavnom i Onostranom, isto kao što ne postoje dva ista Bića niti dve stvari iste, tako ne smeju biti ni dva imena ista. Ovo je od pamtiveka, poput zakona, pravilo. A kako je počelo? Zabeleženo je prvi put u drevnom spisu Knjiga o Stvaranju Sveta i Čoveka "Kad Nebo Gore" (Enuma Eliš, ploča1):

Kad Nebo gore još neimaše ime,
kad Zemlja dole još neimaše ime,
iskonski Absu što ih porodi
i Mummu Tiamat, njihova Sveopšta Majka,
stanu svoje mešati vode.
Kad staništa Bogova još ne behu sazdana,
kad trske u močvari još ne bi,
kad nijedan Bog još ne beše stvoren,
kad nijedan Bog još neimaše ime,
kad nijedna sudbina ne bi određena,
Bogovi iz utrobe Absu i Tiamat rođeni behu.
Lahmu i Lahamu se pojaviše i ime dobiše Oni.
Eon za Eonom, namnožiše se Oni.

Svako biće, događaj, stanje ili nivo poseduje ime što mu pripada kao pojedinačnom ili vrsti. Sledstveno tome i s obzirom na Ideju tako je rečeno: Sve životinje u polju i sve ptice u vazduhu i u moru ribe, svaku stvar na Zemlji i na Nebu što postoji, kako čovek prozove, da mu tako bude ime, jer stvar imenovati, znači spoznati.

Ovde je ključ. Nomen est omen. Ime je suština (oznaka). U imenu je sazdano ezoterično znanje. I praksa je na imenu utemeljena, shvaćena ne kao reč proizvoljnih znakova društvenog porekla i jezičkog reda, nego kao zvuk što korespondira s onim što označava, kao simbol i energija, kao sama bit bića. Čovek je dao imena stvarima nadovezujući se na njihovu prirodu i pismo je primio od Tota, stvorivši tako riznicu za čuvanje pamćenja.

U početku, reč je bila slika, pečat (piktografsko pismo). Otuda je pečat još ostao znamenje magijskog rada. Ime je pečat i pečat je ime. Tako svako biće pečat svoj ima kao što ima i ime. Jezik koji se izražava slovima, a ne slikom, nesavršen je. Takvi su svi jezici danas, čak i kineski iako je idiogramski i vrlo sličan piktografskom.

Moderni jezici su pojednostavljeni, lako se uče, međutim upotrebiti se mogu samo na nivou Zemaljske ravni i u prelazu na Astralnu ravan. Sve dalje, pisana reč funkciju nema nikakvu. Na Astralnoj i Eteričnoj ravni bića se ne prepoznaju po rečima pisanim, već po pečatu i njegovoj zvučnoj vibraciji. Zbog toga je priziv entiteta nemoguć bez postojanja pečata. Ali je nemoguć i ako mag svoj pečat nema. Bez pečata se predstaviti nije moguće. Kao što ni u ovom svetu čovek ne ide nigde bez svoje lične karte (ID kartice), tako ni u Onostrani svet se ne bi smeo zaputiti bez pečata svog. Ovo je pravilo. Dakle nema magijske prakse bez ličnog imena i ličnog pečata.

Treba napomenuti da ime prvenstveno pretpostavlja zvuk, jer stvari, zvukovi i imena su simbolično istovetni. Ako se ime, odnosno zvuk ispravno izvede, ono utiče na stvar, čovek prodire do porekla, same suštine, što može biti magijski opasno. Zbog toga postoji takozvani "onomastički tabu", zabrana izgovaranja pojedinih reči zbog toga što su istoznačne ili istozvučne sa imenima Bogova ili drugih Nebeskih bića. I ovo je pravilo: Ne zazivaj imena Bogova uzalud. Glasno izgovaranje imena entiteta je uznemiravanje na energetskom nivou i postoji opasnost da se Božanstvo, ili drugi entitet ne odazovu onda kada se zaista prizivaju. Zaludnom se čoveku ni ljudi ne odazivaju na poziv.

Imena i pečati, iako su grafički znakovi, oni predstavljaju elemente. Simboli su spoznaje energija, i to pojedinačno ili u kombinaciji s drugim znacima. To je spoznaja u njenom višem smislu, spoznaja samog principa svih stvari kao večnih esencija. U smislu srednjem, oni su kosmogonija, a u krajnjem, najnižem smislu, spoznaja osobina i njihovih brojeva jer se brojevima izražava priroda svih bića. Nisu zalud stari Grci magove nazivali "matematici".

Pečat se shvata i kao Ključ. to je svojevrsna lozinka, reč ili formula što se mora napisati i izgovoriti da bi se steklo pravo stvarnog i magijskog prolaza ili pristupa. U stvarnom smislu, pečat je "propusnica" koja omogućava putovanje kroz Nebeske sfere. Pečat je kao pasoš kojim se posvećeniku omogućava pristup Kraljevstvu Senki ili svakim pojedinačnim Nebesima.

U magijskom smislu, ime i pečat omogućavaju pristupanje inicijacijskom činu. Nema istinske inicijacije bez imena i pečata, jer su oni zapravo znaci raspoznavanja. Ko ime i pečat nema, nevidljiv je u Svetom Kraljevstvu, ali ne nevidljiv u energetskom smislu, već je poput zrna peska na obali mora. Za entitete je takav čovek hrana i rob. Zato uzmi ime svoje i pečat svoj i posveti dušu svoju pre nego što na prag staneš, jer iza Kapije svake Drevni Čuvar stoji, On znamenje ište, a ti imaš li šta dati? Tako je rečeno.

Ovo je prva stvar Velikog Dela. Samoinicijacija. Predstavljanje Sopstva Promislu. I sama reč "initium" znači početak. Dakle samoincijacija je sopstveni početak. Svrha joj je pristupanje višoj, natprosečnoj razini života kako telesnog, tako i osećajnog, spiritualnog i spoznajnog. Samoinicijacija je "Drugo rođenje". Ona nije samo ceremonija u užem smislu, već je to prvi i najviši čin Obreda Posvećenja. Inicijacija zrelosti i smelosti. Zbog toga je odabir ličnog imena i izrada ličnog pečata preduslov spoznaje tajnih doktrina. Stupanje na Magijsku Stazu Spoznaje nemoguća je bez ova dva činioca. Samopredstavljeno Sopstvo u Promislu, već je Gospodar, iako na Stazu još zakoračilo nije. Preduslov svih Uslova, Preduslov Uzvišene Inicijacije, "Trećeg rodenja", inicijacije u pravom smislu, Posvećenja stupanjem u najviši, vlastiti spiritualni nivo života što, pretpostavlja posebna svojstva, darove, ali i odabir. Najbitniji cilj samoinicijacije je prevazilaženje ograničenosti, tog pojedinačnog Ijudskog stanja i omogućavanje istinskog prelaza u viša stanja te, nakraju, dovođenje bića u stanje iznad i izvan svake vezanosti.

Svaki čovek svoje ime ima. Lično ime i ime po rodu, porodično. U nekim je drušvima zastupljeno da se nosi i srednje ime po ocu ili više imena po srodnicima ili nekim posebnim karakteristikama. Kako god bilo, ime dobijeno po rođenju nije Ime. U magijskom smislu je to nazime, odnosno pretpostavljeno ime. Ako je mag novorođenčetu kum, samo je tada dobijeno ime, Ime. Pogledajte samo na ljude oko sebe. Koliko je ljudi koji nose isto ime? Koliko je ljudi koji nose ime kao što je vaše? Čak i imena s prezimenom mogu biti ista. I takvih je dosta. A sad pogledajte na ime svoje. Ono ima značenje svoje. I pogledajte na sebe i na sopstvo svoje. Koliko je to vaše ime zaista vaše? Jedino u ljudskom drušvu, među svim bićima, u međusobnom oslovljavanju i imenovanju postoje ista imena za različitost. Ako dva ista ne postoje, a ne postoje, kako onda mogu isto ime da nose? Ne mogu, ali ipak nose. Ovo je prva zamka ropstva, izjednačenje sa zajednicom (kolektivizacija), druga je različenje (impersonalizacija) na putu ka obezličenju (depersonalizacija). Odakle ova tvorevina? Je li oduvek tako bilo? Nije.

U Staro doba Zemlje i Srednjem dobu, u vremenima pre Velikog uništenja, svaki je čovek imao svoje ime, jedno i neponovljivo kao što je čovek jedan i neponovljiv. A onda su ljudi u malom broju preživeli i nasledili Zemlju. Bogovi su se povukli u svoja prebivališta pripravljena još u doba pre vremena. Naslednici Zemlje, sinovi čoveka srušili su Drevnu Kulu, gde Večni je Nehar blistao. Kapiju Bogova su zatvorili i Pečat stavili da se u svetu ovom ne pojave opet. Ali oni će doći jer je Zemlja za Njih pripravljena, da im odmorište bude, odmorište u slavi i slasti.

Tad sinovi čoveka na Kraljeve Čarobnjake su ustali, u pustinje ih proterali, religiju ustanovili. Za posrednike i poslanike na Zemlji samoizvikani se proglasiše. Seme razdora su posejali, seme zbrke u jezik Bogova uneli. Slike su sakrili i nove znake pripravili. Samo oni da čitaju. Zajednicu su ustanovili da njima, a tobož Bogovima služi. U religiji je koren pritajenog zla i tame nad čovekom što se vije.

Rasturiše se po svetu tada, po plemenima svojim. Tako su nastali narodi, tako su nastali jezici. Tako počeše ljudi da mešaju imena svoja, da se od suštine svoje, od bića svojeg odele. U zajedničko ropstvo da se zbroje. Ali Kraljevi Čarobnjaci su znanje sačuvali i pripravili Put za svakog ko se Imenom odeli, ko Sopstvo imenuje, Jednim i neponovljivim Imenom svojim. Zato je rečeno: Uzmi Ime svoje i Pečat svoj.

Zapamtite i učinite tako. Ime mora biti jedinstveno i neponovljivo. Ovo je veoma važno za korespondenciju na svim ravnima postojanja, sa svim bićima. Kada se iza Kapije nađete, Ime i Pečat su ono što čini da vas prepoznaju, kao osobenost, kao Sopstvo. Jer ako za ime uzmete ime koje već postoji, za ova ste bića varalice. Zato greše oni koji za svoje ime uzimaju imena drugih bića. Ima i onih koji se vežu za ime nekog entiteta kao za svoje, ali to je ime koje već Sopstvo drugo određuje, kroz koje se taj entitet izražava. Mnogo je onih koji su u ropstvo baš ovih entiteta pali, a da toga, ne retko, nisu ni svesni. A čest je slučaj da se zbog ovoga nikada ne uspostavi ni jedna veza u Onostranom. Zašto je tako? Zamilite sada čoveka koji dođe u kuću vašu, u vreme kada ste odsutni, i predstavi se ukućanima vašim imenom. Hoće li ga oni prihvatiti kao što vas prihvataju? Isto je tako i u Svetom Kraljevstvu, neće vas prihvatiti. Jednom prokazan kao varalica (plagijator), uvek je zgodna meta hordama koje u Onostranom borave. U uglovima najčešće čekaju. Vrebačima ih nazivaju. Neka se ne usudi čovek da krene na Duha čije je ime zauzeo. Jer da bi ime održao mora tog Duha pobediti, porobiti, uzeti mu znamenje, Pečat na grudima što nosi. Ima li ovakvog među ljudima? Beše jedan u vremena drevna, Marduk mu je Ime. Ali ni on ne beše čovek samo. Polovinu Božanske prirode je već imao. Pedeset Imena je imao, svako Ime Moć Božanska. Ima li takvog među ljudima koji bi takmac Marduku bio? Zato, odaberite ime po volji svojoj ovako kao što ću vam reći.

Najpre izrčunajte lični broj po danu u kojem ste rođeni. Lični broj se dobija sabiranjem svih brojeva u datumu rođenja i svođenjem na prost broj. Ovo se čini u skaldu sa datumom uzetim po kalendaru vremna u kojem živite i u kojem ste rođeni. Aktuelni kalendar je Gregorijanski sa sve nas.

Na primeru mog datuma rođenja, ovo ću vam pokazati: 7.6.1969. = 7+6+1+9+6+9 = 38 = 3+8 = 11 = 1+1 = 2.

Zapamtite, ovo je posebno važno imati na umu! Lični broj i Broj Imena moraju biti isti. Po principu jednakosti: Ime je oznaka Suštine.

Zapamtite, ovo je posebno važno imati na umu! Lični broj i Broj Imena moraju biti isti. Po principu jednakosti: Ime je oznaka Suštine.

Svaki jezik, odnosno pismo, ima svoju numeričku vrednost. Ovo napominjem da ne bi došlo do zabune, jer se u nekim tekstovima koji se bave numerologijom mogu naći drugačije numeričke vrednosti glasova i slovnih oznaka. Takođe, važno je napomenuti da je ime zvučna vibracija i da se numerički korespondiraju glasovi, a ne slovni znakovi. Ja mogu svoje ime napisati Alexandar, ali ga izgovaram Aleksandar, i u duhu jezika kojim govorim ću i odraditi numerologiju imena. Mag primarno upotrebljava prvi naučeni jezik (maternji jezik). Za naše prostore je to Srpski jezik i jezici istog korena: Hrvatski, Bošnjački, Crnogorski, Slovenački i Makedonski, i dve varijante pisma: ćirilica i latinica. U tom smislu i sledi tabela sa numeričkim vrednostima glasova i slovnih znakova oba pisma:

 

Samoglasnici:

 

A - 1 - A

E - 5 - E

I - 7 - И

O - 3 - О

U - 9 - У

 

Suglasnici:

 

B - 2 - Б

Đ - 4 - Ђ

J - 2 - Ј

N - 6 - Н

Š - 6 - Ш

C - 4 - Ц

DŽ - 4 - Џ

K - 4 - К

NJ - 8 - Њ

T - 2 - Т

Ć - 8 - Ћ

F - 2 - Ф

L - 6 - Л

P - 2 - П

V - 4 - В

Č - 6 - Ч

G - 2 - Г

LJ - 8 - Љ

R - 6 - Р

Z - 4 - З

D - 2 - Д

H - 2 - Х

M - 2 - М

S - 6 - С

Ž - 2 - Ж

 

Primer izračunavanja Broja imena:

ALEKSANDAR = 1+6+5+4+6+1+6+2+1+6 = 38 = 3+8 = 11 = 1+1 = 2.

Obratite ovde pažnju na slaganje linije izvođenja Ličnog broja i Broja Imena : 38, 11, 2. Linija izvođenja je identična. Ovo ne mora da bude, ali je preporučljivo jer je time moć potpuno uravnotežena.

Aleksandar je moje svetovno ime i njegova numerička vrednost je po proračunu potpuno uravnotežena sa Ličnim brojem. Naravno, ovo bi mogla biti puka slučajnost, ali nije. Ovo je ime koja sam sam odabrao kao svoje poništivši ono koje mi je dato po rođenju. Sa 18 godina, kada se za to stekla i zakonska mogućnost ja sam ovo i formalno uradio, promenivši zvanično svoje ime i prezime. Čime sam prekinuo energetsku liniju vezivanja po nasleđivanju. Alexanthorn je magijsko ime, ali isto tako svetovno. Magijsko sveto ime je tajno. Nijedan čovek ovo ime ne zna. Sveto magijsko ime je ime koje predstavlja moje sopstvo na svim drugim ravnima izuzev ove pojavne, fizičkog i mentalnog nivoa Zemaljske ravni. Numerička vrednost magijskog imena je ista kao i Lični broj i sa istom linijom izvođenja. Aleksanthorn pak, nije. Ima vrednost 1. Zašto je ovo tako učinjeno? Uravnoteženost svetovnog imena i Ličnog broja karakteriše snagom i postojanošću u ovom pojavnom svetu. Isto tako je učinjeno i u korelaciji sa svetim magijskim imenom, zbog istih karakteristika postojanosti i snage na Astralnoj i Eteričnoj ravni. Alexanthorn odstupa iz ove korelacije samo iz jednog razloga, a to je unošenje pometnje za kanalisanje nepoželjnih energija koje bi nepozvane, ili s namerom nečijom bile poslate sa viših ravni i planova. Takve energije, jednostavno skreću pored. Tako se mogu u potpunom miru prepustiti bilo kojoj strani života, a da jedna drugu ne dotiču. Ne samo bez straha, već sa odsustvom svake pomisli o mogućem sudaru. Igra brojevima i slovima je svojevrsno kodiranje koje omogućava, ne izgradnju energetskih štitova, koji uzgred troše mnogo lične energije, već dislociranje eventualnih energetskih upliva. Uz, naravno, Duhove zaštitnike na Astralnom "mostu", ovo je svojevrsna zaštita, trajnog karaktera i ne zahteva nikakvo naknadno ili dodatno angažovanje. Isto tako omogućava mogućnost spokojnog nestajanja i pojavljivanja na određeno vreme, uz onemogućavanje energetskog lociranja ne samo na višim ravnima, već i u ovoj pojavnoj, na fizičkom nivou.

Mag može imati i više imena, čak posebno ime za svaku Ravan postojanja, za svaku od Nebeskih Zona takođe. Ali svako od ovih imena mora biti jedinstveno i neponovljivo. Isto tako, nije redak slučaj da neki od entiteta daju tajno ime magu (ime i pečat) isto kao što neki entiteti otkivaju svoje tajno ime i pečat. I ovo je rezervisano isključivo, i samo za komunikaciju sa tim entitetom.

Kada se stvara ime, vodeći računa o brojnoj vrednosti, mogu se koristiti postojeće reči svih znanih jezika. Moguće je spajati više reči, pa čak i iz različitih jezika, delova reči, slogova ili samo slova. Ime može i da bude skraćenica neke rečenice sastavljeno od slova i/ili slogova i to poređanih po samo sebi znanoj formuli. Igra brojevima i slovima je potpuna i slobodna. Pazite, ime može biti i potpuno izmišljeno, reč koja ne postoji ni u jednom jeziku, ni kao aluzija, niti kao separat ili pak idiogram. Ali može biti i reč iz tajnog jezika koji mag sam stvara kako bi zaštitio sopstveno tajinstvo, i ono što ne sme biti otkriveno. Kako god bilo, važno je jedno, ponavljam: Ime mora biti jedinstveno i neponovljivo, dakle, unikat.

Kako proveriti da li je ime jedinstveno? Da li je moguće proveriti jedinstvenost imena? Jeste, ali na žalost, nije izvodljivo do izlaska na Astralnu ravan. U prvom uspostavljenom kontaktu sa nekim od entiteta, neophodno je tražiti ovu proveru. A entitet će, koji god bio, ovaj zahtev smatrati ozbiljnošću i zrelošću maga. I ako sam nije u stanju tu proveru da izvrši, svakako će maga uputiti onom entitetu koji to može s lakoćom učiniti. Isto treba učiniti i kad je lični pečat u pitanju.

Šta raditi ukoliko se ispostavi da ime ili pečat nisu jedinstveni? Vrlo jednostavno. Od entiteta koji je vršio proveru zatražiti savet i uputstvo za ove promene. On će to odmah učiniti i sa velikom naklonošću. Ali ove intervencije su zaista retko kada potrebne, ukoliko se aspirant maksimalno potrudi da sam svoje Sopstvo nazove Imenom jedinstvenim i neponovljivim. Posebno se, na svim ravnima, ceni trud koji mag uloži u odabir svojeg imena i izradu pečata, a da intervencija nije potrebna. Radite na ovome. Istražujte, igrajte se brojevima i slovima. Vremena je na pretek.

Gotovo sve što je rečeno za magijsko Ime, važi i za magijski Pečat. Pečat je isto što i Ime, samo što je predstavljen slikom. Ime je samo zvučna vrbracija i nije bitno kako je napisanao ili kojim pismom. Za Pečat je važno kako je i na čemu iscrtan ili urezan. Pečat je puni izraz suštine bića i Sopstva. Svojevrstan je talisman. Kada se posveti na Astralnoj ravni, postaje nezamenljivi štit.

Koliko imena, toliko pečata, ovo ne zaboravite!

Pečat je, za razliku od imena, igra znkova, slova, linija, slika, boja i naravno, brojeva u odnosnim korespondencijama. Natalna karta horoskopa, na primer, jedinstven je i neponovljiv pečat. Ali to ne znači da treba precrtati natalnu kartu. Koristite igru korespondencijama. I ne treba preterivati u količini znakova, simbola, boja i slično. Što manje komplikovanja to je kompleksnost jednostavnosti veća. Mogu se kristiti razni, već postojeći, simboli ili delovi simbola u kombinaciji sa slovima, inicijalima ili kako god. Ali pazite! Izrada pečata je postupak koji dolazi posle odabira imena. To je postuak koji uključuje astrološke korespondencije. Proučavajte ove korespondencije. Jer, na primer, ne može pečat sadržavati zelenu boju ako biće ne vibrira ovom bojom, niti može imati previše oštrih uglova ukoliko biće ne vibrira pretežno u uglovima. Morate imati urađen sopstveni horoskop. Morate ga proučavati kroz korespondencije, i nastojati da simbolički predstavite suštinu svog bića, svoj put, svoj cilj.

Astrološke korespondencije ili Vladarstva kako se drugačije nazivaju, predstavljaju široku oblast za izučavanje. Ja neću ovde iznositi ove korespondencije, jer bi to trajalo mnogo sati, a opet to su samo opšte korespondencije. Ključ je u spajanju korespondncija po sopstvenom horoskopu. Zbog toga je ovo složen proces. Ime i pečat se ne stvaraju po sklonosti izraženoj u smislu ovo mi se sviđa, ovo volim, ovo mi prija ovo mi lepo zvuči.

Ono što je na Zemlji lepota isto je što i Istina na nebesima. Za sve što postoji, za svaku stvar, situaciju, delo ili osobinu, postoji izvesna astralna inteligencija, Duh koji njime upravlja, a njihova se vladavina prelama kao Svetlost na svaki deo Svemira.

Možda su neki pomislili da će odmah po ovom predavanju već imati ime i pečat, ali to je proces kao i svaki drugi u magijskom smislu. Ovo predavanje treba ta bude samo osnovni impuls, koji će pokrenuti točak spoznaje. Niko vam neće reći uradi ovo i ovo, nactaj to i to. Ko vam tako govori, od njega se klonite. Sav posao koji predstoji, svako od vas mora sam započeti i sam završiti.

U okviru Škole spiritualne magije ćemo se baviti još dosta ovim pitanjima i praktično raditi na kombinovanju astroloških korespondencija. Onima koji su nestrpljivi u nameri da se što pre okušaju u ovim poslovima oko imena i pečata, mogu da preporučim knjigu koja svakako može mnogo da pomogne. Zapravo je to zbornik tabela vladarskih nizova i korespondencija. Odlična knjiga i odličan priručnik: Knjiga vladarstava u astrologiji, Aleksandra Imširagića. U knjizi postoji i tabela, zapravo nekoliko tabela, vladarskog niza slova i stepena zodijaka. Kako ovo upotrebiti. Jednostavno. Na osnovu sopstvenog horoskopa odnosno stepena koji su aktivirani položajem planeta, u prvom redu, malih planeta, pa i vrhovima kuća, prepišu se odgovarajuće slovne korespondencije i eto izvesnog broja slova od kojih je moguće kombinovanjem stvoriti reč koja će predstavljati lično ime. Naravno, sve ovo podrazumeva poznavanje osnovnih elemenata astrologije i mogućnosti da svako od vas sam zna pročitati sopstvenu natalnu kartu.

Mislim da je ovo sasvim dovoljno da se pokrenu unutrašnji "duhovi". Na kraju bih samo još naglasio, ne odbacujte intuiciju. Ovakav vid spoznaje, kadkad otkrije sve. Ali to je dar. Malo je onih kojima se sve otkriva putem intuicije. Ali se svakom otkriva po nešto.

Osluškujte.

Nadam se, da je ovo nekome bilo, barem delimično, inspirativno i stimulativno.

 

 

 

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sva prava rezervisana

Copyright © 2011 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 24-01-2013 04:26